Ewch i’r prif gynnwys
Numair Masud

Dr Numair Masud

(Translated he/him)

Reasearch Cyswllt

Ysgol y Biowyddorau

Email
MasudN@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Trosolwyg

Rwy'n angerddol am ddeall sut mae gwahanol straenwyr anthropogenig yn effeithio ar les pysgod ac, yn hollbwysig, profi a yw strategaethau ymyrryd i helpu i wella lles pysgod a'u hamgylchedd yn gweithio mewn gwirionedd. Mae deall ac o bosibl gwella lles pysgod wedi bod yn ymdrech araf, gyda'r wybodaeth y gall pysgod ymateb niwrolegol i boen gael ei ddarganfod yn 2003. Mae'r esgeulustod hwn o les pysgod wedi cyfrannu at 'ddifodiant tawel' llawer o rywogaethau pysgod, gyda rhywogaethau dŵr croyw yn benodol yn wynebu cyfraddau difodiant uwch nag unrhyw grŵp arall o fertebratau ar y blaned. Mae defnyddio dull rhyngddisgyblaethol wedi golygu fy mod wedi gallu deall sut mae ystod eang o ffactorau anthropogenig, gan gynnwys llygredd plastig, ewtroffeiddio, porthiant dyframaeth a hyd yn oed triniaethau clefydau heintus yn effeithio ar les pysgod.  

Diddordebau ymchwil allweddol:

  • - Effaith ffactorau anthropogenig ar ymddygiad pysgod, ffisioleg a gwrthsefyll clefydau
  • - Datblygu strategaethau atal a rheoli clefydau heintus

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2019

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

 

Prosiect Ymchwil Diweddaraf

Pysgod plastig: asesu graddfa, priodweddau cemegol, ac effeithiau biolegol plastigau petrocemegol a bioplastigion ar bysgod  dyframaeth

Mae gan y prosiect hwn ddau nod eang: defnyddiwch ddadansoddiad polymer blaengar i ymchwilio i raddfa, a phriodweddau biocemegol polymerau plastig o fewn dyframaeth ac ymchwilio i effeithiau is-set o'r plastigau cyffredin hyn ac ychwanegion cemegol cysylltiedig ar iechyd pysgod. Amcanion penodol:

1)    Arolwg plastig: nodi a maint halogiad plastig mewn cyfleusterau dyframaeth dŵr croyw y DU. 

2)    Plastigau petrocemegol: penderfynu ar allu arsugniad cemegol a dadsugno microblastigau mewn perthynas â phlastigau, sefydlogwyr thermol, a thocsinau dyfrol yn ogystal â deall eu heffeithiau ar dwf pysgod dyframaethu, metaboledd, ymwrthedd clefyd a mecanweithiau moleciwlaidd sylfaenol. 

3) Plastigau bioseiliedig: pennu diraddadwyedd, arsugniad, a gallu dadsugno plastigau biobased (hy bioplastigion)    o'i gymharu â phlastigau petrocemegol mewn amgylcheddau dyframaeth a'u heffeithiau biolegol ar iechyd pysgod. 

Themâu Ymchwil Eang

Aquaculture: gyda'n partner diwydiant Adisseo-Nutriad, rwyf wedi ymchwilio i sut mae porthwyr caerog yn effeithio ar ymwrthedd clefydau mewn pysgod. Wrth ddatblygu a phrofi porthiant caerog, mae dyframaeth yn mynd i'r afael â strategaethau ataliol a rheoli sy'n disodli'r dull traddodiadol o driniaethau cemegol.

Masnach addurniadol: Mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar sut mae gwahanol straenwyr, gan gynnwys straen trafnidiaeth, amddifadedd cyfoethogi a llygredd sŵn yn effeithio ar ffisioleg pysgod, ymddygiad, a gwrthsefyll afiechydon. Gyda physgod yw'r anifeiliaid anwes mwyaf poblog mewn aelwydydd gorllewinol, mae ymchwil sylfaenol o'r fath yn cynnig cipolwg ar sut y gallai straenwyr sydd wedi'u hesgeuluso fod yn effeithio ar les pysgod. Mae'r technegau a ddefnyddir yn cynnwys dadansoddi ymddygiad, resbirometreg a pharasitoleg arbrofol.

Ecosystemau: gan ddefnyddio dull rhyngddisgyblaethol, rwy'n ymchwilio i sut mae gwahanol lygryddion ecosystemau fel microblastigau a chwynladdwyr yn effeithio ar les pysgod dŵr croyw. Yma, rwyf wedi defnyddio technegau amrywiol gan gynnwys sbectrosgopeg NMR, dadansoddi trawsgrifigol, a pharasesiteg arbrofol.

Rheolwr llinell

Yr Athro Jo Cable

Arbenigeddau

  • Ecoleg dŵr croyw
  • Asesiad stoc dyframaethu a physgodfeydd
  • Plâu a chlefydau pysgod
  • Polymerau a phlastigau