Ewch i’r prif gynnwys
Gaynor Smith

Dr Gaynor Smith

Uwch Ddarlithydd, Sefydliad Ymchwil Dementia

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
SmithGA@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 1.03, Office F, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mecanweithiau moleciwlaidd o niwrofioleg, bioleg mitocondrial a chlefyd niwroddirywiol

Mae anhwylderau niwroddirywiol fel clefyd Alzheimer, Parkinson's a Huntington yn gyflyrau anwelladwy a gwanychol sy'n arwain at ddirywiad cynyddol poblogaethau niwronau gwahanol. Mae camweithrediad mitochondrial, agregu protein ac ymatebion glial wedi'u newid yn uno nodweddion ar draws y clefydau hyn a hyd yn oed yn amlygu mewn cyfnodau  prodromal. Mae gan fy labordy ddiddordeb mewn tanlinellu'r mecanweithiau moleciwlaidd a cellog a gadwyd sy'n sail i'r prosesau niwrobiolegol sylfaenol hyn, o Drosophila i bobl.

Nodau Ymchwil

 1. I ddarganfod genynnau newydd sy'n rheoli cynnal a chadw mitochondria mewn niwronau gan ddefnyddio dull genetig diduedd in vivo .
 2. Ymchwilio i sut mae genynnau newydd a ddarganfuwyd o ddulliau GWAS yn cyfrannu at fecanweithiau patholegol clefyd Alzheimer.
 3. Penderfynu sut mae newid homeostasis rhydocs yn effeithio ar ddatblygiad clefyd Alzheimer a Huntington.

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Articles

Thesis

Ymchwil

Nodau Ymchwil

I ddarganfod genynnau newydd sy'n rheoli cynnal a chadw mitochondria yn axons niwronau gan ddefnyddio dull genetig diduedd in vivo .

Ychydig iawn a wyddom am fioleg sylfaenol biogenesis mitochondrial, newidiadau morffolegol, trafnidiaeth, neu swyddogaeth mewn axons in vivo, ac eto mae annormaleddau mitochondrial yn y terfynellau wedi'u cysylltu'n gryf ag etioleg sawl anhwylder niwroddirywiol.

Mae iechyd niwronau yn cael ei gynnal gan y cydbwysedd rhwng diraddio cyson o mitocondria sydd wedi'i ddifrodi trwy mitophagy a deuogenesis. Mae'r llwybrau hyn yn cael eu cadw'n fawr gan bobl i infertebratau. Mae Mitophagy yn gofyn am weithred gydlynol PINK1 a Parkin a darganfuwyd rhyngweithiad genetig y ddau foleciwl hyn gan ddefnyddio Drosophila (Park et al., 2006).

Datgelodd gwaith gan Drosophila hefyd fod angen dau brotein allweddol, Miro a Milton, i gludo mitocondria a threfnu eu datgysylltu o'r cytoskeleton mewn ardaloedd o Ca 2+ uchel i wella byfferu (adolygwyd gan Tang,2016 ).

Mae Mitochondria hefyd yn ddeinamig iawn yn yr echelin ac yn cael ymasiad cyson ac ymholltiad i rannu neu osgoi cymysgu mtDNA a phroteinau yn dibynnu ar statws y niwroron. Hyd yn hyn mae OPA-1, Marf, Drp1 a Fis1 wedi'u darganfod fel prif reoleiddwyr cydbwysedd ymholltiad / ymasiad.

Mae fy labordy yn perfformio sgrinio genetig diduedd mewn pryfed ffrwythau i ddarganfod rheoleiddwyr mitochondrial newydd mewn axons, a allai fod yn berthnasol i glefyd niwroddirywiol ac yn nodweddu eu swyddogaeth. Mae diddordebau eraill yn cynnwys deall sut mae mitocondria yn "cyfathrebu" ag organelles eraill fel peroxisomes a reticulum endoplasmig i yrru prosesau metabolaidd.

Ymchwilio i sut mae genynnau newydd a ddarganfuwyd o ddulliau GWAS yn cyfrannu at fecanweithiau patholegol clefyd Alzheimer.

Rhagwelir y bydd nifer y bobl sy'n byw gyda dementia yn y DU yn cynyddu i oddeutu 1 miliwn erbyn 2025 a dros 2 filiwn erbyn 2051 (https://www.alzheimers.org.uk/) ac ar hyn o bryd nid oes triniaeth a all helpu i arafu datblygiad clefydau.

Nodweddion patholegol allweddol y clefyd yw rhyngweithiadau niwroimiwnedd sydd wedi'u rheoleiddio, newidiadau metabolaidd, newidiadau trawsgrifio a datblygu placiau amyloid. Gwnaed mewnwelediadau i darddiad genetig clefyd Alzheimer trwy Astudiaethau Cymdeithas Genom Gyfan (GWAS), lle mae Prifysgol Caerdydd wedi chwarae rhan bwysig, dan arweiniad yr Athro Julie Williams.

Bydd fy labordy, mewn cydweithrediad â Dr Owen Peters ac aelodau o'r Sefydliad Ymchwil Dementia (DRI) yn canolbwyntio ar ddeall geneteg y prosesau patholegol allweddol hyn sy'n cyfrannu at glefyd Alzheimer gan ddefnyddio Drosophila a gwybodaeth a gasglwyd trwy GWAS.

Penderfynu sut mae newid homeostasis rhydocs yn effeithio ar ddatblygiad clefyd Alzheimer a Huntington.

Gall radicalau rhydd a gynhyrchir gan mitocondria ddod yn niweidiol i niwronau oni bai eu bod yn cael eu diffodd gan wrthocsidyddion.

Mae gan fy labordy ddiddordeb mewn tanlinellu sut mae moleciwlau sy'n ymwneud â statws rhydocs yn cyfrannu at niwroddirywiad, gyda ffocws penodol ar peroxidases, trosglwyddiadau a reductases sy'n byw naill ai o fewn y mitocondria neu axoplasm.

Addysgu

MBBCh - SSC - Tiwtor Blwyddyn 1

MBBCh- ME2100 - Hwylusydd Dysgu Seiliedig ar Achos

MBBCh - Tiwtor Personol

ME3048 Ffarmacoleg feddygol - Goruchwyliwr

Prosiect blwyddyn olaf BI3001 - Goruchwyliwr

Prosiect ymchwil uwch BI4001 - Goruchwyliwr

PTY - Goruchwyliwr

Bywgraffiad

Enillais fy BSc mewn Ffisioleg o Brifysgol Caerdydd ac arhosais yno i gwblhau fy PhD yn labordy yr Athro Stephan Dunnett lle canolbwyntiais ar ddeall sut yr effeithiodd strategaethau triniaeth fel trawsblannu celloedd a therapi L-DOPA ganlyniad ffenoteipig modelau Parkinson.

Dechreuais fy hyfforddiant ôl-ddoethurol yn Ysgol Feddygol Harvard yn labordy yr Athro Ole Isacson lle nodweddais y diffygion histopatholegol ac ymddygiadol ym model llygoden Q175 o glefyd Huntington, a defnyddio stratagïau therapi genynnau a gweinyddu moleciwlau bach i liniaru ffenoteipiau mewn modelau cnofilod clefyd Parkinson. Astudiais sawl ffenoteip mitochondrial ymhellach yng nghlaf Parkinson a samplau meinwe rheoli a oedd yn agored i docsinau penodol mitochondrial. Gyrrodd hyn newidiadau gwahaniaethol mewn morffoleg mitochondrial, ffosfforeiddiad LRRK2, cynhyrchu rhywogaethau ocsigen adweithiol, potensial bilen mitochondrial a lefelau mitophagy .

Yn ystod fy ail swydd ôl-ddoethurol yn labordy yr Athro Marc Freeman, a leolir gyntaf ym Mhrifysgol Massachusetts yna symud i Brifysgol Iechyd a Gwyddoniaeth Oregon, parheais i astudio mitocondria yn Drosophila a sgrinio ar gyfer addaswyr newydd deinameg mitocondrial mewn niwronau.

Bydd fy ngrŵp ymchwil fy hun ym Mhrifysgol Caerdydd yn parhau i astudio deinameg mitochondrial mewn niwronau ac yn ymchwilio i addaswyr genetig clefyd Alzheimer a chlefyd Huntington.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Niwrowyddoniaeth
 • Clefyd niwroddirywiol
 • Bioleg Mitocondrial
 • Bioleg axon

Ymgysylltu

I am a trained as a STEM ambassador. I am involved with ‘Brain Games’ events held at Cardiff Museum and also contribute to patient and career events run by local charities both within the University and externally. I also contribute to Pint of Science, with my lastest lecture centered on how we use fruit flies in research “Me, Myself and Fly”. I also also take part in the In2 Science mentor scheme, which offers small group sessions and a placement day for Year 12 high school students from disadvantaged backgrounds.

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Mitocondria
 • Drosophila
 • Clefyd Alzheimer
 • niwron