Ewch i’r prif gynnwys

Dr Lisette Nixon

Cymrawd Ymchwil - Uwch Reolwr Treial mewn Tiwmorau Solid

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Ymunais ag Uned Treialon Canser Cymru fel Rheolwr Treial ym mis Medi 2006 i ddechrau fel rheolwr ar gyfer treial SCOPE 1. Yna dechreuais gydlynu Gweithgor Trosiadol WCTU a dod yn aelod o grŵp Sicrhau Ansawdd Treialon Radiotherapi NCRI. Deuthum hefyd yn Rheolwr Treial I-START. Cefais fy nyrchafu i rôl Uwch Reolwr Treial ym mis Gorffennaf 2010, gan ymgymryd â rheolaeth llinell o'r Rheolwyr Treial o fewn WCTU a hefyd daeth yn Rheolwr Treial ar gyfer ROCS. Erbyn hyn mae gennyf rôl weithredol wrth oruchwylio llawer o'r treialon ar bortffolio WCTU , yn enwedig meysydd yr ysgyfaint a gastroberfeddol.  Rwyf wedi darparu rheolaeth treial tymor byr o SCALOP, NEOSCOPE a SCOPE2, ar hyn o bryd dim ond rheoli I-START.

Rwyf wedi datblygu arbenigedd penodol yw treialon Chemo-radiotherapi a Radiotherapi, ac erbyn hyn mae gen i rôl wrth ddatblygu'r treialon hyn. Yn ddiweddar, rwyf wedi cyflwyno ceisiadau am gyllid ar gyfer treialon ychwanegol yn y maes hwn.

Mae profiad ymchwil blaenorol yn cynnwys ymchwil labordy clinigol yn adran meddygaeth anadlol Prifysgol Caerdydd, yn enwedig yn Ffibrosis Systig a COPD. Treuliais hefyd nifer o flynyddoedd yn profi endidau cemegol newydd fel ffarmacolegydd cynorthwyol yn y diwydiant fferyllol.

Mae gen i BSc mewn Ffarmacoleg, PhD mewn meddygaeth resbiradol/bioleg celloedd, a TAR (PCET) gyda phrofiad o addysgu mewn addysg uwch.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2004

2003

2002

2000

Articles

Conferences

Thesis

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

2006: TAR / Cert Ed (PCET) (Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd)

2004: Swyddogaeth Neutrophil PhD mewn cleifion â ffibrosis systig a haint cronig yr ysgyfaint. (Prifysgol Caerdydd)

1992: BSc (Anrh) (Ffarmacoleg) (Prifysgol Dwyrain Llundain)

1989: HNC (Bioleg Gymhwysol) (Prifysgol Swydd Hertford)

Trosolwg Gyrfa

Uwch Reolwr Treial (Gorffennaf 2010 hyd yn hyn), Uned Treialon Canser Cymru, Canolfan Ymchwil Treialon

Rheolwr Treial (Medi 2006 i Fehefin 2010), Uned Treialon Canser Cymru.

Cydymaith Ymchwil (Tachwedd 1992 i Fedi 2006), Adran Meddygaeth Anadlol, Prifysgol Caerdydd.

Darlithydd (achlysurol, rhan-amser) Gwyddor Biofeddygol (Medi 2005 i Fawrth 08), Sefydliad Prifysgol Cymru Caerdydd

Darlithydd Cyswllt, Y Brifysgol Agored. SK121: Deall clefyd cardiofasgwlaidd (Medi 2007 i Hydref 2010); SDK125: Cyflwyniad i Astudiaethau Gofal Iechyd (Medi 2008 i Fehefin 2015)

Ffarmacolegydd cynorthwyol, Glaxo Group Research (GSK bellach), (Tachwedd 1987 i Octover 1992)

Aelodaethau proffesiynol

Cymdeithas Imiwnoleg Prydain, aelod 14311, 1997