Ewch i’r prif gynnwys
Luke Sloan

Yr Athro Luke Sloan

Partner Academaidd ar gyfer Llais ac Ymgysylltu Myfyrwyr

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
SloanLS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70262
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 1.27, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fel Partner Academaidd ar gyfer Llais ac Ymgysylltu Myfyrwyr yn Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd, rwy'n goruchwylio rhaglen newid sefydliadol eang sy'n ymestyn ar draws sawl prosiect gyda'r nod o wella profiad myfyrwyr yng Nghaerdydd, hyrwyddo a gwrando ar lais myfyrwyr, a chau'r ddolen adborth. Mae'r prosiectau hyn yn ymdrin â meysydd fel Gwella Modiwlau, Pwls Caerdydd, Unitu a gwaith arall fel y manylir yn Fframwaith Llais y Myfyrwyr. Rwy'n cadeirio'r Pwyllgor Llais a Phartneriaeth Myfyrwyr sy'n adrodd i'r Pwyllgor Profiad Addysg a Myfyrwyr, yr wyf hefyd yn eistedd arno.

Fi yw Cadeirydd Grŵp Rheoli Arolwg y Brifysgol, sydd â goruchwyliaeth o'r holl arolygon sefydliadol (gan gynnwys ACF, PTES a PRES). Rwy'n aelod o'r Uwch Dîm Addysg a'r Grŵp Goruchwylio Perfformiad Addysg, y ddau dan gadeiryddiaeth Addysg PVC a Phrofiad Myfyrwyr.

Rwy'n gyd-awdur y 6ed Argraffiad o Ddulliau Ymchwil Gymdeithasol Bryman, a gyhoeddwyd yn 2021.

Rwy'n Ddirprwy Gyfarwyddwr y Lab Gwyddor Data Cymdeithasol ac mae fy ngwaith ar ddeall pwy sy'n defnyddio Twitter trwy ddatblygu dirprwyon demograffig a chysylltiad data yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae fy nghefndir mewn Gwyddor Wleidyddol ond mae fy niddordebau yn fethodolegol yn bennaf ac yn rhychwantu'r Gwyddorau Cymdeithasol, ac felly rwy'n canolbwyntio ar gynrychiolaeth, daearyddiaeth, dadansoddi meintiol a modelu, gan archwilio cysylltedd data ac arolygon cymdeithasol. Defnyddiwyd fy ngwaith yng nghanllawiau GSR ar sut y gellir defnyddio data Twitter i ychwanegu at ymchwil gymdeithasol.

Rwy'n arwain y prosiect ESRC a ariannwyd yn ddiweddar 'Understanding [Online/Offline] Society: Linking Surveys with Twitter Data' (£906,021, ES/S015175/1). Gallwch ddarganfod mwy am y prosiect yma: https://natcen.ac.uk/linking-survey-and-digital-trace-data 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Crynodeb

Rwy'n Ddirprwy Gyfarwyddwr y Labordy Gwyddor Data Cymdeithasol. Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw deall cynrychiolaeth ar Twitter ac ychwanegu data cyfryngau cymdeithasol trwy gysylltiad data. Rwyf wedi gweithio ar ystod o brosiectau sy'n ymchwilio i ddefnydd data Twitter ar gyfer deall ffenomenau cymdeithasol sy'n cwmpasu pynciau fel rhagfynegiad etholiad, olrhain (cam)lluosogi gwybodaeth yn ystod creithiau bwyd a 'synhwyro trosedd'.  Mae fy ngwaith cyhoeddedig yn canolbwyntio ar ddatblygu dirprwyon demograffig ar gyfer data Twitter i ddeall ymhellach pwy sy'n defnyddio'r platfform a chynyddu defnyddioldeb data o'r fath ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol. Rwy'n aelod arbenigol o'r Social Media Analytics Review and Information Group (SMARIG) sy'n dwyn ynghyd academyddion ac asiantaethau'r llywodraeth ac yn gweithio'n agos gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol a'r Asiantaeth Safonau Bwyd. Ar hyn o bryd rwy'n cymryd rhan mewn tair astudiaeth arolwg cymdeithasol fawr yn y DU sy'n archwilio cysylltiad posibl rhwng Twitter a data arolygon - Agweddau Cymdeithasol Prydain 2015, Astudiaeth Etholiad Cymru 2016 a Phanel Arloesi Understanding Society 2017.

Grantiau Ymchwil (gwobr)

 • Deall [Ar-lein/All-lein] Cymdeithas: Cysylltu Arolygon â Data Twitter, ESRC (Prif Ymchwilydd, £906,021), ES/S015175/1*
 • Troseddau Casineb ar ôl Brexit: Cysylltu mathau o ddata daearol a newydd i lywio llywodraethu, ESRC (Cyd-ymchwilydd, £249,995), ES/S006168/1
 • Labordy Gwyddorau Data Cymdeithasol: Datblygu Dulliau a Seilwaith ar gyfer Dadansoddi Data Agored mewn Ymchwil Cymdeithasol 2017-2020, ESRC (Cyd-ymchwilydd, £705,050) ES/P008755/1
 • Astudiaeth Etholiad Cymru 2016, ESRC (Cyd-ymchwilydd, £226k) ES/M011127/1
 • Canfyddiadau cyhoeddus o system fwyd y DU: dealltwriaeth ac ymgysylltiad y cyhoedd, ac effaith argyfyngau a dychryn 2014, ESRC/ASB (Cyd-ymchwilydd , £291,200), ES/M003329/1
 • Prosiect Arloesi Methodolegol NCRM 2013 (Cyd-ymchwilydd, tua £ 180k): COSMOS 2.0 Mashing Data Cyfryngau Cymdeithasol, Dadansoddi Tensiwn a Rhagfynegi Dadansoddeg
 • Plant Nuffield, Pobl Ifanc a Theuluoedd yn defnyddio'r Gwasanaeth Gwaith Cymdeithasol ym Mhedair Astudiaeth Carfan y DU 2013 (Cyd-ymchwilydd, tua £150k): prosiect sy'n ymchwilio i gyswllt gweithwyr cymdeithasol ag ymatebwyr Astudiaeth Carfan y Mileniwm, ALPAC, BHPS a LSYPE
 • Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Menywod yn Ychwanegu Gwerth i'r Economi 2012 – WAVE (Cyd-ymchwilydd, tua £1m): Prosiect sy'n ymchwilio i'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru, cyfrifoldeb penodol am linyn meintiol sy'n cynnwys goruchwylio cydymaith ymchwil

*Deall Cymdeithas [Ar-lein/All-lein]: Cysylltu Arolygon â Data Twitter (ES/S015175/1)

Mae deall ymddygiadau, agweddau a hunaniaethau mewn gofod ar-lein yn her allweddol i Wyddor Gymdeithasol yr 21ain Ganrif. Mae'r cyfleoedd a ddarperir gan lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter yn sylweddol, gyda rhwng 300 a 500 miliwn o drydariadau wedi'u cynhyrchu bob dydd yn cynrychioli rhyngweithiadau, rhwydweithiau, barn ac ymatebion ar lefel amserol hynod gronynnog (ac weithiau gofodol). Ar gyfartaledd mae 4,500 o drydariadau yn cael eu hysgrifennu bob eiliad ac mae'r cyflymder hwn o ddata yn cynnig cipolwg amser real i ni ar y byd cymdeithasol. Fodd bynnag, y pryf yn yr ennaint i ymchwilwyr yw bod gennym ddealltwriaeth gyfyngedig o bwy (neu beth yn achos 'bots') sy'n bresennol yn y gofod ar-lein ac i ba raddau y gellir cymryd cynrychiolaeth ar-lein actorion cymdeithasol i gynrychioli'r byd cymdeithasol. Mae angen mynd i'r afael â phryderon sylfaenol yr hyn y gellir ei wybod a sut y gallwn wybod bod angen mynd i'r afael ag ef cyn y gall y gwyddorau cymdeithasol gofleidio, er bod ganddo ddogn iach o rybudd, Twitter fel ffynhonnell wybodaeth ar y byd cymdeithasol.

Yng ngoleuni hyn, mae'r prosiect hwn yn ceisio canfod pa fewnwelediadau y gall Twitter eu cynnig i ni i ffenomen gymdeithasol trwy gysylltu cynnwys a metadata trydar â data arolwg o dri phrif arolwg yn y DU - Agweddau Cymdeithasol Prydain 2015, Panel Arloesi Understanding Society 2017 a Phanel NatCen. Yn ei hanfod, mae'r prosiect hwn yn ymarfer mewn dull, graddnodi a gwirio, trwy gymryd yr hyn a wyddom am ymatebydd ac archwilio i ba raddau y gallai nodwedd hysbys benodol amlygu (neu beidio) yn y lleoliad ar-lein, ac i'r gwrthwyneb. Mae gwerth methodolegol clir yn hyn o beth - mae cael caniatâd i gysylltu ffynonellau ychwanegol o ddata ag ymatebion yr arolwg yn cael ei ddefnyddio fwyfwy i wella gwerth data'r arolwg, dilysu mesurau arolwg, a mynd i'r afael â materion heb ymateb. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o ymchwil flaenorol ar gydsynio wedi canolbwyntio ar gofnodion gweinyddol, ac mae angen deall cydsyniad sy'n ymwneud â mathau newydd eraill o ddata.

Gyda dulliau newydd mae cyfyngiadau i weithio'n ddamcaniaethol - gall cyfyngiadau annisgwyl ddod i'r amlwg, ac nid yw gwerth y dyluniad yn amlwg heb gyd-destun ymchwil go iawn. Felly, rydym yn cynnig casglu data pellach fel rhan o astudiaeth achos sylweddol ynghylch agweddau ac ymddygiadau tuag at leiafrifoedd ethnig a fydd yn ceisio datgelu heriau 'cudd' a dangos sut y gellir defnyddio'r fethodoleg hon, yn ogystal â chyfrannu at y llenyddiaeth sylweddol. Er mwyn gwneud y gorau o werth yr ymchwil ar gyfer y gymuned academaidd ehangach, bydd y gwaith hwn yn ei dro yn llywio pecyn gwaith sy'n canolbwyntio'n llwyr ar archifo, rhannu ac ailddefnyddio'r set ddata gysylltiedig a/neu ddeilliad ohono. Er mai dim ond un o lawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yw Twitter, dyma'r mwyaf agored a hygyrch ac mae'n darparu maes profi lle gellir profi a gwerthuso materion cydsynio, cysylltu, archifo a rhannu. Rydym yn rhagweld y bydd llawer o'r gwersi a'r protocolau a ddatblygwyd fel rhan o'r ymchwil hon yn weithredol berthnasol i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill.

I grynhoi, mae'r prosiect ymchwil yn ceisio ateb y cwestiynau ymchwil canlynol:

RQ1) Sut y gellir defnyddio data Twitter i wella data arolwg?

RQ2) Sut y gellir defnyddio data arolwg i werthuso mesurau dirprwy demograffig presennol a datblygu rhai newydd?

RQ3) Sut allwn ni annog caniatâd gwybodus i gysylltiad data cyfryngau cymdeithasol?

Astudiaeth Arddangoswr RQ4: Sut y gall data cysylltiedig (a adroddir yn uniongyrchol ac a arsylwyd yn anuniongyrchol) ein helpu i ddeall agweddau'r cyhoedd tuag at grwpiau ethnig lleiafrifol?

RQ5) Sut y gellir casglu data cyfryngau cymdeithasol, sy'n gysylltiedig â data'r arolwg, ei ddadansoddi, ei archifo, a'i rannu mewn modd cyfreithiol a moesegol sy'n cynnal cyfleustodau?

Gallwch ddarganfod mwy am y prosiect yma: https://natcen.ac.uk/linking-survey-and-digital-trace-data

 

Addysgu

Summary

I have three key roles in the University that are directly related to teaching.

As Co-Director of the Cardiff Q-Step Centre of Excellence in Quantitative Methods Teaching (and Teaching Group Coordinator) I am responsible for overseeing the successful implementation and quality control of all our new programme content on BSc Social Analytics. The Q-Step Centre award was given after an international peer-review process and we are 3 years (halfway) into the project.

As a Co-Director for Teaching and Learning I oversee all admissions, recruitment and marketing activities in the School.

I also coordinate the annual State of the Campus Project – a week long experiential learning event that all our 300+ returning year two students partake in during the first week of teaching. During this week our students conduct a research project of interest to the University community involving the collection, analysis and presentation of qualitative and quantitative data. In 2015 we focused on student accommodation and this in turn informed the student housing charter with over 1,000 surveys conducted, 200 images captured and 200 interviews transcribed. For 2016 students will be focusing on the issue of race in the University with their findings and analysis potentislly feeding in to the University’s application for the Race Equality Charter Mark.

Teaching/Scholarship Grants (awarded)

 • Q-STEP Centre for Excellence in Quantitative Methods Teaching, funded by the Nuffield Foundation, HEFCE and ESRC (Co-Director, approx. £1.3m)
 • Changing the Learning Landscape, A national Student-Led Survey: creating a cross-institutional survey project through student collected data for better quantitative methods teaching 2013, HEA (Principle Investigator, £750)
 • Innovation in the Assessment of Social Science Research Methods in UK HEIs 2013, HEA (Principle Investigator, £7,900).
 • ESRC Research Development Initiative 2011 (Co-Investigator, approx £90K): a project to develop an international pedagogic network in which good practice can be shared in teaching quantitative methods (QM), ES/J011851/1
 • ESRC Curriculum Innovation 2011 (Co-Investigator, approx £90k): a project to develop new modules in the social science curriculum in which quantitative methods are embedded, ES/J011843/1

Bywgraffiad

Education & Qualifications

 • 2007-2010: PhD (Political Science) University of Plymouth, UK*
 • 2006-2007: MSc (Social Research) University of Plymouth, UK*
 • 2003-2006: BSc Hons (Politics) University of Plymouth, UK

* awarded a 1+3 ESRC Studentship with the Elections Centre, University of Plymouth

Career Overview

 • April 2014 - present: Senior Lecturer, School of Social Sciences, Cardiff University, UK
 • Jan 2011 - March 2014: Lecturer, School of Social Sciences, Cardiff University, UK
 • Oct 2010 - Dec 2010: Research Fellow in Leadership & Governance, Plymouth Business School, University of Plymouth, UK

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Winner of the "Most Effective Teacher Award" at the Cardiff University Enriching Student Life Awards for innovation in research methods teaching in 2013
 • "Knowing the Tweeters" shortlisted for Sociological Research Online Best Paper Award in 2013

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Higher Education Academy
 • Member of the Political Studies Association

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau/Grwpiau Mewnol

 • Cyd-gadeirydd Pwyllgor Llais a Phartneriaeth y Myfyrwyr
 • Cadeirydd Pwyllgor Derbyn a Recriwtio Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
 • Aelod o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Uwch Dîm Rheoli
 • Aelod o Fwrdd Prosiect Recriwtio a Throsi'r Dewis Cyntaf y Brifysgol
 • Aelod o Bwyllgor Addysgu a Dysgu Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
 • Aelod o Grŵp Derbyn a Recriwtio Coleg AHSS
 • Aelod o Grŵp Arolwg Myfyrwyr y Brifysgol
 • Aelod o'r grŵp llywio ar gyfer prosiect canolig/mawr a ariennir o dan Gronfa Arloesi Addysg Prifysgol Caerdydd ("Heriau Mawr trwy Ddysgu Seiliedig ar Brosiect")

Pwyllgorau/Grwpiau Allanol

 • Aelod o'r Cathy Marsh Institue ar gyfer Bwrdd Cynghori Ymchwil Cymdeithasol (Prifysgol Manceinion)
 • Aelod o Grŵp Llywio Gwybodaeth Ôl-raddedig HEFCE (PISG)
 • Adolygydd grant ar gyfer ESRC, Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol y Swistir (SNSF), Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (ERC)
 • Aelod arbenigol o'r Grŵp Adolygu ac Arloesi Cyfryngau Cymdeithasol Analytics (SMARIG), a sefydlwyd i ddarparu arweiniad strategol i adrannau ac asiantaethau'r llywodraeth ar sut y gellir defnyddio data cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymchwil gymdeithasol.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Jodie Luker

Jodie Luker

Myfyriwr ymchwil