Ewch i’r prif gynnwys
Soma Meran

Dr Soma Meran

Darllenydd Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
MeranS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29207 48733
Campuses
Heath Park, Caerdydd, CF14 4EL
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Academydd Clinigol mewn Neffroleg ac yn Bennaeth Labordai Uned Ymchwil Aren Cymru yng Nghaerdydd. Mae gen i swydd Uwch-ddarlithydd Clinigol yn yr Ysgol Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae gennyf swydd Neffroleg Ymgynghorol er Anrhydedd ym Mwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.  

Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw ym maes ffibrosis arennol. Nod fy grŵp yw deall a disgrifio'r mecanweithiau a all atal a/neu wrthdroi anaf acíwt a blaengar i'r arennau gan arwain at well iechyd yr arennau. Mae'r matrics allgellog yn chwarae rhan bwysig wrth gynnal iechyd biolegol yn ein celloedd a'n meinweoedd ac mae rheoleiddio matrics allgellog aberrant yn gyrru afiechyd, yn enwedig yn yr arennau. Mae fy ymchwil wedi dangos bod Hyaluronan yn glycosaminoglycans matrics allgellog, sy'n bwysig wrth reoleiddio ffenoteip celloedd stromal a swyddogaeth i ddylanwadu ar iechyd a chlefyd arennol. Mae fy astudiaethau'n canolbwyntio ar sut y gellir rheoleiddio'r gydran matrics hon i wella adferiad arennau yn dilyn anaf a chlefyd. 

Mae fy meysydd ymchwil cyfochrog yn cynnwys ymchwil dialysis peritoneol (deall mecanweithiau sy'n gyrru ffibrosis yn y peritonewm) ac ymchwil  cardiofasgwlaidd (deall gyrwyr cellog a moleciwlaidd mwy o batholeg cardiofasgwlaidd mewn cleifion â chlefyd yr arennau). 

Mae gen i ddiddordeb sylweddol mewn addysg feddygol israddedig ac ôl-raddedig ac mae gen i swyddi addysgu arweiniol yn y ddau faes hyn. Roeddwn hefyd yn rhan o raglen SUSTAIN yr Academi Gwyddorau Meddygol pan gafodd ei sefydlu gyntaf yn 2015. 

Cyhoeddiad

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Erthyglau

Ymchwil

Maes Ymchwil Sylfaenol

Mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar fioleg celloedd a matrics fel y'i cymhwysir at glefyd arennol cynyddol. Mae gan 15% o boblogaeth y DU glefyd cronig yr arennau, gan eu rhoi mewn mwy o berygl o amlafiachedd a marwolaeth. Nid yw atal/gwrthdroi prosesau ffibr-amlochrog sylfaenol sy'n gyrru clefyd cronig yr arennau yn bosibl eto, ac mae ymarfer clinigol cyfredol yn rhagweld yn wael a fydd cleifion yn datblygu clefyd cronig yr arennau blaengar neu'n dangos adferiad arennol a/neu ddatrysiad. Nod fy ngrŵp yw nodi targedau moleciwlaidd a chellol newydd a all atal clefyd acíwt a chronig yr arennau i atal cleifion sydd angen therapïau amnewid arennol. 

Mae Hyaluronan yn glycosaminoglycans matrics sy'n dangos mwy o fynegiant strymol ym mhob math o anaf acíwt a chronig i'r arennau, gyda'i fynegiant cynyddol yn cydberthyn â chanlyniadau arennol. Mae fy grŵp wedi nodi targedau newydd sy'n gysylltiedig â Hyaluronan a'i broteinau rhwymol a all atal a gwrthdroi ffibrosis mewn systemau celloedd vitro.  Mae'r ymchwil gyfredol bellach yn canolbwyntio ar ddatblygu agweddau trosiadol ar yr ymchwil hon ac yn dangos perthnasedd a chymhwysedd y targedau cellog hyn i bennu eu defnydd fel biofarcwyr wrth ragfynegi dilyniant clefyd arennol, yn ogystal ag ymchwilio i'w potensial fel therapïau gwrth-fibrotig newydd.

Meysydd ymchwil cysylltiedig

Mae gen i ddiddordeb gweithredol hefyd mewn deall y mecansims sy'n gyrru patholegau cardiofasgwlaidd mewn cleifion â chlefyd cronig yr arennau (CKD). Mae CKD bellach yn ail yn nifer yr achosion o glefyd y galon yn y byd datblygedig. Mae gan gleifion sydd â CKD cyfnod terfynol sydd ar ddialysis ganlyniadau tebyg (os nad gwaeth) i lawer o ganserau, ond nid yw hyn yn cael ei gydnabod yn dda. Diasitis cardiofasgwlaidd yw'r prif achos o afiachusrwydd a marwolaeth yn y grŵp hwn o gleifion. Yn anffodus, nid ydynt yn ymateb yn dda i therapïau cardiofasgwlaidd traddodiadol fel therapi gwrth-blatennau, therapi gostwng lipidau neu angioplasti percutaneous. Nod fy grŵp yw nodi'r mecanweithiau sy'n gyrru patholeg cardiofasgwlaidd mewn cleifion â chlefyd arennol ac ymchwilio i dargedau therapiwtig newydd. Mae meysydd ymchwil cysylltiedig eraill o fewn neffroleg yn cynnwys deall y mecanweithiau sy'n gyrru ffibrosis peritoneol ac sy'n arwain at fethiant dialysis peritoneol (PD) mewn cleifion â chlefyd arennol ac rwy'n un o'r Ymchwilwyr Prifathrawiaethol yn rhaglen ITN IMPROVE PD Marie Curie a ariennir gan Horizon 2020. 

Ymchwil COVID19: Rwy'n cydweithio â grŵp o fewn y Gyfarwyddiaeth Neffroleg a Thrawsblaniadau clinigol yn ogystal â grwpiau ymchwil Imiwnoleg a Virolgy ym Mhrifysgol Caerdydd i ymchwilio i ymatebion brechlyn COVID19 mewn cleifion ar haemodialysis, gydag astudiaethau tebyg yn cael eu harwain mewn cleifion tranplanhigyn arennau sy'n cael eu rhedeg gan yr un grŵp. 

Addysgu

Fi yw'r Arweinydd Arbenigedd ar gyfer addysg feddygol israddedig mewn Meddygaeth Arennol yn y Gyfarwyddiaeth Neffroleg a Thrawsblannu ac rwy'n Gadeirydd pwyllgor Llywodraethu Addysg yr adran, sy'n goruchwylio gwelliant mewn addysg a hyfforddiant arennol israddedig ac ôl-raddedig. Rwy'n eistedd ar bwyllgor Arennol STC yng Nghymru ac rwy'n Oruchwyliwr Addysgol a Chlinigol i nifer o hyfforddeion arbenigol a hyfforddeion y Rhaglen Sylfaen.  

Rwy'n goruchwylio prosiectau ymchwil ar gyfer myfyrwyr PhD ac yn croesawu ymholiadau i oruchwylio myfyrwyr newydd, gan gynnwys myfyrwyr Meistr, myfyrwyr meddygol Intercalated a myfyrwyr israddedig PTY. 

Yn ddiweddar, dyfarnwyd Medal Medawar i'm myfyriwr PhD diweddar Dr Charlotte Brown yng nghyfarfod Cymdeithas Trawsblannu Prydain ym mis Chwefror 2021 am ymchwil a wnaed yn fy Labordy. 

Gweler gwefan Clwb Aren Cymru am fwy o wybodaeth am weithgareddau addysgu ac addysg yn ein hadran. 

Bywgraffiad

Gweler dolen i'm bywgraffiad a gyhoeddwyd gan Kidney Research UK

Dolen i Adroddiad Bywyd Med Sci

Addysg a chymwysterau

 • 2020: Ardystiad GCP (Arfer Clinigol Da mewn Ymchwil) (Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru)
 • 2020: FRCP, Coleg Brenhinol y Meddygon, y DU. 
 • 2012: Tystysgrif Cwblhau mewn Hyfforddiant (CCT) mewn Meddygaeth Arennol, Cyngor Meddygol Cyffredinol
 • 2012: MRCP (DU, Meddygaeth Arennol),  Coleg Brenhinol y Meddygon, y DU. 
 • 2008: PhD, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd. 
 • 2004: MRCP (DU), Coleg Brenhinol y Meddygon, y DU. 
 • 1993 - MB ChB, Ysgol Feddygol Prifysgol Glasgow.

Trosolwg gyrfa

 • 2016-presennol: Uwch Ddarlithydd Clinigol mewn Niwroleg, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.
 • 2016-presennol: Neffrolegydd Ymgynghorol Anrhydeddus yn BIP Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. 
 • 2013-2019: Cymrodoriaeth Gwyddonydd Clinigwyr MRC, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. 
 • 2007-2013: Cofrestrydd Arbenigol Academaidd mewn Neffroleg a Darlithydd Clinigol Walport, Deoniaeth Cymru. 
 • 2004-2007: Cymrawd Ymchwil Clinigol mewn Meddygaeth Arennol, Sefydliad Neffroleg, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.
 • 2001-2004: Uwch Swyddog Tŷ, cylchdroadau SHO Meddygol De Cymru. 
 • 2001-2001: Swyddog Tŷ mewn Llawfeddygaeth, Ysbyty Victoria, Glasgow. 
 • 2000-2001: Swyddog Tai mewn Meddygaeth, Ysbyty Brenhinol Glasgow. 
 • 1995-2000: Israddedigion Meddygol Prifysgol Glasgow.  

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2013-2019: Cymrodoriaeth Gwyddonydd Clinigwyr MRC
 • 2007: Gwobr Ymchwilydd Ifanc, Cymdeithas Atgyweirio Meinwe Ewropeaidd
 • 2021: Medal Medawar Cymdeithas Trawsblannu Prydain yn cael ei dyfarnu i'r myfyriwr PhD Dr Charlotte Brown.
 • 2018: Wythnos Aren y DU, y Cyflwyniad Llafar Haniaethol Gorau a ddyfarnwyd i'r myfyriwr PhD Dr Aled Williams.
 • 2017: Cynhadledd Ryngwladol Soceity Gwyddorau Hyaluronan, Cleveland, Gwobr Ymchwil Mark Lauer i Dr Adam Midgley, ymchwilydd ôl-ddoethurol yn fy ngrŵp. 
 • 2016: Wythnos Aren y DU, Ymchwilydd Gyrfa Gynnar a ddyfarnwyd i Dr Adam Midgley, ymchwilydd ôl-ddoethurol yn fy ngrŵp.

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Fwrdd Cymdeithas Ryngwladol Gwyddorau Hyaluronan. 
 • Cymrawd Coleg Brenhinol y Meddygon, y Deyrnas Unedig.
 • Cymdeithas Neffroleg America, Aelod.
 • Cymdeithas Arennol y Deyrnas Unedig, Aelod.
 • Ymgeisydd SUSTAIN Academi Gwyddoniaeth Feddygol 2015-2016

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2012-presennol: Uwch Ddarlithydd Clinigol yn Nephrolgy, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd. 
 • 2012-2019: Cymrawd Gwyddonydd Clinigwr MRC, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.
 • 2007-2012: Darlithydd Clinigol Walport, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.
 • 2004-2007: myfyriwr PhD, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd. 

Meysydd goruchwyliaeth

Ardaloedd dan oruchwyliaeth

 • Meddygaeth Arennol
 • Anaf Acíwt i'r Arennau
 • Clefyd cronig yr arennau
 • Peritoneal Dialysis
 • Hyaluronan a Matrix Bioleg
 • Fibrosis Bioleg
 • patholeg cardiofasgwlaidd mewn clefyd arennol