Ewch i’r prif gynnwys
Victoria Shepherd

Dr Victoria Shepherd

Uwch Gymrawd Ymchwil - Nyrs

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
ShepherdVL1@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 413, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Treialon Ymchwil lle mae gen i ddiddordeb arbennig mewn ymchwil sy'n cynnwys poblogaethau sydd heb eu gwasanaethu'n ddigonol gyda ffocws penodol ar boblogaethau a lleoliadau lle gall caniatâd gwybodus fod yn heriol fel pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal, gofal critigol a lleoliadau brys, a threialon sy'n cynnwys defnyddio modelau dirprwy a 'chaniatâd gohiriedig'.

Rwy'n arwain rhaglen o ymchwil fethodolegol sy'n archwilio'r materion moesegol, cyfreithiol ac ymarferol sy'n ymwneud ag ymchwil sy'n cynnwys oedolion nad oes ganddynt ganiatâd capasiti. Mae hyn yn cynnwys Cymrodoriaeth Uwch NIHR gyfredol a Chymrodoriaeth Ymchwil Ddoethurol NIHR blaenorol. Mae'r rhaglen ymchwil hon yn cynnwys datblygu ymyriadau cymhleth i fynd i'r afael â'r rhwystrau moesegol a methodolegol i gynnal treialon gydag oedolion nad oes ganddynt alluedd. Fel rhan o'r rhaglen ymchwil hon, datblygwyd gwefan sy'n darparu gwybodaeth ac adnoddau ar gapasiti a chaniatâd i ymchwil: https://www.capacityconsentresearch.com/

Rwy'n cymryd rhan mewn ac yn arwain nifer o astudiaethau ymchwil cartrefi gofal, gan gynnwys arwain astudiaeth i sefydlu'r blaenoriaethau ymchwil mewn cartrefi gofal gan ddefnyddio dulliau sy'n seiliedig ar gonsensws, ac rwy'n aelod o nifer o gydweithrediadau ymchwil cartrefi gofal cenedlaethol a rhyngwladol. Rwy'n Gadeirydd Grŵp Cynghori ENRICH Cymru. Cyn hyn cefais yrfa glinigol helaeth fel Nyrs Gofrestredig, treuliodd y mwyafrif mewn lleoliadau gofal critigol yng Nghymru a Lloegr. Rwyf hefyd yn aelod arbenigol ar Bwyllgor Moeseg Ymchwil y GIG. O fewn CTR rwy'n cyd-arwain y Grŵp Cynhwysiant mewn Treialon / Astudiaethau a'r Grŵp RN&AHP.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Articles

Book sections

Thesis

Ymchwil

Oedolion sydd â galluedd diffygiol i gydsynio

Fy mhrif ddiddordeb ymchwil yw mynd i'r afael â'r heriau moesegol a methodolegol o ran cynnwys oedolion nad oes ganddynt allu mewn ymchwil. Ar hyn o bryd mae gen i Gymrodoriaeth Uwch NIHR 'Penderfynu am ymchwil i eraill: treial astudiaeth ddichonoldeb ac effeithiolrwydd o ymyriad cymorth penderfyniadau newydd i ymgyngoreion a chynrychiolwyr cyfreithiol oedolion nad oes ganddynt y gallu i gydsynio (CONSULT)' (2021-2026). Bydd yr ymyrraeth (offeryn cymorth penderfynu i wella gwneud penderfyniadau drwy ddirprwy ar gyfer ymchwil yn cael ei werthuso gan ddefnyddio dyluniad 'Astudio o fewn Treial' (SWAT) i wreiddio'r gwerthusiad mewn hyd at 5 treial cynnal.

Fel rhan o brosiect CONSULT, arweiniais astudiaeth ansoddol yn archwilio barn ymchwilwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol am y rhwystrau a'r hwyluswyr i gynnal treialon yn ymwneud ag oedolion nad oes ganddynt alluedd i gydsynio (Astudiaeth CONSULT-ENABLE ). Rwyf hefyd yn arwain yr Astudiaeth CONSULT-ADVANCE i archwilio barn rhanddeiliaid am ymarferoldeb a derbynioldeb cynllunio ymchwil ymlaen llaw, sy'n broses i bobl fynegi eu dymuniadau am gyfranogiad ymchwil cyn colli unrhyw gapasiti i gydsynio.

Rwy'n arwain y gwaith o ddatblygu canlyniad craidd a osodwyd i werthuso ymyriadau sy'n gwella penderfyniadau dirprwyol ynghylch cyfranogiad ar ran oedolion nad oes ganddynt gapasiti (Astudiaeth COnSiDER) sydd wedi'i gofrestru ar gronfa ddata COMET (#1409). Ochr yn ochr â hyn, rwy'n datblygu mesur canlyniadau newydd i asesu ansawdd y penderfyniadau a wneir am ymchwil ar ran rhywun nad oes ganddynt alluedd i gydsynio - y Raddfa Gyfunol ar gyfer Penderfyniadau Cydsyniad Gwybodus trwy Ddirprwy (graddfa CONCORD).

Rwyf hefyd yn arwain y gwaith o ddatblygu'r Fframwaith NIHR CYNNWYS Galluedd Diffygiol i Gydsynio sy'n offeryn i helpu ymchwilwyr i ddylunio treialon sy'n cynnwys oedolion â galluedd diffygiol i gydsynio. Mae pecyn cymorth gweithredu yn cael ei ddatblygu fel rhan o brosiect a gefnogir gan gyllid 'Arloesi i Bawb' gan Brifysgol Caerdydd (2022-2023).

Yn flaenorol, cynhaliais Gymrodoriaeth Ymchwil Ddoethurol NIHR i archwilio'r heriau moesegol, cyfreithiol ac ymarferol ynghylch cynnwys y poblogaethau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan ddefnyddio dulliau cymysg a dulliau rhyngddisgyblaethol (2016-2019). Arweiniais astudiaeth ddilynol i gynnal profion gwybyddol ar yr ymyrraeth cymorth penderfyniadau (Astudiaeth PENDERFYNIAD 2) a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome trwy Gyllid Sefydliadol ISSF (2020).

Rwy'n goruchwylio nifer o fyfyrwyr meddygol BSc Rhyng-gyfrifol a phrosiectau PhD yn y maes hwn, ac yn ddiweddar curadodd ymchwil ac adnoddau ar 'Ymchwil a gallu i gydsynio' ar gyfer gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru https://socialcare.wales/curated-research/research-and-capacity-to-consent (fersiwn Gymraeg: https://gofalcymdeithasol.cymru/curadur-yr-ymchwil/ymchwil-ar-gallu-i-gydsynio ).

Cartrefi Gofal

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn ymchwil cartrefi gofal. Arweiniais Astudiaeth Blaenoriaethu Ymchwil ledled y DU mewn Cartrefi Gofal, a oedd â'r nod o nodi cyfres o flaenoriaethau ymchwil ar gyfer ymchwil cartrefi gofal gyda grŵp allweddol o randdeiliaid, a chanlyniad craidd cyfredol a osodwyd ar gyfer atal COVID-19 mewn cartrefi gofal (COS COVID PCARE). Rwyf hefyd yn ymwneud â chydweithio ag ymchwilwyr/sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol eraill i ddatblygu cynigion ymchwil sy'n cynnwys pobl hŷn mewn gofal hirdymor, y mae rhai ohonynt yn mynd i'r afael â meysydd a nodwyd fel blaenoriaethau ymchwil.

Rwy'n gyd-ymgeisydd ar brosiect sy'n datblygu hyfforddiant cymorth hunanreoli ar gyfer gofalwyr oedolion hŷn ag osteoarthritis a chyflyrau ychwanegol (SUSTAIN).

Treialon Clinigol

Mae gweithgareddau ymchwil blaenorol yn cynnwys cyfrannu at ddylunio, cyflwyno ac adrodd ar hapdreialon rheoledig aml-ganolfan, gan gynnwys: Plant ag ecsema, Rheoli gwrthfiotigau - Astudiaeth CREAM (NIHR HTA), STeroids Llafar ar gyfer Datrys otitis cyfryngau gydag effusion (OME) Mewn Plant - Astudiaeth OSTRICH (NIHR HTA) a Probiotics i Leihau Heintiau iN CarE reSidentS cartref - PRINCES Study (NIHR EME).

Rwy'n arwain 'Prosiect Astudio o fewn A' (SWAP) sy'n astudiaeth fethodolegol sydd wedi'i hymgorffori â threial i werthuso effeithiolrwydd clinigol a chost ymyriad cymorth hunanreoli unigol osteoarthritis wedi'i gyd-ddylunio ar gyfer hyrwyddo ansawdd bywyd sy'n gysylltiedig ag iechyd a lleihau costau gofal iechyd (TIPTOE) (2023-2026). Bydd y SWAP wedi'i fewnosod yn archwilio ac yn mynd i'r afael â recriwtio a chadw grwpiau sydd heb eu gwasanaethu'n ddigonol yn y treial ac yn nodi rhwystrau i'w cynnwys, ochr yn ochr â QRI QUINTET.

Treialon Ymchwil Methodoleg

Mae gen i ddiddordeb mewn ymchwil i wella ymddygiad treialon, gyda ffocws penodol ar wella cynhwysedd poblogaethau sydd heb eu gwasanaethu mewn ymchwil. Rwy'n cyd-arwain thema cynwysoldeb Gweithgor Ymddygiad Treialon Partneriaeth Ymchwil Methodoleg MRC-NIHR.

Moeseg Ymchwil

Rwy'n ymwneud â nifer o brosiectau sy'n archwilio agweddau moesegol ar ymchwil, gan gynnwys modelau o gydsyniad a ddefnyddir mewn gwahanol gyd-destunau ymchwil megis sefyllfaoedd brys, a phenderfyniadau cleifion a chlinigwyr.

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

Enillydd y rownd derfynol yng Ngwobrau Nyrs y Flwyddyn Cymru 2019 - Gwobr Cefnogi Gwella Drwy Ymchwil (ail orau)

PhD Penderfynu ar ymchwil i eraill: cyfrifon normadol, empirig a chyfreithiol o wneud penderfyniadau drwy ddirprwy ar gyfer ymchwil a datblygu ymyrraeth cymorth penderfyniadau (Tachwedd 2019)

BSc Gofal Acíwt a Beirniadol, MA Cyfraith Gofal Iechyd a Moeseg. Traethawd hir: Poblogaethau bregus mewn ymchwil feddygol: a yw rheoleiddio ymchwil yn 'eu diogelu i farwolaeth'? (Medi 2014)

Aelodaethau proffesiynol

NMC (Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth)

Sefydliad Moeseg Meddygol

Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr Nyrs y Flwyddyn RCN Cymru

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o Bwyllgor Moeseg Ymchwil y GIG (2019-presennol)

Cadeirydd Grŵp Cynghori ENRICH Cymru (2021-presennol)

Golygydd Ymgynghorol mewn treialon clinigol ac astudiaethau cartrefi gofal ar gyfer Geriatreg, Gerontoleg a Heneiddio (Mawrth 2020-presennol)

adolygydd cyfnodolion (e.e. treialon, oedran a heneiddio, addysg nyrsio mewn ymarfer)

Adolygydd grant (e.e. NIHR, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

  • treialon ymchwil methodoleg sy'n canolbwyntio ar gynnwys grwpiau sydd heb eu gwasanaethu'n ddigonol
  • materion moesegol a chyfreithiol mewn ymchwil sy'n cynnwys poblogaethau lle gallai fod heriau o ran galluedd i gydsynio
  • Ymchwil cartrefi gofal a chartrefi gofal
  • nyrsio gyda ffocws penodol ar ofal critigol a gofal pobl hŷn

Goruchwylio PhD cyfredol:

Teitl: Ymgysylltu â phreswylwyr cartrefi gofal mewn ymchwil: nodi rhwystrau a hwyluswyr a datblygu ymyrraeth i gefnogi preswylwyr i wneud penderfyniadau a chynllunio ymlaen llaw ar gyfer ymchwil (ENGAGE)

Myfyriwr PhD: Llydaw Nocivelli

Tîm goruchwylio: Yr Athro Fiona Wood, Dr Victoria Shepherd, Yr Athro Kerry Hood, Yr Athro Carolyn Wallace

Nod y prosiect PhD dulliau cymysg hwn yw archwilio sut y gall preswylwyr cartrefi gofal a'u gofalwyr ymwneud yn well ag ymchwil, a'r rhwystrau a'r hwyluswyr i'w cynnwys. Gan ddefnyddio dulliau datblygu ymyrraeth sefydledig, bydd ymyrraeth yn cael ei datblygu i gefnogi sgyrsiau am ymchwil gyda phreswylwyr cartrefi gofal a hwyluso cynllunio ymlaen llaw ar gyfer cyfranogiad ymchwil. Bydd y canfyddiadau'n cefnogi cyfleoedd i drigolion cartrefi gofal gymryd rhan mewn ymchwil, sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed, a derbyn gofal o ansawdd sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn y dyfodol. Fe'i hariennir trwy efrydiaeth PhD Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (2021-2024).

Manylion pellach: https://healthandcareresearchwales.org/researchers/our-funded-projects/engaging-care-home-residents-research-identification-barriers-and

Teitl: Ei gwneud hi'n haws i dimau treial ddylunio treialon cynhwysol

Myfyriwr PhD: Azar Alexander-Sefre

Tîm goruchwylio: Yr Athro Shaun Treweek, Dr Heidi Gardner, Dr Victoria Shepherd, Dr Frances Sherratt

Mae angen i gyfranogwyr treial gynrychioli'r rhai mewn cymdeithas y bwriedir iddynt elwa o ganlyniadau'r treial. Bydd y grwpiau sydd angen cynrychiolaeth fwyaf yn amrywio o dreial i dreial. Gall grŵp heb ei wasanaethu ar gyfer un math o dreial fod yn wahanol iawn i grŵp arall. Gall rhesymau dros pam nad yw grwpiau sydd heb eu gwasanaethu yn cael eu cynnwys mewn rhywfaint o ymchwil fod yn gymhleth, ond mae'n haws penderfynu a yw atebion i ddatrys rhwystrau cynhwysiant yn haws i'w penderfynu os cânt eu hystyried o ddechrau treial. Mae croestoriadedd yn mynd gam ymhellach i gydnabod y gallai fod sawl ffactor (er enghraifft ethnigrwydd a rhyw) sy'n cyfuno ac yn arwain at anfantais neu wahaniaethu. Datblygwyd ychydig o offer yn ddiweddar o'r enw Fframweithiau INCLUDE (gweler https://www.trialforge.org/trial-forge-centre/diversity/) i helpu timau treialu i feddwl sut y gallai eu penderfyniadau dylunio ei gwneud hi'n hawdd neu'n anodd i rai grwpiau gymryd rhan. Nod y prosiect PhD dulliau cymysg hwn yw darparu proses symlach i dimau treial lywio eu ffordd trwy'r Fframweithiau'n effeithlon. I wneud hyn, yn gyntaf bydd angen i ni benderfynu ble mae croestoriadoldeb rhwng gwahanol grwpiau sydd heb wasanaeth digonol yn bodoli a beth mae hyn yn ei olygu i ymchwilwyr y bydd angen iddynt ystyried y grwpiau hyn wrth ddylunio eu treialon. Yn ogystal, bydd y prosiect yn ystyried pa fathau o awgrymiadau a all alluogi ymchwilwyr i ymchwilio'n effeithiol i'r rhwystrau a'r heriau y gallai'r poblogaethau croestoriadol hyn eu cael gyda chyfranogiad. Yn olaf, bydd y prosiect yn ymchwilio pa fathau o atebion y gellid eu rhoi i ymchwilwyr i sicrhau bod y cwestiynau Fframwaith hanfodol hyn nid yn unig yn cael eu gofyn ond eu gweithredu, i sicrhau bod eu treialon yn wirioneddol gynhwysol mewn ymarfer. Fe'i hariennir trwy MRC TMRP DTP Ysgoloriaeth ym Mhrifysgol Aberdeen (2022-2025).

Manylion pellach: https://www.abdn.ac.uk/hsru/what-we-do/research/projects/making-it-easier-for-trial-teams-to-design-inclusive-trials-341

Goruchwyliwr a enwyd ar Raglen Hyfforddiant Academaidd Clinigol GW4 ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol (GW4-CAT HP)

Goruchwyliaeth gyfredol

Brittany Nocivelli

Brittany Nocivelli

Myfyriwr ymchwil

External profiles