Ewch i’r prif gynnwys
Sarju Patel  BSc (Hons), PhD SFHEA

Dr Sarju Patel

BSc (Hons), PhD SFHEA

Cyfarwyddwr Dros Dro Blwyddyn 2

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
PatelS2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88858
Campuses
Adeilad Cochrane, Ystafell 5th floor, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YU

Trosolwyg

Rwyf wedi bod yn ffodus o gael amlygiad eang i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn fy rôl a'm hysgol. O ddigwyddiadau sy'n digwydd yn yr ysgol a'r gymdeithas a'm rôl yn gweithio gyda myfyrwyr, rwyf wedi datblygu angerdd yn ddiweddar dros Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysedd (EDI). Rwyf wedi bod yn agored i EDI yn fy rolau, fel hwylusydd CBL, tiwtor personol, dirprwy gyfarwyddwr blwyddyn, athro ac aelod o Brifysgol Caerdydd. Yn fy rolau rwy'n arsylwi pa mor amrywiol yw'r gymuned a'r gwahanol anghenion a systemau cymorth sydd eu hangen. I gefnogi hyn, rwyf wedi ymgymryd â sawl rôl arwain pwyllgor, fel Dirprwy Gadeirydd Pwyllgor EDI C4ME, yn arwain ar y grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyrhaeddiad Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) a chyd-gadeirydd Grŵp Gorchwyl Cydraddoldeb Hil Staff Myfyrwyr ac yn fwy diweddar, fel y Deon Cyswllt dros Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Coleg Gwyddorau Biolegol a Bywyd. Mae'r rolau a'r cyfrifoldebau hyn wedi fy nghefnogi wrth wneud newidiadau polisi yn ogystal ag addysg myfyrwyr a chydweithwyr ar bwysigrwydd EDI i bob un ohonom.

Bywgraffiad

Rwy'n Uwch-ddarlithydd yn y Ganolfan Addysg Feddygol gyda dros 25 mlynedd o brofiad addysgu ac ymchwil. Enillais fy PhD ym 1996 ac rwyf wedi gweithio i Brifysgol Caerdydd ar hyd fy oes waith, yn gyntaf fel ymchwilydd ac ers 2016 fel addysgwr yn yr Ysgol Feddygaeth. Mae fy nghyfrifoldebau o fewn y cwrs meddygol yn golygu fy mod yn chwarae rhan allweddol wrth ddylunio, cyflwyno ac asesu'r cwricwlwm meddygol israddedig.

Ers ymuno â'r Ganolfan Addysg Feddygol yn 2016, rwyf wedi cael fy mhenodi i sawl rôl arwain a nodwyd yn flaenorol. O fewn fy rolau, rwyf wedi dangos hanes o ddatblygu a chefnogi staff, gwasanaethau academaidd a phroffesiynol, a myfyrwyr. Rwy'n anelu at adeiladu eu cymwyseddau mewn ffordd dosturiol a chynhwysol. Rwyf hefyd wedi ymgymryd â phrosiectau sylweddol megis integreiddio cwrs Meddygol C21 yng Ngogledd Cymru, prosiect a weinyddais ac a wellais ar gyfer addysgu a myfyrwyr a arweiniodd at secondiad 6 mis fel Prifysgol Bangor Arweiniol Blwyddyn 2.

Yn ogystal â'r rolau hyn, mae fy nghroau a'm moeseg gwaith i alluogi tegwch, parch, geirwiredd a chydraddoldeb i'm cydweithwyr a'r myfyrwyr wedi hwyluso fy mhenodiad i rôl Deon Cyswllt ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gyfer Coleg y Gwyddorau Biolegol a Bywyd. Yn y rôl hon, rwyf wedi bod yn ffodus i allu arwain ar brosiectau a datblygu polisïau sy'n helpu i greu amgylchedd a diwylliant cynhwysol, teg a pharchus i weithio ac astudio ynddo.

Yn ogystal â'm rolau a'm cyfrifoldebau ar gyfer ein myfyrwyr presennol, rwyf ar y cyd â phrosiect Porth Cymunedol Prifysgol Caerdydd wedi datblygu a chyflwyno'r prosiect Hyrwyddo Rhagoriaeth Academaidd (PACE) ers 2018. Mae'r prosiect yn gweithio gydag ysgolion y mae eu disgyblion yn dod o gefndiroedd ehangu mynediad, gyda'r gobaith o ysbrydoli'r disgyblion hyn i ystyried y Brifysgol fel opsiwn a gweld gyrfaoedd o fewn y proffesiynau gofal iechyd fel nod reachable.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Rhagoriaeth mewn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth Addysgu Prifysgol Caerdydd - Enwebiad - 2024
 • Addysg a phrofiad myfyrwyr. Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth Addysgu Prifysgol Caerdydd - Wedi'u Dewis fel Astudiaeth Achos - 2023
 • Rhagoriaeth mewn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth Addysgu Prifysgol Caerdydd - Enwebiad - 2023
 • Gwobrau Cenedl Noddfa (Gwobr Tîm) - Cyngor Noddfa Cymru - 2023
 • Cydnabyddiaeth am fod yn gydweithiwr uchelgeisiol, brwdfrydig a chefnogol. Gwobrau Cydnabod y Ganolfan Addysg Feddygol - Enwebiad - 2023
 • Cydnabyddiaeth o waith cynhwysiant rhagorol ar lefel uchel. Gwobrau Cydnabod y Ganolfan Addysg Feddygol - Enwebiad - 2023
 • Mae'r rhan fwyaf o staff brwdfrydig. Gwobrau Bywyd Myfyrwyr Undeb y Myfyrwyr - Enwebiad - 2023
 • Cydnabyddiaeth am newid fy mywyd. Gwobrau Cydnabod y Ganolfan Addysg Feddygol - Enwebiad - 2022
 • Cydnabyddiaeth am beidio byth â sefyll i fyny dros fyfyrwyr gan roi llais iddynt newid pethau o fewn yr ysgol feddygol sy'n anghyfiawn. Gwobrau Cydnabod y Ganolfan Addysg Feddygol - Enwebiad - 2022
 • Cydnabyddiaeth am fod yn hynod gefnogol drwy gydol Blwyddyn 2. Gwobrau Cydnabod y Ganolfan Addysg Feddygol - Enwebiad - 2022
 • Cydnabod Gwasanaeth i'r Ysgol Meddygaeth a Derbyniadau Meddygol Gwobrau Cydnabod y Ganolfan Addysg Feddygol - Enwebiad - 2022
 • Mae'r rhan fwyaf yn codi calon aelod o staff. Undeb y Myfyrwyr Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr - Enwebiad - 2022
 • Cynllun Gwobr Cyfraniad Eithriadol, Gwobr Untro. Prifysgol Caerdydd - Dyfarnwyd - 2021
 • Cydnabyddiaeth am gydlynu ymateb myfyrwyr yn ystod pandemig COVID a chefnogi ei diwtiau. Gwobrau Cydnabod y Ganolfan Addysg Feddygol - Enwebiad - 2021
 • Cydnabyddiaeth am garedigrwydd, meddylgarwch a haelioni o ran gwneud amser. Gwobrau Cydnabod y Ganolfan Addysg Feddygol - Enwebiad - 2021
 • Cydnabyddiaeth Tîm o gydlynu gweithgareddau gwirfoddoli pandemig C4ME. Gwobrau Cydnabod y Ganolfan Addysg Feddygol - Enwebiad - 2021
 • Mae cydnabyddiaeth tîm o staff cwricwlwm Cam 1 yn mynd y filltir ychwanegol honno yn ddi-stinting. Gwobrau Cydnabod y Ganolfan Addysg Feddygol - Enwebiad - 2021
 • Mae'r rhan fwyaf yn codi calon aelod o staff. Undeb y Myfyrwyr yn Cyfoethogi Gwobrau Bywyd Myfyrwyr - Enwebiad - 2020
 • Cyfraniad Eithriadol at weithgareddau Ymgysylltu. Gwobr Seren Feddygol Prifysgol Caerdydd - Enillydd - 2019
 • Mae'r rhan fwyaf yn codi calon aelod o staff. Undeb y Myfyrwyr Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr - Enwebiad - 2018
 • Tiwtor Personol y Flwyddyn. Gwobrau Bywyd Myfyrwyr Undeb y Myfyrwyr - Enwebiad - 2017

Aelodaethau proffesiynol

Cynghrair EDI (aelod o'r Bwrdd) Cyngor Ysgolion Meddygol 2024
Aelod Panel Siarter Hil Uwch AU 2022
Grŵp gorchwyl a gorffen EDI Faiths Cyngor Ysgolion Meddygol 2022
Cynghrair EDI Cyngor Ysgolion Meddygol 2021
Uwch Gymrawd  Academi Addysg Uwch 2019
Cilydd Academi Addysg Uwch 2016

Safleoedd academaidd blaenorol

Prifysgol CaerdyddUwch Ddarlithydd01/09/2020Presennol
Prifysgol CaerdyddDarlithydd01/06/201631/08/2020
Prifysgol CaerdyddCardioleg Cysylltiol Ymchwil01/08/200830/05/2016
Prifysgol CaerdyddMeddygaeth Geriatreg Cyswllt Ymchwil13/05/199631/07/2008

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Naicker, R., Patel, S, Roberts, L., Morris, D. 2023. Datblygu Modiwl E-Ddysgu ar Werthuso Antiracism: Cydweithrediad rhwng Prifysgol Caerdydd a Ramona Naicker. Grŵp Llyfrgellwyr Iechyd a Meddygol y Brifysgol (UHMLG), fforwm gwanwyn. https://www.youtube.com/watch?v=m2IzfymAC_k ar-lein

 • Patel, S. Siarad yn gyhoeddus. Cymdeithas Feddygol Caribïaidd Affricanaidd (ACMA), Digwyddiad Rhwydweithio De-orllewin Lloegr 2022. Caerdydd

 • Akinnawonu, O., Nelson-Rowe, E., Brennan, P., Patel, S. Strategaethau ar gyfer gwella cydraddoldeb hiliol mewn sefydliadau gofal iechyd. Datblygu Rhagoriaeth mewn Addysg Feddygol (DEMEC) 2021. Ar-lein

 • Metcalf, E., Johnson, T., Allen, J., Emerson, E., Tayyaba, S., Patel, S. 2019. Gwerthusiad o hunanasesiad myfyrwyr meddygol israddedig o ysgrifennu myfyriol ac mewn asesiad clinigol strwythuredig (ISCE). Cynhadledd Bwrdd Ewropeaidd yr Aseswyr Meddygol, Lodz, Gwlad Pwyl.

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau allanol

 • Aelod Panel Siarter Hil, Uwch AU
 • Grŵp gorchwyl a gorffen EDI Faiths, Cyngor Ysgolion Meddygol
 • Cynghrair EDI, Cyngor Ysgolion Meddygol

Cyflwyniadau i ymgynghoriadau'r Llywodraeth

Benfield E, Brennan P, Casey R, Cochrane E, Ellis S, John W, Forty L, Morris L, McKay E, Richardson J, Patel S, Stanton N, Webb K (cyflwynwyd Hydref 2021) Cyflwyniad i Gynllun Gweithredu LGBTQ+ Ymgynghori Llywodraeth Cymru https://cf.sharepoint.com/:b:/t/WelshGovConsultLGBTQActionPlan/EcO1YraVcVtIjcsckelIr4oBZR9PeARP2jB0oS_RNyU0IQ?e=HFwHg8

Allen J, Basu P, Brennan P, Forty L, Goodfellow R, Mensuoh L, Patel S, Vyas J (cyflwynwyd Gorffennaf 2021) Cyflwyniad i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynghylch Cymru Gwrth-hiliol https://cf.sharepoint.com/:b:/t/MEDICStudentRaceEqualityTaskGroup/EeCAc5vENyJMrz6KQUbzjaABhYNt-lHjociOqHA7b3GHmw?e=ESRuG1