Ewch i’r prif gynnwys
Rebecca Playle

Dr Rebecca Playle

(hi/ei)

Darllenydd

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
PLAYLERA@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Llawr 5, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd mewn Ystadegau Meddygol a'r Cyfarwyddwr Ystadegau Dros Dro yn y Ganolfan Ymchwil Treialon (CTR), Prifysgol Caerdydd.

Mae gen i dros 15 mlynedd o brofiad o ddylunio, rheoli, dadansoddi ac adrodd ar hapdreialon unigol a chlwstwr ac astudiaethau eraill sydd wedi'u cynllunio'n dda. Cyn gweithio mewn CTR yn unig, roeddwn yn cynnal apwyntiadau ar y cyd fel Darlithydd ac yna Uwch Ddarlithydd mewn Ystadegau Meddygol yn yr Ysgolion Deintyddol a Meddygol yng Nghaerdydd. Mae fy meysydd o ddiddordeb methodolegol yn cynnwys delio â chlystyru o fewn treialon ymyrraeth a ddarperir gan grwpiau, trin data coll a meta-ddadansoddi data cleifion annibynnol.   Mae'r meysydd clinigol y mae gennyf brofiad ynddynt yn cynnwys iechyd y cyhoedd, diabetes, llwybrau gofal gwasanaethau iechyd, iechyd y geg a niwrowyddoniaeth.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

1999

1998

1995

 • Moore, L. A. R., Playle, R. A. and Smith, C. 1995. Social group trends in smoking in Wales, 1985-1993. Presented at: 9th World Conference on Tobacco and Health, Paris, France, 10-14 October 1994 Presented at Slama, K. ed.Tobacco and Health: Proceedings of the 9th World Conference on Tobacco and Health, Paris, France, 10-14 October 1994. New York: Plenum Press pp. 575-578.

Articles

Conferences

Ymchwil

Gwobrau ymchwil

 • 2023-2024  Sefydliad Nuffield: 3P, Optimeiddio a dichonoldeb rhaglen rianta Triple P ar gyfer cyflwyno o bell.  £341,022 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2023-2025 NIHR: SONO-BREECH, CYWIRDEB DIAGNOSTIG UWCHSAIN LLAW AR 36 WYTHNOS O YSTUM I BENNU CYFLWYNIAD FETEL. £2,128,121 (Cyd-ymgeisydd)
 • Gofal Iechyd SBRI 2023-2024: UP BEAT,  Treial dichonoldeb ar hap o OnTrack mewn adsefydlu strôc. Gofal Iechyd SBRI £800,000 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2022-2025 YEF: SOLUTIONS, Therapi Canolbwyntio ar Ddatrysiad Byr (BSFT) mewn pobl ifanc 10-17 oed sy'n cyflwyno yn nalfa'r heddlu: Treial rheoledig ar hap gyda pheilot mewnol. £823,360 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2022-2024 NIHR HSDR : Effaith rheoleiddio a chofrestru ar y gweithlu gofal plant preswyl: cymharu Cymru a Lloegr. £496,507 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2021-2023 H & CRW RFPPB: TRAK, ASTUDIAETH DICHONOLDEB RHEOLEDIG AR HAP O YMYRRAETH FFISIOTHERAPI HUNANREOLI DIGIDOL TRAK CYHYRYSGERBYDOL AR GYFER UNIGOLION Â PHOEN CYHYRYSGERBYDOL. H&CRW RFPPB £229,091 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2021-2024 NIHR: ACE, Treial ar hap o ymyrraeth a gefnogir gan gymheiriaid i gynyddu gweithgaredd i oedolion hŷn £1,865,431 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2021-2024 ALTREGEN: SAMADI, treial dichonoldeb o driniaeth Saponin nofel ar gyfer dirywiad Macwlaidd. £1,200,000 (Cyd-ymgeisydd)
 • NIHR: SPIRIT, astudiaeth ddichonoldeb o ffobia difrifol enevention ar gyfer plant ag anableddau dysgu. £199,992 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2020-2025 Sefydliad Wolfson: Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yng Nghymru. £10,000,000 (Cyd-ymgeisydd)
 • MRC 2018-2021 . System uwchsain uwchsain anfewnwthiol sy'n canolbwyntio ar ddwyster uchel ar gyfer ablaation fasgwlaidd brych a ffetws £1,583,130 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2018-2019 Sefydliad Jacques a Gloria Gossweiler. Canlyniadau Gweithgarwch Corfforol ac Ymarfer Corff mewn clefyd Huntington (PACE-HD). £411,005 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2018-2021 Cymdeithas Sglerosis Ymledol. Pecyn Bywyd, Ymarfer Corff a Gweithgareddau i Bobl sy'n byw gyda Sglerosis Ymledol Blaengar (LEAP-HD). £298,509 (Cyd-ymgeisydd)
 • Grant Datblygu Rhaglen NIHR 2018-2019. PARC: Ymyrraeth hunanreoli i gefnogi Gweithgarwch Corfforol i bobl â chyflyrau niwrolegol prin. £99,946 (Cyd-ymgeisydd)
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2018-2020. Estyniad cyllid Seilwaith SEWTU.  £173,3333 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2017-2019 Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru COGTRAIN. Archwilio hyfforddiant gwybyddol cyfrifiadurol fel ymyrraeth therapiwtig i bobl â chlefyd Huntington £329,695 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2015-2018 NISCHR. Cyllid Seilwaith Uned Dreialon De Ddwyrain Cymru. (£2.6M) (Cyd-ymgeisydd)
 • 2014-2016 NIHR HTA. MAMKIND: Ymyrraeth cymorth cymheiriaid newydd gan ddefnyddio cyfweld ysgogol ar gyfer cynnal a chadw bwydo ar y fron, astudiaeth ddichonoldeb yn y DU (£293,307) (Cyd-ymgeisydd)
 • 2013-2018 Y Comisiwn Ewropeaidd (Rhaglen Fframwaith 7). BRAINTRAIN: Cymryd delweddu i'r parth therapiwtig: Hunanreoleiddio systemau'r ymennydd ar gyfer anhwylderau meddyliol. (€ 5.9mio ar draws 10 partner) (Cyd-ymgeisydd)
 • 2013-2016 SCRA. GASP: Ymyrraeth gynnar ar gyfer alcohol a chyffuriau anghyfreithlon gan ddefnyddio carcharorion cyn y treial (£213,620) (Cyd-ymgeisydd)
 • 2012-2014 NIHR PHR. AWLPI: HAP-DREIAL A REOLIR O YMYRRAETH SAFLEOEDD TRWYDDEDIG Cymru gyfan i leihau trais sy'n gysylltiedig ag alcohol.  £653,849 (Cyd-ymgeisydd)
 • 2010-2016 HTA. Sêl neu Varnish? Treial ar hap i bennu cost ac effeithiolrwydd cymharol morloi pwll a fissure a farnais fflworid wrth atal pydredd deintyddol. (£1,258,498) (Cyd-ymgeisydd)
 • 2009-2017 MRC NPRI. Bwyta'n Iach a Ffordd o Fyw yn Beichiogrwydd (HELP): Treial ar hap clwstwr i werthuso effeithiolrwydd ymyrraeth rheoli pwysau yn ystod beichiogrwydd. £1,121,250 (Cyd-ymgeisydd)

Diddordebau ymchwil

Mae fy meysydd o ddiddordeb methodolegol yn cynnwys delio â chlystyru o fewn treialon ymyrraeth grŵp a gyflwynir, trin data coll a meta-ddadansoddi data cleifion annibynnol. Mae'r meysydd clinigol y mae gennyf brofiad ynddynt yn cynnwys iechyd y cyhoedd, diabetes, llwybrau gofal gwasanaethau iechyd, iechyd y geg a niwrowyddoniaeth

Addysgu

Proffil Addysgu

Addysgu Ystadegau Israddedig Blaenorol

 • Cyflwyniad i SPSS, mynediad data, glanhau a rheoli, graffio, ystadegau cryno a'r dosbarthiad Normal
 • Cyflwyniad i gyfnodau hyder, amrywiad samplu, profi normalrwydd, cyfyngau hyder ar gyfer data pâr
 • Profi   tebygolrwydd a damcaniaeth, profion parametrig ac an-parametrig wedi'u paru
 • Comparson o grwpiau annibynnol, profion parametrig heb eu paru ac anparametrig
 • Cyfrannau a data Caregorical, profion Chi-sgwâr, cymarebau Risgiau Cymharol ac Ods
 • Dylunio astudiaeth
 • Ystadegau ar gyfer arfarniad beirniadol

  Addysgu Ôl-raddedig ac Uwch 

  • Digonolrwydd gwybodaeth ystadegol, dehongli profion ystadegol, gwallau Math I a Math II, cynllunio a phŵer astudio, arwyddocâd ystadegol a phwysigrwydd clinigol
  • Unway ANOVA, rhagdybiaethau o ANOVA, adeiladu a gwirio modelau, profion ôl-hoc
  • Dau ffactor ANOVA, effeithiau sefydlog ac ar hap, adeiladu modelau a gwirio
  • Atchweliad, atchweliad llinol deufariaidd ac amlamrywiol, gwirio rhagdybiaethau a gosod model
  • Atchweliad logistaidd, atchweliad deufaraidd ac aml-amrywiol

  Bywgraffiad

  Proffil Gyrfa

  Cymwysterau: BSc MSc PhD

  Hanes gwaith:

  2022 - Cyfarwyddwr Ystadegau Dros Dro, CTR, Prifysgol Caerdydd, y DU

  2019 - 2022 Darllenydd a Dirprwy Gyfarwyddwr Ystadegau, CTR, Prifysgol Caerdydd

  2007- 2019 Pennaeth Ystadegau Ymchwil y Gwasanaethau Iechyd, CTR, Prifysgol Caerdydd

  2011- 2017 Uwch Ddarlithydd mewn Ystadegau Meddygol, Prifysgol Caerdydd

  2002-2011 Darlithydd mewn Ystadegau Meddygol, Prifysgol Caerdydd

  2001-2002 Darlithydd mewn Ystadegau, Prifysgol Gorllewin Sydney, Awstralia

  1995-2001 Ystadegydd Meddygol, Ysbyty Llandochau, Caerdydd, UK

  1993-1995 Ystadegydd Ymchwil, Hyrwyddo Iechyd Cymru, Caerdydd, UK

  Aelodaeth / Gweithgareddau Allanol

  Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

  Gwobrau / Gwobrau

  Tystysgrif mewn Ystadegau Addysgu mewn Addysg Uwch

   

  Meysydd goruchwyliaeth

  Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig mewn ystadegau, dylunio ymchwil a dadansoddi data a gymhwysir mewn meysydd ymchwil meddygol a chysylltiol