Ewch i’r prif gynnwys
Alison Parken FRSA, OBE

Dr Alison Parken FRSA, OBE

Darlithydd mewn Rheoli, Cyflogaeth a Threfniadaeth

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
ParkenA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75504
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell 10, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

I'm involved in undertaking research which contributes towards building an evidence base for promoting socio-economic equality through policy-making and in organisational practices. My research interests include:

 • The reproduction of socio-economic inequalities through structures, systems and subjectivities
 • Equal pay
 • The gendering of labour markets and organisations
 • Gender mainstreaming, within employment, knowledge economies and workplaces.
 • Intersectional mainstreaming (all dimensions of inequality) within policy making
 • The intersections between gender and sexuality in organisational cultures and equality practice.
 • Feminist theory

Evidence session and panel contributions

 • National Assembly for Wales, Economy, Infrastructure and Transport Committee: Alternative Perspectives on the economic strategy, February 2017
 • The Government Equalities Office, Academic Expert Group on Gender Pay Gaps, July 2015
 • The Equalities and Human Rights Commission, Advisory Group on Equal Pay Guidance, October 2015
 • The Commission for the Status of Women, UK government NGO consultation, November 2015
 • The Women and Equalities Select Committee Inquiry into the Gender Pay Gap, December 2015

Media

BBC Radio Wales, Wales@Work, on new gender pay reporting requirements for the private and voluntary sectors, March 2017

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2004

2003

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Monograffau

Ymchwil

Rwyf wedi defnyddio dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth o lunio polisïau cydraddoldeb drwy gydol fy ngyrfa, gan ddefnyddio ymchwil i ddarparu cyngor arbenigol i Weinidogion Cymru, fel gwahoddedigion sefydlog i Bwyllgor Cyfle Cydraddoldeb Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2004-2007) ac aelod o Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cydraddoldeb Prif Ffrydio Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Rwyf wedi cynnal ymchwil polisi ac wedi darparu argymhelliad ar wahanol agweddau ar brif ffrydio cydraddoldeb i Lywodraeth Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth y DU, Sefydliad Cydraddoldeb Rhywedd Ewrop, a Llywodraeth Malta

Un thema reolaidd yn fy ymchwil yw datblygu dulliau rhyngblethol o gasglu tystiolaeth er mwyn cefnogi prif ffrydio cydraddoldeb ar draws polisi cyhoeddus.

Cyllid ymchwil

2021-2022: Prif Ymchwilydd ar ymchwil i Lywodraeth Cymru ar sut i brif ffrydio cydraddoldeb i'r sgiliau sydd eu hangen i gyrraedd targedau sero net.

2021 - 2022 Cyd-ymchwilydd ar ymchwil ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, gan ymchwilio i sut y gallai polisïau lliniaru hinsawdd effeithio ar anghydraddoldebau presennol. 

2019: Cyd-ymchwilydd, GW4 Gwobr Grant Cynnal Cymunedau – Consortiwm Ymchwil Cydraddoldeb Cyflog (PERC)

Gyda chydweithwyr ym mhrifysgolion Caerfaddon, Bryste a Chaerwysg, mae'r grŵp yn adolygu'r dirwedd reoleiddio gyfredol ar gyfer mynd i'r afael ag anghydraddoldebau cyflog, a chyd-weithwyr polisi ac ymarferwyr, gan feddwl am gynyddu eu heffaith.

2016: Cyd-ymchwilydd, Gwobr Grant Cyflymydd GW4 – Consortiwm Ymchwil Cydraddoldeb Talu (PERC).

Gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, Rhys Davies, WISERD, ym Mhrifysgol Caerwysg, yr Athro Carol Woodhams (PI), Prifysgol Bryste, Dr Gregory Schwartz a Dr Susan Milner, Prifysgol  Caerfaddon; cwmpas dealltwriaeth cyflogwyr o anghydraddoldebau cyflog a diddordeb croestoriadol yn y rhain, mecanweithiau ar gyfer casglu a dadansoddi gweithlu cyflogwyr a data cyflog, a pharamedrau cyfreithiol, diogelu data a diogelwch cysylltiedig, cwmpasu offer casglu data a chyflwyno cais llawn i'r ESRC am gyllid ymchwil gyda chyflogwyr.

2015: Cyd-ymchwilydd, Gwobr Grant Cychwynnwr GW4 – Consortiwm Ymchwil Cydraddoldeb Talu (PERC).

Gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerwysg, yr Athro Carol Woodhams, Prifysgol Bryste, yr Athro Emerita Harriet Bradley, a Phrifysgol Caerfaddon, Dr Susan Harkness; Adeiladu consortiwm amlddisgyblaethol o ysgolheigion sydd â diddordeb mewn deall sut i ymchwilio a dadansoddi anghydraddoldebau cyflog rhyngtoriadol.

2012 - 2015: Cyfarwyddwr Rhaglen, tîm ymchwil a chyflwyno rhaglenni Prifysgol Caerdydd ar gyfer rhaglen 'Menywod yn Ychwanegu Gwerth i'r Economi', WAVE.

Sicrhau £1.1m i ymchwilio i gyflogaeth rhyw a thalu anghydraddoldebau gyda chyflogwyr, ymgymryd ag ymchwil marchnad lafur a chreu'r Baromedr Cyflog Cyfartal.

Roedd Prifysgol Caerdydd yn bartner yn y rhaglen £4m hon a ariannwyd  ar y cyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gyda chyd-noddwyr Prifysgol De Cymru, Gweithdy'r Merched a Phrifysgol Caerdydd.

Menywod yn Ychwanegu Gwerth i'r Economi (WAVE) ym Mhrifysgol Caerdydd

Crynodeb byr o'n gweithgareddau ymchwil ac ymgysylltu

Astudiaethau achos cyflogwyr

Er mwyn cefnogi'r gwaith o weithredu 'dyletswydd cyflog cyfartal' Cymru, gwnaethom ddangos sut y dylid cynnal y gweithlu gofynnol a dadansoddi data cyflogau. Buom yn gweithio ar y cyd â thri chyflogwr mawr yn y sector cyhoeddus a oedd eisoes wedi cwblhau gwerthuso swyddi ac archwiliadau cyflog cyfartal. Fodd bynnag, dangosodd ein canfyddiadau sut y bydd arwahanu galwedigaethol (yn y swydd, trwy batrymau gwaith ac o fewn yr hierarchaeth), yn parhau i atgynhyrchu bylchau cyflog rhwng y rhywiau oni bai bod anghydraddoldebau yn strwythur cyflogaeth yn cael sylw. Gyda chefnogaeth tîm CU WAVE, dadansoddwr cyflog rhwng y rhywiau ac ymgynghorydd rheoli newid, mae'r tri chyflogwr hyn bellach wedi creu timau rheoli mewnol, wedi ymrwymo i fynd i'r afael â'r materion hyn trwy gynllunio'r gweithlu a datblygu sefydliadol.

Bydd CU WAVE yn rhyddhau Dull Dadansoddi Cyflogaeth Rhyw a Chyflogau (GEPA) fel y gall pob sefydliad sector cyhoeddus yng Nghymru efelychu ein dadansoddiad astudiaethau achos. Mae Adroddiad Gweinidogion Cymru ar Gydraddoldeb (2014) yn cefnogi'r defnydd o'r dull hwn ar gyfer adrodd yn erbyn y 'ddyletswydd cyflog cyfartal'.

Rhwydwaith Cyflogaeth a Chyflogau Rhyw (GEPN)

Cyfarfu'r Rhwydwaith Rhywedd, Cyflogaeth a Chyflogau (GEPN) bob chwarter i drafod canlyniadau dienw Astudiaethau Achos Cyflogwyr a datblygiad dull GEPA. Mae'r seminarau hefyd wedi darparu hyfforddiant 'rhagfarn anymwybodol', a diweddariadau rheolaidd ar y mesurau rheoli newid arloesol sydd ar y gweill ar hyn o bryd yn sefydliadau astudiaethau achos cyflogwyr.

Baromedr Cyflog Cyfartal (EPB)

Mae'r adnodd ar-lein hwn yn darparu gwybodaeth am gyfansoddiad rhywedd galwedigaethau, patrymau gwaith a chyflogau yng Nghymru.  Lansiwyd yr EPB yn Trenau Arriva Cymru, lle rhoddodd menywod ifanc o Ysgol Gyfun Treorci gynnig ar yr efelychydd hyfforddi gyrrwr: http://www.wavewales.co.uk/equal-pay-barometer/

Ymchwil ansoddol

Rydym wedi cwblhau dwy astudiaeth ymchwil ansoddol gyda chyfranogwyr dwy raglen hyfforddi TGCh a gynhelir gan ein sefydliad partner Gweithdy Menywod BAWSO. Mae'r canfyddiadau'n rhoi mewnwelediadau hanfodol i sut i annog menywod mewn gyrfaoedd yn y galwedigaethau hyn yn y dyfodol.

Ymgysylltu allanol

Mae canfyddiadau ac argymhellion ymchwil wedi'u cyflwyno gennym ni neu wedi'u tynnu arnynt gan eraill yn:

 • Trafodaethau llawn yn y Synedd
 • Grŵp Trawsbleidiol NAW ar gyfer Menywod a'r Economi
 • Cynhadledd Menywod mewn Busnes Llywodraeth Cymru
 • Cynhadledd Ewropeaidd ar Ddyfodol Prif Ffrydio Rhyw (Brwsel)
 • Cyngor Staff Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y GIG
 • Cynadleddau rheolwyr a hyfforddwyr Gwerthuso Swyddi y GIG
 • Cyfarfod Rhwydwaith Cydraddoldeb CLlLC
 • Rhwydwaith Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru, seminar cyflog cyfartal
 • Seminar cyhoeddus Menywod CU WAVE ac Arweinyddiaeth
 • Chwarae Teg/ Academi Wales – Grŵp Menywod mewn Arweinyddiaeth
 • Y WEN Cymru, Darlith Flynyddol Agoriadol
 • Gweithdy Menywod @ BAWSO Rhwydweithiau Mentora
 • Cyngor Dylunio Cymru
 • Digwyddiad lansio prosiect WAVE
 • Lansio'r Baromedr Cyflog Cyfartal ar Drenau Arriva

Y wasg a chyhoeddusrwydd

Mae ein hadroddiad, Working Patterns in Wales: Gender, Occupations and Pay (Parken, Pocher and Davies, 2014) wedi bod yn sail i sylw sylweddol o ran rhywedd cyflogaeth a materion cyflog yn y gweithle o fewn cyfryngau Cymru a'r DU, ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Addysgu

I have taught on gender theory, gender and employment, feminist theory, equality and diversity for 15 years at both graduate and postgraduate level, receiving consistently excellent student feedback.

 • 2003 - 2011: M.Sc. Equality and Diversity, Cardiff University School of Social Sciences. Lecturer for the core modules: Mainstreaming Equality, Equalities Theory, Managing Diversity in the work place.
 • 2006 - to present day: M.Sc. Public Administration, Cardiff University Business School. Lecturer: Managing Diversity in the Work Place, Mainstreaming Equality.
 • 2000 - 2002: Lecturer: Gender Relations and Society, undergraduate (lecturers and seminars).
 • 1999 - 2001: Module Convenor 'Gender Theory I & II', MSc. Gender and Social Policy, School for Social Policy, Bristol University.

Bywgraffiad

Profiad o weithio yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol. Nod ymchwil yw cefnogi cyflogwyr a llywodraethau i hyrwyddo cydraddoldeb. 

Anrhydeddau a dyfarniadau

OBE for services to equality and diversity

Aelodaethau proffesiynol

 • Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Aelod o Bwyllgor EHRC Cymru (2017-2022), Cadeirydd Dros Dro 2019-2020
 • Cymrodyr, Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau

Pwyllgorau ac adolygu

August 2018 - July 2019 Welsh Government’s Ministerial Gender Equality Review Steering Group