Ewch i’r prif gynnwys
Angela Mihai

Yr Athro Angela Mihai

Athro Mathemateg Gymhwysol, Cyfarwyddwr Ymchwil

Yr Ysgol Mathemateg

Campuses
Abacws, Ystafell 5.14, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

Rwy'n aelod o'r Grŵp Ymchwil Mathemateg Gymhwysol a Chyfrifiannol ac yn Gyfarwyddwr Ymchwil ac Arloesi yn yr Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd. Rwyf hefyd yn Gymrawd o'r Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (FIMA) ac yn Is-lywydd Adran y DU a Gweriniaeth Iwerddon o'r Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM-UKIE).

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2007

2006

2005

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn y ddealltwriaeth fathemategol o briodweddau mecanyddol deunyddiau meddal, gan gynnwys modelu amlraddfa, dadansoddi gwladwriaethau, optimeiddio a mesur ansicrwydd. Maes pwysig yn fy ngwaith yw modelu mathemategol elastomers crisial hylifol (LCEs). Mae'r rhain yn ddeunyddiau amlswyddogaethol datblygedig sy'n cyfuno hydwythedd â threfn gyfeiriadol. Yn benodol, mae straenau mecanyddol yn arwain at newidiadau mewn trefn crisialog hylifol ac mae newidiadau yn y drefn gyfeiriadol yn cynhyrchu straen a straeniau mecanyddol. Oherwydd eu dadffurfiadau gwrthdroadwy mawr ac ymatebion deunydd cymhleth ym mhresenoldeb symbyliadau naturiol fel gwres neu olau, a meysydd trydan neu fagnetig, LCEs yn addas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau mewn gwyddoniaeth, gweithgynhyrchu ac ymchwil feddygol. Am fwy o fanylion, gweler fy mhroffau ar Google Scholar, MathSciNetORCID, ac ResearchGate.

Prosiectau a ariennir

Mottos i bapurau

 • "Tasg y damcaniaethwr yw dod â threfn i anhrefn ffenomenau natur, dyfeisio iaith lle gellir disgrifio dosbarth o'r ffenomenau hyn yn effeithlon ac yn syml." - C. Truesdell (1965) (doi: 10.1098/rspa.2017.0607)
 • "Gwneir y dasg hon yn anoddach nag y byddai fel arall gan y ffaith bod yn rhaid mowldio rhai o'r darnau prawf a ddefnyddir yn unigol, ac mae'n anodd gwneud dau sbesimen rwber sydd ag eiddo union yr un fath hyd yn oed os dilynir gweithdrefnau enwol union yr un fath wrth eu paratoi." - R. S. Rivlin & D. W. Saunders (1951) 10.1007 / s42558-019-0013-1)
 • "Yn hytrach na nodi swyddi a chyflymder yr holl foleciwlau, rydyn ni'n caniatáu'r posibilrwydd y gallai'r rhain amrywio am ryw reswm - boed hynny oherwydd nad oes gennym wybodaeth fanwl gywir, boed hynny oherwydd ein bod yn dymuno dim ond rhywfaint o gyfartaledd mewn amser neu yn y gofod, boed hynny oherwydd ein bod ni'n fodlon cynrychioli canlyniad cyfartaledd dros lawer o ailadroddiadau [...] Yna gallwn neilltuo tebygolrwydd i bob maint a chyfrifo'r gwerthoedd a ddisgwylir yn ôl y tebygolrwydd hwnnw. - C. Truesdell (1984) (doi: 10.1177/1081286520914958)
 • "Mae'n broblem mecaneg, cymhleth iawn ac amherthnasol i theori tebygolrwydd ac eithrio i'r graddau y mae'n ein gorfodi i feddwl ychydig yn fwy gofalus am sut y mae'n rhaid llunio theori tebygolrwydd os yw am fod yn berthnasol i sefyllfaoedd go iawn." - E. T. Jaynes (1996) (doi: 10.1088/1361-6544/ab7104)
 • Denominetur motus talis, qualis omni momento temporis t praebet configurationem ca- pacem aequilibrii corporis iisdem viribus massalibus sollicitati, 'motus quasi aequilibratus'. Generatim motus quasi aequilibratus non congruet legibus dynamicis et proinde motus verus corporis fieri non potest, manentibus iisdem viribus masalibus." - C. Truesdell (1962) (doi: 10.1093/imatrm/tnz003)
 • "O berthnasedd arbennig yma yw'r ffaith bod yn rhaid i dechnoleg pobl fod yn wahanol i dechnoleg natur dim ond oherwydd bod y ddau yn rhychwantu gwahanol raddfeydd maint [...] Roedd termau bob dydd fel 'cynulliad', 'polymer', 'glasbrint', 'ffactor diogelwch', 'dylunio', a 'cais bwriadedig' wedi'u bwriadu ar gyfer ein systemau cynhyrchu, ac mae gennym risg sylweddol o hunan-dwyll pan fyddwn yn eu defnyddio ar gyfer systemau naturiol." - S. Vogel (1998) (doi: 10.1007/s42558-023-00051-y)

Delwedd clawr

Recordiadau fideo

 

Addysgu

Rwy'n gymrawd o Academi Addysg Uwch y Deyrnas Unedig. Mae fy addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd mewn Mathemateg Gymhwysol.

Cyrsiau a addysgir

 • Cyflwyniad i Fodelu Mathemategol Elastomers Crystal Hylif
  • Mathemateg PhD-lefel (2023 - 2024)
 • Dadansoddiad Rhifiadol
  • Blwyddyn 2 Mathemateg (2013 - presennol)
 • Finite Elasticity
  • Mathemateg Blwyddyn 3 (2020 - 2022)
  • Blwyddyn 4 MMath (2015 - 2020)
 • Mecaneg Glasurol
  • Mathemateg Blwyddyn 1 (2012 - 2017)

Rwyf hefyd yn cynnig amrywiaeth o brosiectau i fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf a lleoliadau ymchwil Nuffield.

Bywgraffiad

Trosolwg gyrfa

Dechreuais fy nhaith fathemategol fel myfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Bucharest, Romania, ac yn ddiweddarach parhaodd fy astudiaethau gyda Rhan III o'r Tripos Mathemategol ym Mhrifysgol Caergrawnt, y DU. Yn 2005, enillais fy PhD am ymchwil mewn dadansoddi rhifiadol o Brifysgol Durham, y DU. Yna ehangais fy arbenigedd fel ymchwilydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgolion Strathclyde, Caergrawnt, a Rhydychen, gan ganolbwyntio ar fathemateg a mecaneg solidau. Ymunais â Chaerdydd fel Darlithydd Prifysgol yn 2011 a symud ymlaen yn raddol i'm rôl academaidd bresennol.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Aelodaethau proffesiynol

Pwyllgorau ac adolygu

Meysydd goruchwyliaeth

Ymchwilwyr ôl-ddoethurol

Goruchwyliaeth gyfredol

Rabin Poudel

Rabin Poudel

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol