Ewch i’r prif gynnwys
Matthew Smalley  BA (Hons) (Oxon) PhD

Yr Athro Matthew Smalley

BA (Hons) (Oxon) PhD

Athro

Ysgol y Biowyddorau

Email
SmalleyMJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75862
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Mae fy grŵp yn ceisio deall sut mae'r cyfuniad o wahanol friwiau genetig sy'n cychwyn tiwmor sy'n digwydd mewn gwahanol gelloedd coesyn a chynhenid arferol yn ysgogi heterogenedd canser. Gan weithio gydag amrywiaeth o systemau model, mae gennym ddiddordeb mewn heterogenedd rhyng-diwmor – y gwahaniaethau clinigol rhwng tiwmorau – yn ogystal â heterogenedd o fewn tiwmor ac ymateb gwahanol is-setiau celloedd i bwysau dethol fel therapi. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i nodi targedau therapiwtig newydd ar gyfer rhwystro cychwyniad tiwmorau, twf, ymwrthedd therapi a metastasis mewn gwahanol isdeipiau tiwmorau, gyda diddordeb arbennig mewn canser y fron triphlyg-negyddol a swyddogaethau atgyweirio di-DNA BRCA1.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda milfeddygon ac oncolegwyr milfeddygol i astudio canser mewn cŵn. Mae gwahanol fridiau cŵn mewn perygl o wahanol fathau o ganser (er enghraifft, mae sbanielau sbringer Saesneg mewn mwy o berygl o ganser mammari, o'i gymharu â chroesfridiau, tra bod rottweilers mewn mwy o berygl o osteosarcoma) ac felly maent yn system ddelfrydol i nodi ffactorau genetig sy'n effeithio ar risg canser. Bydd hyn nid yn unig o fudd i'n dealltwriaeth o darddiad canser yn gyffredinol (y oncoleg gymharol neu'r dull 'Un Iechyd') ond hefyd o fudd uniongyrchol i reoli anifeiliaid cydymaith yn glinigol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Mae canser y fron yn glefyd heterogenaidd iawn. Mae'r heterogenedd hwnnw i'w gael fel heterogenedd rhyng-tiwmor a mewnol. Gellir dosbarthu heterogenedd rhyng-tiwmor ar sail paramedrau clinigol (ee gradd, mynegiant o dderbynyddion hormonau), proffilio mynegiant genynnau a / neu ddisgrifiad histolegol (mae mwy nag 20 o isdeipiau histolegol gwahanol o ganser y fron mewn pobl) ac nid yw'r sail fiolegol ar gyfer yr heterogenedd hwn yn hysbys i raddau helaeth. Os gallwn ddeall hyn, bydd gennym nid yn unig well dealltwriaeth o fioleg sylfaenol datblygu tiwmorau, ond bydd hefyd yn arwain at haenu cleifion yn well a datblygu therapïau wedi'u targedu ar gyfer isdeipiau tiwmor penodol.

Mae heterogenedd mewn-tiwmor yn cael ei ddangos gan y llu o wahanol fathau o gelloedd a geir o fewn tiwmor. Gellir disgrifio'r rhain o ran eu hymddangosiad, ee epithelioid, celloedd gwerthyd (tebyg i EMT), squamoid, ond hefyd yn swyddogaethol. Gall celloedd heterogenaidd swyddogaethol fod yn gyfrifol am gynnal y tiwmor sylfaenol yn ogystal ag ar gyfer hadu metastases a rhoi ymwrthedd tiwmor i ymyriadau therapiwtig (er na all pob cell ddangos yr holl eiddo hyn). Yn bwysig, nid oes gan y poblogaethau swyddogaethol hyn hunaniaethau sefydlog, ond gallant godi de novo yn y tiwmor a hefyd esblygu mewn ymateb i bwysau dethol, sy'n cynrychioli targed symudol ar gyfer therapi.

Rydym yn gweithio gyda gwahanol systemau model i fynd i'r afael â'r materion hyn. Rydym wedi defnyddio modelau llygoden o ganser y fron i ymchwilio i sut y gall yr un briwiau genetig sy'n digwydd mewn gwahanol gelloedd tarddiad coesyn/progenitor effeithio ar heterogenedd canser y fron. Rydym hefyd wedi astudio sut mae gwneud briwiau gwahanol yn yr un gell wreiddiol yn actifadu gwahanol rwydweithiau signalau i gynhyrchu gwahanol ffenoteipiau tiwmor. Rydym wedi dangos bod colli'r genyn atal tiwmor Brca1 mewn coesyn / progenitors epithelial negyddol derbynnydd alwminiwm estrogen yn y chwarren mammari, ac nid mewn bôn-gelloedd sylfaenol, yn arwain at diwmorau sy'n ffenogopi o ganserau'r fron BRCA1 dynol a'r mwyafrif o ganserau sylfaenol nad ydynt yn familial tebyg i'r fron (Molyneux et al, Cell Cell Bôn-gelloedd, 2010). Yn wir, rydym hefyd wedi dangos bod yr un boblogaeth hon yn debygol o fod yn gelloedd tarddiad ar gyfer y rhan fwyaf o ganser y fron isel / negyddol derbynnydd estrogen (Melchor et al, J Pathology, 2014).

Ein harbenigedd ar wahân i is-boblogaethau celloedd mammari (Sleeman et al, Ymchwil Canser y Fron, 2006; Sleeman et al, J Cell Biol, 2007; Britt et al, Ymchwil Canser y Fron, 2009; Mae Regan et al, Oncogene, 2012) wedi ein galluogi i buro bôn-gelloedd mammari i ffwrdd o boblogaethau celloedd mammari eraill, gan gynnwys mathau eraill o gelloedd sylfaenol, a chynnal proffilio moleciwlaidd. Rydym wedi nodi nifer o enynnau a fynegwyd yn benodol yn y bôn-gelloedd mamari ac wedi dangos bod proffil mynegiant genynnau bôn-gelloedd mammari yn prognostig iawn ar gyfer goroesi heb metastasis mewn cleifion canser y fron triphlyg-negyddol (Sleeman et al, Ymchwil Canser y Fron, 2015). Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda chydweithwyr clinigol i benderfynu a yw'r proffil mynegiant hwn hefyd yn rhagweld ymateb i gemotherapi yn y cleifion hyn,

Rydym hefyd yn nodi prosesau allweddol sy'n ymwneud â rheoleiddio ymddygiad celloedd coesyn / progenitor mammari arferol. Yn dilyn ein dadansoddiad moleciwlaidd manwl o is-boblogaethau celloedd epithelaidd mammari (Kendrick et al, 2008), gwnaethom nodi'r rhwydwaith signalau c-KIT fel rheoleiddiwr goroesiad a gormodedd progenitor mammary (Regan et al, Oncogene, 2012). Canfuom hefyd fod y kinase teulu SRC LYN, transducer i lawr yr afon o signalau c-KIT, yn cael ei fynegi mewn progenitors mammari arferol a'u gor-fynegi mewn canserau sylfaenol tebyg i'r fron (Molyneux et al, Cell Bôn-gell, 2010; Regan et al, Oncogene, 2012). Rydym wedi dangos, yng nghancr y fron sy'n gysylltiedig â cholli swyddogaeth BRCA1, bod gweithgaredd LYN heb ei gysylltu o actifadu gan c-KIT. Yn hytrach, mae colled BRCA1 yn arwain at uwchreoleiddio isomerase prolyl, PIN1, sy'n rhyngweithio â ac yn actifadu LYN, yn fwyaf tebygol trwy newid ei gydffurfiad yn wladwriaeth weithredol (Tornillo et al, Cell Reports, 2018). Rydym hefyd wedi dangos bod cydbwysedd isofformau splice o LYN yn cael ei newid mewn canserau ymosodol y fron, a bod yr isoform hirach, LYN-A, yn hyrwyddo mudo celloedd canser y fron ac ymosodiad (Tornillo et al, Cell Reports, 2018). Rydym yn dyfalu bod yr effaith hon yn ganlyniad i ryngweithio newidiol â'r cytosgerton. Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio dull geneteg llygoden i gadarnhau rôl LYN mewn ffurfio canser y fron sy'n gysylltiedig â BRCA1 ac archwilio a yw blocio swyddogaeth LYN, naill ai trwy dargedu ei weithgaredd kinase neu newid cydbwysedd isofformau splice LYN mewn cell, potensial therapiwtig.

Yn fwyaf diweddar, mae gennym ddiddordeb mewn oncoleg anifeiliaid anwes. Mae canser yn digwydd yn aml mewn cŵn a chathod, ac yn enwedig canser mammari yw'r canser mwyaf cyffredin o gŵn benywaidd nad ydynt yn cael eu gwasgu. Yn ddiddorol, mae histoleg canser y fam canine yn llawer mwy similer i ganser y fron dynol nag y mae histoleg tiwmorau mammari llygoden (er bod rhai eithriadau) ac mae yna hefyd nifer o debygrwydd biolegol, gan gynnwys, er enghraifft, mae rhai adroddiadau bod lefelau uchel o fynegiant c-KIT a lefelau isel o BRCA1 yn gysylltiedig â thiwmorau mammari cansen malaen. Ar ben hynny, mae bridiau cŵn gwahanol yn cael eu rhagflaenu i ddatblygu gwahanol fathau o ganser, gan gynnig cyfle i nodi ffactorau risg genetig newydd. Felly, rydym bellach yn gweithio gydag oncolegwyr milfeddygol i gymhwyso ein harbenigedd mewn modelau canser y fron i anifeiliaid cydymaith, nid yn unig i ddeall canser yn well mewn cŵn, ac felly cynnig dulliau newydd o atal a thriniaeth, ond hefyd fel model ar gyfer bioleg canser y fron dynol,

Cymorth grant cyfredol

 • Breast Cancer Now (2023-2026) - Targedu ymatebion tymor hir i gemotherapi trwy fregusrwydd coesyn/imiwnedd newydd yn Triple Canser y Fron Negyddol (cyd-ymgeisydd gyda'r Athro Richard Clarkson)
 • Sefydliad Leo (2020-2023) - Sefydlu sylfaen bôn-gelloedd keratinocyte ar gyfer cansereiddio maes croen sy'n gysylltiedig â charcinoma celloedd cwanog
 • Efrydiaethau KESS

Cydweithredwyr

 • Yr Athro Richard Clarkson (Prifysgol Caerdydd)
 • Dr Grace Edmunds (Bristol Veterinary School, Prifysgol Bryste)
 • Dr Anita Grigoriadis (Coleg y Brenin Llundain)
 • Dr Maria dM Vivanco (Prifysgol Bilbao)
 • Dr Tim Robinson (Prifysgolion Caerdydd a Bryste)
 • Yr Athro David Brodbelt (Coleg Milfeddygol Brenhinol)
 • Dr Dan O'Neill (Coleg Milfeddygol Brenhinol)

 

Addysgu

Tiwtor personol ar gyfer Israddedigion Gwyddoniaeth Biofeddygol (1af - 4ydd blwyddyn)

Goruchwyliwr Prosiect ar gyfer Prosiectau'r Flwyddyn Olaf Dangradute 3edd Blwyddyn Olaf

Goruchwyliwr Prosiect ar gyfer myfyrwyr Meistr a Meistr Ymchwil Integredig

Goruchwyliwr PhD

Darlithydd - Bioleg Cell (Modiwl 2il Flwyddyn)

Darlithydd - Pynciau Cyfoes mewn Clefydau (Modiwl 3edd Flwyddyn)

Darlithydd - Canser: Mecanweithiau Cellog a Moleciwlaidd a Therapiwteg (Modiwl 3edd Flwyddyn)

Bywgraffiad

Cynhaliais fy ymchwil PhD a hyfforddiant ôl-ddoethurol cynnar yn y Sefydliad Ymchwil Canser, ar safleoedd Sutton a Chelsea, gan weithio ar fioleg ddatblygiadol mammari. Yn dilyn blwyddyn o Gymrodoriaeth EMBO yn Sefydliad Canser yr Iseldiroedd gan weithio gyda'r Athro Anton Berns a'r Athro Jos Jonkers ar fodelau canser y llygoden a addaswyd yn enetig, dychwelais i'r ICR fel uwch gymrawd ôl-ddoethurol ac yna arweinydd grŵp iau. Bryd hynny dechreuais fy rhaglen ymchwil i ddefnyddio modelau llygoden i ddeall gwreiddiau cellog moleciwlaidd a (coesyn) heterogenedd canser y fron, a defnyddio'r wybodaeth honno i nodi targedau therapiwtig moleciwlaidd penodol i isdeip canser y fron. Symudais i Ysgol y Biowyddorau Caerdydd yn 2012 fel Uwch-ddarlithydd gyda'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd (ECSCRI) newydd. Cefais fy nyrchafu yn Ddarllenydd ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr ac yna fe wnes i Athro yn 2017. Roeddwn yn Gyfarwyddwr ECSCRI rhwng 2018 a 2022. Mae fy ngwaith ar ddeall tarddiad heterogenedd tiwmorau'r fron yn parhau, ond erbyn hyn rwy'n defnyddio samplau clinigol milfeddygol yn bennaf fel systemau enghreifftiol.

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o'r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Patholeg Filfeddygol

Safleoedd academaidd blaenorol

Apwyntiadau presennol a blaenorol

2018 – 2022                Cyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop, Prifysgol Caerdydd.

2017 – Athro parhaus          , Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop / Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd.

2016 – 2017                Cyd-gyfarwyddwr, Cancer Research UK Canolfan Ymchwil Caerdydd.

2015 – 2022                Dirprwy Bennaeth Adran Biofeddygaeth, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd.

2014 – 2017                Darllenydd, Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop / Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd.

2013 – 2017                Dirprwy Gyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd.

2012 – 2014                Uwch Ddarlithydd, Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop / Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd.

2006 – 2011                Arweinydd Tîm (Cyfadran Ymchwil Datblygu Gyrfa), Canolfan Ymchwil Canser y Fron Breakthrough , Sefydliad Ymchwil Canser, Llundain.

2003 – 2005                Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Canolfan Ymchwil Canser y Fron Breakthrough , Sefydliad Ymchwil Canser, Llundain.

2002 – 2003                EMBO Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol, Adran Geneteg Moleciwlaidd, Sefydliad Canser yr Iseldiroedd, Amsterdam, Yr Iseldiroedd, Yr Iseldiroedd.

1997 – 2002                Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Adran Bioleg Celloedd a Moleciwlaidd, Sefydliad Ymchwil Canser, Llundain.

1994 – 1997                Swyddog Ymchwil Ôl-ddoethurol, Ysgol Feddygol Ôl-raddedig Frenhinol, Ysbyty Hammersmith, Llundain.

Cymwysterau

1994                            PhD, Bioleg Celloedd, Sefydliad Ymchwil Canser, Llundain.

1990                            BA (Anrh, Uwch Ail Ddosbarth), Sŵoleg, Prifysgol Rhydychen.

Pwyllgorau ac adolygu

Cyd-drefnydd Gweithdai EMBO 2017, 2018 a 2020 ar Bioleg Mammary Gland (a gynhaliwyd yn EMBL Heidelberg)

Sefydlydd Rhwydwaith Ewropeaidd Labordai Datblygu Canser a Datblygu Canser (http://www.enbdc.org/)

Aelod o Ymgyrch Canser y Fron/Bwrdd Cynghori Gwyddonol Canser y Fron Nawr (Mai 2012 – Mehefin 2017)

Cyd-gadeirydd Tîm Hunanasesu BIOSI Athena SWAN (hyd at Ebrill 2016; prif awdur ar gais a enillodd Wobr Arian Athena SWAN).

Cynrychiolydd SWAN ar Bwyllgor Staff ac Amgylchedd Gwaith BIOSI (hyd at Ebrill 2016)

Cynrychiolydd ECSCRI ar bwyllgor diogelwch BIOSI (hyd at Ionawr 2016)

Arweinydd academaidd ar y cyd yn Rhwydwaith Bôn-gelloedd Caerdydd (hyd at Ionawr 2016)

Cynrychiolydd BIOSI ar Bwyllgor Lles Anifeiliaid a Gweithdrefnau a Reoleiddir y Coleg Gwyddorau Biolegol a Bywyd (hyd at Ionawr 2016)

Aelod o Fwrdd Golygyddol Ymchwil Canser y Fron (Mawrth 2015 – parhaus)

Aelod o Fwrdd Ymchwil Iechyd Iwerddon – Panel sy'n Canolbwyntio ar Gleifion (Mehefin 2013)

Aelod o Fwrdd Golygyddol y Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia (Mai 2011 - parhaus).

Dirprwy Arweinydd Grŵp 7 (Goresgyniad, Metastasis, Angiogenesis, Hypoxia, Bôn-gelloedd, Celloedd Cylchredeg) o Ddadansoddi Bwlch Ymgyrch Canser y Fron 2012, Hydref 2012.

Gwahodd cyfranogwr (Bioleg – Cychwyn gweithdy arbenigol Canser y Fron), Cyfarfod dadansoddi bwlch Ymgyrch Cancr y Fron, 2 Tachwedd 2006 (Cyhoeddwyd fel A. Thompson, K. Brennan, A. Cox, J. Gee, D. Harcourt, A. Harris, M. Harvie, I. Holen, A. Howell, R. Nicholson, M. Steel a C. Streuli ar ran Cyfarfod Dadansoddi Bwlch Ymgyrch Cancr y Fron, 2 Tachwedd 2006, Llundain, Lloegr (2008). Gwerthusiad o'r cyfyngiadau gwybodaeth cyfredol mewn ymchwil canser y fron: dadansoddiad bwlch. Ymchwil Canser y Fron 10:R36).

Adolygydd llawysgrif ar gyfer Ymchwil Canser y Fron, Ymchwil Cancr, Carcinogenesis, Cell Bôn-gell, Metastasis Clinigol ac Arbrofol, Adolygiadau Arbenigol mewn Meddygaeth Moleciwlaidd, Genes a Datblygu, International Journal of Cancer, Journal of Cell Science, Nature, Nature Reviews Cancer, Oncogene a Bôn-gelloedd

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • Non-DNA repair functions of BRCA1 in breast cancer
 • SRC-family kinases in breast cancer
 • Veterinary oncology

Note self-funded PhD students must also come with bench fees to support experimental costs

Past projects

Current Students

2019 - 2022                Alex Gibbs (KESS PhD; second supervisor) Cancer stem cells in squamous cell carcinoma

2019 - 2022                Gemma Davies (KESS PhD; second supervisor) CD200 signalling in renal cancer

2018 – 2020               Manisha Das (KESS PhD; second supervisor) PI3K and PTEN signalling in prostate cancer

Previous Students

2016 – 2019                Ana Jiminez Pascual (PhD, second supervisor) FGRF signalling in glioma

2015 – 2017                Maria Konstantinou (PhD, submitted Jan 2018) Theranostic targeting of DNA damage in colo-rectal cancer

2014 – 2017                Noha Mohamed (PhD, awarded 2017) WNT signalling in ovarian cancer

2013 – 2016                Mairian Thomas (PhD, awarded 2016; second supervisor) Novel in vitro mammary cell culture models

2013 – 2014                Huw Morgan (MRes) Novel models of ER+ breast cancer

2009 – 2013                Kelly Soady (PhD, awarded 2013) Identification, purification and molecular characterisation of mammary epithelial stem cells

2006 – 2010                Joseph Regan (PhD, awarded 2010) c-KIT signalling in mammary stem cells

2005 – 2007                Katherine Sleeman (PhD, awarded 2007) Identification of mammary stem and progenitor cell populations

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Bioleg celloedd canser
 • Geneteg canser
 • Patholeg filfeddygol