Ewch i’r prif gynnwys
Steve Ormerod

Yr Athro Steve Ormerod

Athro

Ysgol y Biowyddorau

Email
Ormerod@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75871
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell Ysgol Biowyddorau Caerdydd, Adeilad Syr Martin Evans, Rhodfa’r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Trosolwg ymchwil a chyfrifoldebau allanol

Gan ategu safbwyntiau aelodau eraill o'r Is-adran Organebau a'r Amgylchedd, mae fy ngwaith yn ecolegol ac wedi'i uno'n benodol gan thema persbectif ar raddfa ecosystemau afonydd, llynnoedd a gwlyptiroedd.  Mae'r gweithgareddau'n canolbwyntio ar:

 1. Effeithiau newid byd-eang ar organebau ac ecosystemau dŵr croyw
 2. Bioamrywiaeth dŵr croyw
 3. Ecoleg adar afonydd a gwlyptir

Mae atebion i broblemau ecosystemau dŵr croyw trwy bolisi a rheolaeth hefyd yn ffocws pwysig, ac rwy'n cyd-gyfarwyddo Sefydliad Ymchwil Dŵr y Brifysgol ar ôl bod yn allweddol wrth ei ffurfio. Rwyf hefyd yn ymwneud â chymhwyso ecoleg fel Dirprwy Gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru (y corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru), Aelod o Gyd-bwyllgor Cadwraeth Natur y DU ac Is-lywydd  RSPB ( elusen bywyd gwyllt fwyaf Ewrop).

Ehangir pob un o'r themâu hyn o dan 'Ymchwil', tra amlinellir fy ymwneud helaeth â chyrff anllywodraethol, cyrff proffesiynol, busnesau a sefydliadau'r llywodraeth o dan 'Bywgraffiad'.

Rolau

Arweinydd Tîm Academaidd

Pwyllgor Moeseg Ysgol y Biowyddorau

Ieithoedd Ewropeaidd

Ffrangeg (rhugl)

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1993

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Ymchwil

Deuthum i Gaerdydd yn 1980 ar gyfer MSc anrhydeddus UWIST mewn Hydrobioleg Gymhwysol, o yno cwblhau PhD ar ansawdd dŵr ac infertebratau yn system afon Gwy. Ar yr un pryd, datblygais ddiddordeb yn ecoleg adar afon, gan ddangos am y tro cyntaf sut y cafodd y grŵp hwn ei effeithio gan law asid. Mae'r themâu mawr hyn - pwysau lluosog ar raddfa fyd-eang ar ecosystemau dŵr croyw, infertebratau afonydd ac adar mewn cynefinoedd dyfrol - wedi parhau i ddarparu fy modelau ymchwil mawr.

O 1984, arweiniais grŵp ôl-ddoethurol yn ymchwilio i effeithiau ecolegol asideiddio mewn afonydd yr ucheldir gan ddefnyddio arolygon, modelau ac arbrofion ar raddfa ecosystem yn Arsyllfa Ffrwd Llyn Brianne. Mae'r arbrofion hyn bellach wedi rhedeg ers bron i 40 mlynedd, ac mae fy ngwaith ar raddfa ecosystem wedi ehangu i gwmpasu effeithiau newid byd-eang ar ecosystemau dyfroedd croyw ar dri chyfandir. Mae'r gwaith diweddaraf gydag ystod eang o gydweithwyr yn parhau i ehangu ein tystiolaeth am sensitifrwydd dŵr rhedeg i newid yn yr hinsawdd,  tra hefyd yn adrodd y stori ryfeddol am sut mae adferiad afonydd Prydain o broblemau misglwyf difrifol wedi cael ei dymheru gan yr her gynyddol o lygredd gwasgaredig o ffynonellau trefol a gwledig.

Hyd yn hyn, mae cyfanswm fy ngyrfa o dros 300 o gyhoeddiadau gwyddonol wedi cael eu dyfynnu dros 25,000 o weithiau yn H > 78 (Google Scholar).

Meysydd ymchwil

Effeithiau newid byd-eang ar organebau ac ecosystemau dŵr croyw

Am bron i bedwar degawd, themâu amlwg yn fy ngwaith fu effeithiau tymor hir ar raddfa fawr newid byd-eang ar ecosystemau dŵr croyw yn ogystal ag adfer ecosystemau lle mae straen lluosog wedi'u rheoli neu eu tynnu (gweler 'Cyhoeddiadau')

Mae gan Arsyllfa Ffrwd Llyn Brianne, sy'n unigryw yn fyd-eang, sy'n weithredol o 1981, nifer o ffrydiau arbrofol a chyfeirnod sydd wedi cyfrifo'n amlwg wrth ddeall effeithiau newid byd-eang ar ecosystemau dŵr croyw. Mae'r safle hefyd yn gyfres o sianeli arbrofol replicate, rhaeadru sy'n ffigwr fwyfwy mewn gwaith ymchwil.

Bioamrywiaeth Dŵr Croyw

Mae bioamrywiaeth afonydd a gwasanaethau ecosystemau wedi dod yn ffocws cynyddol bwysig yn fy ngwaith, yn enwedig i ddeall sut mae bioamrywiaeth yn cefnogi gwasanaethau a sut mae straen amgylcheddol yn erydu swyddogaethau ecosystemau a darparu gwasanaethau.

Mae enghreifftiau'n cynnwys:

 • Cyd-arweinyddiaeth adrannau dŵr croyw yr Asesiad Ecosystem Cenedlaethol http://uknea.unep-wcmc.org/ ar gyfer Defra a'r Gweinyddiaethau Datganoledig (Maltby & Ormerod 2011 http://uknea.unep-wcmc.org/Resources/tabid/82/Default.aspx )
 • Gweithredu fel PI Caerdydd yn y prosiect BESS NERC gwerth £3.1 miliwn, Duress http://nerc-duress.org/ (Amrywiaeth mewn Afonydd yr Ucheldir ar gyfer Cynaliadwyedd Gwasanaeth Ecosystem; o 2012)
 • Gweithredu fel PI Caerdydd a chyd-arweinydd astudiaethau dalgylch yn y prosiect MARS € 9 miliwn a ariennir gan yr UE (Rheoli ecosystemau dyfrol ac adnoddau dŵr o dan straen lluosog; o 2014)
 • Casglodd NEA y DU ddata allweddol ar statws a thueddiadau gwasanaethau ecosystem a ddarperir gan ddyfroedd ffres Prydain.

Mae fy ngwaith bioamrywiaeth hefyd yn cynnwys ffocws sylweddol ar lygredd

Arweiniodd diddordeb hirsefydlog mewn effeithiau llygredd ar ddyfroedd croyw - gan gynnwys glaw asid, dŵr gwastraff a sylweddau xenobiotig - yn 2016 at rai o asesiadau cyntaf y byd o ficroblastigau mewn gweoedd bwyd afon. Datgelodd ymchwiliad i Afon Gwy, Brynbuga a Taf fod tua 50% o bryfed yn cynnwys ffibrau plastig (Windsor et al. 2019).  Ers hynny, mae gwaith pellach wedi dangos sut mae'r deunydd hwn yn cael ei drosglwyddo i ysglyfaethwyr afonol (D'Souza et al.  2020_, hefyd yn asesu ei ffynonellau, fflwcs, ffawd ac effeithiau yn amgylchedd yr afon. Mae'r gwaith presennol hefyd yn cynnwys asesiadau o gyfansoddion fferyllol dynol a milfeddygol mewn afonydd. 

Ecoleg adar afonydd a gwlyptir

Dechreuais ymddiddori mewn adar afon, ac yn enwedig dippers, wrth ymchwilio infertebratau dyfrol ar gyfer fy PhD. Arweiniodd y diddordeb hwn at rai o dystiolaeth gyntaf y byd y gallai glaw asid effeithio ar adar (ee Ormerod et al. 1991), ac yn ei dro rai o ymchwil adar autecolegol mwyaf adnabyddus y byd.    Arweiniodd y cysyniad o ddefnyddio trochwyr fel dangosyddion asidedd at ymchwil i'w rôl fel dangosyddion agweddau ehangach o ansawdd dŵr sydd ar hyn o bryd yn cynnwys halogyddion etifeddiaeth neu sy'n dod i'r amlwg, llygredd gwasgaredig a microblastigau. Cydweithredais yn ddiweddar â Sefydliad Bywyd Gwyllt India mewn ymchwiliadau i effeithiau newid byd-eang ar afonydd Himalaia – lle mae'r casgliad mwyaf amrywiol o adar afonydd ar y Ddaear yn un o'i ranbarthau sy'n newid yn gyflymaf.

Grantiau

Mae noddwyr presennol a diweddar yn cynnwys:

  • Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (gan gynnwys y Prosiect Duress gwerth £3.1 miliwn a Chanolfan Hyfforddiant Doethurol FRESH)
  • Yr Undeb Ewropeaidd (lle rydym yn cyd-arwain dalgylch-raddfa yn y prosiect MARS € 9 miliwn)
  • Sefydliad Esmée Fairbairn (sydd wedi ariannu Arsyllfa Ffrwd Llyn Brianne)
  • Defra
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Cynllun Efrydiaeth Cyfnewid Gwybodaeth
  • Ymddiriedolaeth Leverhulme
  • BBSRC
  • ESRC
  • Daphne Jackson Trust
  • Y Gymdeithas Frenhinol
  • RCUK
  • Wessex Water
  • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
  • LWEC
  • Sefydliad y Swistir ar gyfer Ymchwil Gwyddonol
  • Llywodraeth Cymru
  • The Environment Agency
  • Cymdeithas Biolegol Dŵr Croyw
  • Y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol
  • National Geographic Society (UDA)
  • Amgueddfa Genedlaethol Cymru
  • Sefydliad Gwy a Brynbuga
  • Scottish Environmental Protection Agency
  • Cyngor Dinas Caerdydd
  • Comisiwn Coedwigaeth
  • BBaChau (Shawater Ltd, Ambient Hydro, APEM Ltd, ENSIS Ltd, Cascade Consulting)

Myfyrwyr PhD wedi'u cwblhau'n llwyddiannus

  • Dr Sarah Lee (Cyd-wth Dr Rupert Perkins) Rheolaethau ar ddeinameg algaidd ym Mae Caerdydd
  • Dr Ankita Sinha (ar y cyd â Sefydliad Bywyd Gwyllt India) Adar Afon Himalaya
  • Dr Liz Davidson (ar y cyd â CEH y DU) Datrys cymunedau dŵr croyw a rhyngweithio gan ddefnyddio DNA
  • Dr Fiona Joyce (Ar y cyd â Dr Ian Vaughan) Sefydlogrwydd a dyfalbarhad mewn ecosystemau ucheldiroedd llif yr ucheldir
  • Dr Ankita Sinha (ar y cyd â Sefydliad Bywyd Gwyllt India) Ecoleg Adar Afon Himalaya
  • Dr Liz Davidson (ar y cyd â CEH y DU) Datrys cymunedau dŵr croyw a rhyngweithio gan ddefnyddio DNA
  • Dr Sarah Lee (ar y cyd â Dr Rupert Perkins) Rheolaethau ar ddeinameg algaidd ym Mae Caerdydd
  • Dr Fred Windsor (ar y cyd â'r Athro Charles Tyler, Caerwysg) Trosglwyddo ac effeithiau ecolegol llygredd xenobiotig mewn ecosystemau dŵr croyw
  • Dr Rhodri Thomas (Efrydiaeth y Llywydd gydag Ian Vaughan a Jose Constantine)  Darogan ymateb cynefin afonydd i newid hinsawdd
  • Dr Norhisham Ahmad Razi (Ar y cyd â'r diweddar Mark Jervis a Hefin Jones) Ymateb i hanes bywyd pryfed i newid byd-eang
  • Dr Rhian Newman (Ar y cyd â Sian Griffiths a Bill Riley CEFAS)  Golau artiffisial a deinameg ysglyfaeth mewn dyfroedd croyw
  • Dr Marian Pye (ar y cyd ag Isabelle Durance ac Ian Vaughan) Effeithiau cymorthdaliadau dalgylch a glannau ar ecosystemau ucheldiroedd afonydd
  • Dr Hannah Burton (Ysgoloriaeth y Llywydd ar y cyd â Mike Bruford a Hefin Jones)
  • Dr Caitlin Pearson (efrydiaeth y BBSRC gydag Ian Vaughan a Bill Symondson) Effeithiau amaethyddol ar afonydd yr ucheldir
  • Dr Matt Dray (Llywyddion Efrydiaeth ar y cyd â Hefin Jones, Sue Hartley (Efrog) a Rupert Perkins) Effaith CO2 uwch ar gemeg sbwriel coed a dadelfennu
  • Dr Kate Walker-Springett (ESRC/NERC Efrydiaeth ar y cyd â Jose Constantine a Lorraine Whitmarsh) Canfyddiad y cyhoedd o reoli cynefinoedd ar gyfer cregyn gleision perlog mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd
  • Dr Paul Sinnadurai (dan oruchwyliaeth ar y cyd â Dr Hefin Jones) Gwasgaru a dosbarthu yn Coleoptera afonol
  • Dr Stephen Thomas (Cydweithrediad Efrydiaeth KESS gyda Sian Griffiths) Effeithiau rheoli torlannol ar macroinfertebratau a salmonidau mewn nentydd ucheldirol yr effeithir arnynt gan newid yn yr hinsawdd
  • Dr Alisa Watson (efrydiaeth NERC CASE gyda WWT) Ecoleg molysgiaid gwlypdir prin
  • Dr Beth Lewis (Sefydliad Gwy a Brynbuga; cyd-oruchwylio gyda Dr Brian Reynbolds, CEH Bangor) Effeithiau calchu ar adferiad infertebratau o asideiddio
  • Dr Clare Bale (NERC; dan oruchwyliaeth ar y cyd â Dr Sian Griffiths) Osgoi ymddygiad ymddygiad a gwarchod salmonidau yn ystod penodau asid
  • Dr Dave Bradley (efrydiaeth PhD a ariennir gan Defra) Prosesau deinamig mewn ffrydiau synhwyrol asid
  • Dr Emma Durward (Prifysgol Caerdydd/Ymddiriedolaeth Llysdinam; cyd-oruchwylio gyda Dr Fred Slater)
  • Dr Esther Clews (Sefydliad Gwy a Brynbuga) Effeithiau adfer hydrocemegol ar organeddau afonydd
  • Dr Fabio Lepori (efrydiaeth PhD a ariennir gan Sefydliad Ymchwil Gwyddonol y Swistir) Effeithiau ecolegol episodau asid yn Alpau'r Swistir Eidaleg
  • Dr Faye Merrix (Cyngor Dinas Caerdydd; Dan oruchwyliaeth ar y cyd gan Dr Steve Thackaeray, CEH Lancaster) ecoleg Zooplancton ym Mae Caerdydd
  • Dr H. Ceri Williams (efrydiaeth NERC; cyd-oruchwylio gyda'r Athro Mike Bruford) Amrywiaeth gwasgarol a genetig yn Mayflies Baetis
  • Dr Heike Hirst Dylanwadau ecolegol ar ymatebion diatom i ansawdd dŵr
  • Dr Hem Sagar Bharal (Ar y cyd â Phrifysgol Amsterdam) Strwythur cymunedol a chymdeithasau cynefinoedd adar glaswelltir iseldir Nepal.
  • Dr Ian Vaughan (Efrydiaeth PhD a ariennir gan Asiantaeth yr Amgylchedd) Modelu dosbarthiad adar afonydd gan ddefnyddio data cynefinoedd
  • Dr Jacqui Barnes (NERC; cyd-oruchwyliaeth gyda Dr Ian Vaughan) Cymhlethdod cynefinoedd a bioamrywiaeth afonydd
  • Dr Laura Trodden (Ysgol Peirianneg Caerdydd; dan oruchwyliaeth ar y cyd â Dr Catherine Wilson) Newid hinsawdd, hydroleg afonydd a infertebratau afonydd
  • Dr Liz Chadwick (Prifysgol Caerdydd/Ymddiriedolaeth Llysdinam; dan oruchwyliaeth Dr Fred Slater) Dylanwad amrywiad hinsoddol ar ecoleg llyffantod cyffredin
  • Dr Muriel Alix (Cyngor Dinas Caerdydd) Ecoleg cregyn gleision sebra ymledol ym Mae Caerdydd
  • Dr Renata Kowalik (efrydiaeth PhD a ariennir gan Defra) Canfod a modelu effeithiau penodau asid ar ffawna ffrwd
  • Dr Richard Jenkins Ecoleg Water Rail Rallus aquaticus
  • Dr Seb Buckton Ecoleg Adar Afon Himalaia
  • Dr Stefano Larsen (Sefydliad Gwy a Brynbuga) Effeithiau dyddodiad gwaddod ar organeddau ucheldirol yr ucheldir
  • Dr Zoe Masters (FBA/Prifysgol Caerdydd Ray Beverton Memorial Studentship) Effeithiau ynysu daearyddol ar adferiad nant o asideiddio

Bywgraffiad

Cyfrifoldebau cyfredol

Cyfrifoldebau'r gorffennol

Anrhydeddau a dyfarniadau