Ewch i’r prif gynnwys
Hiral Patel

Dr Hiral Patel

Darlithydd mewn Pensaernïaeth
Cyfarwyddwr Ymgysylltu

Ysgol Bensaernïaeth

Email
PatelH18@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70643
Campuses
Adeilad Bute, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Nod fy ymchwil ac addysgu cyfredol yw deall cleientiaid a defnyddwyr yr amgylcheddau adeiledig yn well. Mae gen i ddiddordeb mewn themâu dysgu, arferion materol cymdeithasol, perfformiad adeiladu cyfannol ac addasu adeiladau.

Mae fy ymchwil PhD yn damcaniaethu'r arferion o addasu adeiladau llyfrgell academaidd. Yn seiliedig ar yr ymchwil hon, nododd fy ymgynghoriaeth ar gyfer Fforwm Ansawdd Dylunio Addysg Uwch (HEDQF) themâu ymchwil ar gyfer amgylcheddau dysgu yn y dyfodol yn y sector addysg uwch. Gan adeiladu ar hyn, rwy'n cyd-greu agenda ymchwil ar gyfer amgylcheddau dysgu'r dyfodol i ddatblygu ffyrdd newydd o ddylunio a rheoli lleoedd addysg uwch. Rwyf hefyd yn darparu ymgynghoriaeth i fusnesau ddatblygu dulliau dylunio sy'n seiliedig ar ymchwil, sy'n cyd-fynd â'm gweithgareddau addysgu dylunio-ymchwil.

Trwy ystod o brosiectau a ariennir, rwyf wedi datblygu'r fframwaith 'Alinio Gofod Dysgu' i alinio dysgu a gofod yn well, yr wyf yn eu treialu gyda phartneriaid prifysgol ac mewn gweithleoedd.

Roedd fy ymchwil ar weithleoedd yn cynnwys curadu  archif DEGW ac archwilio'r cysylltiadau rhwng arferion sefydliadol a'r amgylchedd adeiledig i helpu i ddeall natur newidiol 'gwaith'. Yn seiliedig ar hyn, rwyf ar hyn o bryd yn cyd-ysgrifennu'r trydydd argraffiad o 'Briffio Integreiddiol ar gyfer Gwell Dylunio'.

Ers mis Awst 2022, rwyf wedi ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Ymgysylltu yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Bydd fy ngwaith yn y rôl hon yn adeiladu ar fethodoleg yr Ysgoloriaeth Ymgysylltiedig a brofais yn fy ymchwil a'm haddysgu.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Articles

Book sections

Conferences

Exhibitions

Monographs

Other

Thesis

Websites

Ymchwil

Llwyddiannau cyllid

Cyllid hyd at £500,000

 • Rwy'n arwain prosiect ymchwil (23 Hydref - 24 Medi), ynghyd â chyd-ymchwilwyr Katherine Quinn (Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd) a Fiona Duggan (FiD Space), yn canolbwyntio ar deipolegau gofod dysgu cymdeithasol ar gampysau prifysgolion.  Fel rhan o'r prosiect hwn a ariannwyd gan Fforwm Dylunio'r Brifysgol, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Ystad y Brifysgol a Willmot Dixon, Byddwn yn cynnal ymchwil ansoddol ac yn datblygu canllaw dylunio a rheoli.
 • Llwyddais i gael cyllid fel Ymchwilydd Cyd-brosiect ar gyfer Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda chydweithwyr yn yr Ysgol Cyfrifiadureg yn 2021. Y partner diwydiannol oedd Penseiri Stride Treglown, a leolir yng Nghymru. Roedd y prosiect yn cynnwys dau KTP Cyswllt (un yn yr Ysgol Pensaernïaeth ac un arall yn yr Ysgol Cyfrifiadureg) yn rhedeg ar yr un pryd am ddwy flynedd i ddatblygu dangosfwrdd gwerthuso ôl-feddiannu ansoddol yn seiliedig ar dechnegau dysgu peiriannau. Yn anffodus, ni allai'r prosiect fynd rhagddo oherwydd amgylchiadau'r farchnad a'r diwydiant.  
 • Yn gysylltiedig â'm cyfranogiad mewn addysgu ar Fodiwl Ymarfer Myfyriol MArch 1 yn ystod 2020/21, bu Caroline Almond a minnau o Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cydweithio ag Yun Yun Herbet o Grŵp Camlas Tŷ Banc a arweiniodd gais llwyddiannus am gyllid ar gyfer Grant Adfer Coronafeirws Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwirfoddoli 2020/21.  Yn rhan o'r prosiect hwn, Bu myfyrwyr MArch 1 yn cydweithio â Grŵp Camlas Tŷ Banc ar gyfer eu modiwl dysgu seiliedig ar waith i ennill profiad gwaith gwerthfawr. Nod y prosiect oedd cydnabod gwerth creu partneriaethau i gefnogi a datblygu strategaeth ar gyfer partneriaeth gymunedol yn y sector gwirfoddol gan ddefnyddio Adfer Camlas Castell-nedd fel y catalydd. Mae mwy o fanylion am y bartneriaeth i'w gweld yn yr astudiaeth achos yma (tt. 30-32).

Cyllid o hyd at £50,000

 • Siapio fy ysgol (2023-24). Byddaf i, Kelly Butt a myfyrwyr llysgennad o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn cydweithio â Chyngor Caerdydd i greu a darparu ystod o weithgareddau ystafell ddosbarth ar gyfer ysgolion cynradd yng Nghaerdydd. Bydd y prosiect hwn yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â phrosiect Shape My Street.  
 • Galluogi prosiectau peilot i gymhwyso a gwella'r teclyn 'Learning-Space Aligner', a ariennir gan grant "Arloesi i Bawb" CCAUC, PI ar gyfer y prosiect, Mai 2022
 • Campws Prifysgol y Dyfodol – Paratoi ar gyfer senarios ôl-Covid-19 ̧ PI ar gyfer y prosiect, Mai 2021, Grant Cyflymydd Effaith ESRC – Prifysgol Caerdydd
 • Mannau prifysgol ar gyfer dysgu drwy fywyd yn y pedwerydd chwyldro diwydiannol ̧ PI ar gyfer y prosiect, Ionawr 2021, Grant Cyflymydd Effaith ESRC – Prifysgol Caerdydd
 • Wedi'i enwi'n ymchwilydd mewn cais llwyddiannus am gyllid i Gronfa Waddol Prifysgol Reading yn 2017 ar gyfer prosiect archif DEGW
 • Efrydiaeth Hyfforddiant Doethurol i ymgymryd â PhD ym Mhrifysgol Reading, a ariennir gan EPSRC am 3.5 mlynedd, Ebrill 2012

Cyllid hyd at £2,000

 • Campws Prifysgol y Dyfodol: Ailddychmygu Darlithfeydd, Cronfa interniaeth ar y campws, Prifysgol Caerdydd, Mehefin 2021
 • Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Prifysgol Reading (UROP), PI ar gyfer y prosiect ' Dinasoedd craff wrth eu gwneud – Astudiaeth gymharol o ddinasoedd India a'r DU', Mehefin 2019
 • Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Prifysgol Reading (UROP), Cyd-I ar gyfer y prosiect ' Curadu casgliad: Capturing the story of John Worthington's collection', Mehefin 2018
 • Cronfa Mentrau Amrywiaeth a Chynhwysiant Prifysgol Reading ar gyfer cefnogi cyfres seminarau Sylfaenol: Defnyddwyr , Mai 2018
 • Cyllid Sefydliad Treftadaeth a Chreadigrwydd Prifysgol Reading ar gyfer Lab Gweithredu DEGW
 • Cronfa Waddol Prifysgol Reading ar gyfer cefnogi gweithdy Ebrill 2017 ar gyfer prosiect archif DEGW

Ymgynghori

 • Penseiri Stride Treglown, Medi 2020.
 • Fforwm Ansawdd Dylunio Addysg Uwch, Dyfodol yr amgylcheddau dysgu, Mehefin 2019.

Addysgu

Rwy'n addysgu ar bynciau ymchwil dylunio, perfformiad adeiladu, ymarfer myfyriol a dulliau ymchwil ansoddol.

Ar gyfer fy addysgu ymchwil dylunio ar amgylcheddau dysgu prifysgol, ewch i Labordy Ymchwil Dylunio Amgylcheddau Dysgu (LE-DR Lab).

Bywgraffiad

Ar ôl hyfforddi fel pensaer o India ac ymarfer yn y DU, mae fy ngwaith wedi ymestyn o ymchwil, datblygu prosesau busnes, a rheoli prosiectau i ddylunio adeiladau technegol. Cwblheais MSc Rheoli Prosiect o Brifysgol Reading, ac rwyf wedi darparu ymgynghoriaeth rheoli rhaglenni i gleientiaid addysg uwch. Mae'r profiad hwn yn y diwydiant wedi llywio fy ndulliau addysgu ac ymchwil.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Papur Methodoleg Ymchwil Gorau Emrallt ar gyfer y papur "Ydyn ni'n edrych ar yr un peth? Dulliau lluosog o fframio 'deiliadaeth' adeilad llyfrgell" yng nghynhadledd ARCOM 2019.

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Cyngor: Cymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (2022 - presennol)
 • Ymddiriedolwr: Fforwm Dylunio'r Brifysgol (2023 - cyfredol)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2018-2019: Cymrawd Addysgu, Ysgol Rheoli Adeiladu a Pheirianneg, Prifysgol Reading
 • 2017: Adolygydd Academaidd, Coleg Rheoli Ystadau Prifysgol
 • 2016-2018: Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, Ysgol Rheoli Adeiladu a Pheirianneg, Prifysgol Reading

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau

 • Aelod o'r Grŵp Llywio - Cynrychiolydd Cymunedol: Grŵp Llywio Ymgysylltu â'r Gymuned Prifysgol Reading (2023-24)
 • Aelod o'r Pwyllgor: Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Cydnerthedd Ecosystemau (ERBAP), Prifysgol Caerdydd (2021 - cyfredol)
 • Aelod o'r Pwyllgor: Rhagoriaeth Adeiladu (G4C), Berkshire Chapter, (2013-14)

Adolygwr

 • adolygydd cyfnodolyn: Construction Management and Economics Journal
 • Adolygydd cyfnodolyn: Building Research & Information Journal
 • adolygydd cyfnodolyn: Arch-net IJAR
 • Adolygydd cyfnodolion: Dinasoedd a Chymdeithasau Cynaliadwy
 • Adolygydd: Cyhoeddi RIBA

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Jierui Wang

Jierui Wang

Myfyriwr ymchwil

Hussa Alghunaim

Hussa Alghunaim

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Amalia Banteli (cyfredol): Dadansoddiad o ystyriaethau carbon ymgorffori mewn proses dylunio adeiladu a alluogir gan Fodelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) drwy theori strwythuro

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Gwerthuso perfformiad
 • Theori gymdeithasol
 • Addysg uwch
 • Rheoli dylunio
 • Ymchwil Dylunio