Ewch i’r prif gynnwys
April-Louise Pennant

Dr April-Louise Pennant

(hi/ei)

Cymrawd Gyrfa Gynnar Ymddiriedolaeth Leverhulme

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
PennantA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70911
Campuses
Adeilad Morgannwg, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Trosolwyg

**CYHOEDDIAD**

Fy llyfr newydd Babygirl, mae gennych chi hwn! Bydd profiadau a theithiau merched a menywod du o Brydain yn y system addysg Saesneg allan yn 2024. Ar gael ar gyfer archebu ymlaen llaw nawr!

Rwy'n gymdeithasegydd sy'n gweithio ym meysydd addysg a chyfiawnder cymdeithasol sydd â diddordeb arbennig yn y modd y mae hunaniaethau - dosbarth cymdeithasol, rhyw, ethnigrwydd, diwylliant a hil - yn croestorri i lunio a dylanwadu ar unigolion, y ffyrdd y maent yn rhyngweithio ag eraill a sut maent yn llywio o fewn cymdeithas. Yn ddiweddar, rwyf wedi dechrau mentro i ymchwil hanes, treftadaeth a chof fel cymrawd Gyrfa Gynnar Leverhulme, dan arweiniad fy mentoriaid, yr Athro Bella Dicks a Dr Kate Moles.

Rwyf bob amser wedi bod yn credu'n gryf yng ngrym trawsnewidiol addysg a chyda'm gwaith, fy nod yw cyfrannu at sicrhau bod y cwricwlwm yn adlewyrchu ac yn cynnwys naratifau a hanesion amrywiol fel bod pawb yn deall sut maent yn perthyn ac yn gwerthfawrogi cyfraniadau eu cymunedau, ac eraill, i gymdeithas. Un arall o'm nodau yw cefnogi pob myfyriwr i fod â'r wybodaeth i ddeall y system addysg, a chael mynediad at adnoddau i gynorthwyo eu taith ynddi.

Yn fy ymchwil, rwy'n canoli cymunedau ymylol, gan ddefnyddio eu gwybodaeth drwy brofiad i archwilio a dogfennu naratifau amgen, gan ddefnyddio methodolegau beirniadol a chreadigol i'w fframio a gwneud synnwyr ohonynt. Mae'r naratifau hyn yn gweithredu fel beirniadaeth sy'n holi sylfeini a strwythur anghyfartal y system addysg a'r gymdeithas gyfan, yn y gobaith o hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol.

Yn fwy penodol, mae fy ymchwil yn cyfrannu at greu dealltwriaeth fanwl o rwystrau croestoriadol, anghyfiawnderau cymdeithasol a heriau penodol sy'n wynebu cymunedau Duon, yn enwedig merched, menywod, caethweision Affricanaidd a'u disgynyddion. Ond hefyd, y buddugoliaethau, y gwytnwch a'r ffyrdd dyfeisgar y maent hwy, yn hanesyddol ac ar hyn o bryd, yn symud o fewn y system addysg a'r gymdeithas - er gwaethaf yr ods niferus.

Yn y pen draw, mae fy ngwaith yn cwestiynu pwy sydd (heb gael ei weld), pwy sydd (heb gael ei glywed), pwy sydd â'r pŵer a pham y gallai hynny fod yn wir, wrth ei wrthdroi. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2018

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar brosiect a ariennir gan Ymddiriedolaeth Leverhulme : Ffynhonnell y nant: canolbwyntio ar y caethweision Affricanaidd a adeiladodd Gastell Penrhyn | Ymddiriedolaeth Leverhulme

Yn flaenorol, fel rhan o gymrodoriaeth ôl-ddoethurol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), gweithiais ar y prosiect: Dealltwriaeth i Drossefyll y system addysg: Teithiau addysgol a phrofiadau graddedigion menywod Du o Brydain.

Rwy'n Gydymaith Ymchwil yn y Cadeirydd Astudiaethau Critigol mewn Trawsnewid Addysg Uwch (CriSHET) ym Mhrifysgol Nelson Mandela yn Ne Affrica.  Rwyf hefyd yn Gydymaith Ymchwil er Anrhydedd yn Ysgol Hanes, y Gyfraith a'r Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor. Yn ogystal, rwy'n aelod o Gymuned Ymarfer arbenigol partneriaeth GW4/National Trust (CoP), sy'n gweithio gydag eiddo penodol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o dan thema Cysylltiadau Trefedigaethol.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Cyfiawnder cymdeithasol
 • Anghydraddoldebau addysgol
 • Polisi addysg
 • Anghydraddoldebau yn y gweithle
 • Polisi yn y gweithle
 • Hil, ethnigrwydd, diwylliant, rhyw a dosbarth cymdeithasol / Intersectionality
 • Theori Ffeministaidd Du ac Epistemoleg
 • Astudiaethau Girlhood Du
 • Hunaniaethau a chroestoriadau diasporig Du Prydeinig a Du
 • Hiliaeth gwrth-ddu
 • Theori Ymarfer Bourdieu
 • Damcaniaeth Hil Feirniadol
 • Crit Du
 • Cof
 • Hanes
 • Treftadaeth

Addysgu

Previous teaching 

 • Year 2 undergraduate module: Education Policy and Social Justice, University of Birmingham (2018)
 • The Birmingham Project, University of Birmingham (2017)

April-Louise is also an Associate Fellow of the Higher Education Academy (AFHEA)

Bywgraffiad

Mynychais Brifysgol Caint lle enillais radd israddedig dosbarth cyntaf mewn Cymdeithaseg gyda blwyddyn yn Hong Kong. Yn arbennig, yn ystod fy mlwyddyn dramor ym Mhrifysgol Tsieineaidd Hong Kong (C.U.H.K.) ac ochr yn ochr â'm hastudiaethau, cyd-sefydlais y Gymuned Ryngwladol Ddu (B.I.C.) i addysgu eraill ac i ddathlu diwylliannau Du byd-eang, gan greu deialog ac ymgysylltiad traws-ddiwylliannol. Arweiniodd llwyddiant y fenter hon at ennill 'Menter Ryngwladol / Amlddiwylliannol Eithriadol y Flwyddyn' yn ogystal â 'Myfyriwr y Flwyddyn' yng Ngwobrau Myfyrwyr 2015 Caint.

Yn syth ar ôl gorffen fy ngradd israddedig, derbyniais efrydiaeth 1+3 y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a alluogodd i mi gwblhau fy astudiaethau Meistr a PhD, yn ogystal â chymryd rhan mewn cyrsiau ychwanegol fel rhan o'm hyfforddiant ymchwil ym Mhrifysgol Birmingham. Cefais fy newis hefyd i fod yn un o Ysgolheigion Westmere i gynrychioli Coleg y Gwyddorau Cymdeithasol (2018-2019) a diolch i bandemig COVID-19, cwblheais fy PhD gyda 'rhith-viva' ar ddechrau'r cloeon byd-eang ym mis Mawrth 2020.

Ar ôl bod mewn addysg am y rhan fwyaf o fy mywyd, penderfynais gymryd peth amser allan, gan ddewis gweithio yn Llywodraeth Cymru cyn dechrau ar gymrodoriaeth ymchwil ôl-ddoethurol ESRC ym Mhrifysgol Caerdydd. O fewn fy nghyfnod cymharol fyr yn y Llywodraeth, cynhaliais sawl rôl fel rhan o'r timau sy'n ymwneud â gweithredu fframwaith deddfwriaethol Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) a datblygu Cynllun Gweithredu Cymru Gwrth-hiliol. Defnyddiais hefyd fy arbenigedd fel aelod o'r Gweithgor Cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a Chynefin yn y Cwricwlwm Newydd. Yn ogystal, ochr yn ochr â'm swydd ddyddiol ac fel rhan o fy rolau yng ngrwpiau llywio rhwydweithiau amrywiaeth staff y gweithle, ymchwiliais a chyd-awdurodd yr adroddiad arobryn - Rhedeg yn Erbyn y Gwynt: Report on Black Lives Matter a phrofiadau staff o hil, rhyw a rhyngblethiad yn Llywodraeth Cymru. Roedd effaith yr adroddiad yn bellgyrhaeddol, a chafodd ei ganfyddiadau a'i argymhellion eu hymgorffori mewn strategaeth fewnol ac allanol ynghylch sut i hyrwyddo a chryfhau cydraddoldeb yn y gweithle, amrywiaeth a chynhwysiant, arweinyddiaeth a gwrth-hiliaeth.

Y tu allan i'r gwaith, rydw i ar hyn o bryd yn rhan o bwyllgor rheoli Hanes Pobl Dduon Cymru 365 (BHC365) ac rwy'n mwynhau ymweld â chyrchfannau a dicio oddi ar fy rhestr bwced teithio.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cydymaith Ymchwil Anrhydeddus yn yr Ysgol Hanes, y Gyfraith a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Bangor (2023)
 • Cymrodoriaeth Gyrfa Gynnar Ymddiriedolaeth Leverhulme (2022)
 • Cydymaith Ymchwil yn y Cadeirydd Astudiaethau Beirniadol mewn Trawsnewid Addysg Uwch (CriSHET) ym Mhrifysgol Nelson Mandela yn Ne Affrica (2022) 
 • Cymrodoriaeth Ymchwil Ôl-ddoethurol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ym Mhrifysgol Caerdydd (2021)
 • Gwobr 'Gwerthfawrogi Amrywiaeth' Llywodraeth Cymru (2021)
 • Gwobr 'Rising Star' WeAreTheCity and The Times a'r Sunday Times yn y categori Addysg a'r Academia (2019)
 • Ysgolhaig Westmere ar gyfer Coleg y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Birmingham (2018)
 • Gwobr 1+3 y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ym Mhrifysgol Birmingham (2015)
 • Menter Ryngwladol Eithriadol / Amlddiwylliannol y Flwyddyn yng Ngwobrau Myfyrwyr Prifysgol Caint (2015)
 • Myfyriwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Myfyrwyr Prifysgol Caint (2015)

Aelodaethau proffesiynol

 • African Carribean Research Collective
 • Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch (AFHEA)
 • Rhwydwaith Ymchwilydd Gyrfa Cynnar yr Academi Brydeinig
 • Rhwydwaith Gyrfa Gynnar Cymdeithas Ddysgedig Cymru
 • Cymdeithas Astudiaethau Cof
 • British Art Network (BAN)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2023- presennol: Cydymaith Ymchwil Honarary, Ysgol Hanes, y Gyfraith a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Bangor
 • 2022- presennol: Cymrawd Gyrfa Gynnar Leverhulme, Prifysgol Caerdydd
 • 2021 - 2022: Cymrawd Ôl-ddoethurol ESRC, Prifysgol Caerdydd

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Archwilio Hanesion Llafur: treftadaeth gynhwysol a chydweithio, Gŵyl Bod yn Ddynol, Amgueddfa Cymru | Amgueddfa Cymru (2023)
 • Gan ganolbwyntio'r caethweision Affricanaidd a adeiladodd gastell Penrhyn: Curadu gyda gofal, hanesion amrywiol ac ymwelwyr mewn golwg, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Curadu Ein Treftadaeth Ddiwylliannol 2023 a thu hwnt i'r Gynhadledd, MShed (2023)
 • Arddangosfa Mis Hanes Pobl Dduon '50 Placiau a Lleoedd', Y Tabernacl (2023)
 • Mapio hil, gwrth-hiliaeth a chymynroddion ymerodraeth yn Aberystwyth, Ar-lein (2023)
 • Black Atlantic, BBC Arts & Ideas (2023) Gwrandewch yma.
 • Dr April-Louise Pennant, Caffi Ymchwil Rhwydwaith Ymchwilydd Gyrfa Gynnar yr Academi Brydeinig - Cardiff Special, sbarc|spark, Prifysgol Caerdydd (2023) 
 • Canolbwyntio ffynhonnell y ffrwd a chryfhau cysylltiadau byd-eang yn y sector treftadaeth, gweithdy cysylltiadau byd-eang, ystafelloedd Cynulliad Caerfaddon (2023)
 • Gwaith ar y gweill: Canolbwyntio ar yr Affricanwyr caethweision a adeiladodd gastell Penrhyn, Cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Cof, cof trawswladol, addysg, amgueddfeydd a sesiwn activism, Newcastle (2023)
 • Ymchwil-yn-y gweill- Ffynhonnell y Ffrwd: Canolbwyntio'r caethweision Affricanaidd a adeiladodd gastell Penrhyn, Amgueddfa Cymru | Cyfres seminarau amser cinio Amgueddfa Cymru (2023)
 • Mapping Out the All the Black in the Union Jack: Being a Black woman scholar-activist in modern Britain, Ysgol Haf Du Ewrop, yr Iseldiroedd (2022)
 • Sut i fod yn Transformer mewn mannau addysgol a lleoedd, Prifysgol Caint (2022)
 • Castell Penrhyn a'r Pennant - Taith Bersonol gan Dr April-Louise Pennant, Hanes Pobl Dduon Cymru 365 (2021)
 • Hyrwyddo Cymru Gwrth-hiliol: Gwersi o Rhedeg yn Erbyn y Gwynt, Cyngor Hil Cymru (2021)
 • Menywod Du mewn addysg, Cymru ac Iawnderau, Podlediad Cymdeithas Goroesi (2021)
 • Straeon ein hoes: Etifeddiaeth Castell Penrhyn (Pt 1, 2 a 3), Podlediad y Times (2021)
 • Parchu hil yn y gweithle, Llywodraeth Cymru / Podlediad Llywodraeth Cymru (2021) 
 • Cyrff du mewn mannau addysgol gwyn, Cyfres seminarau ymchwil Bristol Conversations in Education (2021) 
 • #NavigatingInSilence: Menywod Du Prydeinig mewn addysg a'r gweithle, Gweminar Centre On The Dynamics Of Ethnicity (CoDE) (2021)

Mae rhai o'r ymrwymiadau siarad hyn, ynghyd ag eraill ar gael i'w clywed ar fy ngwefan bersonol yma.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Pwyllgor Moeseg Ymchwil SOCSI

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Cof
 • Treftadaeth feirniadol, amgueddfa ac astudiaethau archif
 • Cyfiawnder Cymdeithasol
 • Astudiaethau du
 • Diwylliant, cynrychiolaeth a hunaniaeth