Ewch i’r prif gynnwys
Russell Sandberg  PhD LLB FRHistS FAcSS

Yr Athro Russell Sandberg

PhD LLB FRHistS FAcSS

Athro yn y Gyfraith

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
SandbergR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75483
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 3.09, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Comment
Sylwebydd y cyfryngau

Trosolwyg

Mae fy ymchwil yn archwilio'r rhyngweithio rhwng y Gyfraith a'r Dyniaethau. Rwy'n awdur  y Gyfraith a Chrefydd (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2011), y gwerslyfr cyntaf yn y maes;   Religion, Law and Society (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2014), sy'n archwilio'r cydadwaith rhwng astudiaeth gyfreithiol a chymdeithasegol crefydd; Cyfraith Crefydd a Phriodas: Yr Angen am Ddiwygiad (Gwasg Prifysgol Bryste, 2021), sy'n darparu'r canllaw hygyrch cyntaf ar sut mae cyfraith priodas gyfoes yn rhyngweithio â chrefydd, nodi pwyntiau pwysau a nodi cynigion ar gyfer diwygio;  Hanes Cyfreithiol Wrthdroadol: Maniffesto ar gyfer Dyfodol Addysg Gyfreithiol (Routledge, 2021), sy'n dadlau y dylai hanes fod wrth galon gwricwlwm y gyfraith;   Religion in Schools: Learning Lessons from Wales (Anthem, 2022), sy'n archwilio diwygiadau diweddar i ddysgu crefydd yn eu cyd-destun hanesyddol;  Cyflwyniad Hanesyddol i Gyfraith Lloegr: Genesis of the Common Law (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2023), sy'n cyflwyno myfyrwyr i astudio'r gyfraith drwy archwilio datblygiad cynnar y gyfraith gyffredin, ac Ailfeddwl Cyfraith a Chrefydd  (Cyhoeddi Edward Elgar, 2024), sy'n ailedrych ar ddadleuon a dull fy ngwaith cynharach i fynd i'r afael â chyflwr maes y Gyfraith a Chrefydd yn y DU.

Gellir dod o hyd i'm blog a'm gwefan bersonol yn: https://sandbergrlaw.wordpress.com/ ac mae gen i fy sianel YouTube fy hun hefyd.

Rwy'n gyd-awdur Religion and Law in the United Kingdom (Kluwer Law International, 2011; 2nd ed 2014; 3rd ed 2021) sy'n ffurfio rhan o'r Cyfres Ryngwladol Encyclopaedia of Laws. Rwyf wedi golygu neu gyd-olygu Law and Religion: New Horizons (Peeters, 2010), Religion and Legal Pluralism (Ashgate, 2015), The Confluence of Law and Religion (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, Prifysgol Caergrawnt, 2015), 2016), Law and History: Critical Concepts in Law (Routledge, 2017), Law and Religion: Critical Concepts in Law (Routledge, 2017) Gwaith Arwain yn y Gyfraith a Chrefydd (Routledge, 2019) Llawlyfr Ymchwil ar Ymagweddau rhyngddisgyblaethol at y Gyfraith a Chrefydd (Edward Elgar, 2019) a'r Gyfraith a'r Dyniaethau (Nodiadau, 2024). Rwyf hefyd yn awdur neu'n gyd-awdur dros 80 o erthyglau a phenodau llyfrau sydd wedi'u cyfeirio at ddarllenwyr cyfreithiol, hanesyddol, cymdeithasegol a chyffredinol.

Fi yw golygydd neu gyd-olygydd cyfres pum llyfr:

 • Mae Analysing Leading Works in Law (Routledge) yn archwilio sut mae is-ddisgyblaethau cyfreithiol penodol wedi datblygu drwy archwilio'r gweithiau blaenllaw sydd wedi llunio, datblygu ac ar adegau meysydd astudio cyfyng.
 • Nod Trawsnewid Hanesion Cyfreithiol (Routledge) yw gosod astudio'r gyfraith hanesyddol wrth wraidd cwricwlwm y gyfraith gan ddefnyddio hanes i gwestiynu a gwrthdroi rhagdybiaethau a disgwyliadau'r gyfraith.
 • ICLARS Series on Law and Religion (Routledge) wedi'i gynllunio i ddarparu fforwm ar gyfer yr ymchwil cyflym arloesol a rhyngwladol rhagorol yn y gyfraith a chrefydd.
 • Mae Anthem Studies in Law Reform (Anthem) yn pontio'r bwlch rhwng actifiaeth gyfreithiol ac ysgolheictod academaidd trwy gyhoeddi llyfrau byrion (20,000-30,000 o eiriau) sy'n canolbwyntio ar yr angen a chyfeiriad posibl diwygio'r gyfraith.
 • Mae Anthem Law and Society Series (Anthem) yn hyrwyddo ymchwil ryngddisgyblaethol ynghylch rôl y gyfraith mewn cymdeithas sy'n mynd i'r afael â materion cyfreithiol sylfaenol. 

Rwyf wedi graddio yng Nghaerdydd, yn ennill Anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn fy LLB yn y Gyfraith a Chymdeithaseg yn 2005 a doethuriaeth yn archwilio'r berthynas rhwng crefydd, y gyfraith a chymdeithas yn 2010. Gwasanaethais fel Pennaeth Adran y Gyfraith rhwng 2016 a 2019. 

Rwy'n Gymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol ac Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol. Cyfeiriwyd at fy ymchwil mewn dadleuon Seneddol yn San Steffan a Senedd Cymru yn ogystal â chan Goruchaf Lys y DU a'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Rwyf hefyd wedi cael fy nghyfweld ar BBC Radio Four, yn ymddangos yn rheolaidd ar BBC Radio Wales ac yn westai ar bodlediad Nadolig Arbennig y Kids Law. Rwy'n cynnal y Symposiwm Gwrthdroil, cyfres o gyfweliadau gydag arbenigwyr ar natur a phwysigrwydd hanes cyfreithiol. Rwy'n gyfrannwr i The Conversation a Westlaw UK Insight ac roeddwn yn Olygydd Cyfrannu arbenigol ar gyfer Geiriadur Cyfraith Lloegr Jowitt (Sweet & Maxwell, 2010). 

Gwybodaeth bellach:

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gwefannau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn archwilio'r gyfraith o amrywiaeth o wahanol safbwyntiau disgyblu. Mae ganddo bedwar prif gyfeiriad:

Y Gyfraith a Chrefydd

Yn gyntaf, canolbwyntiodd fy ymchwil yn wreiddiol ar astudio'r Gyfraith a Chrefydd.  Dyma oedd ffocws fy llyfr Law and Religion (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2011), y gwerslyfr cyntaf yn y maes. Mae fy ngwaith wedi gosod yr agenda ar gyfer astudio'r Gyfraith a Chrefydd ac wedi archwilio'r fframwaith cyfreithiol sy'n dod i'r amlwg ynghylch crefydd sy'n archwilio sut mae hawliau dynol, gwahaniaethu a chyfreithiau troseddol yn rhyngweithio â chrefydd. Mae fy ngwaith hefyd wedi dadansoddi sut mae crefydd yn cael ei diffinio'n gyfreithiol a'r diffiniad o gred. Mae fy ngwaith wedi dadlau bod y newidiadau cyfreithiol sylweddol sydd wedi digwydd yn yr unfed ganrif ar hugain yn golygu bod y Gyfraith a Chrefydd bellach yn bodoli fel is-ddisgyblaeth academaidd fel Cyfraith Teulu neu Gyfraith Chwaraeon. Mae hyn wedi bod yn ganolbwynt i'r gweithiau golygedig Law and Religion: Critical Concepts in Law (Routledge, 2017), Leading Works in Law and Religion (Routledge 2019) a Llawlyfr Ymchwil ar Ddulliau Rhyngddisgyblaethol i'r Gyfraith a Chrefydd (Edward Elgar, 2019). Rwy'n Rheolwr Olygydd y ICLARS Series on Law and Religion, a gyhoeddwyd gan Routledge.

Enghreifftiau:

Cyfraith Crefydd a Theulu

Yn ail, mae'r rhyngweithio rhwng crefydd, y gyfraith a'r teulu wedi dod i'r amlwg fel ffocws penodol yn fy ngwaith. Dyma oedd ffocws fy llyfr  Religion and Marriage Law: The Need for Reform a ddarparodd y canllaw hygyrch cyntaf ar sut mae cyfraith priodas gyfoes yn rhyngweithio â chrefydd, nodi pwyntiau pwysau a nodi cynigion ar gyfer diwygio. Mae fy ngwaith yn y maes hwn wedi cynnwys ymchwil ar y rhyngweithio rhwng cyfraith crefydd a chyfraith priodas / ysgariad yn benodol archwilio cydnabyddiaeth gyfreithiol tribiwnlysoedd crefyddol. Gan adeiladu ar y prosiect empirig Cydlyniant Cymdeithasol a Chyfraith Sifil a ariennir gan Raglen Crefydd a Chymdeithas yr AHRC/ESRC, mae fy ngwaith diweddar wedi cynnwys gwaith wedi'i olygu ar Grefydd a Phlwraliaeth Gyfreithiol (Ashgate, 2015) o fewn y gyfres rhyngddisgyblaethol Crefydd a Chymdeithas ac ystod o gyhoeddiadau sydd wedi ceisio deall lle tribiwnlysoedd crefyddol gan ddefnyddio ystod o ddulliau damcaniaethol gan gynnwys gwaith Ayelet Shasar ar Lywodraethu ar y Cyd, Damcaniaeth Systemau Niklas Luhmann a Theori Contract Perthynol Ffeministaidd Sharon Thompson. Mae fy ngwaith yn y maes hwn hefyd wedi archwilio'r gyfraith ar grefydd mewn ysgolion. Mae fy llyfr Religion in Schools: Learning Lessons from Wales yn archwilio diwygiadau diweddar yng Nghymru gan eu gosod yn eu cyd-destun hanesyddol.  

Enghreifftiau:

Dulliau rhyngddisgyblaethol o'r gyfraith

Yn drydydd, mae fy ngwaith wedi archwilio'r berthynas rhwng astudiaeth gyfreithiol a chymdeithasegol crefydd. Dyma oedd ffocws fy monograff Religion, Law and Society (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2014) o fewn Cambridge Studies of Law and Society . Roedd hyn yn dadlau dros fwy o gydweithio rhwng dulliau cyfreithiol a chymdeithasegol o ymdrin â chrefydd ar yr amod bod cyfraniadau unigryw pob disgyblaeth yn cael eu cadw. Mae gwaith diweddar wedi canolbwyntio ar rinweddau a phosibiliadau gwaith rhyngddisgyblaethol yn gyffredinol yn y Gyfraith. Mae hyn wedi cynnwys y gwaith golygedig The Confluence of Law and Religion (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2019) a chyhoeddiadau ar Gyfraith a Chrefydd sy'n canolbwyntio ar ddulliau athronyddol a'r Llawlyfr Ymchwil ar Ymagweddau rhyngddisgyblaethol at y Gyfraith a Chrefydd (Edward Elgar, 2019) sy'n cynnwys safbwyntiau hanesyddol, cymdeithasegol, gwleidyddol a diwinyddol. Rwy'n Olygydd Cyfres Dadansoddi Gwaith Arweiniol yn y Gyfraith, a gyhoeddwyd gan Routledge. Bydd y gyfres lyfrau hon yn edrych ar sut mae is-ddisgyblaethau cyfreithiol penodol wedi datblygu drwy archwilio'r gweithiau blaenllaw sydd wedi llunio, datblygu ac ar adegau meysydd astudio cyfyng: Manylion pellach

Enghreifftiau:

Cyfraith a Hanes

Yn bedwerydd, mae fy niddordeb mewn ymagweddau rhyngddisgyblaethol at y Gyfraith wedi arwain at ymchwil ar y berthynas rhwng y Gyfraith a Hanes. Dyma ffocws fy monograff ar Hanes Cyfreithiol Gwrthdroadol: Maniffesto ar gyfer Dyfodol Addysg Gyfreithiol sy'n dadlau y dylai hanes fod wrth wraidd y cwricwlwm cyfraith.  Yn bell o fod yn hynafol, elitaidd a diflas, mae safbwyntiau hanesyddol ar y gyfraith yn ymwthiol a dylent fod yn wrthdroadol. Mae fy ymchwil arall yn y maes hwn wedi cynnwys y gwaith golygedig Law and History : Critical Concepts in Law sy'n cynnwys traethawd rhagarweiniol 'Textual and Contextual Legal History' sy'n archwilio sut mae rhaniadau o fewn Hanes y Gyfraith wedi arwain at ymyleiddio dulliau hanesyddol yn Ysgolion y Gyfraith yn y DU. Gyda Dr Sharon Thompson, fi yw Cyd-sylfaenydd a Chydlynydd y Gyfraith a Hanes Grŵp Ymchwil. Gan weithio gyda chydweithwyr mewn Canolfannau ym Mryste a Chaerwysg, mae hyn yn rhedeg Rhwydwaith Cyfraith a Hanes =- cyfres o weminarau ar-lein. Mae hefyd yn gartref i gyfres o lyfrau newydd, a gyhoeddwyd gan Routledge: Transforming Legal Histories. Nod hyn yw gosod astudio'r gyfraith hanesyddol wrth wraidd cwricwlwm y gyfraith. Fe'i cynlluniwyd i arddangos ysgolheictod sy'n defnyddio damcaniaeth, dulliau neu ddulliau hanesyddol i ddadansoddi cyfraith a newid cyfreithiol ac wedi'i anelu, nid yn unig at haneswyr cyfreithiol ond mewn darllenwyr cyfreithiol cyffredinol, gan archwilio ac ehangu dimensiwn hanesyddol meysydd allweddol ysgolheictod cyfreithiol. Golygyddion y gyfres yw'r Athro Lydia Hayes, Dr Katie Richards, Dr Sharon Thompson a finnau: Manylion pellach

Enghreifftiau:

Cyllid

2005 - 2010:   PhD wedi'i ariannu gan Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Sefydliad James Pantyfedwyn a Sefydliad Sidney Perry.

Ebrill 2010 - Mai 2011: Cyd-ymchwilydd, prosiect 'Cydlyniant Cymdeithasol a Chyfraith Sifil:  Priodas, Ysgariad a Llysoedd Crefyddol'. Wedi'i ariannu gan Raglen Crefydd a Chymdeithas yr AHRC/ESRC gyda dyfarniad o £79,862.

Cysylltau

Addysgu

Rwy'n addysgu ar fodiwlau israddedig LLB ar Gyfraith Droseddol a Hanes Cyfreithiol:

Cyfraith Droseddol

Mae hwn yn fodiwl blwyddyn gyntaf orfodol. Un o nodweddion nifer o gymdeithasau yw gorfodi safonau ymddygiad trwy gosbau a reoleiddir gan y wladwriaeth.   Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â'r hyn y mae'n rhaid ei brofi yn erbyn diffynyddion mewn treialon troseddol yng Nghymru a Lloegr cyn y gallant gael eu cosbi o'r fath. Beth bynnag fo'r drosedd y cyhuddir diffynyddion â hi, mae rhai materion y mae'n rhaid eu profi, fel rheol gyffredinol. Mae'r modiwl yn ymdrin ag 'egwyddorion cyffredinol' cyfraith droseddol, rhannau cyfansoddol troseddau penodedig a gweithredu cyfraith droseddol mewn cyd-destun.

Hanes Cyfreithiol

Mae hwn yn fodiwl dewisol yn yr ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf. Mae'r modiwl hwn yn archwilio datblygiad Cyfraith Lloegr o'r Goncwest Normanaidd hyd heddiw.  Mae'n canolbwyntio ar hanes y system gyfreithiol ac ar athrawiaethau a syniadau cyfreithiol.  Y prif feysydd sy'n cael eu hastudio yw hanes cyfansoddiadol a datblygiad hanesyddol y system gyfreithiol ei hun; hanes cyfraith tir a'r mathau o weithredu; datblygu cyfraith rhwymedigaethau Lloegr i mewn i ddau faes camwedd a chontract o'u gwreiddiau cyffredin yng ngweithredoedd tresmasu ac achos; a datblygu Hanes y Gyfraith fel maes astudio, gan gynnwys gwahanol fathau o Hanes Cyfreithiol megis Hanes Cyfreithiol Ffeministaidd. Drwy gydol y cyfnod hwn, bydd y datblygiadau cyfreithiol yn gysylltiedig â newidiadau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a deallusol yng Nghymru a Lloegr.  

Profiad blaenorol o addysgu a rolau gweinyddol

Cyn hynny, bûm yn dysgu ac yn gwasanaethu fel Arweinydd Modiwl ar gyfer y modiwl LLB israddedig ar y Gyfraith a Chrefydd ac fel Cyfarwyddwr Cwrs ar gyfer y LLM mewn Cyfraith Canon ac fel Arweinydd Modiwl ar gyfer modiwlau LLM Sylfeini Cysyniadol a Datblygiad Hanesyddol Cyfraith Canon; Athrawiaeth, Litwrgi a Rites yng Nghyfraith Canon; Llywodraeth a Gweinidogaeth yng Nghyfraith Canon; a Rhyngwyneb Cyfraith Canon a Chyfraith Sifil. Rwyf hefyd wedi dysgu o'r blaen ar fodiwl LLB Sylfeini Cyfreithiol. 

Mae rolau gweinyddol blaenorol wedi cynnwys: Pennaeth Adran y Gyfraith (2016-2019); Uwch Diwtor Derbyn y Gyfraith (2013-2016, 2021); Cyfarwyddwr Addysgu Blwyddyn 1 (2011-12); Aelod o staff, Panel Staff-Myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Caerdydd (2011-2012); Cydlynydd Rhaglen Ymryson Israddedig (2010-12); Cyfarwyddwr Dros Dro, Canolfan y Gyfraith a Chrefydd (2010-11); Tiwtor Derbyn ar gyfer y LLM mewn Cyfraith Canon (2010-11); Aelod, Pwyllgor Ymchwil Ysgol y Gyfraith Caerdydd (2010-2011); Aelod, Pwyllgor Amgylchiadau Esgusodol Ôl-raddedig (2010-11); Aelod, Pwyllgor C&TG Ysgol y Gyfraith Caerdydd (2009-12); Hyrwyddwr Amgylchedd Gwaith Modern (2009).

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

2002 i 2005. LLB yn y Gyfraith a Chymdeithaseg, Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, Prifysgol Caerdydd  

2005 i 2010. PhD: Crefydd, Y Gyfraith a Chymdeithas - Dadansoddiad o'r Rhyngwyneb rhwng y Gyfraith ar Grefydd a Chymdeithaseg Crefydd (dan oruchwyliaeth yr Athro Norman Doe), Prifysgol Caerdydd

2011: Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Rolau Cyfredol

 • Athro'r Gyfraith, Prifysgol Caerdydd

Aelodaeth Bwrdd Golygyddol

 • Brill Research Perspectives in Law and Religion
 • European Journal of Law and Religion
 • Y Gyfraith a Chyfiawnder
 • Journal of the Sociology of Law and Religion

Rolau blaenorol

 • Golygydd Cyfrannol Arbenigol, Jowitt's Dictionary of English Law (Cyfraith Eglwysig)
 • Cynrychiolydd Ewropeaidd ar fwrdd golygyddol Cyfres Routledge ar Gyfraith a Chrefydd
 • Aelod o Bwyllgor Cyffredinol Cymdeithas y Gyfraith Eglwysig

Anrhydeddau a dyfarniadau

Cymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol (2023-)

Cymrawd Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol (2023-)

Rhestr fer Gwobr Theori a Hanes Cymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol (SLSA) am 'Subversive Legal History: A Manifesto for the Future of Legal Education' (2022)

Aelodaethau proffesiynol

 • Cyd-sylfaenydd a chyd-gynullydd grŵp ymchwil Cyfraith a Hanes
 • Cyd-sylfaenydd ac aelod o Rwydwaith Ysgolheigion y Gyfraith a Chrefydd (LARSN)
 • Cyd-sylfaenydd ac aelod o'r Rhwydwaith Cynghorwyr Cyfreithiol Rhyng-ffydd (ICLARS)
 • Aelod o Rwydwaith GW4 ar Reoleiddio a Chymdeithas Deuluol
 • Aelod o Gymdeithas y Gyfraith Eglwysig
 • Aelod o Gymdeithas Selden
 • Aelod o Gymdeithas yr Ysgolheigion Cyfreithiol
 • Aelod o'r Gymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol

Safleoedd academaidd blaenorol

2016 i 2018: Darllenydd yn y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd

2013 i 2016: Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd

2008 i 2013: Darlithydd yn y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd