Ewch i’r prif gynnwys
Ananya Mukherjee

Dr Ananya Mukherjee

(hi/ei)

Staff academaidd ac ymchwil

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2020

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Bywgraffiad

Mae gan Ananya Mukherjee fwy na 15 mlynedd o brofiad fel gwyddonydd cymdeithasol rhyngddisgyblaethol sy'n ymchwilio ac yn gweithio ar faterion amgylcheddol cymhleth, rhaglenni ynni adnewyddadwy o fio-wastraff organig gan ddefnyddio egwyddorion economi gylchol, datblygu cynaliadwy, addasu newid yn yr hinsawdd a materion polisi bioamrywiaeth lle mae NbS wedi'i ddefnyddio mewn gwaith addasu i'r hinsawdd. Mae hi hefyd wedi dangos hanes o weithio yn y byd academaidd a'r sector dielw gan gydweithio â BBaChau a'r diwydiant ar faterion cymhleth yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd gan gynnwys gwaith M&E. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo meddwl am systemau cyfranogol gan ddefnyddio meddalwedd mapio systemau i fynd i'r afael â'r heriau sy'n ymwneud â newid yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau amgylcheddol yn gynaliadwy. Mae hyn yn cynnwys ymateb i risg trychinebau ac adeiladu gwytnwch gan ddefnyddio dull dylunio cyfranogol ac arloesedd cymdeithasol. Yn ddiweddar mae hi wedi gweithio ar brosiect Biomethan a ariennir gan BEIS lle defnyddiwyd dull systemau i ddatblygu llwybr biomethan cynaliadwy gan ddefnyddio fframwaith Theori Newid.

 

Mae Dr Ananya Mukherjee hefyd wedi gweithio ar raglen Horizon Europe ar greu systemau ynni datganoledig gan ddefnyddio dull systemau a oedd yn cynnwys defnyddio egwyddorion economi gylchol rheoli gwastraff bwyd ac arloesiadau cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio ar brosiect Horizon Europe arall, TITAN sy'n archwilio Tryloywder ac atebion ar gyfer trawsnewid y system fwyd gan ddefnyddio technoleg ddigidol fel Rhyngrwyd Pethau a thechnoleg Blockchain.

 

Yn ogystal, mae Dr Ananya Mukherjee wedi gweithio o'r blaen ar raglenni cadwraeth bioamrywiaeth rhyngwladol gan weithio gyda llywodraethau rhanbarthol a chenedlaethol yn Ne Asia gan ddatblygu a gweithredu strategaethau eiriolaeth a rhaglenni meithrin gallu ar faterion amgylcheddol a datblygiadol cymhleth. Mae ei hyfforddiant rhyngddisgyblaethol wedi ei gwneud yn fedrus wrth drefnu gweithdai trawsffiniol cyfranogol ar gyfer meithrin gallu ymhlith gwledydd partner. Mae hi wedi arwain a rheoli prosiectau a ariennir gan Fanc y Byd ac IUCN ar brosiectau bioamrywiaeth cymhleth. Mae ei phrofiad diweddar yn cynnwys gweithio ar y Prosiect CoCoRE a ariennir gan DCMS (DU) yn archwilio'r heriau economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol i ddatblygiad is-strwythurol a manteisio ar wasanaethau 5G yng nghefn gwlad Cymru. Roedd hi hefyd yn rhan o Brosiect Catalydd GCRF yn archwilio'r nexus rhwng dŵr, bwyd a systemau cymdeithasol-ecolegol mewn ardaloedd trefol a threfol yn Nwyrain Affrica.

 

Yn gyn-Gymrawd CECAN gyda Phrifysgol Surrey, mae ei phrofiad yn cynnwys gweithio ar waith addasu hinsawdd datblygiadol a chymhleth dramor. Canolbwyntiodd ei gwaith ar raglen Lleihau Perygl Trychinebau yn Nepal trefol (a ariennir gan DFID) lle arweiniodd Ananya y gwaith ymchwil ar gyfer IOD PARC yn cynnal adolygiadau llenyddiaeth, cyfarfodydd rhanddeiliaid ac astudiaethau grŵp ffocws gyda gweithredwyr rhaglenni yn Nepal a gwerthuso'r mesurau ymyrraeth amrywiol wrth ailadeiladu ardaloedd peritrefol a threfol a fyddai'n arwain at y gwerth gorau am arian.

 

Roedd ei gwaith gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, ar brosiect a ariannwyd gan ESRC (LIPSIT) yn cynnwys nodi trefniadau sefydliadol a sefydliadol ar y lefel ranbarthol sy'n tueddu i arwain at reoli cyfaddawdau polisi 'da' sy'n gysylltiedig â chynyddu cynhyrchiant, cynwysoldeb a chynaliadwyedd.

Aelodaethau proffesiynol

Aelod Ymgynghorol Rhaglen Rhaglen Rhaglen Cadwraeth Cynefinoedd Teigr Integredig IUCN Gland yn adolygu agweddau ar ddaearyddiaeth ddynol, hawliau cynhenid ac agweddau ar ddiogelu'r amgylchedd a chymdeithasol ar gynigwyr y prosiect.