Ewch i’r prif gynnwys
Joseph O'Neill

Dr Joseph O'Neill

Ser Cymru Fellow

Yr Ysgol Seicoleg

Email
ONeillJ9@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88916
Campuses
Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Crynodeb ymchwil

Mae fy ymchwil yn mynd i'r afael â sut mae rhwydweithiau o niwronau yn amgodio cof yn yr ymennydd. Diddordeb arbennig yw nodi sut mae ardaloedd hippocampus a pharahippocampal yr ymennydd yn cefnogi ffurfio a chydgrynhoi'r cof ar gyfer lleoedd a digwyddiadau. Nod ychwanegol yw deall sut mae atgofion ar gyfer gweadau yn cael eu storio a'u prosesu, pan fydd gofyn iddynt ddatrys tasg.   Yn gyffredinol, ein dull gweithredu yw dangos beth, ble a phryd o'r cof; Hynny yw, yr hyn y mae niwronau yn ei 'ddweud', lle maent yn anfon y wybodaeth hon a phryd y mae'r cod hwn yn cael ei drosglwyddo wrth brosesu cof.

Cyhoeddiad

2023

2020

2019

2017

2016

2013

2012

2010

2008

2007

2006

2005

Articles

Websites

Ymchwil

Pynciau ymchwil a phapurau cysylltiedig

Gan weithio yn y Labordy Niwrowyddoniaeth Ymddygiadol, mae ein hymchwil yn rhan o un o'i themâu craidd, sef deall sail niwral dysgu a chof.  Ar hyn o bryd, mae ein gwaith yn canolbwyntio ar rôl y subiculum yn y cof gofodol, yn ogystal â sut mae gwybodaeth gyffyrddol yn cael ei hamgodio, ei storio a'i defnyddio mewn tasg.

Mapio cylchedau mnemonig subicular

Mae ffurfio cof am leoedd a digwyddiadau yn cynrychioli proses lefel systemau sy'n ymgysylltu â rhanbarthau ymennydd parahippocampal ac all-hippocampal lluosog, a gydlynir gan yr allbwn o ranbarth CA1 yr hippocampus a'r isicwlwm. Mewn cyferbyniad â chodio lleoedd ardal CA3 a CA1, mae'r cod subiculum yn dangos priodweddau gofodol amrywiol, gan ddarparu targedau i lawr yr afon gyda chymysgedd cymhleth o wybodaeth. Sut mae'r cod isgwlaidd hwn yn cynrychioli gwybodaeth mnemonig? Sut mae'n rhyngweithio â'r maes CA1 wrth ddysgu? Sut mae'r wybodaeth hon yn cael ei gyfeirio at weddill yr ymennydd yn ystod gwahanol gamau ffurfio'r cof? I ateb y cwestiynau hyn, rydym yn defnyddio recordiadau amlsianel mewn llygod mawr sy'n   symud yn rhydd ynghyd ag optogeneteg a chemogeneteg.

Ailysgogiad / ailchwarae cydosod celloedd yn yr ardaloedd hippocampus a pharahippocampal

Mae corff cynyddol o dystiolaeth yn awgrymu bod cwsg yn chwarae rhan hanfodol wrth atgyfnerthu'r cof. Mae'r hippocampus yn cydlynu'r broses hon yn rhannol trwy ail-ysgogi neu ailchwarae olion cof, fel rhan o fecanwaith 'ymarfer' all-lein.  Mae'r isicwlwm yn prosiectau i'r mwyafrif llethol o strwythurau targed hippocampal ac felly'n debygol o gyfleu olion cof wedi'u hailchwarae i ranbarthau parahippocamal a thu hwnt. Nod pwysig i'r grŵp yw nodi sut mae'r subiculum yn cefnogi cydgrynhoi a sut mae hyn yn cael ei gydlynu â'r CA1.  

Llwybrau cortigol a mecanweithiau synaptig ar gyfer dysgu gwahaniaethu ar sail gwead mewn cnofilod

Mewn cydweithrediad â Kevin Fox a Rob Honey, ein nod yw cymhwyso technegau a all ddatrys gwybodaeth o lefel y synapse hyd at yr ymennydd cyfan i ddeall sail gorfforol dysgu a chof.    Ein rhan o'r prosiect hwn yw darganfod sut mae dynameg rhwydwaith yn yr ymennydd yn is-warchod dysgu, cydgrynhoi a dwyn i gof mewn tasgau sy'n gofyn am gof am weadau i'w datrys. I wneud hyn, rydym yn defnyddio recordiadau aml-sianel (350 o chwiliedydd niwropixel sianel) i gofnodi gweithgarwch potensial uned sengl a maes lleol ar draws strwythurau ymennydd lluosog ar yr un pryd.

Cyllid

Ser Cymru II, Cymrodoriaeth sêr Rising (2018-2022) Mapio cylchedwaith mnemonig subicular

Grant ymchwil BBSRC, cyd-ymgeisydd (2020-2023) Llwybrau cortical a mecanweithiau synaptig ar gyfer dysgu gwahaniaethu ar sail gwead mewn cnofilod

Grŵp ymchwil

Aelodau'r Tîm:

Dr Jon Wilson (post-doc)

Dr Sungmin Kang (post-doc)

Harriet Hallum (Uwch Dechnegydd)

Cydweithredwyr ymchwil

Dr Andrew Nelson

Yr Athro John Aggleton

Yr Athro Seralynne Vann

Yr Athro Rob Honey

Yr Athro Kevin Fox

Bywgraffiad

Addysg israddedig

Aberdeen, 1994-1998 BSc (Anrh) Niwrowyddoniaeth

Addysg ôl-raddedig

2002: MSc Niwrowyddoniaeth, Coleg Prifysgol Llundain, goruchwyliwr traethawd ymchwil Dr Francis Edwards

2003-2007: D.Phil., Coleg Wolfson, Prifysgol Rhydychen, Thesis: Ail-ysgogi patrymau tanio deffro yn ystod cwsg. Goruchwyliwr: Dr. Jozsef Csicsvari

Cyflogaeth

2018, Cymrawd Ser Cymru II, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

2011-2017 Ymchwil Ôl-ddoethurol, Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg (IST) Awstria

2009 - 2011 Gwyddonydd Ymchwilydd, Uned Niwroffarmacoleg anatomegol anatomegol MRC, Prifysgol Rhydychen

2008 – 2009: CNRS ymchwilydd ôl-ddoethurol, Institut des Maladies Neurodégénératives, Université Bordeaux Segalen, Ffrainc

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordebau ymchwil ôl-raddedig

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am PhD, neu am ragor o wybodaeth  am fy ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â mi'n uniongyrchol (manylion cyswllt ar gael ar y dudalen 'Trosolwg'), neu gyflwyno cais ffurfiol.