Ewch i’r prif gynnwys
Viviana Novelli

Dr Viviana Novelli

Darlithydd

Yr Ysgol Peirianneg

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd, lle rwyf yr un mor gyfrifol am ymchwil ac addysgu mewn meysydd rhyngddisgyblaethol mewn Peirianneg Strwythurol, Pensaernïaeth a Pheirianneg Amgylcheddol. Mae gen i brofiad eang mewn ymchwil ddadansoddol, cyfrifiadol ac arbrofol, gan gynnwys asesu maes a dulliau profi labordy ar briddoedd, deunyddiau adeiladu a strwythurau.

Rwy'n aelod o RESCOM (Strwythurau Adnewyddadwy a Deunyddiau COnstruction), grŵp ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n anelu at greu deunyddiau seilwaith carbon isel, ynni effeithlon a gwydn, a strwythurau trwy gyfrwng i) i asesu risg a cholli adeiladau sengl, ii) modelu risg trychineb ad-hoc i ddeall effaith bygythiadau naturiol a dynol ar bortffolios adeiladau a seilweithiau a iii) profion labordy i nodweddu cemegol, perfformiad ffisegol a mecanyddol o ddeunyddiau cerrig a choncrit arloesol a ffurfiau cyfansawdd ar gyfer strwythurau gwydn, a chynaliadwy. 

Mae gen i gefndir cryf mewn Peirianneg a Phensaernïaeth Strwythurol a phrofiad ymarferol pwysig mewn datblygu rhyngwladol a gafwyd yn gweithio ym maes Diwydiant (e.e., AECOM, Banc y Byd) a'r byd academaidd (ee, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bryste, Coleg Prifysgol Llundain (UCL), Prifysgol Caerfaddon) mewn prosiectau byd-eang (ee, Ewrop, y Dwyrain Canol, Affrica, a De America) wedi'i dargedu i ddylunio a datblygu byd gwell trwy atebion peirianneg newydd a lliniaru cynaliadwy strategaethau i wella gwytnwch a lleihau'r risgiau a achosir gan drychinebau naturiol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2015

2014

Articles

Conferences

 • Kloukinas, P., Kafodya, I., Ngoma, I., Novelli, V., Macdonald, J. and Goda, K. 2019. Strength of materials and masonry structures in Malawi. Presented at: 7th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (SEMC 2019), Cape Town, South Africa, 2-4 September 2019Advances in Engineering Materials, Structures and Systems: Innovations, Mechanics and Applications: Proceedings of the 7th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (SEMC 2019), September 2-4, 2019, Cape Town, South Afr. CRC Press
 • Novelli, V., Ngoma, I., Kloukinas, P., Kafodya, I., De Risi, R., Macdonald, J. and Goda, K. 2019. Seismic vulnerability assessment of non-engineered masonry buildings in Malawi. Presented at: 7th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Crete, Greece, 24-25 June 2019 Presented at Papadrakakis, M. and Fragiadakis, M. eds. pp. 5375-5385., (10.7712/120119.7311.18869)

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn cefnogi gwledydd i ddylunio a gweithredu buddsoddiadau amrywiol ar gyfer lleihau risg a pharodrwydd. Ymhlith gwahanol ddulliau, profwyd bod gwella fframwaith rheoleiddio adeiladu a mecanwaith gweithredu a chapasiti yn un o ddulliau cost-effeithiol o leihau risgiau hinsawdd a thrychinebau sylfaenol o ddaeargrynfeydd, tirlithriadau, storfeydd, ar y cyd â buddsoddiadau ar gyfer gwelliannau strwythurol corfforol / ôl-osodiadau. Dros y deng mlynedd diwethaf, mae fy ngwaith wedi cefnogi mwy na 10 o wledydd sy'n rhychwantu Dwyrain Asia, rhanbarthau De Asia, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, ac Affrica. 

Gan ymateb i anghenion cynyddol mewn gwledydd sy'n datblygu, mae fy niddordeb ymchwil yn canolbwyntio ar:  

 • Cynnal dadansoddiad cyfrifiadurol datblygedig ar gyfer datrysiadau strwythurol i gefnogi cynnal a chadw, atgyweirio, ôl-osod ac ailddefnyddio adeiladau presennol.
 • Hyrwyddo modelu i ddarparu atebion strwythurol ar gyfer hyrwyddo gwytnwch, technegau adeiladu cynaliadwy i wledydd neu dimau tasg reginal sy'n arwain dylunio a gweithredu prosiectau trefol
 • Datblygu mapiau risg, adlewyrchu gwybodaeth am berygl agored i niwed, i safon dylunio mewn gwledydd penodol.
 • Gweithredu fframwaith lliniaru a rheoli risg gwledydd sy'n dueddol o gadwyni aml-berygl (ee, daeargrynfeydd, stormydd gwynt, a thirlithriadau) i asesu amlygiad i beryglon, mynd i'r afael â risgiau trychinebau a chynllunio datrysiadau lliniaru peirianyddol.
 • Cyfrannu at offer a methodolegau rheoli risg gyda'r nod o ddatblygu offer a methodolegau ad-hoc i ymgorffori'r wybodaeth fyd-eang/lleol a helpu i nodi bylchau beirniadol a darparu argymhellion ar gyfer creu strwythurau mwy diogel a gwyrdd.

Addysgu

arweinydd modiwl EN3311: Deunyddiau a Strwythurau Concrit (3edd flwyddyn) 

arweinydd cyd-fodiwl EN2400: Dadansoddi a Dylunio Strwythurol (2il flwyddyn)

arweinydd cyd-fodiwl EN4306  Design Feasibility (M. Eng.)

Bywgraffiad

ADDYSG

2013 - 2017

Coleg Prifysgol Llundain (UCL) - DU - Ph.D. mewn Peirianneg Daeargryn.

2007 - 2008

Prifysgol Patras ac Ysgol Astudiaethau Uwch Prifysgol IUSS Pavia - Gwlad Groeg a'r Eidal – M. Sc. mewn Peirianneg Daeargryn a Seismoleg Peirianneg (MEEES).

2000 - 2006

Prifysgol Federico II, Napoli - Yr Eidal – M. Eng. , a B.Eng. (anrhydedd dosbarth cyntaf) mewn Peirianneg Adeiladu.

PROFFIL

 • Arbenigwr mewn rhaglenni gwella gwytnwch ar gyfer Datblygu Cynaliadwy o Wledydd Lleiaf datblygedig i wneud penderfyniadau gwybodus o blaid uniondeb amgylcheddol, hyfywedd economaidd, a chenedlaethau'r dyfodol.
 • Profiad o liniaru a rheoli risg gwledydd sy'n dueddol o gadwyni aml-berygl (ee, daeargrynfeydd, stormydd gwynt a thirlithriadau) i asesu amlygiad i beryglon, mynd i'r afael â risgiau trychinebau a chynllunio atebion lliniaru peirianyddol.
 • Y gallu i asesu bygythiadau naturiol a dynol i ddiogelu'r amgylchedd a chreu cymunedau lleol diogel sy'n gorfodi codau dylunio a chanllawiau ar gyfer cystrawennau nad ydynt wedi'u peiriannu.
 • Asesiad o'r effaith ar dreftadaeth i asesu effeithiau penodol ar asedau treftadaeth adeiledig neu Ardaloedd Cadwraeth, cynllunio ceisiadau a datblygiadau newydd, a chynnig cryfhau camau i ddiogelu treftadaeth ddiwylliannol.

Anrhydeddau a dyfarniadau

2021

Cyd-ymchwilydd. DURALAB. Cronfa Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) (£340.0K).

2021

Prif Ymchwilydd. Ymgysylltu â chyllid Ysgolion Academaidd Gyrfa Gynnar Covid-19 (ECA) (£8.0K).

2021

Prif Ymchwilydd. Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF). Prosiect: "Sment Clai Calcined calchfaen: deunydd adeiladu cost isel i wireddu amgylchedd adeiledig gwydn a chynaliadwy ym Malawi" (£8.5K).

2019-2010

EPSRC-EEFIT (Tîm Ymchwilio Maes Peirianneg Daeargryn; EP/I01778X/1) costau teithio a chynhaliaeth ar gyfer asesiad difrod o 2019 Daeargryn Albania (£ 600), daeargryn Gorca 2015 (£2.0K), daeargryn Emilia Romagna 2012 (£ 600), 2011 Dychwelyd cenhadaeth i Ddaeargryn L'Aquila (£ 600), daeargryn Chile 2010 (£ 2.0K).

2014

UCL - MYFYRWYR A ARIENNIR GAN Y GRS/ORS. Ffioedd cynadledda, costau teithio a chynhaliaeth (£2.0K).

2012

Endidau Hyfforddiant Doethurol (DTE). Ffioedd cynadledda, costau teithio a chynhaliaeth (£1.0K).

2007

Ysgoloriaeth MSc am 18 mis a noddir gan y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Ysgoloriaeth Erasmus Mundus. Ffioedd a chynhaliaeth (£14.0K).

Aelodaethau proffesiynol

  CYSYLLTIADAU PROFFESIYNOL

Pwyllgor Rheoli EEFIT  2019 – 2022        (Tîm Ymchwilio Maes Peirianneg Daeargryn)

2006 – Presennol    Chartership fel Peiriannydd Strwythurol yn yr Eidal.

Safleoedd academaidd blaenorol

PROFIAD YMCHWIL

2018 –2019.

University of Bristol - UK - Research Associate.

Maes ymchwil: Effaith daeargryn ar dai cerrig anpeirianyddol yng ngwledydd Dwyrain Affrica. Ariannwyd gan EPSRC-GCRF Cyfeirnod: EP/P028233/1.

2010 - 2012.

University of Bath - UK - Cynorthwy-ydd Ymchwil

Ardal ymchwil: bregusrwydd Seismig canol dinasoedd hanesyddol yng ngwledydd Môr y Canoldir. Ariannwyd gan FP7-ENVIRONMENT Cyfeirnod: ENV-2009-1.

2009 - 2010

Sefydliad EUCENTRE - Yr Eidal - Cynorthwyydd Ymchwilydd

Maes ymchwil: asesiad seismig o senarios risg ar gyfer gwerthuso perfformiad strwythur a seilweithiau yn yr Eidal.

2006 - 2007.

Prifysgol Federico II, Napoli - Yr Eidal - Cynorthwy-ydd Ymchwilydd

Maes ymchwil: Dadansoddiadau disgyrchol o adeiladau concrit wedi'u hatgyfnerthu yn Campania, yr Eidal. Cyllidwyd gan DPC-ReLUIS Theme 10.

 

PROFIAD DIWYDIANNOL

2022 - Presennol

Banc y Byd. Rheoliadau Adeiladu ar gyfer Rhaglen Gwydnwch (BRR)Ymgynghorydd - Peiriannydd Strwythurol.

2020 - Presennol

Banc y Byd. Banc Rhyngwladol ar gyfer Ailadeiladu a Datblygu. Cymdeithas Datblygu Rhyngwladol - Ymgynghorydd - Peiriannydd Strwythurol. Asesiad o'r effaith ar dreftadaeth.

2015 - 2017

AECOM - DU - Peiriannydd Seismig Strwythurol.

Gwerthuso Seismig a dylunio ôl-ffitio adeiladau yn Affrica, y Dwyrain Canol, ac Ewrop ar gyfer y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO) a'r Adrannau ar gyfer y Datblygiadau Rhyngwladol (DFID) prosiectau.

2014 - 2015.

Adran Datblygu Rhyngwladol (DFID) yn Kathmandu - Nepal - Bregusrwydd Arbenigol.

Adolygiad o'r dulliau asesu bregusrwydd seismig ar gyfer ysbytai a chyfleusterau meddygol.

2013 - 2014.               

UNDP-JORDAN RFP/2012/19 - Jordan - Seismic Bregusrwydd Arbenigol.

Asesiad Risg Integredig ar gyfer Rhanbarth Datblygu a Thwristiaeth Petra.

2012 - 2013.

Sefydliad Adeiladu a Pheirianneg Sifil ZMRK - Slofenia - Arbenigwr Seismic Bregusrwydd.

Asesiad bregusrwydd o ganolfan hanesyddol Idrija yn Slofenia.

          

Pwyllgorau ac adolygu

Ffiniau mewn Amgylchedd Adeiledig

Bwletin Peirianneg Daeargryn

MDPI - Swyddfa Golygyddol Adeiladau

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwyf ar gael i oruchwylio myfyrwyr MSc a PhD ym meysydd:

1) gweithredu fframwaith lliniaru a rheoli risg integredig ar gyfer cadwyni aml-berygl (ee, daeargrynfeydd, stormydd gwynt, a thirlithriadau),

2) asesiad rhifiadol ac arbrofol o ddeunyddiau cynaliadwy, ailgylchadwy, arloesol  a ffurfiau strwythurol wedi'u hoptimeiddio i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chyrraedd targed allyriadau carbon sero net 2050,

3) dadansoddiad cyfrifiadurol uwch ar gyfer atebion strwythurol i gefnogi cynnal a chadw, atgyweirio, ôl-osod ac ailddefnyddio adeiladau hanesyddol, a

4) gweithredu asesiad cylch bywyd i ddynodi perfformiad amgylcheddol systemau strwythurol yn ddilys.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at NovelliV@cardiff.ac.uk