Ewch i’r prif gynnwys
Nelson Selvaraj

Mr Nelson Selvaraj

Darlithydd: Nyrsio Oedolion

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
SelvarajN1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87801
Campuses
Tŷ Dewi Sant, Llawr 2il Llawr, Ystafell 2.11, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd (nyrsio oedolion) yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, ac rwy'n addysgu, asesu a goruchwylio myfyrwyr ar draws y rhaglen nyrsio israddedig. Fi yw'r Arweinydd Rhifedd ar gyfer nyrsio sy'n hanfodol i sicrhau bod myfyrwyr yn bodloni gofynion rhaglenni ar gyfer cymwyseddau cyfrifo cyffuriau.

Fy nghefndir yw Gofal Critigol (Oedolion) a fy niddordebau arbennig yw ymarfer efelychiadol, ffisioleg cardio-anadlol, rheoli llwybrau anadlu, awyru mecanyddol, rheoli tawelydd, rhoi organau a rheoli heintiau. Yn 2015, cwblheais fy MSc. Gofal Critigol (Rhagoriaeth) ym Mhrifysgol Caerdydd.  

Yn ystod pandemig COVID, bûm yn cydweithio â darlithwyr gofal critigol profiadol eraill a chyflawnais ddau ddiwrnod llawn o addysgu ac efelychu sy'n ymdrin â meysydd fel gweithdrefnau diogelwch, asesu llwybrau anadlu ac awyru ac asesiad cardiofasgwlaidd. Fe wnaethon ni hyfforddi mwy na 200 o nyrsys staff ward a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol perthynol eraill mewn cyfnod byr. Ar anterth y pandemig, rwyf hefyd wedi gweithio fel gwirfoddolwr yn y Canolfannau Brechu Torfol yng Nghaerdydd i gyfrannu at gyflwyno'r brechiad.

Enillais 'Gwobr Nyrs y Flwyddyn 2023' y Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) Cymru - categori Addysg Nyrsio ym mis Mehefin 2023.

Rwy'n rhedwr ac wedi codi arian ar gyfer achosion da. Rwy'n gwirfoddoli'n rheolaidd yn Hanner Marathon Caerdydd a Milltir Butetown, ac rwy'n arddwr newydd. 

Ymchwil

Byddaf yn cynnal adolygiad cwmpasu yn archwilio'r heriau a brofir gan nyrsys yr Uned Gofal Dwys (ICU) yn ystod y broses o roi organau. Ariennir y prosiect hwn gan y Cydweithrediad Adeiladu Capasiti Ymchwil (RCBC) Cymru (y cyntaf i mewn i Gynllun Cymrodoriaeth Ymchwil). Bydd yn dechrau ym mis Medi 2023.

Teitl y prosiect

Archwilio'r heriau a brofir gan nyrsys yr Uned Gofal Dwys (ICU) yn ystod y broses rhoi organau - Adolygiad cwmpasu

Cefndir

Mae'r prinder organau hyfyw ar gyfer rhoi organau yn bryder cynyddol ledled y byd, ac mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod cyfraddau gwrthod teuluoedd ar gyfer rhoi organau yn y DU yn sylweddol uwch na'r rhai a adroddwyd o sawl rhan o Ewrop. Gall gofalu am roddwr organau posibl a'u perthnasau fod yn obaith heriol i lawer o nyrsys ICU, ac eto mae'n agwedd ar ofal nad oes llawer o nyrsys ICU wedi derbyn unrhyw fath o gefnogaeth neu hyfforddiant ar ei chyfer. Gall gwell dealltwriaeth o'r heriau y mae nyrsys ICU yn eu profi yn ystod y broses rhoi organau wella ansawdd gofal, cyfraddau cydsynio a phrofiad cyffredinol teuluoedd rhoddwyr.

Nodau ac Amcanion

Bydd yr adolygiad cwmpasu hwn yn mynd i'r afael â'r nodau canlynol;

 • Darparu trosolwg o'r heriau y mae nyrsys ICU yn eu profi wrth ofalu am roddwyr organau posibl.
 • Nodi'r modelau neu'r strategaethau cymorth a argymhellwyd neu a allai gefnogi nyrsys ICU tuag at eu rôl wrth ofalu am roddwyr organau posibl a'u teuluoedd yn ystod y broses rhoi organau.
 • Mapio a chrynhoi'r dystiolaeth a nodi unrhyw fylchau yn y llenyddiaeth gyfredol.

Cyfraniad a fwriadwyd

Bydd y synthesis tystiolaeth hwn yn adrodd ar y dystiolaeth bresennol ar yr heriau y mae nyrsys ICU yn eu hwynebu wrth ofalu am y rhoddwyr organau posibl. Gall gwell tansefyll o natur heriau hwyluso gweithredu strategaethau cefnogol a fydd, yn y pen draw, yn gwella ansawdd gofal, cyfradd cydsynio a phrofiad cyffredinol teuluoedd nyrsys a rhoddwyr. Bydd canlyniadau'r adolygiad hwn hefyd yn cael eu defnyddio i ddylunio astudiaeth ddoethurol sy'n canolbwyntio'n benodol ar yr heriau y mae nyrsys ICU yn eu profi yn ystod y broses o roi organau.

 

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n arwain modiwl nyrsio israddedig blwyddyn dau (UG) 'Datblygu Ymarfer Nyrsio i Oedolion' (Cymeriant y Gwanwyn). Rwy'n addysgu ar draws y rhaglen nyrsio UG tair blynedd ac mae'r rhan fwyaf o'r pynciau rwy'n eu haddysgu'n gysylltiedig â gofal acíwt a beirniadol. Rwy'n ymwneud yn helaeth ag arwain a chyflwyno amrywiaeth o sesiynau sgiliau clinigol ar draws y rhaglen. Rwyf hefyd yn goruchwylio myfyrwyr sy'n ymgymryd â thraethodau hir israddedig. Fi yw'r arweinydd rhifedd ar gyfer nyrsio sy'n hanfodol i sicrhau bod myfyrwyr yn bodloni gofynion rhaglenni ar gyfer cymwyseddau cyfrifo cyffuriau.

Rwy'n Arholwr Allanol ym Mhrifysgol Swydd Hertford.

Bywgraffiad

Ar ôl 18 mlynedd o yrfa glinigol mewn gofal critigol, ymunais â'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd yn 2015 fel darlithydd nyrsio oedolion.

Roedd fy rôl flaenorol fel nyrs uwch band 7 yn un o'r unedau gofal critigol mwyaf yng ngogledd-orllewin Lloegr yn amrywiol. Fy mhrif gyfrifoldebau oedd arwain a chydlynu sifftiau a sicrhau bod lefelau staffio a sgiliau digonol yn cymysgu i ddiwallu anghenion gofal cleifion. Rwyf wedi arwain nifer o brosiectau gwella gwasanaethau lleol yn ystod fy nghyfnod i. Yn 2013, deuthum yn Ymarferydd Addysg a Datblygu ar gyfer gofal  critigol a datblygiad staff â chymorth trwy gyrsiau derbyn a Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP). 

Yn fy rôl flaenorol, bûm yn dysgu ar raglenni achrededig y brifysgol (Ôl-Dystysgrif / Diploma Cyrsiau Gofal Critcal) a chyrsiau a gydnabyddir yn genedlaethol (Cwrs Rheoli Salwch Acíwt). Trefnais hefyd a hwylusais nifer o ddiwrnodau astudio a hyfforddiant yn seiliedig ar efelychu (Tracheostomi, Rheoli Sedation, Haemofiltration a Chanol Catheters Venous) ar gyfer nyrsys gofal critigol.

Cymwysterau

 • MSc. Gofal Critigol (Rhagoriaeth), Prifysgol Caerdydd
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg, Prifysgol Bolton
 • Diploma Ôl-Sylfaenol mewn Gofal Critigol, Coleg Meddygol Cristnogol, Vellore, India
 • BSc. Nyrsio, Prifysgol Meddygol Tamilnadu Dr. M.G.R, India

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Enillydd: Gwobrau Nyrs y Flwyddyn Coleg Brenhinol Nyrsio Cymru - Addysg Nyrsio (2023)
 • Rownd Derfynol: Gwobr Rhagoriaeth mewn Cenhadaeth Ddinesig (2020)
 • Enwebwyd: Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Caerdydd - Aelod Staff Mwyaf Dyrchafol (2019)
 • Myfyriwr a enwebwyd: Dysgwr y Flwyddyn (2019)

Aelodaethau proffesiynol

 • Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth Nyrs Gofrestredig (Oedolion)
 • Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth Athrawon Cofrestredig

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2015 - cyfredol: Darlithydd (Nyrsio Oedolion), Prifysgol Caerdydd

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Gofal Critigol