Ewch i’r prif gynnwys
Grace McCutchan

Dr Grace McCutchan

Darlithydd

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
McCutchanGM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87639
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 6ed Llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Rwy'n Seicolegydd Charted ac ymchwilydd Gwyddor Ymddygiad Ôl-ddoethurol yn yr Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.

Yn fy rôl bresennol gyda Chanolfan Ymchwil Canser Cymru (Prifysgol Caerdydd) rwy'n arwain ac yn cefnogi prosiectau am agweddau ymddygiadol sgrinio canser, atal a chanfod yn gynnar, gyda ffocws penodol ar leihau anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol mewn canser. Rwy'n defnyddio dulliau gwyddor ymddygiad i werthuso derbynioldeb, derbyn ac effaith dulliau newydd o atal poblogaethau ac arloesi diagnosis. Er enghraifft, arweiniais ddatblygiad yr ymyrraeth TIC-TOC - ymgyrch ymwybyddiaeth o symptomau canser amwys amlweddog yn y gymuned mewn ardal o amddifadedd economaidd-gymdeithasol uchel i gefnogi Clinigau Diagnostig Cyflym. Ar hyn o bryd rwy'n cyd-arwain astudiaeth a ariennir gan Ymchwil Canser Cymru i brofi dichonoldeb cyflwyno a gwerthuso'r ymyrraeth TIC-TOC.

Rwy'n gyd-ymchwilydd ar yr astudiaeth I-Prehab a ariennir gan NIHR i fynd i'r afael ag annhegwch mewn adsefydlu canser; Treial Cessation Smygu Gwell Swydd Efrog (YESS) i brofi ymyrraeth rhoi'r gorau i ysmygu wedi'i phersonoli mewn lleoliad sgrinio canser yr ysgyfaint; astudiaeth a ariennir gan CRUK i ddatblygu pecyn cymorth ar gyfer darpariaeth rhoi'r gorau i ysmygu mewn sgrinio canser yr ysgyfaint; astudiaeth a ariennir gan CRUK i brofi deunyddiau gwybodaeth cleifion sgrinio canser yr ysgyfaint; ac astudiaeth a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i brofi derbynioldeb a dichonoldeb gwasanaeth atgyfeirio fferyllfa ar gyfer pobl â symptomau canser yr ysgyfaint. Rwy'n darparu cymorth prosiect ar gyfer Astudiaeth CABS (cabs-study.yolasite.com) - astudiaeth poblogaeth gyflym o effaith COVID-19 ar agweddau ac ymddygiadau canser.

Fi yw'r cynrychiolydd academaidd ar weithgor Anghydraddoldebau Canser Cwm Taf Morgannwg Iechyd yr Ysgyfaint a'm rôl ar Grŵp Llywio Clinigol Gwirio Iechyd yr Ysgyfaint GIG Cymru yw darparu mewnbwn gwyddor ymddygiadol i gefnogi gweithrediad y rhaglen beilot Archwiliad Iechyd yr Ysgyfaint gyntaf sydd wedi'i haenu gan risg yng Nghymru.

Rwy'n angerddol am gefnogi addysgu a dysgu o ansawdd uchel mewn Addysg Uwch. Rwy'n addysgu ar wahanol fodiwlau fel rhan o radd MBBCh Meddygol a gradd BSc Rhyng-gyfrifedig, ac rwy'n goruchwylio myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Rwy'n Gymrawd i'r Academi Addysg Uwch, a chefais Wobr y Deon am Ragoriaeth mewn Addysgu.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

0

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Diddordebau ymchwil: 

 • Nodi rhwystrau seicogymdeithasol i sgrinio canser, atal a diagnosis cynnar
 • Datblygu a phrofi ymyriadau ymddygiadol i annog canfod ac atal canser yn gynnar
 • Lleihau anghydraddoldeb canser (e.e. anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol)

Arbenigedd methodolegol: 

 • Dulliau ansoddol
 • Datblygu/gwerthuso ymyriadau newid ymddygiad
 • Adolygiadau systematig o lenyddiaeth

Grantiau PI cyfredol/diweddar: 

 • Profi derbynioldeb a dichonoldeb cyflawni a gwerthuso'r ymgyrch TIC-TOC: ymgyrch ymwybyddiaeth symptomau canser annelwig amlochrog yn y gymuned mewn ardal o amddifadedd economaidd-gymdeithasol uchel. Ymchwil Canser Cymru. (Cyd-PI, 2020-2023)
 • Datblygu'r ymgyrch Targedu Dwys yn y Gymuned i Optimeiddio Ymwybyddiaeth o Ganser (TIC-TOC) i gefnogi'r llwybr Clinig Diagnostig Cyflym. Comisiynodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ymchwil (cyd-PI, 2019).
 • Arweinwyr y Dyfodol mewn Ymchwil Canser. Prifysgol Caerdydd (PI, 2018)
 • Datblygu ymyrraeth wedi'i phersonoli i gefnogi rhoi'r gorau i ysmygu mewn lleoliad sgrinio canser yr ysgyfaint. Cronfa Gymynrodd Prifysgol Caerdydd (PI, 2016-2017)

Grantiau Cyd-ymchwilydd cyfredol/diweddar: 

 • Prehab cynhwysol (I-Prehab) i fynd i'r afael ag annhegwch mewn canlyniadau canser: ymchwil gwerthuso dulliau cymysg i wella mynediad, derbyn a glynu. NIHR-HSDR, £1,199,284 (2023-2026). Cyd-Ymchwilydd i gynghori ar y dulliau gorau posibl ar gyfer ymgysylltu â grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn ymyriadau ymchwil a gofal canser (PI: Yr Athro Jane Hopkinson)
 • Treial Stopio Smygu Gwell Swydd Efrog (YESS): profi effaith ychwanegu ymyriad rhoi'r gorau i ysmygu wedi'i bersonoli i raglen sgrinio canser yr ysgyfaint. Ymchwil Canser Swydd Efrog (Cyd-ymchwilydd, 2018-2023, PIs: Murray/Callister).
 • Rhwystrau a galluogwyr i ddefnyddio ymgynghori o bell gofal sylfaenol ar gyfer symptomau canser a amheuir. Efrydiaeth PhD a ariennir ar y cyd gan North West Cancer Research a Gofal Canser Tenovus (Cyd-oruchwyliwr, PI: Hiscock; 2022-2025)
 • Cefnogi gweithredu rhaglen beilot Archwiliad Iechyd yr Ysgyfaint GIG Lloegr - profi deunyddiau gwybodaeth cyfranogwyr i gynhyrchu argymhellion. Grŵp Cynghori Diagnosis Cynnar CRUK – Galwad Ymchwil a Gomisiynwyd. (cyd-ymgeisydd, 2020, PI: Quaife)
 • Parodrwydd gwasanaethau sgrinio canser yr ysgyfaint i ddarparu triniaeth rhoi'r gorau i ysmygu ar yr un pryd: Datblygu pecyn cymorth canllaw a gweithredu. Grŵp Cynghori Tybaco CRUK ( Cyd-ymchwilydd, 2019-2020, PI: McWilliams).
 • Cyfeirio fferyllfa ar gyfer symptomau'r ysgyfaint. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru - Ymchwil ar gyfer Budd Cleifion a'r Cyhoedd. (Cyd-ymchwilydd, 2017-2019).

Addysgu

 • Fi yw'r Arweinydd Cydran MBBCh a ddewiswyd gan fyfyrwyr ar gyfer yr Is-adran Meddygaeth Boblogaeth 
 • MBBCh Darpariaeth cwricwlwm gradd feddygol C21 drwy sesiynau a diwtorir Meddygaeth Seiliedig ar Dystiolaeth ('Llunio'r cwestiwn ymchwil'; myfyrwyr meddygol 2il flwyddyn), modiwl yr Elfen a Ddewisir gan Fyfyrwyr (SSC) (e.e. profiad prosiect ymchwil ymarferol chwe wythnos), sesiynau dulliau ymchwil ansoddol, tiwtorialau dulliau adolygu, a hyfforddiant meddalwedd dadansoddi ansoddol (NViVO)
 • Aseswr traethodau hir Intercalated BSC, prosiectau ymchwil Cydran a Ddewisir gan Fyfyrwyr (blynyddoedd 1-4) a thraethodau hir Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd, Prifysgol Caerdydd
 • "Anghydraddoldebau mewn sgrinio canser a diagnosis cynnar" ar fodiwl Intercalated BSc Iechyd Gwledig, Prifysgol Caerdydd
 • Darlithydd ymweliadol "Dulliau adolygu systematig" ar gyfer myfyrwyr MSc Seicoleg Iechyd, Prifysgol De Cymru
 • Darlithydd ymweliadol "Seicoleg Iechyd" i fyfyrwyr MSc Seicoleg Iechyd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Datblygu modiwl e-ddysgu addysg feddygol trawsryweddol ar gyfer myfyrwyr meddygol MBBCh

Bywgraffiad

Datblygais ddiddordeb mewn canser yn ystod fy nghyfnod yn gweithio fel nyrs gynorthwyol ar ward cemotherapi a chlinigau cleifion allanol oncoleg. Yna dewisais gwblhau lleoliad proffesiynol yn ystod fy BSc Seicoleg gan weithio gyda thîm o Seicolegwyr Clinigol sy'n darparu cefnogaeth seicolegol i gleifion a theuluoedd â chanser.

Hanes cyflogaeth academaidd:

 • Cymrawd Ymchwil i Ganolfan Ymchwil Canser Cymru, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd (2022-pres)
 • Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol ar gyfer Canolfan Ymchwil Canser Cymru, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd (2017-2022)
 • Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol ar gyfer yr astudiaeth Ymwybyddiaeth ac Iechyd Symptomau Ysgyfaint (LUSH) a ariennir gan CRUK, Prifysgol Caerdydd, yr Ysgol Meddygaeth (2016-2017)

Cymwysterau:

 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (2022)
 • Seicolegydd Iechyd Siartredig (2017)
 • PhD (Seicoleg Iechyd), Prifysgol Caerdydd, Ysgol Meddygaeth, Caerdydd, Caerdydd. Teitl: "Deall y dylanwadau ar ymddygiad cyflwyno symptomau canser yng nghyd-destun amddifadedd economaidd-gymdeithasol: datblygu ymyrraeth ymwybyddiaeth o ganser" (2016)
 • BSc Seicoleg gyda Lleoliad proffesiynol (2013)
 • Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch (2016)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Rising Star Prifysgol Caerdydd (rownd derfynol; 2019)
 • Bwrsariaeth teithio i fynychu cynhadledd flynyddol Diagnosis Cynnar Ymchwil Canser y DU i gyflwyno canfyddiadau astudiaeth LUSH yn sesiwn Spotlight on Lung Cancer Cancer Research UK (2019)
 • Enillydd y poster gorau yng nghynhadledd diagnosis cynnar Cancer Research UK (2017)
 • Enillydd categori 'Cael effaith' cystadleuaeth ffotograffiaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (2016)
 • Gwobr Deons am Ragoriaeth mewn Addysgu (2015)
 • Adolygiad systematig (McCutchan et al, 2015) yn y 10 erthygl fwyaf dylanwadol o 2015 ar gyfer canser BMC

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod llawn o Gymdeithas Seicolegol Prydain
 • Seicolegydd Iechyd Siartredig
 • Aelod o Gymdeithas Meddygaeth Ymddygiadol y DU

Pwyllgorau ac adolygu

Fi yw'r cynrychiolydd Ymchwilydd Gyrfa Gynnar ar gyfer yr Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, ac Arweinydd Cydrannau a Ddewisir gan Fyfyrwyr ar gyfer yr Is-adran Meddygaeth Boblogaeth. 

Rwy'n aelod academaidd gweithgar o Grŵp Anghydraddoldebau Canser Lleihau Canser Cwm Taf, ac mae Grŵp Llywio Clinigol Archwiliad Iechyd yr Ysgyfaint GIG Cymru yn darparu mewnbwn gwyddor ymddygiadol i gefnogi gweithrediad y rhaglen beilot Archwiliad Iechyd yr Ysgyfaint gyntaf sydd wedi'i haenu gan risg yng Nghymru.

Rwy'n adolygu'n rheolaidd gan gymheiriaid ar gyfer ystod eang o gylchgronau gwyddonol gan gynnwys Thorax, British Journal of General Practice, Psycho-Oncology, British Journal of Health Psychology ac American Journal of Preventive Medicine. Rwy'n adolygu ceisiadau am grantiau amrywiol arianwyr, gan gynnwys Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a Sefydliad Canser yr Ysgyfaint Castell Roy

Roeddwn yn aelod o Bwyllgor Ymchwil Gyrfa Gynnar Cymdeithas Meddygaeth Ymddygiadol y DU. Fel rhan o'm rôl, fe wnes i gyd-reoli'r dudalen cyfryngau cymdeithasol.

Roeddwn yn aelod o'r pwyllgor trefnu ar gyfer dwy gynhadledd: Cynhadledd Gofal Sylfaenol Academaidd y De Orllewin (Caerdydd, 2016) a Diwrnod Ymchwil Ôl-raddedig Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd (Caerdydd, 2014).

Meysydd goruchwyliaeth

 • Prosiect myfyrwyr meddygol SSC 4edd flwyddyn "Datblygu termau chwilio ar gyfer adolygiad o ymyriadau i hwyluso cyfranogiad mewn sgrinio canser yr ysgyfaint " goruchwyliwr arweiniol (2023)
 • Prosiect myfyrwyr meddygol 3edd flwyddyn SSC "Llenyddiaeth lwyd yn chwilio i nodi ymyriadau cyfranogiad sgrinio'r ysgyfaint" goruchwyliwr arweiniol (2023)
 • Ysgoloriaeth PhD: "Rhwystrau a galluogwyr i ddefnyddio gofal sylfaenol o bell ymgynghori o bell ar gyfer symptomau canser tybiedig " Cyd-oruchwyliwr (2022-2025)
 • Traethawd hir MSc Iechyd y Cyhoedd: "Adolygiad systematig o ymyriadau i nodi ac ymgysylltu â phobl mewn Gwiriadau Iechyd yr Ysgyfaint" Goruchwyliwr arweiniol (2022)
 • Prosiect rhyng-gyfrifedig myfyrwyr meddygol BSc: "Defnyddio gwasanaethau iechyd ar gyfer symptomau canser a sgrinio yn ystod pandemig COVID-19: astudiaeth gyswllt data" Cyd-oruchwyliwr (2022-2023 )
 • Prosiect myfyrwyr meddygol SSC 4edd flwyddyn: "Ymyriadau Hyrwyddo Iechyd Corfforol ar gyfer Pobl ag Afiechydon Meddwl: Cwmpasu'r Llenyddiaeth ac Adeiladu Strategaeth Chwilio ar gyfer Adolygiad Cwmpasu" goruchwyliwr arweiniol (2020)
 • Prosiect Intercalated BSc i Fyfyrwyr Meddygol: "Dylanwad amddifadedd gwledig ar ymwybyddiaeth y cyhoedd, credoau a cheisio cymorth ar gyfer symptomau canser". Cydweithiwr (2019-2020)
 • Dau fyfyriwr Ôl-raddedig wedi'u lleoli ym Mhrifysgol Vanderbilt (UDA) a Phrifysgol Genedlaethol Hanoi (Fietnam): "Meta-ddadansoddiad o amser i gymorth meddygol sy'n chwilio am symptomau canser mewn gwledydd incwm is ac is-ganol. Cyd-goruchwyliwr  (2019)
 • Prosiect rhyng-gyfrifedig myfyrwyr meddygol BSc "Sut allwn ni annog pobl sy'n byw mewn gwledydd incwm isel a chanolig i ymgysylltu â chanfod canser yn gynnar?" goruchwyliwr arweiniol (2018-2019)
 • Prosiect Intercalated BSc i Fyfyrwyr Meddygol: "Canfyddiadau a phrofiadau oedolion ifanc o ddefnydd e-sigaréts: Meta-ethnograffeg". Cydweithiwr (2018-2019). Gwobr Peter Ellwood am y prosiect epidemioleg clinigol gorau
 • Prosiect myfyrwyr meddygol SSC 4edd flwyddyn: "Rhwystrau a adroddwyd gan gleifion i ddiagnosis canser cynnar mewn gwledydd incwm is ac is: adolygiad systematig". goruchwyliwr arweiniol (2018)
 • Prosiect Intercalated BSc Myfyrwyr Meddygol: "Deall y ffactorau cymdeithasol a chyd-destunol sy'n dylanwadu ar gyflwyniad canser    yr ysgyfaint mewn cymunedau difreintiedig". goruchwyliwr arweiniol (2017-2018). Ennill y cyflwyniad gorau yng nghynhadledd WISERD
 • Prosiect myfyrwyr meddygol SSC 4edd flwyddyn: "Gwella LGBTQ trwy addysg feddygol". Cydweithiwr (2017)
 • Prosiect myfyrwyr meddygol SSC 4edd flwyddyn: "Bwlio Meddygon Iau – Astudiaeth o Gyffredinrwydd, Canfyddiadau, Ymwybyddiaeth ac Effaith". Cydweithiwr (2017)
 • Prosiect Adolygiad Llenyddiaeth Myfyrwyr Meddygol SSC blwyddyn 1af: "Pa mor effeithiol yw ymgyrchoedd ymwybyddiaeth canser wrth annog pobl i gyflwyno'n gynnar i'w meddyg teulu gyda symptomau?" goruchwyliwr arweiniol ar gyfer pum myfyriwr (2017)

Ymgysylltu

Cynnwys y cyhoedd

Adlewyrchir gwerth a phwysigrwydd cynnwys cleifion a'r cyhoedd (PPI) mewn ymchwil (sy'n cynnwys aelodau lleyg o'r cyhoedd ar grwpiau rheoli ymchwil) trwy gydol fy ymchwil, gweler https://www.cardiff.ac.uk/medicine/about-us/engagement/case-study-grace-mccutchan.

Trwy fy rôl gyda Chanolfan Ymchwil Canser Cymru, rwyf wedi bod yn gweithio gyda chynrychiolwyr PPI i ddeall y rhwystrau i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil, a datblygu strategaethau i ehangu cyfranogiad a mynd i'r afael â mater amrywiaeth mewn PPI.

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Yn yr un modd, mae ymgysylltu â'r cyhoedd (i roi gwybod i gleifion a'r cyhoedd am ganlyniadau astudiaethau) yn bwysig. Rwyf wedi cyflwyno sgyrsiau i wahanol grwpiau cymorth i gleifion, mewn siopau elusennol, ac mewn digwyddiadau wedi'u trefnu e.e. Celfyddydau Chapter 'At Public Uni'. Rwyf wedi bod yn rhan o ychydig o stondinau cyfathrebu gwyddoniaeth yn Diwrnodau Agored CRUK a gyda Gofal Canser Tenovus yng ngŵyl Greenman, gweler http://www.tenovuscancercare.org.uk/news/scientific-cellfie-success-at-green-man-festival/.