Ewch i’r prif gynnwys
Dimitris Potoglou PhD (McMaster) FHEA

Dr Dimitris Potoglou

PhD (McMaster) FHEA

Darllenydd mewn Trafnidiaeth a Dadansoddi Dewis Cymhwysol

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
PotoglouD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76088
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 2.79, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Gweithgaredd diweddar

 • [Erthygl] Cân, R. a Potoglou, D. 2024. Dewisiadau gwefru cyhoeddus cerbydau trydan: ymchwiliad ansoddol. Cynllunio a Thechnoleg Trafnidiaeth, 1-23. (https://doi.org/10.1080/03081060.2024.2367754)
 • [Prif anerchiad] "Rôl systemau gwybodaeth i ddeall yn well, dadansoddi a gwella symudedd trefol", SUMMITS'24 – Cynhadledd Cymdeithas Systemau Trafnidiaeth Deallus Twrci, 4 Mai 2024 (Prif anerchiad, ar-lein). Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • [Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr, 2024] Enwebwyd ar gyfer: [1] Defnydd Mwyaf Effeithiol a Rhagorol o Asesu fel Dysgu, [2] Goruchwyliwr Doethurol y Flwyddyn, [3] Tiwtor Personol y Flwyddyn, a [4] Profiad Dysgu Mwyaf Eithriadol
 • [Erthygl] Albahlal, F., Haggar, P. a Potoglou, D. 2024. Dileu blaenoriaethau dinasyddion ar gyfer buddsoddiadau seilwaith teithio llesol: Dadansoddiad ansoddol o arbrofion graddio gwaethaf gorau. Journal of Transport and Health 36, rhif erthygl: 101795. (10.1016 / j.jth.2024.101795)
 • [Aelod Panel y Gynhadledd Gwahoddiad] "Datgloi llwyddiant: partneriaethau sefydliadol UK-Türkiye" gwahodd aelod o'r panel gan y Cyngor Prydeinig, EURIE – Uwchgynhadledd Addysg Uwch Ewrasia, 28 Chwefror 2024, Istanbul, Türkiye
 • [Arweinyddiaeth Ymchwil] Arweinydd Byrdwn y DU ar gyfer Cludiant Glân a Theg: Ynni Glân ac Atebion Cludiant Teg, Canolfan Fyd-eang CLEETS (Canolfan Fyd-eang NSF-UKRI)
 • [BookPotoglou, D. and Spinney, J. eds. 2024. Llawlyfr o ymddygiad teithio. Cheltenham: Edward Elgar
 • [Adroddiad Cynadleddau] 55ain Cynhadledd UTSG @Cardiff Brifysgol, 10-12 Gorffennaf, 2023

___________________________________________________________________________________

Mae Dr Dimitris Potoglou yn Ddarllenydd mewn Dadansoddi Trafnidiaeth a Dewis Cymhwysol ac yn Gyfarwyddwr yr MSc Trafnidiaeth a Chynllunio, rhaglen arbenigol flaenllaw yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio. 

Mae Dimitris yn arbenigo ac yn arwain ymchwil ym meysydd ymddygiad teithio, y galw am gerbydau glanach a seilwaith cysylltiedig, yn ogystal ag ymchwil ryngddisgyblaethol arloesol sy'n cynnwys astudio dewisiadau unigol.

Mae ei ymdrechion ymchwil presennol yn ymwneud ag agweddau ymddygiadol 'datgarboneiddio trafnidiaeth ffordd trwy drydaneiddio', maes cynyddol feirniadol o wneud penderfyniadau ynghylch trafnidiaeth a symudedd. Mae'r gwaith yn canolbwyntio'n bennaf ar tua phedwar dimensiwn: (a) y galw am gerbydau trydan (EVs) (e.e. Potoglou et al., 2020; Potoglou a Chân, 2020); (b) y galw am seilwaith gwefru EV cyhoeddus (ee Potoglou et al., 2023); (c) astudio anghydraddoldebau o drydaneiddio trafnidiaeth ffordd (ee Hopkins et al., 2023); (d) astudio nifer y bobl sy'n manteisio ar deithio llesol a rôl seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus (e.e. Albahlal et al. 2024).

Dimitris yw arweinydd y DU ar fyrdwn 'Cludiant Glân a Theg' Canolfan Fyd-eang CLEETS (Ynni Glân a Datrysiadau Cludiant Teg), menter ymchwil 5 mlynedd a noddir gan yr NSF ac UKRI.

Ochr yn ochr â'r gweithgaredd hwn, mae Dimitris yn arwain gwaith ymchwil gydag Atodiad 79 yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol ar barodrwydd 'preswylwyr' i rannu gwybodaeth ar gyfer gwell cysur ac effeithlonrwydd ynni' (Haggar et al., 2022). Mae'r prosiect hwn yn cynnwys grŵp rhyngwladol cryf o ymchwilwyr a chysylltiadau â gwaith blaenorol Dimitris ar astudio cyfaddawdau preifatrwydd a diogelwch unigolion mewn gwahanol gyd-destunau; er enghraifft, gwerth gwybodaeth bersonol, preifatrwydd a diogelwch mewn cyd-destunau bywyd go iawn fel data gofal iechyd, defnydd o'r rhyngrwyd a theithio ar y rheilffyrdd (e.e. Potoglou et al., 2015; Potoglou et al., 2017).

Ar hyn o bryd mae Dimitris yn gwasanaethu fel Aelod o Banel Adolygu Annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer 'Adolygu a Gweithredu Mesurau Ansawdd Aer Awdurdodau Lleol yng Nghymru'.

Ef yw golygydd (gyda'r Athro Justin Spinney) ' Handbook of Travel Behaviour' (Edward Elgar), Golygydd Cyswllt ar gyfer Ymchwil Trafnidiaeth Rhan D: Trafnidiaeth a'r Amgylchedd ac yn aelod o Fyrddau Golygyddol y Journal of Transport Geography, and Sustainability, Section: Sustainable Urban and Rural Development.

Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, gweithiodd Dimitris fel dadansoddwr polisi ymchwil yn RAND Europe, sefydliad ymchwil nid-er-elw, a chymrawd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Technoleg Delft.

 

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Potoglou, D., Kim, C. . W. and Burge, P. 2009. Discrete choice modelling. In: Ling, T. and van Dijk, L. eds. Performance Audit Handbook: Routes to Effective Evaluation. Technical Report Vol. 788-RE. Santa Monica, CA: RAND Corporation, pp. 34-41.

2008

2007

2005

2004

Articles

Book sections

Books

Conferences

Websites

Ymchwil

Mae Dimitris yn aelod o'r Cynllunio a Dadansoddi Gofodol mewn Amgylcheddau Dinesig (SPACE) a Grwpiau Ymchwil Gwyliau , Rhwydwaith Ymchwil Dyfodol Trafnidiaeth, y Ganolfan Ragoriaeth Cerbydau Trydan a Bwrdd Rheoli'r Hyb Hyfforddiant Doethurol Rhyngddisgyblaethol Trafnidiaeth Gynaliadwy sydd newydd ei sefydlu.

Diddordebau / meysydd arbenigedd

 • Ymddygiad teithio
 • Datgarboneiddio trafnidiaeth drwy drydaneiddio
 • Perchnogaeth ceir, dewis math a galw am geir glanach
 • Preifatrwydd a diogelwch cyfaddawdau
 • Dylunio dewis arwahanol ac arbrofion graddio gwaethaf i lywio polisi cyhoeddus a gwneud penderfyniadau
 • Dulliau meintiol

Projectau

2024: Hwb Ymchwil Trawsddisgyblaethol Teithio Llesol a Thrafnidiaeth Teg Cymru
Rhwydwaith Arloesi Cymru: Cyllid Grant Bach
Co-I (PI: Dr Catherine Purcell)
Cyfanswm: £6,048
___________________________________________________

2024 – 2028: Ynni Glân ac Atebion Cludiant Teg (CLEETS)
NSF (UDA) ac UKRI
Cyd-arwain 'Cludiant Glân a Theg' (PI: Dr A. Sharma, Prifysgol Illinois)
Cyfanswm: £10m
___________________________________________________

2023 - 2024: Deall dewisiadau ac agweddau tuag at godi tâl cyhoeddus: 
Achos Prydain Fawr
EPSRC: Rhwydwaith DTE + 
DP
Cyfanswm: £6,400
___________________________________________________

2023 – 2024: Fframwaith moeseg hawliau gwybodaeth ar gyfer Priffyrdd Cenedlaethol
Priffyrdd Cenedlaethol
Co-I (PI: Dr Y. Cherdantseva)
Cyfanswm: £105,501
___________________________________________________

2022 – 2023: Un maint sy'n addas i bawb? Casglu gofynion maint batri cerbydau trydan trwy batrymau gyrru ac ymddygiadau teithio cysylltiedig – Prawf o ddadansoddi cysyniad
Sefydliad Arloesi Trawsnewid Digidol, Prifysgol Caerdydd
DP
Cyfanswm: £3,810
___________________________________________________

2022 – 2023: Technolegau Codi Tâl Uwch a Batri ar gyfer Cerbydau Trydan ac Ymreolaethol Living Lab (ACB-EAV) / Technolegau a Batris Codi Tâl Uwch wedi'u sefydlu
Cronfa Seilwaith Ymchwil Prifysgol Caerdydd 2022-23
Co-I, PI: Yr Athro M. Haddad, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
Cyfanswm: £295,000
___________________________________________________

2022: Cyflymu'r pontio ICE-i-EV
Adran Drafnidiaeth / TRIG dan arweiniad Travel AI Ltd.
PI ar gyfer Prifysgol Caerdydd (gydag Athro. Liana Cipcigan ac Omer Rana)
Cyfanswm: £29,000
___________________________________________________

2021 – 2023: i-gCar4ITS: Datblygiad Gyrfa Arloesol a Gwyrdd ar gyfer Cymwysiadau System Trafnidiaeth Deallus
Cyngor Prydain, Connect4Innovation: Cronfa Partneriaeth Sefydliadol Addysg Uwch y DU-Twrci
PI ar gyfer Prifysgol Caerdydd (gyda Dr Metin Aydin, Ondokuz Mayıs University, Twrci)
Cyfanswm: £29,933
___________________________________________________

2020 – 2025: Hyb Hyfforddiant Doethurol Rhyngddisgyblaethol Trafnidiaeth Gynaliadwy
EPSRC / Prifysgol Caerdydd
Co-I (PI: Yr Athro Carol Featherstone)
Cyfanswm: £365,485
___________________________________________________

2019 - 2020: Ymyriadau polisi trafnidiaeth i ffrwyno allyriadau mater gronynnol yn Chandigarh, India 
Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang
Cyd-PI (gyda Dr Georgina Santos)
Cyfanswm: £37,027.34
___________________________________________________

2018 – 2021: Datgarboneiddio Trafnidiaeth trwy Drydaneiddio, Dull System Gyfan EPSRC: Datgarboneiddio Rhwydweithiau Trafnidiaeth
Co-I (PI: Yr Athro Liana Cipcigan)
Cyfanswm: £1.1m
___________________________________________________

2019 – 2021 : Prisio tagfeydd: Cynllunio ar gyfer strategaethau gorau posibl a goblygiadau ymddygiad cymudwyr o dan wahanol gynlluniau prisio
Cynllun ar gyfer Hyrwyddo Cydweithrediad Academaidd ac Ymchwil (SPARC): Menter Llywodraeth India
Cyd-PI (gyda Dr Prasanta Sahu, Prifysgol BITS Pilani, India)
Cyfanswm: £45,500
___________________________________________________

2018 – 2019: Mabwysiadu Bysiau Trydan yn India
Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang
PI (mewn cydweithrediad â Phrifysgol BITS Pilani, India)
Cyfanswm: £13,970
___________________________________________________

2018 – 2019Creu galw am fetelau a mwynau cynaliadwy: Achos cerbydau tanwydd amgen a ffonau symudol
Ariannwyd gan Lywodraeth Sweden
Cyd–PI (gyda'r Athro Lorraine Whitmarsh, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerfaddon)
Cyfanswm: £28,077
___________________________________________________

2017 - 2018: Cynllun Cymrodoriaeth Ymadael Ymchwil Prifysgol Caerdydd
Cyfanswm: £15,000
___________________________________________________

2013 - 2015: Deall y prisiadau cymharol o effaith ymchwil: Gwneud cais arbrofion graddio gwaethaf gorau i arolygu'r cyhoedd ac ymchwilwyr biofeddygol / iechyd
Ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Meddygol (Cyf: MR/L010569/1).
Co-I (PI: Yr Athro Jonathan Grant, Coleg y Brenin, Llundain)
Cyfanswm: £154,934.75
___________________________________________________

2013 - 2015: Ariannu Trafnidiaeth Gyhoeddus Leol gan ddefnyddio Treth Dal Gwerth Tir : Achos Bws Caerdydd
Ariannwyd gan Grant Ymchwil Bach yr Academi Brydeinig/Leverlulme (Cyf: SG122122).
PI (gyda Dr Yiming Wang, Prifysgol Bryste)
Cyfanswm: £6,947
___________________________________________________

2012 - 2014: Canfyddiad y Cyhoedd o ddiogelwch a phreifatrwydd: Asesu Gwybodaeth, Casglu Tystiolaeth, Trosi Ymchwil yn Weithredu.
Wedi'i ariannu gan Project PACT, FP7 a DG Enterprise, Cytundeb Grant Rhif 285635.
PI ar gyfer RAND Ewrop
Cyfanswm: € 2.5m

Addysgu

MSc Trafnidiaeth a Chynllunio

Arweinydd modiwl ar gyfer:

 • CPT896 - Dadansoddiad Trafnidiaeth, 2012 -
 • CPT876 - Ymchwilio i Drafnidiaeth, 2012 - 
 • CPT877 - Trafnidiaeth a'r Ddinas, 2014 - 2023

BSc Daearyddiaeth a Chynllunio Dynol a BSc Cynllunio a Datblygu Trefol

Arweinydd modiwl ar gyfer:

 • CP0338 - Trafnidiaeth Gynaliadwy, 2014 -

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

 • Tystysgrif Ôl-raddedig ar gyfer Addysgu a Dysgu Prifysgol, Prifysgol Caerdydd, y DU, 2014
 • PhD Daearyddiaeth, Prifysgol McMaster, Canada, 2006
 • MSc Peirianneg Amgylcheddol, Prifysgol Dechnegol Genedlaethol Athen, Gwlad Groeg, 2001
 • BSc Astudiaethau Amgylcheddol, Prifysgol yr Aegean, Gwlad Groeg, 1999

Trosolwg gyrfa

 • Darllenydd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd, y DU, 2020 - 
 • Uwch Ddarlithydd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd, y DU, 2017 - 2020
 • Darlithydd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd, y DU, 2012 - 2017
 • Dadansoddwr Polisi, RAND Europe, UK, 2008 - 2012 (rhan-amser 9/2012 - 1/2015)
 • Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, Prifysgol Technoleg Delft, Yr Iseldiroedd, 2006 - 2008
 • Cynorthwy-ydd Addysgu ac Ymchwil, Prifysgol McMaster, Canada, 2002 - 2006
 • Cydymaith Ymchwil, Adran Daearyddiaeth, Prifysgol yr Aegean, Gwlad Groeg, 2001
 • Hyfforddwr, Canolfan Hyfforddiant Galwedigaethol "Integreiddio", Gwlad Groeg, 2000
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil, Prifysgol yr Aegean, Gwlad Groeg, 1997-1999

Ymweld â phenodiadau academaidd

 • Athro Ymweliad, Adran Peirianneg Sifil, Prifysgol Ondokuz Mayıs, Samsun, Turkiye, 11/2023 (1 wythnos)
 • Ymweld Ymchwilydd, Adran Economeg ac Ystadegau, Prifysgol Salerno, Yr Eidal, 11/2016 (2 wythnos)
 • Athro Gwadd , Adran Economeg, Prifysgol Messina, Yr Eidal, 03/2016 (2 wythnos)
 • Darlithydd Anrhydeddus, Ysgol Fusnes Prifysgol Sydney, Sefydliad Astudiaethau Trafnidiaeth a Logisteg, Prifysgol Sydney, Awstralia, 05/2016 (3 wythnos)
 • Ymchwilydd Gwâd, Prifysgol Technoleg Delft, Yr Iseldiroedd, 2008 - 2012

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Enwebwyd ar gyfer Gwobr Cyfoethogi Bywyd y Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd, 2014, 2015, 2023 a 2024
 • Ysgoloriaeth Ymchwil Alice Farrands, RAND Europe, 2008
 • Sefydliad Alexander S. Onassis, Ysgoloriaeth Academaidd, 2002 - 2006
 • Prifysgol McMaster, Ysgoloriaeth Graddedigion, 2002-2006
 • Fforwm Ymchwil Trafnidiaeth Canada, Gwobr Jim Davey am y Papur Myfyrwyr Gorau, 2004 a 2005
 • Gwobr Academaidd Ffederasiwn Hellenic-Canada Ontario, 2004
 • Prifysgol yr Aegean, Gwobr Graddio, 1999
 • Sefydliad Ysgoloriaethau Gwladwriaethol Groeg (IKY), 1997 a 1998

Gwobrau i fyfyrwyr

 • Botakoz Arslangulova (née Abdrazakova), Canmoliaeth Uchel am Fedaliwn RT Wynn am y Papur Myfyrwyr Gorau, Gwobrau Trafnidiaeth Cenedlaethol CILT–Cymru, 2016
 • Matthew Barron, Gwobr John Heasman 2015-16, Cymdeithas Barcio Prydain, 2016
 • Emma Thorpe, Gwobr Gyntaf Gwobrau Ymchwil RTPI yng nghategori myfyrwyr, 2015
 • Matthew Barron, Derbynnydd Grant Academaidd Meddalwedd Sawtooth, 2015
 • Chao Qi, Bwrsariaeth John Heasman 2014-15, Cymdeithas Barcio Prydain, 2014
 • Lucy Baker, Medal RT Wynn am y Papur Myfyrwyr Gorau, Gwobrau Trafnidiaeth Cenedlaethol CILT-Cymru, 2014

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Higher Education Academy, 2014 -
 • Chartered Member of the Chartered Institute of Transport and Logistics, 2013 -

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • "Rôl systemau gwybodaeth i ddeall yn well, dadansoddi a gwella symudedd trefol", SUMMITS'24 – Cynhadledd Cymdeithas Systemau Trafnidiaeth Deallus Twrci, 4 Mai 2024 (Ar-lein). Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • "Astudio dewisiadau unigol tuag at ddatgarboneiddio teithio trefol", Cyfarfod Cyllidwyr UTSG, 15 Mawrth 2024, Rhydychen
 • "Llwyddiant datgloi: partneriaethau sefydliadol UK-Türkiye" gwahodd aelod o'r panel gan y Cyngor Prydeinig, EURIE – Uwchgynhadledd Addysg Uwch Ewrasia, 28 Chwefror 2024, Istanbul, Türkiye
 • "Cyflwyno'n deg o seilwaith gwefru cerbydau trydan: Yr heriau sydd o'n blaenau ac atebion posibl", datgarboneiddio Trafnidiaeth: rhwystrau, Opsiynau a Chyfleoedd, Adran: Trydaneiddio a Lle, Rhwydwaith Carbon Torri, 16 Mai 2023 (Ar-lein)
 • "Nodi blaenoriaethau ar gyfer isadeiledd cerdded a beicio: Ymagwedd sy'n canolbwyntio ar y dinesydd", Dehongli aelodau MIND: Gwella Safonau Cerdded, Rhwydwaith Ymchwil Integredig Trafnidiaeth ac Iechyd (MEDDWL), 11 Mai 2023. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • "Bwriadau defnyddwyr ar gyfer cerbydau tanwydd ac ymreolaethol amgen: Dadansoddiad segmentu ar draws chwe gwlad", 18fed Digwyddiad Rhannu Gwybodaeth Lab Data, Volkswagen, 9 Rhagfyr 2022 (Ar-lein). 
 • "Astudio'r galw am gerbydau glanach a seilwaith gwefru: Trosolwg o ffactorau cysylltiedig a materion sy'n codi", Cydweithrediad ar gyfer Symposiwm Hinsawdd a'r Fargen Werdd, 24-26 Hydref 2022, Samsun (Prif Anerchiad Ar-lein). Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • "Allwn ni ddylanwadu ar ymddygiad teithio?", Gweithdy Teithio Expo Dubai 2020: "Sut a ble y byddwn yn teithio?", 21 Tachwedd, 2021. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • "Materion ymddygiad wrth fabwysiadu cerbydau trydanol", Gweithdy Ar-lein, Canolfan Surrey ar gyfer Seiberddiogelwch, Prifysgol Surrey, 24 Medi 2021. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • "Rôl deunyddiau gweithgynhyrchu a gyrru ymreolaethol mewn dewisiadau ar gyfer ceir: Cymhariaeth draws-gwlad", Canadian Institute of Transportation Engineers – Windsor Chapter Webinar, 16 Chwefror, 2021. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • 'Prisiau tagfeydd: Cynllunio ar gyfer y strategaethau gorau posibl a goblygiadau ymddygiad cymudwyr o dan wahanol gynlluniau prisio', 29 Mehefin 2020, Gweminarau SPARC.
 • 'Deall dewisiadau defnyddwyr ar gyfer cerbydau glanach ac ymreolaethol', Cynhadledd Dyfodol Trafnidiaeth, 6 Mehefin, 2019, Caerdydd.
 • 'Pa fesurau polisi sydd wedi'u cynnig yn seiliedig ar y ffactorau cysylltiedig â damweiniau traffig?', Cynhadledd Diogelwch Traffig 2019, 11-13 Mawrth, Riyadh. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • 'Preifatrwydd Cofnodion Iechyd: Tystiolaeth o Astudiaeth pan–Ewropeaidd', Sefydliad Ymchwil Polisi, Prifysgol Caerfaddon: Gwerthuso Presgripsiynu Cymdeithasol, 28 Tachwedd, 2017, Caerfaddon.
 • 'Preifatrwydd Cofnodion Iechyd: Tystiolaeth o Astudiaeth pan–Ewropeaidd', ADRC-Cymru: Heriau Ymchwil Ymgysylltu â'r Cyhoedd a'r Gwyddorau Cymdeithasol ac Atebion sy'n Dod i'r Amlwg, 22 Mehefin, 2017, Caerdydd.
 • 'Preifatrwydd Cofnodion Iechyd: Tystiolaeth o Astudiaeth Pan-Ewropeaidd', Fforwm Goleuo Digidol: Rheoli Data Dibynadwy mewn Gofal Iechyd, 7 Mehefin, 2016, Amsterdam.
 • 'Bus Stop, Property Price and Land Value Tax A quantile Hedonic Exploration', Grŵp Defnyddwyr Ystadegau Trafnidiaeth Cymru, 25 Ebrill, 2016, Caerdydd.
 • Sut wnaethon ni gyrraedd yma? Andrea Collins a Dimitris Potoglou yn siarad ag Andy Fryers, Penwythnos Gaeaf Gŵyl y Gelli, 27 Tachwedd, 2015, Y Gelli Gandryll.
 • 'Ymddygiad Dewis Parcio Arhosiad Byr: Astudiaeth Achos o Ganol Dinas Caerdydd', ParkEx, 21 Ebrill, 2015, Yr NEC, Birmingham.
 • 'Dewisiadau Cyhoeddus ar gyfer Diogelwch a Phreifatrwydd: Tystiolaeth o Astudiaeth Pan-Ewropeaidd' Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd; Cynhelir y digwyddiad gan yr Uned Arloesi ac Ymgysylltu, 11 Mawrth, 2015, Caerdydd. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • 'Dewisiadau ar gyfer Preifatrwydd, Gwyliadwriaeth a Diogelwch: Astudiaeth Pan-Ewropeaidd ar Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Metro/Trên, Prifysgol Caerdydd; Digwyddiad a gynhaliwyd gan y Grŵp Ymchwil Dadansoddi Gofodol, 19 Mawrth, 2015, Caerdydd.
 • 'Dylunio arbrofion ac arolygon dewis arwahanol a nodwyd', Ysgol Peirianneg a Geowyddorau, Prifysgol Newcastle, 13 Tachwedd 2013, Newcastle. Gellir gweld y sgwrs hon yma.
 • 'Gwerth economaidd gwybodaeth bersonol ar-lein: Canfyddiadau rhagarweiniol o dri arbrawf dewis arwahanol a nodwyd', Sefydliad Astudiaethau Trafnidiaeth, 17 Mai 2013, Leeds.
 • 'Beth am gar trydan? Adolygiad o rwystrau, ymyriadau polisi ac astudiaeth archwiliadol yn Nwyrain Lloegr, 22 Chwefror 2012, Canolfan Ymchwil ar Economeg Sefydliadau, Prifysgol Rhufain III, Rhufain.
 • Prif Siaradwr, XIII Cyfarfod Gwyddonol Cymdeithas Economeg Trafnidiaeth yr Eidal (SIET), 16-17 Mehefin 2011, Messina (gwrthodwyd).
 • Diogelwch, ar ba gost? Meintioli cyfaddawdau pobl ar draws preifatrwydd, rhyddid a diogelwch', Byd Modelu, Seminarau Modelu Trafnidiaeth, 17 Mehefin 2010, Llundain.
 • Diogelwch, ar ba gost? Meintioli cyfaddawdau pobl ar draws preifatrwydd, rhyddid a diogelwch', Tŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau, Washington, DC: Staffers proffesiynol briffio Is-bwyllgor Diogelwch Trafnidiaeth a Diogelu Seilwaith Pwyllgor Diogelwch y Famwlad, 12 Mawrth 2010, Washington, DC.
 • 'Prisio amgylcheddol nwyddau a gwasanaethau gan ddefnyddio modelu dewis arwahanol', Adran Astudiaethau Amgylcheddol, Prifysgol yr Aegean, 19 Ionawr 2010, Mytilene.
 • Diogelwch, ar ba gost? Meintioli cyfaddawdau pobl ar draws preifatrwydd, rhyddid a diogelwch', Bwrdd Ymddiriedolwyr RAND Ewrop, 14 Ionawr 2009, Llundain.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cyfarwyddwr Rhaglen, MSc Trafnidiaeth a Chynllunio, 2014 –
 • Aelod o'r Pwyllgor Rheoli Ôl-raddedig a Addysgir, 2014 –
 • Aelod o Banel Myfyrwyr a Staff Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir, 2013 –

Gweithgaredd allanol 

Penodiadau golygyddol
- Golygydd Cyswllt, Ymchwil Trafnidiaeth Rhan D: Trafnidiaeth a'r Amgylchedd, Elsevier, 2019 –
- Golygydd, Llawlyfr Ymddygiad Teithio, Cyhoeddi Edward Elgar (gyda'r Athro Justin Spinney), 2024
- Golygydd Gwâd, Cysyniad, Theori ac Ymarfer Prisio Ffyrdd: Gwersi a ddysgwyd a Ffordd Ymlaen, Ymchwil mewn Economeg Cludiant (gyda Drs G. Santos a P. Sahu), Elsevier, 2022
– Cyfres Rheoli Golygydd yn y gyfres papur gwaith 'Astudiaethau Trefol a Thrafnidiaeth', Ysgol Uwch Economeg, Prifysgol Ymchwil Genedlaethol, Moscow, Rwsia, 2018 –
- Golygydd Gwadd ar y rhifyn arbennig 'Ymddygiad Teithio a Thrafnidiaeth Gynaliadwy y Dyfodol', Cynaliadwyedd, MDPI, 2018

Aelod bwrdd golygyddol a chynghorol mewn cyfnodolion rhyngwladol
- Aelod Bwrdd Golygyddol, Journal of Transport Geography, Elsevier, 2021 –
- Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, Cynaliadwyedd, Adran: "Datblygu Trefol a Gwledig Cynaliadwy", MDPI, 2018 –
- Aelod o'r Bwrdd Cynghori, Sci, MDPI, 2018 –
- Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, Ymchwil Trafnidiaeth Rhan D: Trafnidiaeth a'r Amgylchedd, Elsevier, 2018 – 2019
- Aelod Bwrdd Golygyddol, The Open Transportation Journal, Bentham Science Publishers, 2008 – 2015

Pwyllgorau gwyddonol
- Panel Adolygu Annibynnol Cymru, Adolygu a Gweithredu Mesurau Ansawdd Aer Awdurdodau Lleol yng Nghymru, Llywodraeth Cymru, 2020 -
- Aelod Tasglu Bwrdd Ymchwil Cludiant yr Unol Daleithiau ar Bolisi Preifatrwydd, Diogelwch a Diogelu Data, 2015 –
- Pwyllgorau Bwrdd Ymchwil Cludiant yr Unol Daleithiau (Ffrind): (1) Ffactorau Cymdeithasol ac Economaidd Cludiant (ADD20), (2) Dulliau Ystadegol (ABJ80), (3) Dulliau Arolwg Teithio (ABJ40), (4) Ymddygiad a Gwerthoedd Teithwyr (ADB10), 2015 -
- Grŵp Astudio Trafnidiaeth Prifysgolion (UTSG), Gohebydd Prifysgol Caerdydd, 2013 –
- Aelod Pwyllgor y Rhaglen, Cynhadledd Ryngwladol ar Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol: Theori, Ceisiadau a Rheolaeth (GISTAM), 2017 – 2019
- Cynhadledd Ymchwil Cynllunio y DU-Iwerddon, Cynllunio Trafnidiaeth - Cadeirydd Trac, 6–7 Medi 2016, Caerdydd
- Grŵp Astudio Trafnidiaeth Prifysgolion (UTSG), Aelod o'r Pwyllgor Gwaith, 2013 – 2017
- Pwyllgor Arloesi Methodolegol, Cynhadledd Trafnidiaeth Ewrop (ETC), 2011 – 2014

adolygydd arbenigol (mwyaf diweddar)
- Rhaglen Fframwaith Horizon Europe, 'Cynllunio a dylunio trefol ar gyfer dinasoedd cyfiawn, cynaliadwy, gwydn a niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2030'. (HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01), Gwerthuswr Annibynnol, 2022
- Prifysgol Surrey, Yr Adran Twristiaeth a Thrafnidiaeth, Asesydd Annibynnol ar gyfer Cais am Ddyrchafiad, 2022
- Cronfa Ymchwil Genedlaethol Lwcsembwrg, Rhaglen 'Rhyngsymudedd', Adolygydd Arbenigol Cynnig Ymchwil, 2022
-  Prifysgol Gwlff Arabia, Pwyllgor Coleg Astudiaethau Graddedig, Ymchwil a Moeseg, Adolygydd Arbenigol Cynnig Ymchwil, 2022
- Hinsawdd Horizon Europe, Rhaglen Fframwaith – 'Gwyddorau Hinsawdd ac Ymatebion' (HORIZON-CL5-2021-D1-01), Arbenigwr Moeseg, Hinsawdd, Seilwaith ac Asiantaeth Weithredol yr Amgylchedd (CINEA), Y Comisiwn Ewropeaidd, 2022
- Cyngor Ymchwil Sweden ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (Formas), Aelod Panel Adolygu Arbenigol, Ffurflen 2021 Galwad Agored Blynyddol 'Ardaloedd Trefol a Gwledig', 2021-2024
- Cyngor Ymchwil Sweden ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (Formas), Adolygydd Allanol, Ffurflen 2021 Galwad Agored Blynyddol 'Ardaloedd Gwledig a Datblygu Rhanbarthol', 2021
- Sefydliad Gwyddoniaeth Ewropeaidd, Fonds National de la Recherche Lwcsembwrg (FNR), Adolygydd Arbenigol, 2021 (gwrthodwyd)
- Horizon 2020 - Amgylchedd ac Adnoddau: Moeseg Gwerthusiadau ar gyfer galwad 'Bargen Werdd', Asiantaeth Weithredol ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig eu maint, Arbenigwr Moeseg, Y Comisiwn Ewropeaidd, 2021

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising students in the following areas:

 • Decarbonisation of the road transport system through electrification (e.g. charging preferences, preferences for business models of electric-vehicle use)
 • Demand for and market segmentation of alternative fuelled vehicles and car ownership studies, more generally
 • Novel applications of stated preference discrete choice experiments in areas critical to public policy and decision making
 • Commuting, travel satisfaction and well-being
 • Land-use and transport interactions; the role of the built environment and network design on travel behaviour decisions
 • Active travel
 • Governance and management of public transport systems

Goruchwyliaeth gyfredol

Fahad Albahlal

Fahad Albahlal

Myfyriwr ymchwil

Emma Hopkins

Emma Hopkins

Myfyriwr ymchwil

Aminah Abdullah

Aminah Abdullah

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Dr Rongqiu Song, "Deall dewisiadau gwefru cyhoeddus defnyddwyr cerbydau trydan posibl a phresennol ym Mhrydain Fawr", 2019 - 2024

Dr Damilola Akosile, "Deall y cysylltiadau ar draws Cymudo,Boddhad a Lles Teithio", 2016 - 2021

Dr Omar Alotaibi, "Galw posibl am Drafnidiaeth Gyhoeddus yn Riyadh City, Saudi Arabia", 2013 - 2017