Ewch i’r prif gynnwys
Katherine Shelton  BSc PhD Cardiff

Yr Athro Katherine Shelton

(Mae hi'n)

BSc PhD Cardiff

Pennaeth yr Ysgol

Yr Ysgol Seicoleg

Email
SheltonKH1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76093
Campuses
Adeilad y Tŵr, Ystafell 3.02, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Rwy'n gwasanaethu fel pennaeth yr ysgol.

Crynodeb ymchwil

Rwy'n seicolegydd datblygiadol sydd â diddordeb mewn ymddangosiad a chynnal seicopatholeg ddatblygiadol mewn cyd-destunau cymdeithasol yn ystod plentyndod a glasoed.  Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng agweddau ar weithrediad y  teulu a lles seicolegol  plant.

Mae'r ymchwil gyfredol yn cynnwys gweithio gyda Dr Rachel Hiller (Coleg Prifysgol Llundain) a'r Athro Lisa Holmes (Prifysgol Sussex) ar astudiaeth a ariennir gan MRC (Rethink) sy'n ymchwilio i'r mecanweithiau seicolegol sy'n arwain at bontio ar gyfer pobl ifanc â phrofiad o ofal. Rwy'n arwain Astudiaeth Carfan Mabwysiadu Cymru, sydd bellach yn ei 6ed ffrwd o gasglu data, sy'n canolbwyntio ar brofiadau a lles teuluoedd yn y blynyddoedd yn dilyn lleoliad mabwysiadu.   Roedd yr astudiaeth ymchwil hon yn sylfaen dystiolaeth ar gyfer Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Chymdeithas Plant Dewi Sant i ymgorffori model arloesol o ddarparu gwasanaethau ar gyfer teuluoedd mabwysiadol: Mabwysiadu Gyda'n Gilydd: cefnogi mabwysiadu plant sy'n aros hiraf - Ysgol Seicoleg - Prifysgol Caerdydd 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

Articles

Book sections

Ymchwil

Pynciau ymchwil a phapurau cysylltiedig

Mae fy ymchwil yn ymwneud yn bennaf â nodi a deall anghenion seicolegol a chymdeithasol plant a phobl ifanc agored i niwed, yn enwedig y rhai sy'n profi allgáu cymdeithasol. Mae cyfraniad fy ngwaith dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn ddeublyg: (1) i dynnu sylw at y lefel uchel o broblemau iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc sydd â phrofiad o ddigartrefedd a (2) i daflu goleuni ar yr heriau sy'n wynebu darparwyr statudol sy'n gyfrifol am gefnogi plant sydd wedi'u mabwysiadu o ofal. I'r perwyl hwn, arweiniais yr astudiaeth genedlaethol gyntaf o fabwysiadu yng Nghymru a oedd yn llywio polisi ac ymarfer ynghylch anghenion cymorth teuluoedd a phlant.

Cyllid

Burch, K., Richardson F., Neil, B., Shelton, KH, et al. (2023-2024). Gwerthusiad o ddulliau amlddisgyblaethol o gymorth mabwysiadu. Leeds City Council £224k.

Shelton, K.H. & Genc, S. (2022-2024). Rhwydwaith Ymchwil Prifysgol Caerdydd: Niwroddatblygiad. £14.9k

Shelton, K.H. & Jones, D.K. a chydweithwyr (2021-2022). Cronfa Seilwaith Ymchwil Prifysgol Caerdydd. £51k

Hiller, R., Holmes, L., Selwyn, J., Shelton, K.H., MacLeod, J., Siraj, I., Briheim-Cookam, L., & Woodhead, A. (2021-2025). Llunio iechyd meddwl a'r mecanweithiau sy'n arwain at drawsnewidiadau llwyddiannus (heb fod) ar gyfer pobl ifanc â phrofiad o ofal. UKRI. £2.8M.

Van Goozen S.H.M, Thapar, A., Shelton, K.H, Langley, K. Hobson, C., Jones, C., Dyfroedd, C., & Higgins, A. (2021-2024). Astudiaeth Dichonoldeb Uned Asesu Anhwylderau Niwroddatblygiadol: Estyniad. Sefydliad Waterloo. £177,222.

Van Goozen S.H.M, Thapar, A., Collishaw, S., Shelton, KH Langley , K. Hobson, C., Burley, D. (2020-2021). Effeithiau seicogymdeithasol pandemig COVID-19: Nodi problemau iechyd meddwl a chefnogi lles mewn plant a theuluoedd agored i niwed. ESRC:Grant Ymchwil (ES/V009427/1). £512,762.

Shelton, K.H. Paine, A.L. (2020-2021). Astudiaeth Carfan Mabwysiadu Cymru. Llywodraeth Cymru.

Forrester, D. Ford, D., Robling, M., Rees, A., Wilkins, D., & Shelton,   KH (2020-2023). Partneriaeth Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE). Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £2.45M.

Shelton, K.H. & Merchant, C. (2019). Mabwysiadu Gyda'n Gilydd:  Strategaeth cymorth recriwtio ac ymyrraeth gynnar therapiwtig unigol ar gyfer plant â blaenoriaeth. Gwobr Cyflymu Effaith y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.

Shelton, K.H. (2018-2019). Y Gymdeithas rhwng Trawma Cynnar a Lles Seicolegol: Astudiaeth Ymchwiliadol, Hydredol o Blant a fabwysiadwyd o ofal. Sefydliad Waterloo.

Shelton, K.H. (2018-2019). Astudiaeth Carfan Mabwysiadu Cymru. Llywodraeth Cymru.

https://evidence.nihr.ac.uk/alert/adopted-children-can-experience-lasting-mental-health-problems/

Shelton, K.H. (2018-2020). Gwerthusiad o amgylchedd sy'n wybodus yn seicolegol. Llamau.

Shelton, K.H. Lynch, J., & Waters, C. (2017-2019). Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Chymdeithas Plant Dewi Sant i weithredu cefnogaeth ôl-fabwysiadu. Innovate UK. £171,655. Adroddiad diwedd y dyfarniad a raddiwyd, 'Eithriadol'. Enillydd Gwobr Effaith Gymdeithasol Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth Innovate UK, 2021. Mabwysiadu Gyda'n Gilydd: cefnogi mabwysiadu plant sy'n aros hiraf - Ysgol Seicoleg - Prifysgol Caerdydd

Arribas-Ayllon, M. Clarke, A. & Shelton, KH (2017). Profion genomau wrth fabwysiadu: o ansicrwydd newydd i ffurfio teulu. Ymddiriedolaeth Wellcome. £30,564.

Shelton, K.H., Jones, C., & Langley, K. (2016). Anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth a phrofiad o ddigartrefedd: Prosiect celfyddydau creadigol. Cyngor Celfyddydau Cymru. £3225.

Shelton, K.H., Holland. S., Ottaway, H., & Doughty, J., (2013 gyda chyllid yn dechrau  Hydref 2014 i Fedi 2016). Deall elfennau llwyddiant lleoliad cynnar  ar gyfer plant mabwysiedig a'u teuluoedd. Sefydliad  Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR) £198,722.

Reis, F., Frederickson, N., Shelton, KH, McManus, C. (2011-2013). Archwilio llwybrau cysylltu
addasiad seicolegol a chyrhaeddiad academaidd ar draws y cyfnod pontio i'r ysgol uwchradd. Nuffield
Sylfaen. £111,474. [dolen]

van den Bree, M.B.M., Shelton, KH, Heron, J., Munafo, M., Hickman, M &   Maughan, B. (2011-2013).  Dylanwadau grŵp cyfoedion ar y berthynas rhwng   symptomau iselder a chamddefnyddio alcohol yn ystod llencyndod. Bwrdd Cynghori Ymchwil   Ewropeaidd. € 94,486.

Shelton, K.H. > van den Bree M.B.M. (2010 - 2013). Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth: £129,456. Anghenion pobl ifanc sydd â phrofiadau digartrefedd. Adroddiad diwedd y dyfarniad a raddiwyd, 'Eithriadol'. Enillydd Gwobr Effaith Gymdeithasol Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth Innovate UK, 2015.

Shelton, K.H. (2003-4). Gwrthdaro priodasol, strategaethau ymdopi plant a'u   addasiad seicolegol: Dadansoddiad sy'n canolbwyntio ar broses. Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol  . £27,117.

Addysgu

Crynodeb addysgu

Rwy'n cynnull modiwl Lefel 6, 'Seicopatholeg Datblygiadol mewn Plentyndod a Phobl Ifanc' yr wyf yn ei gyd-ddysgu â'r Athro Stephanie van Goozen.

Ar lefel ôl-raddedig, rwy'n addysgu ar y Meistr (MSc) mewn Anhwylderau Seicolegol Plant. 

 

Bywgraffiad

Addysg israddedig

1999: Baglor mewn Gwyddoniaeth, Prifysgol Cymru, Caerdydd. Anrhydedd Dosbarth   Cyntaf.

Addysg ôl-raddedig

2003: Doethur mewn Athroniaeth, Seicoleg. Prifysgol Caerdydd.

2011: Tystysgrif Ôl-raddedig  mewn Addysgu a Dysgu Israddedig Academi Addysg Uwch.

Cyflogaeth

2023 - Pennaeth yr Ysgol. 

2019 - : Athro, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

2017 - 2019: Darllenydd, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd.

2009 - 2016: Darlithydd; Uwch Ddarlithydd. Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd.

2007 - 2008: Cymrawd Ymchwil ac Addysgu. Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd.

2004 - 2006: Seicolegydd Ymchwil, Adran Meddygaeth Seicolegol, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.

2003 - 2004: Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol ESRC, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd.

1998 - 1999: Cynorthwy-ydd Ymchwil, City University, Llundain.

1997 - 1998: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd  .

Anrhydeddau a dyfarniadau

Dyfarniadau

2018: Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Chymdeithas Plant Dewi Sant (2017-2020).

  • Enillydd Gwobr Effaith Gymdeithasol Innovate UK (2021).
  • Enillydd gwobr y Sefydliad ar gyfer Gweithio ar y Cyd (ICW) yn y categori Arloesi. Cyhoeddwyd yr enillydd mewn seremoni yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 13 Rhagfyr 2018.
  • Canmoliaeth uchel ar gyfer gwobr Budd Cymdeithasol a Chymunedol Hyderus o ran Gyrfa (Tachwedd 8fed 2018).

2015:  Awarded the Research Council UK Best of the Best KTP – Budd Cymdeithasol.

2015: Cystadleuaeth Gwobrau Arloesi ac Effaith Prifysgol Caerdydd Gwobr Arloesi Cymdeithasol.

2005: Cymrodoriaeth Deithio, Cymdeithas Geneteg Ymddygiad.

2003: Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol, Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.

2001: Ysgoloriaeth Deithio Charles Cole, Prifysgol Caerdydd ar gyfer ymweliad ymchwil   â Phrifysgol California, Davis.

1999: Gwobr Goffa Stuart Dimond am y prosiect ymchwil israddedig blwyddyn olaf gorau, Prifysgol Caerdydd.

Aelodaethau proffesiynol

2016 - presennol: Grŵp Cynghori Ymchwil Coram BAAF

2015 - presennol: Grŵp Cynghori'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.

2019 - presennol: Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymdeithas Plant Dewi Sant.

Pwyllgorau ac adolygu

Bwrdd golygyddol, Journal of Family Psychology.

Adolygydd Grant, ESRC.

Aelod o'r grŵp cynghori: Astudiaeth Ddichonoldeb Llwybrau Teuluol. Ecorys UK, Prifysgol Canolfan Rees Rhydychen, Ipsos. 

Cynghorydd allanol: Prifysgol Southampton, Ysgol Seicoleg: Tystysgrif UG a PG a Diploma PG mewn Ymarfer Digartrefedd Gwybodus yn Seicolegol (2023-2024).

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordebau ymchwil ôl-raddedig

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau ymchwil ym maes seicoleg ddatblygiadol gyda ffocws penodol ar y teulu fel cyd-destun ar gyfer deall lles plant a phobl ifanc.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am PhD, neu am ragor o wybodaeth  am fy ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â mi'n uniongyrchol (manylion cyswllt ar gael ar y dudalen 'Trosolwg'), neu gyflwyno cais ffurfiol.

Prif oruchwyliwr

Jennifer Blackmore: Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd. Sicrhau sefydlogrwydd i blant sydd wedi'u lleoli i'w mabwysiadu: Esbonio dadelfennu cyn lleoli a Gorchymyn cyn mabwysiadu, ei ganlyniadau a'r cyferbyniad â pharu llwyddiannus.

https://www.cardiff.ac.uk/people/research-students/view/1185220-blackmore-jennifer

Ail oruchwyliwr

Aimee Cummings: Ysgoloriaeth ESRC. Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd. Anghenion iechyd meddwl pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal.

https://www.cardiff.ac.uk/people/research-students/view/2488079-

Olivia Hughes: Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd. Cefnogaeth ar-lein seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar i blant a theuluoedd y mae cyflyrau'r croen yn effeithio arnynt.

https://www.cardiff.ac.uk/people/research-students/view/2463293-

Louisa Roberts: ESRC a HCRW studenthip. Symud: Deall trosglwyddo pobl ifanc ag anghenion gofal cymdeithasol o Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) i wasanaethau oedolion

Catherine Sheehan: Chwarae smalio cymdeithasol plant a'u perthynas ag emosiwn a datblygiad cymdeithasol.

Catherine Sheehan - Pobl - Prifysgol Caerdydd

Lydia Tian: ESRC 1+3 efrydiaeth (2022-2026): Cydnabyddiaeth emosiwn mewn Plant sy'n Derbyn Gofal yng Nghymru: Astudiaeth Ymchwilio ac Ymyrraeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Olivia Hughes

Olivia Hughes

Myfyriwr ymchwil