Ewch i’r prif gynnwys
Sarah Milosevic

Dr Sarah Milosevic

Cyswllt Ymchwil - Ansoddol

Yr Ysgol Meddygaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd ansoddol sydd â diddordeb mewn gwybodaeth ar sail tystiolaeth i gleifion a chydsyniad gwybodus, yn enwedig i fenywod yn y cyfnod amenedigol, ac ar gyfer cleifion IVF a geneteg. Fy niddordebau ehangach yw archwilio dylanwadau ar benderfyniadau iechyd cleifion a chlinigwyr (yn enwedig cyfathrebu risg mewn gofal mamolaeth) a mynediad gofal iechyd na ellir ei weld. Rwy'n croesawu cydweithrediadau ymchwil yn y meysydd hyn - cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn trafod syniadau.

Rwyf wedi archwilio gwneud penderfyniadau clinigwyr a chleifion ar draws amrywiaeth o astudiaethau iechyd: e.e. safbwyntiau clinigwyr adrannau brys ar drin cleifion ag amheuaeth o sepsis, dealltwriaeth cleifion a llawfeddygon o risg wrth benderfynu a ddylid bwrw ymlaen â thorri eu coesau, a ffactorau sy'n dylanwadu ar ddefnydd menywod o byllau geni. Mae fy ngwaith wedi cyfrannu at well dealltwriaeth o'r ystod o ffactorau sy'n effeithio ar brofiadau cleifion, gan gynnwys darparu gwybodaeth, gwahaniaethau demograffig cymdeithasol, a'r amgylchedd gofal iechyd, polisi a diwylliant.

Mae gen i arbenigedd mewn dylunio, integreiddio a chymhwyso ymchwil ansoddol mewn astudiaethau iechyd a threialon clinigol, gan ddarparu cyngor methodolegol i dimau rhyngddisgyblaethol. Rwy'n arwain gweithgareddau Cyfranogiad Cleifion a'r Cyhoedd (PPI) wrth ddatblygu prosiectau a cheisiadau ymchwil, ac ar hyn o bryd rwy'n Gyd-ymchwilydd ar 4 cais grant llwyddiannus sy'n dod i gyfanswm o £4.5 miliwn.

Rwy'n aelod o Rwydwaith Menywod Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr (RCOG) a Phwyllgor Llywio System Wyliadwriaeth Obstetreg y DU (UKOSS), sydd hefyd yn eistedd ar grŵp cynghori nifer o astudiaethau iechyd, gan gynnwys yr Astudiaeth Waedu Obstetreg (OBS) UK. Rwy'n adolygu ar gyfer y cyfnodolion Bydwreigiaeth a BMJ Open ac rwy'n brofiadol mewn adolygu cynigion ymchwil a cheisiadau grant (e.e. ar gyfer Lles Menywod ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru).

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2015

Articles

Conferences

Monographs

Ymchwil

Grantiau

2023:  Rhaglen Ymchwil NIHR ar gyfer Budd Cleifion - Gwella cyfathrebu â pherthnasau mewn profedigaeth am dreialon gofal brys a gofal critigol (ENHANCE), (Cyd-Ymgeisydd) £243,352.

2022:  Rhaglen HTA NIHR: cathetr anesthetig lleol perineural ar ôl torri aelodau isaf mawr (PLACEMENT), (Cyd-ymgeisydd) £1,635,918

2020: Rhaglen RfPPB Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru - PrEdiction Risg a Chyfathrebu outcomE yn dilyn torri aelodau isaf mawr - astudiaeth gydweithredolVE (PERCEIVE), (Cyd-Ymgeisydd) £229,225.

Astudiaethau cyfredol

LLEOLIAD: Treial rheoledig ar hap o catheter anesthetig lleol perineural ar ôl torri aelodau isaf mawr.

PRONTO: Treial rheoledig ar hap o werthusiad Procalcitonin a NEWS2 ar gyfer adnabod sepsis yn amserol a'r defnydd gorau posibl o wrthfiotigau mewn adrannau brys.

Astudiaethau wedi'u cwblhau

PERCEIVE: Rhagfynegi risg a chyfathrebu canlyniad yn dilyn torri aelodau isaf mawr - Astudiaeth gydweithredol. Protocol ansoddol a gyhoeddwyd yma.

POOL®: Gwerthuso diogelwch genedigaethau dŵr. Nod agwedd ansoddol yr astudiaeth oedd nodi ffactorau sy'n dylanwadu ar y defnydd o byllau geni yn y DU. Cyhoeddir Rhan 1 o'r gwaith ansoddol yma a chyhoeddir Rhan 2 yma

SenITATreial rheoledig pragmatig o therapi integreiddio synhwyraidd yn erbyn gofal arferol ar gyfer anawsterau prosesu synhwyraidd mewn plant ag awtistiaeth. Gwaith ansoddol ar brofiadau cymorth teuluoedd plant y DU sydd ag awtistiaeth ac anawsterau prosesu synhwyraidd a gyhoeddwyd yma.

PriMUS: Rheoli gofal sylfaenol symptomau llwybr wrinol is mewn dynion.   Datblygu a dilysu offeryn cymorth penderfyniadau diagnostig a chlinigol. Gwaith ansoddol ar wrodynameg mewn gofal sylfaenol a gyhoeddwyd yma; Gwaith ar reoli symptomau llwybr wrinol is mewn gofal sylfaenol a gyhoeddir yma.

Dichonoldeb LLEOLIAD: Treial dichonoldeb rheoledig ar hap o catheter anesthetig lleol perineural ar ôl torri aelodau isaf mawr. Gwaith ansoddol ar brofiadau cleifion o analgesia ar ôl iddo gael ei gyhoeddi yma.

Bywgraffiad

Trosolwg Gyrfa

 • Cydymaith Ymchwil, Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd, 2018 - presennol
 • Swyddog Ymchwil, Cymwysterau Cymru, 2016 - 2018
 • Ymchwilydd Cymdeithasol Ffrwd Cyflym, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2015 - 2016
 • Rheolwr Gwybodaeth a Chofnodion Rhyddid Gwybodaeth, Llywodraeth Talaith Jersey, 2014 - 2015
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil, Prifysgol Caerwrangon, 2013 - 2014

Cymwysterau

 • PhD Polisi Cymdeithasol, Prifysgol Caerwrangon, 2016
 • Dulliau Ymchwil PGCert (Teilyngdod), Prifysgol Caerwrangon, 2012
 • MSc Tai ac Ymarfer Proffesiynol, Prifysgol Caerdydd, 2009
 • BSc (Anrh) Seicoleg, Prifysgol Abertawe, 2007

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Gŵyl Mamolaeth a Bydwreigiaeth Llundain 2021, Ar-lein: Beth sy'n dylanwadu ar gyfraddau geni dŵr? Archwiliad astudiaeth achos o dair uned obstetreg a thair bydwreigiaeth
 • Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2020, Ar-lein: Archwilio derbynioldeb cleifion o brofion wrodynamig ymledol mewn gofal sylfaenol
 • Symposiwm Ymchwil Ansoddol 2020, Caerfaddon: Defnyddio llinellau amser mewn cyfweliadau ansoddol: Archwilio taith rhieni plant ag awtistiaeth
 • Gŵyl Mamolaeth a Bydwreigiaeth Cymru a'r De Orllewin 2019, Caerdydd: Pam fod cyn lleied o fenywod yn defnyddio pwll ar gyfer esgor a genedigaeth?
 • Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Gerontoleg Prydain (Ymchwilwyr sy'n Dod i'r Amlwg mewn Heneiddio) 2013, Rhydychen: Archwilio mynediad at daliadau uniongyrchol gan bobl â dementia sy'n byw mewn cymunedau gwledig
 • Cynhadledd Ffocws Ymchwil Pobl, Polisi ac Ymarfer 2013, Caerwrangon: Sut mae personoli gofal cymdeithasol wedi effeithio ar ddefnyddwyr gwasanaeth â dementia?

Cyflwyniadau poster

 • Cyfarfod Gwyddonol Blynyddol Cymdeithas Gofal Sylfaenol Academaidd (SAPC) 2021, Ar-lein: Profi prototeip offeryn cymorth penderfyniadau clinigol ar gyfer rheoli symptomau llwybr wrinol is gwrywaidd
 • Cyfarfod Gwyddonol Blynyddol Cymdeithas Meddygaeth Ymddygiadol y DU 2021, Ar-lein: Profiadau a derbynioldeb therapi integreiddio synhwyraidd i blant ag awtistiaeth ac anawsterau prosesu synhwyraidd
 • Gŵyl Mamolaeth a Bydwreigiaeth Cymru a'r De Orllewin 2020, Ar-lein: Beth sy'n dylanwadu ar gyfraddau geni dŵr? Archwiliad astudiaeth achos o dair uned obstetreg a thair bydwreigiaeth
 • Cynhadledd Cymdeithas Gofal Sylfaenol Academaidd y De Orllewin 2019, Southampton: Archwilio derbynioldeb cleifion o brofion wrodynamig ymledol mewn gofal sylfaenol
 • Cynhadledd Ryngwladol IDEAL 2018, Bryste: Profiadau cleifion o leddfu poen yn dilyn torri aelodau isaf mawr yn yr astudiaeth ar hap PLACEMENT

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygiad cyfnodolyn: Bydwreigiaeth 
 • Adolygydd cyfnodau, BMJ (British Medical Journal) Agored
 • Adolygydd grant, Lles Menywod
 • Adolygydd grant, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 
 • Asesydd, Gwobr Hydred ar Dementia
 • Adolygydd crynodeb, Cymdeithas Gofal Sylfaenol Academaidd

Swyddi gwirfoddol

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwylio presennol

Annabel Welsh, MSc Cwnsela Genetig a Genomig. Archwilio agweddau tuag at wneud penderfyniadau atgenhedlol mewn unigolion sydd â Dyslecsia Ciliary Cynradd, astudiaeth ansoddol. 

Ardaloedd goruchwylio

 • Pynciau: Gwneud penderfyniadau iechyd, Gwybodaeth i gleifion, Cydsyniad gwybodus, anghydraddoldebau iechyd
 • Fields: Mamolaeth, IVF, Geneteg, Iechyd y Cyhoedd
 • Dulliau: Ansoddol, Dulliau cymysg, adolygiadau llenyddiaeth systematig

Prosiectau'r gorffennol

Amarachi Ihenacho, MSc Iechyd Cyhoeddus Archwilio profiadau menywod Du mewn perthynas â'u hymgysylltiad â gwasanaethau gofal mamolaeth yn y Deyrnas Unedig (2021) (Rhagoriaeth)

Ymgysylltu

Array

Arbenigeddau

 • Dulliau ymchwil ansoddol
 • Penderfyniadau
 • Gwybodaeth i gleifion
 • Mamolaeth
 • Ecwiti iechyd