Ewch i’r prif gynnwys
Kim Smallman

Dr Kim Smallman

ASSOCIATE YMCHWIL

Yr Ysgol Meddygaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd ansoddol ar gyfer Is-adran Iechyd a Lles Meddwl yr Ymennydd yn y Ganolfan Treialon Ymchwil. Mae gen i gefndir mewn Therapi Ymddygiad Gwybyddol, Gwaith Ieuenctid a Chymunedol, Addysg Gymunedol Oedolion ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd.

Ers pontio i ymchwil, rwyf wedi bod yn ymwneud â dylunio a gwerthuso ymyriadau cymhleth mewn meysydd atal cyffuriau glasoed, iechyd meddwl, canser, Parkinson's a chlefyd Huntington. Ar hyn o bryd mae fy ffocws ar ymchwil yn cymhwyso Realiti Rhithwir ac Estynedig o fewn gofal iechyd a meddygaeth.

Rwy'n aelod o Grŵp Rhyng-ddisgyblaethol Arbennig Science Hub Wales ar gyfer Rhith-realiti ac rwy'n aelod o FutureNHS, platfform ar gyfer ymchwil o fewn XR a fforwm sydd â'r nod o ddatblygu arfer gorau wrth ddatblygu, dylunio a gweithredu XR mewn iechyd.

Rwy'n adolygydd i'r NIHR a'r cyfnodolyn Pilot and Feasibility Studies.

Rwy'n aelod o Rwydwaith Clefyd Huntington Ewrop.

Fel methodolegydd ansoddol, rwy'n cael fy mharu wrth ddylunio ymchwiliad ansoddol beirniadol a'r defnydd o fethodolegau creadigol a gweledol mewn ymchwil iechyd.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2018

2017

Articles

Ymchwil

Mae fy mhrif ddiddordebau yn cynnwys datblygu a chyd-gynhyrchu ymyriadau ar gyfer iechyd meddwl a lles, gyda ffocws penodol ar arloesi XR a digidol. Ar hyn o bryd mae gen i gyllid ar gyfer ymchwil sy'n archwilio sut y gellir defnyddio rhith-wirionedd i hwyluso adferiad ac adfer cleifion yn dilyn arhosiad yn ICU ac ail-ystyried sut y gellir defnyddio cerddoriaeth a deallusrwydd artiffisial i bersonoli theraputic VR i leihau symptomau pryder ac adeiladu gwytnwch meddyliol.

Mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn therapïau datblygedig ar gyfer clefydau niwroddirywiol a'r effaith ar gyfranogwyr sy'n cymryd rhan mewn treialon therapïau newydd ac uwch. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys dylunio a dadansoddi data ansoddol a dulliau ar gyfer cipio ac adrodd ar leisiau cyfranogwr mewn treialon niwrolawfeddygol newydd.

Grantiau a enillwyd

 • Estynnodd Innovate UK Mindset realiti estynedig (XR) ar gyfer iechyd meddwl digidol: llinyn 2. VR-MELODY Defnyddio cerddoriaeth ac AI i hyrwyddo DR. VR a chyd-greu datrysiad VR wedi'i bersonoli i leihau pryder ac adeiladu gwytnwch meddyliol mewn oedolion (CI) £249, 874
 • Cyllid interniaeth ar y campws Prifysgol Caerdydd 200 awr lleoliad myfyrwyr 2022/23 (goruchwyliwr arweiniol). Archwilio teithiau adfer ac adsefydlu cleifion yn dilyn arhosiad mewn uned gofal dwys
 • Sefydliad Michael J Fox 2022 (cyd-ymgeisydd) LEARN-ATMP – gan ddefnyddio llais y claf i ddatblygu fframwaith ar gyfer treialon ATMP hygyrch £237,458
 • HCRW RfPPB 2022/24 (Cyd-CI) Rhith-realiti i hwyluso adferiad ac adsefydlu cleifion yn dilyn arhosiad mewn gofal dwys VR-READY £215,120
 • Cure Parkinson's (Cyd-ymgeisydd) Lyn dangos i xperience Eo ticipantsp ARmewn treialon eurosurgical N(LEARN) -TransEUro £52,974
 • Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedigion Prifysgol Caerdydd (CUROP) (Cyd-oruchwyliwr) 2021: bwrsariaeth haf ar gyfer lleoliad ymchwil israddedig Frank Friends
 • Gwobr Cyd-gynhyrchu Ymgysylltu â'r Cyhoedd Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF3 (Cyd-ymgeisydd) 'Byddwch yn gre-actif – gan ddefnyddio'r celfyddydau creadigol i archwilio heriau i weithgarwch corfforol i bobl â dysplasia'r glun'. £14,825
 • Gwobr Prawf Cysyniad Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF3 2018 (PI) Prosiect Pelican: Canfyddiadau disgyblion o dreialon clinigol ac ymchwil i iechyd a lles £3,776.15
 • NIHR 17/97 PHR (Cyd-ymgeisydd) Ymchwilydd llwybr cyflym dan arweiniad Tachwedd 2018 Hapdreial rheoledig clwstwr aml-ganolfan i werthuso effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd ymyrraeth atal cyffuriau a arweinir gan gymheiriaid yn yr ysgol (Astudiaeth ffrindiau FRANK) £1,465,055.20
 • Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedigion Prifysgol Caerdydd (CUROP) (Cyd-oruchwyliwr) 2015: bwrsariaeth haf ar gyfer lleoliad ymchwil israddedig Assist+Frank
 • Grant Arloesi Tenovus (TIG2010-30) (Cyd-PI) 2010: Dichonoldeb a derbynioldeb siarad â phlant ysgol am ganser a geneteg.  Gadewch i ni siarad am enynnau, ac nid wyf yn golygu trowsus: annog llythrennedd geneteg canser ymhlith plant

Allbynnau ymchwil

Simon, N., et al. (2023) Derbynioldeb rhaglen hunangymorth sy'n canolbwyntio ar y rhyngrwyd (Gwanwyn) ar gyfer anhwylder straen ôl-drawmatig (PTSD) European Journal of Psychotraumatology

Bisson, J. I., Ariti, C., Cullen, K., Kitchiner, N., Lewis, C., Roberts, N. P., ... & Williams-Thomas, R. (2022). Therapi ymddygiadol gwybyddol wedi'i dywys, ar y rhyngrwyd ar gyfer anhwylder straen ôl-drawmatig: treial pragmatig, aml-ganolfan, ar hap rheoledig nad yw'n israddoldeb (RAPID). BMJ377. https://doi.org/10.1136/bmj-2021-069405

Tyddyn, K., Drew, C., & Lane, E. Lleisiau Tawel, Naratifau Cudd: Dylunio Ymchwil Iechyd Ansoddol mewn Treialon Niwrolawfeddygol Newydd, 18fed Gyngres Ryngwladol Ymchwiliad Ansoddol, 18-22 Mai, 2022.

Elizabeth Randell, Bethan Pell, Gwenllian Moody, Calie Dyer, Kim Smallman, Kerenza Hood, James White, Tim Aubry, Dennis Culhane, Susannah Hume, Faye Greaves, Guillermo Rodriguez-Guzman, Ligia Teixeira, Victoria Mousteri, Nick Spyropoulos, Rebecca Cannings-John a Peter Mackie.Symud ar brawf: protocol ar gyfer hapdreial rheoledig peilot o fodelau tai a chymorth i leihau'r risg o haint COVID-19 a digartrefedd. Peilot Dichonoldeb Bridfa 8, 23 (2022). https://doi.org/10.1186/s40814-022-00984-7

Drew, C. J., Sharouf, F., Randell, E., Brookes-Howell, L., Smallman, K., Sewell, B., ... Rosser, A. (2021). Protocol ar gyfer label agored: Cyfnod I treial o fewn carfan o drawsblaniadau celloedd ffetws mewn pobl â chlefyd Huntington. Cyfathrebiadau'r Ymennydd3(1), fcaa230[CA1].

Drew, C. J., Sharouf, F., Randell, E., Brookes-Howell, L., Smallman, K., Sewell, B., ... Rosser, A. (2021). J02 Trident: ymchwilio i ddiogelwch a dichonoldeb trawsblaniadau celloedd ffetws mewn clefyd helwyr.

Cyfrannwr achos (18 Mai 2021) Gwerth XR mewn Gofal Iechyd yn y Deyrnas Unedig (xrhealthuk.org)

Smallman, K. (2021) Canfyddiadau ansoddol o'r treial CYFLYM, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl , lledaenu canlyniadau, 24ain

Smallman, K. (2021) Canfyddiadau ansoddol o'r treial CYFLYM, Cymdeithas Ryngwladol Astudiaethau Straen Trawmatig , 37ain Cynhadledd Flynyddol, 3ydd

Simon, N., Ploszajski, M., Lewis, C., Tyddyn, K., Roberts, N.P., Kitchiner, NJ , Brookes Howell, L. and Bisson, J.I. (2021), therapïau seicolegol ar y Rhyngrwyd: Astudiaeth ansoddol o farn comisiynwyr a rheolwyr y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Psychol Psychother Theory Res Pract. https://doi.org/10.1111/papt.12341[CA2]

Smallman K a Smalley M. 2020 Gwerthusiad byr o DR. VR™ Frontline Relief

Gill, P.et al. 2018. Profiadau cyfranogwyr o syndrom cetamin bledren: Astudiaeth ansoddol. International Journal of Urological Nursing 12 (2-3), tt. 76-83. (10.1111/ijun.12167[CA3])

Smallman, K. yn 2018. Beth mae MIST wedi'i wneud? Deall a disgrifio'r Gwasanaeth Ymyrraeth Amlddisgyblaethol Torfaen o safbwynt y tîm, y gofalwyr, y bobl ifanc a'u teuluoedd

Nollett, C.et al. 2018 Treial rheoledig Pragmatic RAndomized o Raglen hunangymorth dan arweiniad sy'n canolbwyntio ar drawma yn erbyn Therapi Ymddygiad gwybyddol sy'n canolbwyntio ar drawma ar gyfer anhwylder straen ôl-drawmatig (RAPID): protocol treial. Seiciatreg BMC 18(77) tt.1-14. (https://doi.org/10.1186/s12888-018-1665-3[CA4])

Gwyn, J.et al. 2017. Addasiad o'r ymyrraeth smygu a arweinir gan gymheiriaid ASSIST i ddarparu gwybodaeth o wefan addysg cyffuriau Talk to FRANK (ASSIST + FRANK): treial a reolir ar hap clwstwr peilot. Y Lancet 390 (S3), tt. S1. (10.1016/S0140-6736(17)32936-7)

Gwyn, J.et al. 2017. Addasu'r model ASSIST o ddarpariaeth ymyrraeth anffurfiol dan arweiniad cyfoedion i'r rhaglen atal cyffuriau Talk to Frank yn ysgolion uwchradd y DU (ASSIST?+FRANK): datblygu ymyrraeth, mireinio a threial rheoledig clwstwr peilot ar hap. Ymchwil Iechyd y Cyhoedd 5(7), tt. 1-126. (10.3310/phr05070[CA5])

Hawkins, JET al. 2017. Datblygu fframwaith ar gyfer cyd-gynhyrchu a phrototeipio ymyriadau iechyd cyhoeddus. BMC Iechyd Cyhoeddus 17(1), rhif erthygl: 689. (10.1186/s12889-017-4695-8[CA6])

Iredale, R., & Madden, K. (2014). Gadewch i ni siarad am enynnau, ac nid wyf yn golygu trowsus: annog llythrennedd geneteg canser ymhlith plant. ecancermedicalscience8[CA7].

Yu, J., Taverner, N., & Madden, K. (2011). Barn pobl ifanc ar rannu straeon sy'n ymwneud ag iechyd ar y Rhyngrwyd. Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y Gymuned19(3), 326-334[CA8].

Iredale, R., Madden, K., Taverner, N., Yu, J., & McDonald, K. (2010). Prosiect GAMY: agweddau pobl ifanc at geneteg yng nghymoedd De Cymru. The HUGO Journal4, 49-60[CA9].

Addysgu

Mae gen i expereince mewn addysgu sgiliau cwnsela a theori ac ymchwil ansoddol a methodolegau o fewn addysg gymunedol bellach, uwch ac oedolion. Rwyf wedi cynllunio a chyflwyno hyfforddiant pwrpasol mewn dulliau ymchwil ansoddol a dadansoddi ar gyfer grwpiau amrywiol gan gynnwys academyddion, staff y GIG a gofal cymdeithasol.

Ar hyn o bryd rwy'n darparu goruchwyliaeth disseration ar gyfer yr MSc Cwnsela Genomig a Genynnol

Rwy'n alluog i oruchwylio myfyrwyr Meistr a PhD.

Bywgraffiad

Hanes gwaith

Yn bresennol: Cydymaith Ymchwil, Ymchwil Ansoddol, Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd

2016 - 2023: Ymgynghorydd a Chydymaith Ymchwil y Gwasanaeth Dylunio ac Ymddygiad Ymchwil, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

2014 - 2016: Rheolwr Treial a Chydymaith Ymchwil Ansoddol, Canolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

2008 - 2014: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Cyfadran Gwyddor Iechyd, Prifysgol De Cymru/Prifysgol Morgannwg

Cefndir

Mae gen i gefndir mewn Therapi Ymddygiad Gwybyddol ac rwyf wedi gweithio fel gweithiwr ieuenctid a chymuned yn ne Cymru. Rwyf wedi alltudio mewn adfywio cymunedol ac addysg gymunedol i oedolion ac wedi ymgymryd â PhD sy'n archwilio polisi, ymarfer a darpariaeth mewn addysg gymunedol i oedolion a diffyg cyfranogiad dynion.

Roedd fy swydd academaidd gyntaf gyda Phrifysgol Morgannwg fel rhan o'r Uned Polisi Genomeg. (2008 - 2014). Yma gweithiais ar nifer o brosiectau ymgysylltu â'r cyhoedd a dechreuais ddatblygu diddordeb mewn cymhwyso methodolegau creadigol a gweledol mewn ymchwil iechyd. GENEticS  Gadewch i ni siarad am enynnau ac nid wyf yn golygu trowsus

Ymunais â'r Ganolfan Ymchwil Treialon yn 2014 fel Rheolwr Treial a Chydymaith Ymchwil yn gweithio ar ASSIST + Frank, astudiaeth beilot a dichonoldeb. Yna es i ymlaen i ymuno â RDCS De-ddwyrain Cymru fel ymgynghorydd a pharhau i wneud ymchwil ansoddol o fewn gwahanol dimau.

Rwy'n cyd-arwain ar VR-MELDOY , sef astudiaeth a ariennir dros ddwy flynedd drwy Innovate UK Mindset Extended Reality (XR) ar gyfer iechyd meddwl digidol. Prif nod y prosiect hwn yw cyd-greu datrysiad VR wedi'i bersonoli ar gyfer pobl sy'n profi symptomau gorbryder ac adeiladu gwytnwch meddyliol; Y ffocws yw archwilio sut y gellir defnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI) a cherddoriaeth i bersonoli profiadau a chynyddu ymgysylltiad defnyddwyr.

Rwy'n Gyd-CI ar VR-READY astudiaeth 2 flynedd a ariennir drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a chydweithio â staff clinigol a diwydiant y GIG. Rydym yn archwilio sut y gellir defnyddio realiti rhithwir wrth adfer ac adfer cleifion yn dilyn arhosiad yn ICU.

Cysylltiadau i astudiaethau

VR-MELODY

VR-READY

Gwylio fi'n chwarae

DYSGU

BeTRC-Digidol

CYFLYM

Byddwch yn Creactive

Bywyd dysplasia clun

Ymgysylltu â'r cyhoedd a'r cyfryngau

Y DU yn ariannu prosiectau realiti estynedig ar gyfer iechyd meddwl

Rhagnodi VR. (13 Mai 2021) Rhaglen ddogfen BBC Radio Wales

Cyfweliad BBC Radio Wales

Staff y GIG yn mynd i'r afael â COVID-19 rhoi cynnig ar realiti rhithwir i helpu i leihau straen a phryder

Newyddion Busnes Cymru Staff y GIG yn defnyddio technoleg VR i gefnogi llesiant

MediWales Newyddion GIG yn taclo COVID-19 rhoi cynnig ar VR

Qualcomm Blog VR therapi: Sut mae Arloesi Dianc yn darparu cefnogaeth emosiynol i weithwyr rheng flaen COVID-19

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygydd Grant, Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd
 • adolygydd cyfnodolion, Health Expectations
 • Adolygydd cyfnodolion, Astudiaethau Peilot a Dichonoldeb