Ewch i’r prif gynnwys
Catherine Purcell  AFBPsS CPsychol

Dr Catherine Purcell

(hi)

AFBPsS CPsychol

Darllenydd: Therapi Galwedigaethol

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
PurcellC2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10961
Campuses
Tŷ Dewi Sant, Ystafell Ystafell 3.18a, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fel seicolegydd mae fy rhaglen ymchwil gyntaf yn canolbwyntio ar niwroamrywiaeth, sy'n cynnwys plant ac oedolion niwroamrywiol gan gynnwys Anhwylder Cydgysylltu Datblygiadol (a elwir hefyd yn Dyspracsia yn y DU), Anhwylder Iaith Datblygiadol, Dyslecsia, ADHD ac ASD. Mae gan fy ymchwil, sy'n rhychwantu 15 mlynedd, ddiddordeb arbennig yn y profiad o fod yn niwroamrywiol ar fyw bob dydd, modelau dylunio cynhwysol a deall gofynion mynediad i gyfleoedd cymunedol, sy'n cysylltu â'm hail raglen ymchwil sy'n canolbwyntio ar deithio llesol.

Gellir disgrifio teithio llesol fel gwneud teithiau mewn ffyrdd corfforol egnïol, fel cerdded, olwynio, beicio neu sgwteri. Mae teithio llesol yn cael ei gydnabod fwyfwy fel ffordd effeithiol o gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol. Mae teithio llesol yn cyfrannu at les corfforol a meddyliol, lleihau allyriadau carbon a thagfeydd, a chynyddu rhyngweithio cymdeithasol, gan greu mwy o gydlyniant yn ein cymunedau. Fodd bynnag, mae rhai plant a theuluoedd yn profi anghydraddoldebau sylweddol mewn cyfleoedd ar gyfer teithio llesol, fel plant ac oedolion niwroamrywiol, sy'n aml yn profi mwy o rwystrau amgylcheddol sy'n golygu eu bod yn llai tebygol o elwa o fanteision iechyd a lles teithio'n egnïol. 

Ar hyn o bryd, rwy'n arwain prosiect gyda saith o gydweithwyr o chwe phrifysgol yng Nghymru yn archwilio sut mae plant sydd ag anableddau a heb anableddau yn rhyngweithio â'r awyr agored, gan ddefnyddio fframwaith newid ymddygiad. Ein Cymru A ctive TraveL Rese Arch ConSortiwm (ATLAS) yw archwilio dylanwad teithio llesol ar iechyd a lles a sut i sicrhau bod y buddion yn hygyrch i bawb. Rydym hefyd yn gwerthuso ansawdd mannau gwyrdd a glas a'r effaith y mae teithio'n ei chael ar ein hamgylchedd naturiol ac adeiledig. 

Mae gen i swyddi ar bwyllgorau niwroamrywiaeth cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys, er enghraifft, Grŵp Cynghori Clinigol Niwroamrywiaeth Llywodraeth Cymru a fi yw is-gadeirydd y Gymdeithas Ryngwladol Ymchwil ac Eiriolaeth ar gyfer Anhwylder Cydlynu Datblygiadol (ISRA-DCD). Rwyf hefyd wedi cael gwahoddiad i ymuno â'r gweithgor iechyd meddwl, cyfranogiad ac ansawdd bywyd ar gyfer y diwygiad nesaf o Argymhellion Ymarfer Clinigol Rhyngwladol ar gyfer DCD.

Yn ogystal, rwy'n arwain Ymchwil a Datblygu ar gyfer Therapi Galwedigaethol yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, ac rwy'n Arweinydd Cyswllt ar gyfer Thema Ymchwil Iechyd y Boblogaeth, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd (BLS), Prifysgol Caerdydd. Rwyf hefyd yn eistedd ar y grŵp llywio ar gyfer y Rhwydwaith Ymchwil Therapi Galwedigaethol ac Ymarfer ar sail Tystiolaeth (ORiENT) , sy'n ceisio cefnogi amgylchedd ymchwil therapi galwedigaethol Cymreig a galluogi therapyddion galwedigaethol i gynnal archwiliad, gwerthuso gwasanaethau ac ymchwil i wella canlyniadau i bobl Cymru.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2015

2013

2012

2011

Articles

Book sections

Ymchwil

Mae fy grantiau gweithredol presennol a'm rolau goruchwylio yn dod o dan fy nau raglen ymchwil:

Niwroamrywiaeth

 • Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfernir gan Sefydliad Waterloo, sy'n ymchwilio i gydberthynas niwral o anhwylder cydsymud datblygiadol (DCD).
 • Cyd-ymchwilydd ar grant sy'n ymchwilio i effaith rhaglen hyfforddiant hyfforddwr beicio anghenion addysgol ac anableddau penodol a ddatblygwyd gan The Bikebility Trust.

Teithio Llesol

 • Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfarnwyd gan yr Ymddiriedolaeth Diogelwch Ffyrdd i greu a phrofi gêm addysg diogelwch ffordd realiti estynedig yn ysgolion cynradd Cymru.
 • Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfernir gan Grwsibl Cymru i archwilio sut mae plant a phobl ifanc yng Nghymru yn rhyngweithio â'u hamgylcheddau naturiol ac adeiledig.
 • Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfarnwyd gan Rwydwaith Arloesi Cymru i ddod â chonsortiwm o arbenigedd amrywiol at ei gilydd i ddatblygu rhaglen ymchwil i gefnogi'r symudiad moddol tuag at deithio llesol yng Nghymru.

Enghreifftiau o grantiau ymchwil blaenorol

 • 2019 - 2023: Cyllid wedi'i sicrhau ar gyfer Ysgoloriaeth PhD KESS 2 Dwyrain: Archwilio gwasanaethau therapi ar draws y llwybr gofal canser mewn Bwrdd Iechyd yng Nghymru i ddatblygu opsiynau darparu gwasanaethau.
 • 2019 - 2023: Cyllid wedi'i sicrhau ar gyfer Ysgoloriaeth PhD KESS 2 Dwyrain: Gwerthuso'r defnydd o'r fframwaith Adfer Trwy Weithgarwch a ddefnyddir gan Therapi Galwedigaethol mewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl mewn Bwrdd Iechyd Cymru.
 • 2019 - 2023: Cyllid wedi'i sicrhau ar gyfer Ysgoloriaeth PhD KESS 2 Dwyrain: Herio'r biblinell ysgol i garchar ar gyfer plant ag anhwylderau niwroddatblygiadol mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion.
 • 2022: Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfarnwyd gan Accelerate Cymru i archwilio creu Canolfannau Cydnerthedd Iechyd a arweinir gan y gymuned mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd-gymdeithasol uchel.
 • 2021: Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfernir gan The Bukeability Trust i werthuso cyfres o brosiectau sydd â'r nod o gynyddu beicio ymhlith plant ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau.
 • 2018 - 2019: Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfernir gan Gronfa Ffordd Rees Jeffrey's i fesur effeithiolrwydd gêm addysgol diogelwch ffyrdd realiti estynedig ar gyfer plant ag Anhwylder Cydlynu Datblygiadol (DCD).
 • 2017 - 2018: Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfarnwyd gan yr Ymddiriedolaeth Diogelwch Ffyrdd i greu a phrofi gêm addysg diogelwch ffordd realiti estynedig yn ysgolion cynradd Cymru.
 • 2017 – 2018: Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfernir gan y Loteri Genedlaethol i gyd-greu adnoddau dilys gyda rhieni/gofalwyr plant â phroffiliau niwroamrywiol, ar gyfer rhieni/gofalwyr plant â phroffiliau niwroamrywiol.
 • 2014 – 2015: Ymgynghorydd i Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd Cymru, Data a Dulliau (WISERD). Cynghori tîm Addysg WISERD ar y ffyrdd mwyaf effeithiol o gasglu data ar faterion sy'n ymwneud â ffyrdd, diogelwch cymdogaeth a theithiau i'r ysgol a datblygu'r offerynnau ymchwil priodol
 • 2014 – 2015: Prif ymchwilydd ar grant a ddyfarnwyd gan Ymddiriedolaeth Richard Benjamin i gyd-greu pedwar canllaw i lwyddiant trwy hwyluso grwpiau ffocws gydag oedolion niwroamrywiol a llyfryn awgrymiadau a thriciau gorau gyda phlant â phroffiliau niwroamrywiol
 • 2014: Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfarnwyd gan BBC Cymru Plant Mewn Angen i hwyluso pedwar diwrnod gweithgaredd thema yn yr haf i blant lleol ag Anhwylderau Datblygiadol
 • 2014 – 2015: Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfarnwyd gan Gronfa Waddol Gymunedol Casnewydd i gyflwyno cyfres o bum gweithdy ymarferol gyda'r nos i rieni plant prif ffrwd sydd ag anhwylder datblygiadol sy'n byw yng Nghasnewydd
 • 2013 – 2016: Prif Ymchwilydd ar grant a ddyfarnwyd gan Sefydliad Waterloo i fesur parodrwydd datblygiadol plant 6-13 oed gydag anhwylderau datblygiadol a heb anhwylderau datblygiadol i gaffael gwybodaeth a sgiliau newydd trwy ddulliau gwahanol o addysgu diogelwch ar y ffyrdd.
 • 2013 – 2014: Cyd-Ymchwilydd ar grant a ddyfarnwyd gan Brifysgol De Cymru, gan archwilio cwympiadau mewn oedolion ag anawsterau echddygol sylweddol: Mesurwch achosion, difrifoldeb a chost yr unigolyn.
 • Cyd-ymchwilydd ar brosiect dilynol a ariennir gan ESRC. Datblygu arddangosiadau hynod realistig y gellir eu lawrlwytho'n rhydd i wella ymwybyddiaeth gyrwyr o gamgymeriadau canfyddiadol wrth fynd ati i benderfynu ar gyflymder croesi ffyrdd a phenderfyniadau ar gyffyrdd

Addysgu

Rwy'n angerddol am addysgu ac ar hyn o bryd rwy'n arwain modiwl dulliau ymchwil Lefel 5 ar y rhaglen BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol, yn ogystal â modiwl dulliau ymchwil Lefel 7 (HCT344) ar gyfer myfyrwyr MSc. Rwyf hefyd yn arwain modiwl Iechyd y Cyhoedd, Economeg a Pholisi (HCT203) lefel 7 ac yn arwain modiwl traethawd hir empircal lefel 7 (HCT117).

Bywgraffiad

I obtained my BSc (Hons) in Psychology in 2007 followed by my MSc in Cognitive Neuroscience and Research Methods in 2008 from the University of Durham. I then completed my PhD in 2012 at Royal Holloway, University of London on perceptual errors in predicting vehicle approach in typical and atypical populations.

I moved to Wales in 2012 to join the Dyscovery Centre as a Research Fellow, this enabled me to conduct research in a clinical setting alongside Occupational Therapists and other Allied Health Professionals.

I became a Senior Lecturer at the University of South Wales in 2015 and led several programmes within the psychology department, before moving to Cardiff University in August 2018 to join the Healthcare Sciences, Occupational Therapy team.

Aelodaethau proffesiynol

 • Chartered Psychologist, Associate Fellow of the British Psychological Society
 • Fellow of the Higher Education Academy

Safleoedd academaidd blaenorol

2018 - 2020: Senior Lecturer, Cardiff University

2012 - 2018: Senior Lecturer, University of South Wales

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio'r myfyrwyr PhD canlynol:

Rwyf wedi goruchwylio'r myfyrwyr canlynol yn llwyddiannus i'w cwblhau:

Mae gen i ddiddordeb mewn ymchwil sy'n ymwneud â naill ai plant ac oedolion niwroamrywiol (er enghraifft: Anhwylder Dyspracsia / Cydlynu Datblygiadol; Anhwylder Iaith Datblygiadol; ADHD, Cyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth; Dyslecsia) a / neu deithio llesol.

Arbenigeddau

 • Niwroamrywiaeth
 • Teithio llesol
 • Newid Ymddygiad