Ewch i’r prif gynnwys
Nina Maxwell

Dr Nina Maxwell

Prif Gymrawd Ymchwil, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
MaxwellN2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10944
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n seicolegydd siartredig ac ymchwilydd dulliau cymysg gyda diddordebau mewn tri maes: glasoed, datblygu'r gweithlu a chyfraith deuluol breifat. Rwy'n gyd-arweinydd arbenigol ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro CASCADE.

Mae fy ymchwil ar Ieuenctid, Cymdeithas a Risg yn canolbwyntio ar wella'r canlyniadau i bobl ifanc. Rwyf wedi cynnal nifer o astudiaethau ymchwil a gwerthuso ar draws ystod o feysydd gan gynnwys mabwysiadu, camfanteisio troseddol plant, ymgysylltu â thad, addysg  yn y cartref a thrais ieuenctid. Ar hyn o bryd, rwy'n arwain astudiaeth ar y llwybrau atgyfeirio a chanlyniadau gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc sy'n cael eu camfanteisio yn droseddol yng Nghymru.

Mae fy ymchwil ar ddatblygu'r gweithlu wedi cynnwys rhaglenni hyfforddi llwybr cyflym ymchwil gwerthusol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol ac astudiaethau ar ymyriadau penodol, megis Canllawiau Rhyngweithio Fideo.

Yn olaf, rwyf wedi cynnal sawl adolygiad tystiolaeth mewn cyfraith teulu preifat, e.e. rhianta a rennir, ac eithrio rhieni. Yn fwy diweddar, cynhaliais astudiaeth ymchwil ar ddatblygu Cynghreiriau Cefnogi Teuluoedd sy'n Gwahanu yng Nghymru.

Mae fy niddordebau ymchwil wedi dod at ei gilydd mewn rhan allweddol o'm rôl bresennol - lle rwy'n cydlynu ac yn datblygu gwaith gwerthuso CASCADE fel rhan o gyllid seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddod â'm meysydd o ddiddordeb at ei gilydd a datblygu sgiliau a gwybodaeth ymchwilwyr eraill. Rydym yn ffodus bod y llinyn hwn o'n gwaith yn cael ei gyflawni mewn partneriaeth â'r Athro Mike Robling o'r Ganolfan Treialon Ymchwil, ac rwy'n edrych ymlaen at archwilio datblygiad methodolegau gwerthuso uwch ar draws gofal cymdeithasol plant.

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Ymchwil

Diddordebau ymchwil:
 • Ieuenctid, Cymdeithas a Risg
 • Datblygu'r gweithlu
 • Cyfraith teulu preifat
Prosiectau ymchwil cyfredol:
 

Nod y prosiect dwy flynedd hwn yw creu astudiaethau achos manwl o brofiadau byw pobl ifanc o lwybrau gwasanaeth, darpariaeth a chanlyniadau a gamfanteisiodd arnynt yn droseddol bum mlynedd cyn derbyn atgyfeiriadau a hyd at 2 flynedd ar ôl. 
 
 

Nod y gwerthusiad hwn yw archwilio gweithredu, darparu ac effaith y gwasanaeth ar draws pedwar safle yn y DU ar ddargyfeirio plant a phobl ifanc rhag troseddoldeb yn seiliedig ar (1) dadansoddiad o ddata gwasanaeth, (2) arolwg ar-lein (3) cyfweliadau lled-strwythuredig, (4) dadansoddi ffeiliau achos, a (5) dadansoddiad o ddata gweinyddol yr heddlu. Yn ogystal, mae'r gwerthusiad yn archwilio'r meysydd thematig o adnabod, meithrin gallu, gweithio amlasiantaethol, ac ymyriadau wedi'u targedu.

Prosiectau ymchwil yn y gorffennol:

 
Mewn partneriaeth â Barnardo's, nod y prosiect ymchwil archwiliadol 18 mis hwn yw creu pecyn cymorth ar gyfer ymateb gwasanaeth effeithiol i wella'r canlyniadau i blant sydd mewn perygl neu sy'n ymwneud â llinellau cyffuriau. Bydd y prosiect hwn yn cyfrannu at y sylfaen wybodaeth o ran natur a graddfa'r broblem, pa ddulliau ac ymyriadau sydd fwyaf effeithiol a sut y gellir defnyddio dulliau diogelu cyd-destunol yn ymarferol o fewn y Gymraeg cyd-destun.
 
Rwy'n cynnull y Grŵp Datblygu Ieuenctid, Cymdeithas ac Ymchwil Risg yn CASCADE

Addysgu

 • Ymchwil Gwaith Cymdeithasol ar Waith (Doethur mewn Gwaith Cymdeithasol a MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol)
 • Darlithoedd a gweithdai ar bynciau amrywiol, gan gynnwys camfanteisio troseddol plant, adolygu systematig

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau

 • 2002: PhD (Seicoleg ac Addysg), Prifysgol Morgannwg
 • 2004: MSc Seicoleg Galwedigaethol, Prifysgol Caerdydd
 • 1998: BSc (Anrh) Seicoleg gyda Chyfiawnder Troseddol, Prifysgol Morgannwg

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cymrawd Cyswllt Cymdeithas Seicolegol Prydain (AFBPSS)

Aelodaethau proffesiynol

 • Seicolegydd Siartredig, Cymdeithas Seicolegol Prydain

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Prif Gymrawd Ymchwil, CASCADE, Prifysgol Caerdydd (2022 - cyfredol)
 • Uwch Gymrawd Ymchwil, CASCADE, Prifysgol Caerdydd (2020 - 2022)
 • Cymrawd Ymchwil, CASCADE, Prifysgol Caerdydd (2019 - 2020)
 • Cydymaith Ymchwil, CASCADE, Prifysgol Caerdydd (2014 - 2018)
 • Ymgynghorydd Ymchwil, Ymgynghorwyr Huxley-Maxwell (2012 - 2013)
 • Cydymaith Ymchwil, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd (2010 - 2011)
 • Swyddog Ymchwil, Canolfan y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe (2007 - 2009)
 • Cydymaith Ymchwil, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd (2001-2006)
 • Cymrawd Efelychiad, Canolfan Dysgu Gydol Oes Morgannwg (1998-2001)

Pwyllgorau ac adolygu

 • NIHR, Rhaglen HTA, Pwyllgor Blaenoriaethu: Gofal Cymdeithasol
 • Grŵp Cynghori Technegol Gwerthuso: Cronfa Gwaddol Ieuenctid
 • Aelod o'r pwyllgor allanol ar gyfer Pwyllgor Cynghori Ymchwil y Cacass.
 • Aelod Cyswllt o Uned Atal Trais Cymru.
 • Aelod o Bwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol (SREC).
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol ar gyfer British Journal of Social Work
 • Adolygydd ar gyfer cyfnodolion gwaith cymdeithasol ac addysg.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD sydd â diddordebau sy'n gysylltiedig â:

 • Ieuenctid, Cymdeithas a Risg gan gynnwys camfanteisio troseddol plant.
 • Datblygu'r gweithlu.
 • Cyfraith breifat.

Arbenigeddau

 • Gofal Cymdeithasol
 • Trosedd a chyfiawnder cymdeithasol
 • Gweithlu
 • Cyfraith Teulu Preifat
 • Seicoleg gymdeithasol