Ewch i’r prif gynnwys
Karen Reed

Dr Karen Reed

Postdoctoral Research Associate (with Prof Angela Casini)

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
ReedKR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14559
Campuses
Adeilad Cochrane, Ystafell 5th Floor, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Helo yno, fy enw i yw Karen Reed, ac rwyf wedi gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2002. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio fel Darlithydd yn dysgu Gwyddorau Biofeddygol yng Ngham I y rhaglen israddedig feddygol (MBBCh).

Ymunais â'r Brifysgol fel cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol a ariennir gan Cancer Research UK, gan gyfrannu at addysgu ac ymchwil yn Ysgol y Biowyddorau. Es ymlaen i fod yn rheolwr gweithrediadau ym Mharc Geneteg Cymru, rôl a wneuthum am 5 mlynedd.  

Rwy'n unigolyn gydag enaid sensitif, tosturiol, sy'n gwerthfawrogi caredigrwydd, cyfeillgarwch ac ymrwymiad. Rwy'n ceisio helpu eraill a gwneud gwahaniaeth i'w bywydau. Mae gen i angerdd dros gyfathrebu gwyddoniaeth ac rwy'n falch o fod yn llysgennad STEM trwy STEMnet. Rwyf wedi datblygu llawer o weithgareddau i esbonio geneteg canser i gynulleidfaoedd lleyg, ac mae'r sgwrs allgymorth ddiweddaraf yn defnyddio cerddoriaeth fel offeryn i gyflwyno pwnc epigenetics.    

Mae gen i gymhwyster hyfforddi a mentora lefel 5 ILM (2022), ac rwy'n defnyddio dull gweithredu nad yw'n feirniadol, sy'n seiliedig ar werthoedd, sy'n canolbwyntio ar weithredu ar fy ymarfer hyfforddi.

Cyhoeddiad

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Erthyglau

Ymchwil

Pam rydyn ni'n cael canser?

Dyna'r cwestiwn yr oeddwn yn gweithio i'w ateb fel cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol a ariennir gan Cancer Reserach UK. Neu'n fwy manwl, o ystyried bod hwnnw'n gwestiwn WIRIONEDDOL fawr, roeddwn i'n edrych i ddarganfod beth sy'n mynd o'i le wrth reoleiddio ein genynnau pan fydd celloedd arferol yn cael newidiadau sy'n eu rhagflaenu i ddod yn gelloedd canser.   I wneud hyn roeddwn yn defnyddio modelau cyn-glinigol o glefydau dynol i archwilio'r mecanweithiau sy'n cyfrannu at gychwyn, sefydlu a dilyniant canser yn y coluddyn.

Gwyddoniaeth mewn ychydig mwy o fanylder...

Mae protein atalydd tiwmor polypawd coli (APC) Adenomatous coli (APC) wedi'i nodweddu'n dda fel rheolydd allweddol signalau Wnt. Mae mwtaniadau yn y genyn APC yn gysylltiedig â phathogenau canser y colon teuluol ac ysbeidiol ac adroddir am gysylltiadau â chanserau eraill gan gynnwys carsinoma hepatocellular a chanser arennol.

Ond beth sy'n mynd o'i le mewn cell pan fydd yn colli swyddogaeth arferol APC?  I ateb hyn, roeddem yn defnyddio model anifail trawsgenig cyn-glinigol a oedd yn caniatáu dileu Apc yn amodol ar yr coluddyn neu'r afu i oedolion. Nid yw'n syndod bod colli Apc yn arwain yn gyflym at neoplasia. Nododd dadansoddiad trawsgrifio gan ddefnyddio microarrays Affymetrix nifer o drawsgrifiadau genynnau sy'n cael eu rheoleiddio'n wahaniaethol yn dilyn colli amodol Apc.  Defnyddiwyd y data a gynhyrchir i sefydlu rhai o'r digwyddiadau moleciwlaidd beirniadol sy'n cyfrannu at gychwyn a dilyniant tiwmorigenesis (ee Sansom et al 2004 + 2007, Reed et al 2004, Reed et al 2004, 2006+2008).

Drwy'r gwaith hwn, datblygais ddiddordeb arbennig mewn dau enyn sy'n cael eu camreoleiddio yn dilyn colled Apc, a gwyddys eu bod yn bwysig wrth reoleiddio epigeneteg, sef Cbx3 a Hmgb1.  Mae CBD 3 yn amgodio'r protein Hp1gamma sy'n chwarae rhan hanfodol mewn trefniadaeth cromatin a mynegiant genynnau, tra bod Hmgb1 yn brotein amlswyddogaethol, Ond gall hefyd rwymo cromatotin a hwyluso rhwymo proteinau eraill i DNA i reoleiddio mynegiant genynnau.

Cydweithredwyr

 • Dr Laura Thomas, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Abertawe
 • Dr Hannah West, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
 • Dr Prim Singh, Prifysgol Charite, Berlin
 • Dr David Tosh a Dr Zoe Burke, Canolfan Meddygaeth Adfywiol, Adran Bioleg a Biocemeg, Prifysgol Caerfaddon
 • Dr Ros John, Ysgol y Biowyddorau Caerdydd, Prifysgol Caerdydd
 • Dr Owen Sansom, Cancer Research UK Beatson Laboratories, Glasgow
 • Dr John Jenkins, Uned Ymchwil Gastroenteroleg, Prifysgol Lerpwl

Addysgu

Rwyf wedi ennill statws Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA) i gydnabod cyrhaeddiad yn erbyn Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU ar gyfer cymorth addysgu a dysgu mewn addysg uwch, 25/06/2019.

Ar hyn o bryd rwy'n addysgu yng Ngham un y radd israddedig feddygol (MBBCh): Hwylusydd Dysgu Seiliedig ar Achosion (CBL), tiwtor Llwyfan ar gyfer Gwyddorau Clinigol (PCS), tiwtor Elfen a Ddewisir gan Fyfyrwyr (SSC).

Yn flaenorol, rwyf wedi dysgu pynciau gan gynnwys, Bioleg Canser, addasu genetig, a modelau genetig clefydau. Mae hyn yn ychwanegol at oruchwylio myfyrwyr prosiect sy'n ymgymryd â phrosiectau ymchwil canser yn y labordy neu brosiectau ymgysylltu â chyfathrebu gwyddoniaeth.

Bywgraffiad

Dechreuodd pennod ddiweddaraf fy ngyrfa ym mis Ionawr 2023, gan ymgymryd â rôl Darlithydd mewn Gwyddorau Biofeddygol yn y Ganolfan Addysg Feddygol (C4ME), Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Mae wedi bod yn uchelgais ers amser maith i ehangu fy rôl addysgu ar ôl ennill achrediad FHEA yn 2019, a'r rôl darlithydd hon yw'r cyfle i wneud hyn.  

Cyn hynny, gweithiais fel rheolwr gweithrediadau Parc Geneteg Cymru, gan ddechrau Ebrill 2017. Grŵp cymorth seilwaith yw Parc Geneteg Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac mae'n gweithredu i ddarparu mynediad cydweithredol at dechnolegau genomig i ymchwilwyr ac mae'n darparu mentrau arloesol i addysgu ac ymgysylltu â gweithwyr iechyd proffesiynol a'r cyhoedd yng Nghymru a thu hwnt. 

Cyn hynny, bûm yn gweithio fel cydymaith ymchwil ôl-ddoethurol yng ngrŵp yr Athro Alan Clarke yn Ysgol Biowyddorau Caerdydd ers Hydref 2002. Defnyddiodd fy ymchwil sawl model canser llygoden drawsgenig sy'n berthnasol yn glinigol (canser yr afu a'r coluddyn yn bennaf) gyda'r nod o egluro neu sefydlu rhai o'r digwyddiadau moleciwlaidd hanfodol sy'n cyfrannu at gychwyn, sefydlu a dilyniant canser.

Cyn Caerdydd, bûm yn gweithio yng ngrŵp yr Athro Wolf Reik yn Sefydliad Babraham, Caergrawnt, y gwnes i gwblhau PhD (a ddyfarnwyd ym mis Medi 2000) o dan eu goruchwyliaeth. Yma, canolbwyntiodd fy ymchwil ar ddeall rheoliad epigenetig y locws argraffedig ar gromosom distal llygoden 7 (rhanbarth cromosom sy'n ymwneud â gordyfiant y ffetws a thueddiad canser)  a chymerais sail foleciwlaidd, a phenoteip anargraffedig canlyniadol o, y treiglad llygoden a achosir gan ymbelydredd nofel Minute (Mnt).

Cyn hyn, graddiais o Brifysgol Caerfaddon gyda gradd anrhydedd BSc mewn Bioleg Gymhwysol ym 1996. Yn ystod fy nghwrs gradd, cwblheais flwyddyn o ymchwil yn Sefydliad Geneteg Feddygol, Caerdydd, lle nodweddais etifeddiaeth marcwyr genetig lluosog o fewn teuluoedd cleifion syndrom Rett (anhwylder niwroddatblygiadol plentyndod) a mireinio map genetig y clefyd hwn.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobrau Cydnabyddiaeth:

2021 Gwobr Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd "Rhagoriaeth mewn Cyfraniad Gwirfoddol" - gwaith gyda'r tîm ymwybyddiaeth menopos.

2015 Dechrau cynyddol mewn Ymgysylltu Ymchwil, Canmoliaeth Uchel, Cancer Research UK

2012 Gwobr Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd "Cyfraniad Rhagorol i Arloesi ac Ymgysylltu"

Gwobr Uchafu Effaith Aur 2009/10, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd 2006 Gwobr Ymchwilydd Ifanc BACR Hamilton-Fairley

Gwobrau Cyllid:

 • Partneriaeth Genomeg Cymru yn dyfarnu "Dadansoddiad Epigeneteg o gleifion syndrom polyposis" 2022
 • Parc Geneteg Cymru: Partneriaeth Genomeg Cymru 2021-2024
 • Gwobr ymgysylltu "Jam the Mess" Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF3 2021
 • Gwobr Partneriaeth Genomeg Parc Geneteg Cymru 2021-2022
 • Gwobr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru Parc Gene Cymru (cyd-ymgeisydd) 2020-2025
 • KESS2 Efrydiaeth PhD Dwyrain (cyd-ymgeisydd) 2019
 • Ysgol Meddygaeth Efrydiaeth PhD (cyd-ymgeisydd) 2019
 • Parc Geneteg Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru) (cyd-ymgeisydd) 2017
 • Grant rhaglen Cancer Research UK (C1295/ A15937) wedi'i ddyfarnu i'r Athro T Dale (Ymchwilydd a enwyd ar gais ar y cyd) 2016
 • Cronfa Cymorth Strategol Sefydliadol Ymddiriedolaeth Wellcome "Suppress the Mess" engagement award (cyd-ymgeisydd) 2016
 • Cronfa datblygu prosiect o ganolfan CR-UK Caerdydd 2015
 • Cyllid ŷd hadau Ysgol y Biowyddorau 2015
 • Prosiect ymgysylltu gwyddoniaeth ymddiriedolaeth y Tywysog (cyd-ymgeisydd) 2014
 • Gwobr Teithio heb fod yn fyfyrwyr BACR 2014
 • Cronfa datblygu prosiect o ganolfan CR-UK Caerdydd
 • CUROP efrydiaeth haf 2013
 • Cronfa Datblygu Canolfan Ymchwil Canser y DU 2013
 • Gwobr Ymgysylltu Cymunedol Prifysgol Caerdydd 2012
 • Efrydiaeth PhD Tenovus (PhD2011/L30) i gefnogi Charmmy Ka Ian Lio 2011
 • Grant Allgymorth Gwyddonol y Gymdeithas Biocemegol, 2011
 • Bwrsariaeth Gwyddoniaeth Sylfaen Nuffield, 2011
 • Grant prosiect Cancer Research UK (C1295/A12417) a ddyfarnwyd i'r Athro Clarke (ymchwilydd a enwyd ar gais ar y cyd) 2010
 • Grant Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol, 2010
 • Bwrsariaeth Gwyddoniaeth Sylfaen Nuffield, 2010
 • Gwobr VIP Ymddiriedolaeth Wellcome "epigenetics and cancer"
 • Bwrsariaeth Ymchwil Israddedigion Sefydliad Nuffield, 2008
 • Bwrsariaeth Cyfarfod BACR, 2008
 • Gwobr Ymchwilydd Ifanc BACR Hamilton-Fairley, 2006

Meysydd goruchwyliaeth

Myfyrwyr PhD ac MRes:

 • Cyd-oruchwyliwr ar gyfer Robert Maddison, PhD a ariennir gan Reserach Iechyd a Gofal Cymru, Ionawr 2023 - presennol
 • Cyd-oruchwyliwr Becky Truscott, PhD a ariennir gan SoM, Hydref 2019 - presennol
 • Cyd-oruchwyliwr Angharad Walters, PhD a ariennir gan KESS2 East, Gorffennaf 2019 - presennol
 • Prif Ymchwilydd ar gyfer Charmmy Ka Ian Lio - PhD Tenovus Ariannwyd (graddiodd 2015)
 • Cyd-oruchwyliwr ar gyfer Maddy Young PhD (graddiodd 2014)
 • Cyd-oruchwyliwr Carl Daly PhD (graddiodd 2013)
 • Cyd-oruchwyliwr ar gyfer Nurudeen Hassan MRes (graddiodd 2012)
 • Mentor i Dr Paul Shaw PhD (graddiodd 2010)

Myfyrwyr PTY / Intercalleted:

 • Sonya Lloyd (Prifysgol Caerdydd) 2022
 • Zac Rossaye (Prifysgol Oxford Brooks) 2015
 • Carys Johnson (Prifysgol Caerdydd) 2014/2015
 • Paul Williams (Prifysgol Caerdydd) 2013/2014

Lleoliadau'r haf:

 • Keziah Rose (myfyriwr CUROP) 2013
 • Ben Hopkins (lleoliad gwirfoddol) 2012
 • Adam Lynch (lleoliad gwirfoddol) 2011
 • James Lamb (Bwrsariaeth Sylfaen Nuffield Myfyriwr Safon Uwch) 2011
 • James Moggridge (Bwrsariaeth Sylfaen Nuffield Myfyriwr Safon Uwch) 2011
 • Ben Hopkins (Bwrsariaeth Sylfaen Nuffield Myfyriwr Safon Uwch) 2010
 • James Platt (myfyriwr Bwrsariaeth Israddedigion Sefydliad Nuffield) 2008

Myfyrwyr blwyddyn olaf y prosiect:

 • Angharad Walters 2015/2016 ((Prosiect labordy)
 • Luke Barn 2014/2015 (Prosiect ymgysylltu)
 • Sian Cleaver 2013/2014 (Prosiect ymgysylltu)
 • Katherine Weetman 2013/2014 (Prosiect Lab - dan oruchwyliaeth AR Clarke & K Lio)
 • Sarah Guildford 2013/2014 (Prosiect Lab - dan oruchwyliaeth AR Clarke & M Young)
 • Rhys Donovan, 2012/2013 (Prosiect ymgysylltu)
 • Rezwana Chowdhury, 2012/2013 (Prosiect ymgysylltu)
 • Swawiza Gohobur, 2012/2013 (Prosiect ymgysylltu)
 • Natalie Izod, 2012/2013 (Prosiect Lab - cyd-oruchwylio gydag AR Clarke & M Young)
 • Scott Hart, 2011/2012 (Prosiect Lab - cyd-oruchwylio gydag AR Clarke & P Shaw)
 • Nesibe-dywysoges Gemici, 2010/2011 (Prosiect Lab - cyd-oruchwylio gyda AR Clarke)
 • Adam Carrico, 2009/2010 (Prosiect Lab - dan oruchwyliaeth AR Clarke)
 • Gokcen Ilktaci, 2008/2009 (Prosiect Lab - cyd-oruchwylio gydag AR Clarke)
 • David Hunt, 2007/2008 (Prosiect Lab - cyd-oruchwylio gydag AR Clarke)
 • Ryan Russell, 2006/2007 (Prosiect Lab - dan oruchwyliaeth AR Clarke)
 • Bethan Medina, 2005/2006 (Prosiect Lab - cyd-oruchwylio gydag AR Clarke)

Ymgysylltu

Gweithgareddau allgymorth

Fy rhan gyntaf mewn ymgysylltu â'r cyhoedd oedd drwy Gynllun Ymchwilwyr Preswyl Bannau Cymru 2009, ond rwyf wedi cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn rheolaidd ers hynny.

Rwyf wedi mwynhau cymryd rhan mewn digwyddiadau a drefnwyd gan eraill, fel prosiect genom gwerth $1000 Beacons for Wales yng Ngharchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr, y digwyddiadau "Dysgu am Fywyd" yn Ysgol y Biowyddorau, Bioleg Rocks yn Amgueddfa Caerdydd, digwyddiadau cyhoeddus Cancer Research UK a Sioeau Geneteg Ysgolion Parc Geneteg Cymru. Fodd bynnag, rwyf hefyd wedi sicrhau cyllid ar gyfer gweithgareddau yr wyf wedi'u cychwyn a'u trefnu fy hun e.e.  ymweliadau ysgol ag ysgol Gynradd Goytre Fawr,  Ysgol Gynradd yr Archddiacon John Lewis, Ysgol Gyfun Pencoed, neu'r "Lab mewn fan hufen iâ - Cell-fi" gweithgareddau ar y cyd â Tenovus.

Drwy'r profiadau hyn, datblygais weithdy rhyngweithiol hynod lwyddiannus yn dangos pŵer adwaith cadwyn polymerase a'i ddefnydd mewn ymchwil canser. Mae'r gweithdy 3 awr hwn wedi cael ei ddefnyddio'n aml, gan gynnwys ar gyfer ymweld â disgyblion cyn TGAU a oedd yn cymryd rhan mewn cwrs Preswyl Haf Gwyddoniaeth Ymarferol, ac ar gyfer hyfforddiant DPP athrawon.   Ers hynny mae wedi cael ei ddatblygu'n "flwch benthyciad" i ysgolion ymgymryd â PCR yn yr ystafell ddosbarth, sy'n cael ei reoli gan Ysgol y Biowyddorau.

Yn fwy diweddar rwyf wedi gweithio gyda Dr Giusy Tornillo fel cyd-sylfaenydd "Suppress The Mess" (@CUSuppressTMess) sy'n weithgaredd addysgol hwyliog sy'n symleiddio gwyddoniaeth canser. Cododd y gweithgaredd hwn o brosiect ymgysylltu gwyddoniaeth ymddiriedolaeth y Tywysog gyda chydweithwyr yn Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop. Datblygwyd y gweithgaredd ymhellach yng Ngwanwyn 2021, yn ystod prosiect a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome o'r enw "Jam The Mess" (@JamTheMess) a weithiodd i greu gêm ddigidol addysgol 'ar thema canser'.    Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y prosiect hwn yma: https://jamthemess.wordpress.com/