Ewch i’r prif gynnwys

Dr Gareth Parsons

PhD, PGCE, SFHEA, RN

Uwch Ddarlithydd: Nyrsio Oedolion

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
ParsonsG4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14565
Campuses
Tŷ Dewi Sant, Ystafell 2.16, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd (Nyrsio Oedolion) yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd (a chyn hyn bûm yn gweithio fel Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol De Cymru).

Rwy'n Nyrs Gofrestredig (Nyrsio Oedolion) ac mae gen i ddiddordeb mewn rheoli poen. Yn fy ngwaith clinigol, sefydlais ddau wasanaeth poen acíwt yn Ne Cymru, clinigau poen cronig ôl-lawfeddygol a datblygedig yn bennaf. Roedd y clinigau dan arweiniad nyrsys yn darparu ymyriadau fel TENS ac aciwbigo a hefyd yn gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol eraill ar reoli meddyginiaethau, therapi ymlacio ac mewn hyfforddiant synhwyraidd mewn amgylchedd snoezelen.

Ers symud i addysg, rwyf wedi bod â diddordeb mewn hyrwyddo rheoli poen effeithiol a chydweithio ar adeiladu cymunedau dysgu i feithrin gwydnwch. Yn ddiweddar, rwyf wedi cydweithio ag elusen The Pain Toolkit ar hyrwyddo addysg poen parhaus ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol.

Rwyf wedi cyd-ysgrifennu llyfr ar reoli poen Egwyddorion ac Ymarfer Rheoli Poen: Canllaw i nyrsys a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn adrodd straeon, gofal tosturiol ac empathi ac agweddau tuag at eraill sydd â phroblemau iechyd. Mae hyn yn cynnwys defnyddio adrodd straeon yn y cwricwlwm nyrsio ac efelychu.

Rwy'n Uwch-Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn aelod o Gymdeithas Poen Cymru a Phrydain a'r Academi Gwyddor Nyrsio Ewropeaidd.

Cyhoeddiad

2021

2019

2011

2009

2008

2007

2006

2000

Articles

Book sections

 • Broom, M. and Parsons, G. 2009. Patient-controlled analgesia. In: Glasper, A., McEwing, G. and Richardson, J. eds. Foundation Skills for Caring. Macmillan Education {UK}, pp. 310-317.

Ymchwil

Fy niddordebau ymchwil yw rheoli poen, yn enwedig poen parhaus. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn sut y gall nyrsys gefnogi'r rhai sydd â phoen parhaus. Roedd fy PhD ar ddefnyddio cymunedau dysgu i gefnogi pobl â phoen cronig (parhaus).

Prosiectau cyfredol

 • Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar brosiect ymchwil ar reoli poen parhaus yn y gymuned. Mae hyn yn cynnwys datblygu gwasanaethau ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol ar gyfer poen parhaus.
 • Adolygiad o'r llenyddiaeth ar ragnodi cymdeithasol ar gyfer poen parhaus
 • Adrodd storïau ac empathi

Prosiectau Ymchwil Diweddar

 • Astudiaethau Doethurol

Cwblhawyd fy PhD yn 2014 Defnyddio Cymuned Ddysgu i Reoli Poen: Astudiaeth ymchwil gweithredu cyfranogol ym Mhrifysgol De Cymru. Dan oruchwyliaeth Drs Allyson Lipp, Gina Dolan a Stuart Todd. Roedd y syniad o hyn yn deillio o'r cymunedau dysgu anffurfiol a chefnogol a welais yn codi ymhlith pobl â phoen cronig (a elwir bellach yn barhaus) yr oeddwn wedi dod ar eu traws yn fy ymarfer clinigol. Defnyddiais ddulliau ymchwil gweithredu cyfranogol i weithio gyda phobl mewn poen parhaus i adeiladu cymunedau dysgu i archwilio'r problemau yr oeddent yn eu hwynebu o ganlyniad i'w poen. Gwnaethom fabwysiadu dulliau Paolo Friere o adeiladu cymunedau a defnyddio hyn i adeiladu cyfrif o sut y cânt eu trin gan gymdeithas, gan gysylltu hyn â syniadau Jean Harvey ynghylch gormes gwareiddiedig.

Cefnogwyd yr ymchwil hon gan Brifysgol De Cymru a'r Academi Gwyddor Nyrsio Ewropeaidd (EANS). Roeddwn i'n fyfyriwr nyrsio doethurol o EANS.

Yn dilyn hynny, rwyf wedi goruchwylio dau PhD yn llwyddiannus ar bwnc rheoli poen cronig.

 • Adrodd storïau ac empathi

Yn gysylltiedig â'r syniad o sut mae pobl yn dod ar draws gofal iechyd Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn adrodd straeon mewn gofal iechyd a sut y gall hyn lywio empathi a thrugaredd ymhlith nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol ac wedi bod yn rhan o ddatblygu a phrofi ymyrraeth adrodd stori "Cerddi yn eu Hesgidiau" ar gyfer efelychu gyda'r nod o hyrwyddo empathi

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio myfyriwr PhD a ariennir gan KESS sy'n datblygu ymyrraeth empathi mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Mae gen i ddull pragmatig o ddulliau ymchwil ac mae gen i brofiad mewn dulliau ymchwil gweithredu cyfranogol, dulliau grŵp a grwpiau ffocws. Rwyf wedi derbyn hyfforddiant mewn ymchwil weithredol gan Ysgol Reolaeth Prifysgol Caerfaddon.

Rwyf hefyd wedi dysgu dulliau ymchwil ac rwy'n aelod o  banel moeseg ymchwil yr Ysgol Gwyddorau Iechyd.

Addysgu

Rwy'n addysgwr profiadol ac yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch

Fy nisgyblaeth addysgu yw nyrsio oedolion, yn enwedig rheoli poen ac yn benodol nyrsio seiliedig ar ymchwil a thystiolaeth ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Rwyf hefyd wedi dysgu ar draws gwahanol ddisgyblaethau iechyd.

Rwyf hefyd wedi dysgu ar reoli poen fel darlithydd allanol yn Awstria, ar gyfer Prifysgol Gwyddorau Iechyd, Gwybodeg Feddygol a Thechnoleg yn Fienna a Hall-in-Tirol.

Ar hyn o bryd rwy'n gyfrifol am addysgu:

Y modiwl traethawd hir ar gyfer nyrsio israddedig a'r traethawd hir empirig ar Raglenni Meistr yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

Bywgraffiad

Rwy'n Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio Oedolion gyda dros ugain mlynedd o brofiad o ymarfer addysg nyrsio. Cyn hyn roeddwn yn nyrs glinigol arbenigol mewn rheoli poen. Sefydlu dau wasanaeth poen acíwt yn Ne Cymru a datblygu gwasanaethau poen cronig dan arweiniad nyrsys. Mae gen i gefndir mewn trawma a nyrsio orthopedig hefyd. Cynhaliwyd fy addysg nyrsio gychwynnol yn Ysgol Nyrsio Gorllewin Morgannwg.

Rwy'n Uwch-ddarlithydd (Nyrsio Oedolion) yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd. Rwy'n Nyrs Gofrestredig (Nyrsio Oedolion) ac mae gennyf gefndir clinigol mewn rheoli poen. Sefydlais ddau wasanaeth poen acíwt yn Ne Cymru a datblygais glinigau poen cronig dan arweiniad nyrsys.

Cofrestrais fel nyrs yn 1987 ac yna cefais fy BN yn 1993. Cwblheais MSc mewn Rheoli Poen yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Cymru ym 1999.

Cwblhawyd fy PhD yn 2014 Defnyddio Cymuned Ddysgu i Reoli Poen: Astudiaeth ymchwil gweithredu cyfranogol ym Mhrifysgol De Cymru.

Cyn hynny bûm yn gweithio fel Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol De Cymru.

Rwy'n aelod o:

 • Cymdeithas Poen Cymru
 • Cymdeithas Poen Prydain
 • Academi Gwyddoniaeth Nyrsio Ewrop

Rwy'n Uwch Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch

Anrhydeddau a dyfarniadau

Ysgoloriaeth Ddoethurol yr Academi Ewropeaidd Gwyddoniaeth Nyrsio (2007-2010)

Aelodaethau proffesiynol

 • Academi Gwyddoniaeth Nyrsio Ewropeaidd
 • Cymdeithas Poen Prydain
 • Cymdeithas Poen Cymru

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2000 - 2022: Uwch Ddarlithydd, Prifysgol De Cymru
 • 2015 - 2019: Darlithydd Gwâd, Sefydliad Gwyddoniaeth Nyrsio UMIT, Neuadd yn Tirol, Awstria

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr yn y meysydd canlynol:

 • Poen cronig neu barhaus
 • Gofal tosturiol ac empathi
 • Adrodd straeon ac efelychu

Rwy'n croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n rhannu fy niddordebau i ddeall sut mae poen yn effeithio ar bobl ac o ran deall a gwella gwasanaethau i bobl mewn poen neu ar ddefnyddio adrodd straeon i ddatblygu gofal tosturiol ac empathi.

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio'r myfyriwr PhD canlynol

Mrs Sarah Gill "'Cerdded yn eu Hesgidiau' – Treial rheoledig ar hap o ymyrraeth addysg ar empathi ymhlith gweithwyr iechyd proffesiynol" - (Dyddiad Awst 2023 Prifysgol De Cymru)