Ewch i’r prif gynnwys
Alan Parker

Yr Athro Alan Parker

Senior Lecturer

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
ParkerAL@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10231
Campuses
Adeilad Henry Wellcome ar gyfer Ymchwil Biofeddygol, Ystafell 3F08, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae gen i ddiddordeb hir mewn firoleg a sut y gellir cymhwyso hyn at therapïau canser gan ddefnyddio fectorau "oncolytig" seiliedig ar adenoviral ("virotherapy"), sy'n deillio'n ôl i'm PhD (a ddyfarnwyd yn 2003 gan Brifysgol Birmingham.)

Cyn symud i Gaerdydd, roeddwn yn astudio fectorau adenoviral ar gyfer cymwysiadau trosiadol mewn clefyd cardiofasgwlaidd, lle roedd fy ymchwil wedi amlygu rhyngweithiadau allweddol rhwng firysau â ffactorau ceulo gwaed cynnal (yn fwyaf arbennig Ffactor X) sy'n pennu trobwynt a gwenwyndra fectorau firaol a weinyddir yn fewnwythiennol. Symudais i Brifysgol Caerdydd yn 2013, wedi'i yrru gan uchelgais hirdymor i arwain tîm sy'n arwain y byd yn datblygu "virotherapies" ar gyfer trin canser. Yn syth ar ôl fy recriwtio, dechreuais ddatblygu tîm, sydd bellach yn rhifo bron i 20. Cefais fy nyrchafu i Uwch-ddarlithydd yn 2014, i Ddarllenydd yn 2018, ac i Gadair Bersonol yn 2020.

Mae ymchwil yn fy ngrŵp yn canolbwyntio ar sawl agwedd ar adenoviroleg, gyda'r nod cyffredinol o ddatblygu firotherapïau mwy dethol ac effeithiol ar gyfer cymwysiadau trosiadol mewn canser, sef:

 1. Diffinio ac atal dos yn enetig sy'n cyfyngu ar ryngweithio rhwng celloedd firws a gwesteiwr, proteinau a derbynyddion.
 2. Datblygu technolegau targedu sy'n galluogi fectorau adenofirysol yn effeithlon i heintio celloedd canseraidd, gan adael celloedd "normal" heb eu heintio.
 3. Datblygu seroteipiau newydd o fectorau Adenoviral gyda trofannau newydd a chyffrous ar gyfer cymwysiadau trosiadol.

Rwy'n llysgennad STEMNet (http://networking.stemnet.org.uk/user/30519 cofrestredig), ac yn angerddol am yr angen i ymgysylltu â'r gymuned leyg i gyfleu gwyddoniaeth. Rwy'n chwarae rhan flaenllaw mewn ystod o weithgareddau ymgysylltu, gan gynnwys cyflwyno yn y diwrnod ymgysylltu cyhoeddus BSGCT blynyddol cyn y gynhadledd flynyddol, a hefyd mewn digwyddiadau "mewnol" ym Mhrifysgol Caerdydd, lle rwyf wedi ymddangos mewn sawl erthygl blog (e.e. gweler https://www.bsgct.org/virotherapy-showcased-at-cardiff-cancer-open-day/https://www.youtube.com/watch?v=3iZquZ4K5E4 ). Yn fy rôl fel llysgennad STEM, rydw i'n mynychu fy ysgol leol yn rheolaidd i ennyn diddordeb y myfyrwyr mewn therapi genynnau a fy rôl fel gwyddonydd, a helpu gyda ffug gyfweliadau. Mae fy ngweithgareddau ymwneud ac ymgysylltu wedi ymddangos mewn Astudiaeth Achos Ysgol Meddygaeth (gweler https://www.cardiff.ac.uk/medicine/about-us/engagement/case-study-dr-alan-parker).  Rwyf hefyd wedi ysgrifennu erthyglau lleyg ar gyfer y blog BSGCT (https://www.bsgct.org/author/alanparker/) ac adnoddau addysgol ASGCT. Rwy'n angerddol am wella rhagolygon gyrfa ar gyfer ymchwilwyr gyrfa gynnar (ECRs), ac fel aelod o fwrdd Cymdeithas Therapi Gene a Chelloedd Prydain, rwyf wedi sefydlu a rhedeg is-bwyllgor sy'n ymroddedig i ddatblygu Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar, yn ogystal â diweddaru tudalen facebook BSGCT (www.facebook.com/BSGCT) a ffrwd Twitter (@_BSGCT) fel rhan o'm rôl ar is-bwyllgor cyfathrebu a hyrwyddo BSGCT.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

Articles

Book sections

Websites

Ymchwil

Firoleg Adenofirws

Mae ymchwil o fewn labordy Parker yn canolbwyntio ar ddatblygu fectorau adenofirysol oncolytig pwrpasol ar gyfer cymwysiadau canser trosiadol. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn datblygu firotherapïau dethol tiwmor sy'n heintio celloedd canser yn ddetholus, gan adael celloedd arferol heb eu heintio. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn cymryd dau ddull. Ein dull cyntaf yw dull "o'r gwaelod i fyny" sy'n cynnwys defnyddio Ad5, firws wedi'i ddisgrifio'n dda, wedi'i ddeall yn dda ac sy'n cael ei astudio'n dda yn glinigol.     Er ei fod yn ddiogel, mae gan Ad5 nifer o nodweddion sy'n cyfyngu ar effeithiolrwydd fel firotherapi dethol tiwmor.

Yn gyntaf, mae'r derbynnydd Ad5 sylfaenol, hCAR (coxsackie dynol a derbynnydd adenovirus) yn cael ei fynegi'n hollbresennol ar gelloedd coch y gwaed ac ym mhob meinwe, sydd wedi'u lleoli ar gyffyrdd tynn, ond yn cael ei isreoleiddio yn aml neu hyd yn oed yn absennol mewn canserau datblygedig, ac felly mae'n cynrychioli targed gwael ar gyfer strategaethau targedu tiwmorau.

Yn ail, gall y defnydd o gelloedd imiwnedd, wedi'i gyfryngu gan y rhyngweithio rhwng integryn αvβ3 / 5 a'r protein sylfaen penton Ad5 hyrwyddo dogn sylweddol sy'n cyfyngu ar wenwyndra.

Yn olaf, mae cyflenwi intrafasgwlaidd Ad5, rhagofyniad ar gyfer therapi clefyd metastatig, yn cael ei gyfaddawdu ar gyfer Ad5 oherwydd y rhyngweithio affinedd uchel â'r ffactor ceulo gwaed, FX, sy'n pontio'r firws: cymhleth FX i HSPGs ac mae'n gyfrifol am y lefelau sylweddol o faint o bobl sy'n defnyddio hepatig o virotherapies seiliedig ar Ad5 (wedi'u goruchwylio yn ffigur 1). Er mwyn targedu'r fector basal mireinio i gelloedd tiwmor, rydym yn modiwleiddio'r fector ymhellach i ymgorffori ligands peptid sy'n rhwymo i farcwyr tiwmor penodol, fel integryn αvβ6 (ffigur 2).

Mae ein hail ddull yn cynrychioli dull "o'r brig i lawr." Mae Ad5 yn cynrychioli un o deulu amrywiol o firysau, ar hyn o bryd yn rhifo 57 seroteip, sy'n rhychwantu 7 rhywogaeth (A-G). Mae gan lawer o'r firysau hyn trofannau unigryw, wedi'u cyfryngu trwy ryngweithio â derbynyddion heb eu dogfennu eto. At hynny, anaml y mae llawer o'r seroteipiau Ad amgen hyn yn ynysig ac felly mae ganddynt lefelau cyfyngedig iawn o imiwnedd sy'n bodoli eisoes yn y boblogaeth gyffredinol, sy'n debygol o fod yn fanteisiol wrth eu defnyddio'n glinigol.  

Rydym yn archwilio amrywiaeth naturiol trobwynt Ad trwy geisio datblygu fectorau sy'n seiliedig ar Hysbysebion prin ynysig o rywogaethau B a D. Rydym yn ymchwilio i ryngweithiadau derbynyddion posibl ar y lefel foleciwlaidd trwy ddatrys strwythur y trobwynt mawr sy'n pennu epitopau mewn cydraniad uwch-uchel gan ddiffreithiant pelydr-X, ac yn fiolegol trwy ddefnyddio technegau moleciwlaidd soffistigedig i gynhyrchu fectorau firaol chimerig.   Cafodd ein papur diweddar ar strwythur a swyddogaeth rhywogaethau D (y gellir ei gyrchu yma http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-08599-y) ei gynnwys mewn sawl siop newyddion yn ddiweddar ac fe'i trafodwyd mewn datganiad i'r wasg (http://www.cardiff.ac.uk/news/view/1442255-seeing-the-unseeable)

Cafodd ein hymchwil ar virotherapies wedi'i dargedu sylw ar-lein yn ddiweddar ar wefan newyddion y BBC:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-east-wales-40305580

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-44237820

Yn ogystal ag ymddangos ar BBC Cymru heddiw:

https://youtu.be/JIH9qvpnb_g

Yn y ddolen isod, rydym yn disgrifio ein prosiect CRUK a ariannwyd yn ddiweddar, gan ddatblygu firotherapïau seiliedig ar adenofiraol sydd wedi'u "hyfforddi" i frwydro canser yr ofari:

https://www.youtube.com/watch?v=DDQPpZHZbo0&t=12s

Amlygwyd ein hymchwil hefyd mewn rhifyn diweddar (Hydref 2017) o Advances Wales (tud12)

https://businesswales.gov.wales/sites/business-wales/files/documents/171027_Advances83_EnglishSection_2.pdf

Roedd ein hymchwil ar y cyd â Gunnel Hallden (Sefydliad Canser Bart) ar firotherapïau wedi'u targedu ar gyfer canser y pancreas yn destun sylw sylweddol i'r wasg - ac edrychwn ymlaen at ehangu'r cydweithrediad trosiadol cyffrous hwn ymhellach!

http://www.cardiff.ac.uk/news/view/1083809-inhibiting-the-growth-of-pancreatic-cancer

http://www.independent.co.uk/news/health/flu-virus-cancer-treatment-pancreas-research-discovery-a8176116.html

Addysgu

Rwy'n perfformio ystod eang o ymrwymiadau addysgu ar gyfer y Brifysgol, yn ogystal ag addysgu ac ymgysylltu sylweddol i'r gymuned ehangach.  Yn benodol, ym mhrifysgol Caerdydd rwy'n:

 • Dylunio a pherfformio Cydrannau a Ddewisir gan Fyfyrwyr (SSCs) ar gyfer myfyrwyr meddygol israddedig.
 • Rhedeg tiwtorialau ar gyfer myfyrwyr meddygol ar sut i adolygu papurau gwyddonol yn feirniadol.
 • Perfformio tiwtorialau firoleg a darlithoedd fel rhan o'r rhaglen israddedig.
 • Gweithredu fel tiwtor personol i fyfyrwyr meddygol israddedig.
 • Gweithredu fel arfarnwr panel PhD ar gyfer >10 o fyfyrwyr PhD o fewn Is-adrannau Canser a Geneteg ac Is-adran Haint ac Imiwnedd.
 • Goruchwylio prosiectau ymchwil israddedig.
 • Goruchwylio prosiectau myfyrwyr ERASMUS.
 • Goruchwylio prosiectau myfyrwyr PTY.
 • Gweithredu fel aseswr ar gyfer prosiectau ymchwil israddedig.
 • Gweithredu fel mentor personol i 7 myfyriwr PhD ar draws Is-adrannau Canser a Geneteg a Heintiau ac Imiwnedd.
 • Gweithredu'n rheolaidd fel aelod panel PhD ar gyfer vivas myfyriwr PhD (ar hyn o bryd 6 gwaith fel arholwr allanol, 3 gwaith fel arholwr mewnol a 13 gwaith fel cadeirydd viva).

Bywgraffiad

Dechreuodd fy niddordeb mewn therapi genynnau a chelloedd wrth astudio ar gyfer fy ngradd israddedig mewn Geneteg (Prifysgol Sheffield), a ysbrydolodd fi i ddilyn PhD yn y maes hwn.  Perfformiwyd fy PhD dan oruchwyliaeth yr Athro Len Seymour (sydd bellach ym Mhrifysgol Rhydychen) yn Sefydliad Astudiaethau Canser CRUK ym Mhrifysgol Birmingham, a cwblheais fy thesis o'r enw "Datblygu Systemau Cyflenwi Gene wedi'u Targedu Peptid" yn 2003.

Fy swydd ôl-ddoethurol gyntaf oedd dan oruchwyliaeth yr Athro John Fabre, lle datblygais systemau peptid bioymateb newydd ar gyfer cyflwyno genynnau lleol (2003-2005) a chyhoeddais sawl erthygl o'r swydd hon. Tra yn y sefyllfa hon datblygais hefyd a phatentwyd ffurf amlbwrpas, drefnus iawn o nanoronyn ar gyfer dosbarthu cyffuriau cyflym, targedadwy neu mRNA / miRNAs i sytoplasm celloedd targed (Collins L, Parker AL et al, ACS Nano, 2010).

Fy awydd i weithio ar fectorau firaol ar gyfer cymwysiadau therapi genynnau a chelloedd gan arwain at adleoli i Brifysgol Glasgow o 2005-2013, lle gwnes gyfraniadau pwysig at sut mae fectorau Adenoviral (Ad) yn rhyngweithio â chelloedd a phroteinau lletyol, a sut mae'r rhyngweithiadau hyn yn pennu troffedd firaol a gwenwyndra. Yn 2007 dyfarnwyd Cymrodoriaeth Personol RSE nodedig i mi gynhyrchu fectorau Ad mwy diogel a mwy effeithiol ar gyfer cymwysiadau in vivo.     Yn 2010-2013 roeddwn i'n Uwch Wyddonydd a ariannwyd gan BHF. Yn ystod y cyfnod hwn, cyhoeddais nifer o erthyglau effaith uchel (pathogenau Cell, Gwaed, PLoS, Therapi Moleciwlaidd, Journal of Virology), a phatent defnyddio Seroteip newydd ar gyfer cymwysiadau therapi genynnau.  

Yn 2013 arweiniodd fy awydd i gymhwyso fy ngwybodaeth adenoviral yn y lleoliad canser at fy adleoli i Brifysgol Caerdydd fel Darlithydd ac arweinydd grŵp. Yn 2014 cefais fy nyrchafu yn Uwch Ddarlithydd, y Darllenydd yn 2018,  ac i Athro Therapïau Trosiadol yn 2020.   Ers 2020 rwy'n arwain rhaglen therapiwtig wedi'i thargedu yng Nghanolfan Ymchwil Canser Cymru (https://www.walescancerresearchcentre.org/wcrc/) a ariennir gan HCRW. Rwyf wedi bod yn aelod etholedig o fwrdd Cymdeithas Therapi Gene a Chelloedd Prydain (https://www.bsgct.org/) ers 2014, ac rwyf wedi bod yn Drysorydd i'r gymdeithas ers 2020.

Rwy'n ffodus i arwain grŵp o unigolion ymroddedig sy'n ehangu ac yn hynod dalentog yn yr Is-adran Canser a Geneteg, lle rydym yn symud ymlaen y genhedlaeth nesaf at y clinig, wedi'i ategu gan gefnogaeth ffanstatig gan ein prif gyllidwyr, Cancer Research UK, Cance Research Wales, Gofal Canser Tenovus, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a KESS 2.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Arweinydd Rhaglen ar gyfer Canolfan Ymchwil Canser Cymru: Therapiwteg wedi'i Dargedu (2020-2025)
 • Trysorydd Cymdeithas Therapi Gene a Chelloedd Prydain (2020-2024)
 • Trefnydd a chadeirydd y pwyllgor trefnu lleol ar gyfer 14eg Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Therapi Genynnau a Chelloedd Prydain (Caerdydd, Ebrill 2017)
 • Cyfranogwr yn Grwsibl Cymru 2015.
 • Etholwyd yn aelod o'r Bwrdd BSGCT (2014-2017, a ail-etholwyd yn 2017-2020), lle sefydlais a chadeirydd yr is-bwyllgor Datblygu a Chydweithio Gyrfa Cynnar ac rwy'n chwarae rhan weithredol fel aelod o'r is-bwyllgor cyfathrebu a hyrwyddo.
 • Dyfarnwyd "Gwobr Rhagoriaeth mewn Ymchwil" 2006 gan Gymdeithas Therapi Gene a Cell America am fy ymchwil ar fectorau adenoviral a'u rhyngweithio â ffactorau ceulo.
 • Yn ail yng nghategori NEXXUS "Ymchwilydd Biofeddygol Ifanc y Flwyddyn" 2007.
 • Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Cymdeithas Frenhinol Caeredin hynod gystadleuol yn y Gwyddorau Biofeddygol (2007-2010) i ddatblygu fectorau adenoviral heb ryngweithiadau ffactor geulo ar gyfer cymwysiadau in vivo.
 • Gwobr Grant Teithio, Cymdeithas Therapi Gene a Chell America, 2006 a 2008.
 • Aelod o'r Pwyllgor Grant - NC3Rs.
 • Adolygydd grant ar gyfer MRC, Ymchwil Canser y Byd, Asiantaeth Ymchwil Genedlaethol Ffrainc,  Fonds de recherche du Québec – Santé a Lles Menywod.
 • Adolygydd llawysgrifau rheolaidd ar gyfer amrywiaeth o gyfnodolion effaith uchel.
 • Cadeirydd sesiwn BSGCT 2012, 2014, 2016, 2017.
 • Bwrdd golygyddol – Cylchgrawn cemotherapi.
 • adolygydd haniaethol ar gyfer BSGCT, ASGCT a ESGCT.

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod sefydlol Cymdeithas Therapi Gene a Chelloedd Prydain (2003-), aelod etholedig o'r bwrdd (2014-17), cadeirydd yr is-bwyllgor Datblygu a Chydweithio Gyrfa Cynnar, is-gadeirydd yr is-bwyllgor Aelodaeth ac Ymwybyddiaeth, ac aelod o is-bwyllgor Ymgysylltu â'r Cyhoedd.
 • Aelod Cyswllt o Gymdeithas Therapi Gene a Chelloedd America (2003-), ac rwyf wedi ysgrifennu safbwyntiau cyfeiriadedd cleifion lleyg ar gyfer gwefan ASGCT ar ddatblygiadau diweddar ym maes therapi genynnau.
 • Aelod o'r Gymdeithas Microbioleg (Cymdeithas Microbioleg Gyffredinol gynt)
 • Rwy'n llysgennad STEM cofrestredig, ac felly rwy'n neilltuo fy amser fy hun i weithgareddau allgymorth mewn ysgolion lleol sy'n ceisio ysbrydoli cenedlaethau newydd o blant i mewn i wyddoniaeth. Rwyf hefyd yn perfformio gweithgareddau ymgysylltu sylweddol gyda grwpiau cymorth cleifion lleol ac elusennau. Mae fy ngweithgareddau ymgysylltu yn ddigon sylweddol i fod wedi bod yn sail i adroddiad achos gan Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.    

Safleoedd academaidd blaenorol

Awst 2020 - Yn bresennol: Athro Therapïau Trosiadol, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.

Awst 2018 - Gorffennaf 2020:  Darllenydd mewn Therapïau Trosiadol, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.

Awst 2014 - Gorffennaf 2018: Uwch Ddarlithydd mewn Oncoleg Drosiadol, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.

Chwefror 2013 - Gorffennaf 2014: Darlithydd mewn Oncoleg Drosiadol, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.

Hydref 2010 – Ionawr 2013: BHF Uwch Wyddonydd, BHF Glasgow Cardiovascular Research Centre (GCRC), Prifysgol Glasgow.

Hydref 2007 – Medi 2010: Cymrawd Cymdeithas Frenhinol Caeredin yn y Gwyddorau Biofeddygol, BHF Glasgow Cardiovascular Research Centre (GCRC), Prifysgol Glasgow.

Medi 2005 – Medi 2007: Canolfan Ymchwil Cyswllt BHF Glasgow Cardiovascular Research Centre (GCRC), Prifysgol Glasgow.

Awst 2003 – Awst 2005: Cydymaith Ymchwil, King's College Llundain (Adran y Gwyddorau Clinigol).

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau mewnol:

 • 2017 - presennol: aelod o bwyllgor DCG EDI
 • 2015 – presennol: Trefnydd cyfres seminarau ar gyfer y Sefydliad Canser a Geneteg, Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2014 – presennol: Aelod o bwyllgor GMBA , Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2013 – presennol: Panel Adolygu Myfyrwyr, Is-adran Canser a Geneteg ac Is-adran Heintiau ac Imiwnedd, Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2007 – 2013: Aelod o bwyllgor GM, Sefydliad y Gwyddorau Cardiofasgwlaidd a Meddygol, Prifysgol Glasgow, UK
 • 2007 – 2013    Swyddog Diogelwch Biolegol, Sefydliad y Gwyddorau Cardiofasgwlaidd a Meddygol, Prifysgol Glasgow, UK

Pwyllgorau Allanol

 • Grŵp goruchwyliaeth genedlaethol - therapïau celloedd a genynnau yng Nghymru
 • 2015 - yn bresennol: NC3Rs CrackIT adolygiad aelod panel
 • adolygydd pwyllgor haniaethol ar gyfer American Society for Gene and Cell Therapy
 • adolygydd pwyllgor haniaethol ar gyfer British Society for Gene and Cell Therapy
 • adolygydd pwyllgor haniaethol ar gyfer Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Therapi Gene a Chelloedd
 • Adolygydd grant ar gyfer MRC, Ymchwil Canser y Byd, Asiantaeth Ymchwil Genedlaethol Ffrainc,  Fonds de recherche du Québec – Santé a Lles Menywod

Meysydd goruchwyliaeth

The following postdoctoral researchers are presently employed in my group

 • Dr James Davies (funded by Cancer Research UK)
 • Dr Sarah Curtis (funded by Life Sciences Research Network Wales)

I am currently lead supervisor to the following PhD/MD students

 • Alex Baker (funded by Tenovus Cancer Care)
 • Sophia Tate (part funded by Wellcome ISSF translational kickstarter award)

I presently supervise the following undergraduate research projects

 • Elise Moses (PTY student, Aston University - "Developing targeted immunovirotherapies")
 • Kamarl Rauf (Pharmacology project student - "Developing targeted virotherapies for pancreatic cancers" - with Catherine Hogan (BIOSI))
 • Samuel Bannister (Pharmacology project student - "Manipulating the adenoviral fiber knob domain loops to probe receptor engagement" - with Alex Baker)

I am interested in supervising PhD/MD students in following areas:

 • Cancer virotherapies
 • Drug delivery
 • Vaccine development
 • Gene Therapy
 • Virology (with particular emphasis on adenoviral vectors)
 • Virus: host interactions
 • Immunotherapies

Combination therapies involving virotherapies (including radiotherapies, chemotherapies, immunotherapies, epigenetic therapies)

Goruchwyliaeth gyfredol

Emily Bates

Emily Bates

Myfyriwr ymchwil

Rosie Mundy

Rosie Mundy

Myfyriwr ymchwil

Rebecca Wallace

Rebecca Wallace

Myfyriwr ymchwil

Emma Swift

Emma Swift

Myfyriwr ymchwil

Adam Naskretski

Adam Naskretski

Myfyriwr ymchwil

Alicia Teijeira Crespo

Alicia Teijeira Crespo

Myfyriwr ymchwil

Ymgysylltu

I perform a significant amount of engagement activity on behalf of both School and for the British Society for Gene and Cell Therapy.  I am a registered STEMNet ambassador, and regularly attend a variety of events including school outreach events to public and patient engagement events and science festivals, as well as writing lay blog articles on gene and cell therapy (see https://www.bsgct.org/author/alanparker/).  My commitment to engagement has resulted in my featuring in a School of Medicine "Public Engagement and Involvement in Research" case study which can be accessed here http://alanp14.tripod.com/Papers/_parkercasestudy.pdf