Ewch i’r prif gynnwys
Candice Morey

Dr Candice Morey

Darllenydd

Yr Ysgol Seicoleg

Email
MoreyC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75375
Campuses
Adeilad y Tŵr, Ystafell 7.10, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mewn rhai ffyrdd, mae'r cof yn ymddangos yn ddiderfyn. Yn wahanol i ddyfais storio ddigidol a fydd yn llenwi yn y pen draw, nid oes terfyn amlwg i faint o wybodaeth y gallwn ei chael. Mewn gwirionedd, mae dysgu yn cael ei hwyluso pan fyddwn yn gwneud cysylltiadau rhwng gwybodaeth a gwybodaeth newydd yr ydym eisoes wedi'i dysgu - mae fel pe bai cofio rhai pethau'n arwain at gofio eraill.

Eto i gyd, mae cofio gwybodaeth newydd yn ddiffygiol. Mae pawb yn aml yn cael profiad o lithro lle na allant adfer enw person sydd newydd ei gyflwyno iddynt, neu'n anghofio pan fyddant yn gosod eu allweddi eiliadau yn ôl, neu lle na allant gofio pa eitemau yr oeddent yn bwriadu eu codi o'r farchnad.

Mae gen i ddiddordeb mewn deall beth sy'n cyfyngu ar gof ar gyfer y gorffennol agos, gan egluro pam mae'r lapiadau hyn yn digwydd mor gyffredinol, a darganfod ffactorau a all helpu i liniaru terfynau cof ar unwaith. Rwyf hefyd yn eirioli dros wella tryloywder ymchwil fel bod yr holl gynhyrchion ymchwil - o ysgogiadau, i ddata, i gasgliadau cyhoeddedig -  ar gael i'r eithaf i lywio'r broses o wneud penderfyniadau yn y byd academaidd a thu hwnt. Mae deunyddiau sy'n cefnogi fy mhrosiectau ymchwil ar gael ar fy nhudalen Fframwaith Gwyddoniaeth Agored .

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Articles

Conferences

Ymchwil

Pynciau ymchwil a phapurau cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae gen i ddiddordeb mewn cymharu a chyferbynnu sut mae terfynau cof yn berthnasol i ddeunyddiau llafar yn erbyn di-eiriau. Mae pobl yn cofio mwy o wybodaeth yn gyson o set mympwyol pan fo'r wybodaeth i'w chofio ar lafar o'i chymharu â phan fydd yn ofodol neu'n weledol. Mae gwybodaeth lafar hefyd yn llai agored i ymyrraeth na gwybodaeth weledol, sy'n fregus, ac yn cael ei amharu gan lawer o dasgau a deunyddiau, hyd yn oed os nad yw'r tasgau tynnu sylw yn cynnwys unrhyw gynnwys gweledol. Rwy'n gweithio ar ddeall y gwahaniaethau hyn gyda'r bwriad o esbonio sut mae cof a sylw yn cael eu dosbarthu rhwng gwahanol fathau o gynnwys gwybodaeth.

Mae rhan bwysig o fy ymchwil yn cynnwys ymchwilio i sut mae cof yn gwella yn ystod plentyndod. Wrth iddyn nhw dyfu, mae cof plant yn gwella. Mewn rhai ffyrdd, mae'n ymddangos bod cof plant yn gweithredu'n debyg i gof oedolion. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau hefyd, yn enwedig yn y strategaethau y mae plant yn eu defnyddio (neu ddim yn eu defnyddio) i geisio cofio gwybodaeth newydd.

Mae fy nghydweithwyr a minnau yn gweithio i ddarganfod rheoleidd-dra ym mherfformiad tasgau cof gweithio mewn oedolion a phlant (e.e., pa fath o dynnu sylw sy'n arwain yn gyson at anghofio, faint o ddeunydd newydd o wahanol fathau y gallwn gofio, pa fathau o batrymau lleferydd neu symudiad llygaid sy'n cyd-fynd â lapiadau cof ), gyda golwg tuag at esboniad cynhwysfawr a hyfyw o ran sut mae gwybodaeth newydd yn cael ei chofnodi a'i dysgu.

Cyllid

2020-2021: Greeno, D. (Cymrodyr), Morey, C.C. (mentor prinicpal), & Morgan, P. (cyd-fentor). Cymrodoriaeth ôl-ddoethurol ESRC. Cymhwyso egwyddorion cof llafar tymor byr i ymchwil seiberddiogelwch. £102,888.

2020: Bwrsariaeth Ymchwil Israddedigion (ar gyfer y fyfyrwraig Emma Chubb), Cymdeithas Seicoleg Arbrofol. £2000.

2019-2020: Morgan, P.L. (PI), Morey, C.C., Macken, W.J., & Jones, Canolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol D.M. Archwilio newid tasg a thorri costau ac atebion ar gyfer amgylcheddau gwaith seiberddiogelwch. £99,967. Cyd-ymchwilydd, 10% FTE.

2019: Morey, C.C., prif ymchwilydd, gyda Vergauwe, E., & von Bastian, C.C., cyd-ymchwilwyr. Grant Bach yr Academi Brydeinig.  Perfformiad cof yn ystod aml-dasgio. Sefydliad lletyol: Prifysgol Caerdydd. £9,983.

2016-2019: Chevalier, N., & Karbach, J., Prif Ymchwilwyr. Grant ESRC Ardal Ymchwil Agored. Cefnogi datblygiad gwybyddol ac academaidd mewn plant mewn perygl: Hyfforddiant swyddogaeth gweithredol metawybyddol mewn plant o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol isel. Sefydliad Lletyol: Prifysgol Caeredin. £503,810. Cyd-ymchwilydd, 2.66% f.t.e.

2007-2010 (wedi'i fyrhau'n wirfoddol i ymgymryd â swydd llawn amser yn Rijksuniversiteit Groningen): Morey, C.C., Prif ymchwilydd. 1 F32 MH079556-01. Gwobr Gwasanaeth Ymchwil Cenedlaethol NIH, Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol. Cof gweithio parth-cyffredinol a rheolaeth wybyddol yn y cortecs prefrontal. Noddwr Cyfadran: Todd S. Braver, Prifysgol Washington. $ 141,318.

2006-2007: Morey, C.C., Prif Ymchwilydd. 1 F31 MH074205-01A2. Gwobr Gwasanaeth Ymchwil Cenedlaethol NIH, Cymrodoriaeth Cyn-ddoethurol. Storfa Parth-cyffredinol yn y cof gweithio. Noddwr y Brifysgol: Nelson Cowan, Prifysgol Missouri. $37,000.

Grŵp ymchwil

Dr. David Greeno

Dr. Tanya Joseph

Ralitsa Kostova

Molly Delooze

Teodor Nikolov

Aoife O'Mahony

Clara Overkott

Cydweithredwyr ymchwil allanol

Angela AuBuchon, Ysbyty Ymchwil Cenedlaethol y Dref Bechgyn

Dr. Bonnie Auyeung, Prifysgol Caeredin

Dr. Louise Brown Nicholls, Prifysgol Strathclyde

Dr. Nicolas Chevalier, Prifysgol Caeredin

Yr Athro Nelson Cowan, Prifysgol Missouri

Yr Athro Emily Elliott, Louisiana State University

Yr Athro Julia Karbach, Prifysgol Koblenz-Landau

Dr. Evie Vergauwe, Prifysgol Geneva

Dr. Claudia von Bastian, Prifysgol Sheffield

Addysgu

Rwy'n Arweinydd Israddedig ar gyfer yr Ysgol Seicoleg. Rwy'n cyflwyno darlithoedd israddedig ar ddulliau ymchwil a'r cof. Rwyf hefyd yn gyfrifol am ddarparu tiwtorialau israddedig ac ymarferol ar seicoleg wybyddol.

Bywgraffiad

2007: PhD mewn Seicoleg, Prifysgol Missouri

2003: Meistr yn y Celfyddydau mewn Seicoleg, Prifysgol Missouri

2001: Baglor Gwyddoniaeth mewn Seicoleg, gyda llai mewn Cerddoriaeth, Florida State University

Anrhydeddau a dyfarniadau

2017 Enillydd Gwobr Gyrfa Cynnar y Gymdeithas Seiconomig

Aelodaethau proffesiynol

Safleoedd academaidd blaenorol

  • 2017- presennol: Uwch Ddarlithydd, Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd
  • 2013-2017: Cymrawd / Darlithydd y Canghellor, Adran Seicoleg Prifysgol Caeredin
  • 2008-2013: Rosalind Franklin Cymrawd / Darlithydd, Rijksuniversiteit Groningen, Cyfadran y Gwyddorau Ymddygiadol a Chymdeithasol
  • 2007-2008: Cymrawd Ôl-ddoethurol NRSA, Prifysgol Washington - St. Louis Adran Gwyddorau Seicolegol ac Ymennydd

Pwyllgorau ac adolygu

  • Golygydd yn bennaf, Journal of Cognition
  • Bwrdd golygyddol, Cof a Gwybyddiaeth
  • Pwyllgor gwyddonol, Symposiwm Cof Gweithio Ewropeaidd
  • Ad-hoc adolygydd, Acta Psychologica, Seicolegydd Americanaidd, Annals o Academi y Gwyddorau Efrog Newydd, Sylw, Canfyddiad a Seicoffiseg, Swyddogaethau Ymddygiadol ac Ymennydd, Dulliau Ymchwil Ymddygiad, Datblygiad Plant, Gwybyddiaeth, Seicoleg Gwybyddol, Cortecs, Gwyddoniaeth Datblygiadol, Seicoleg Arbrofol, Ffiniau mewn Gwyddoniaeth Canfyddiadau, Ffiniau mewn Niwrowyddoniaeth, Journal of Cognitive Psychology, Journal of Experimental Psychology: General, Journal of Experimental Psychology: Human Psychology: Human Psychology Canfyddiad a Pherfformiad, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Gwybyddiaeth, Journal of Media Psychology, Journal of Memory and Language, Memory, Memory and Gwybyddiaeth, Natur Ymddygiad Dynol, NeuropsychoImage, Neuropsychologia, Trafodion Academi Genedlaethol y Gwyddorau, Bwletin Seiconomig ac Adolygiad, Adolygiad Seicolegol, Gwyddoniaeth Seicolegol, PLoS One, Chwarterol Journal of Seicoleg Arbrofol, Adroddiadau Gwyddonol – Natur,   Gwybyddiaeth Weledol yn ogystal ag asiantaethau ariannu amrywiol

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordebau ymchwil ôl-raddedig

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am PhD, neu am ragor o wybodaeth am fy ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â mi'n uniongyrchol (manylion cyswllt ar gael ar y dudalen 'Trosolwg'), neu gyflwyno cais ffurfiol. Rwy'n goruchwylio prosiectau sy'n ymchwilio i'r cof, sylw, rheolaeth wybyddol, a'u datblygiad mewn plant.

Myfyrwyr presennol

Molly Delooze

Teodor Nikolov

Aoife O'Mahony