Ewch i’r prif gynnwys
Robin Smith

Dr Robin Smith

Darllenydd mewn Cymdeithaseg

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Trosolwg:
Rwy'n Ddarllenydd mewn Cymdeithaseg yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol lle rwy'n addysgu ethnograffeg, cymdeithaseg drefol, theori rhyngweithio, dulliau ymchwil ansoddol, ac ethnomethodoleg. 

Ar hyn o bryd fi yw UK PI ar y prosiect rhyngwladol ORA7 a ariennir gan ESRC, "Visions of Policing". Gan weithio gyda chydweithwyr yng Nghanada, yr Almaen a Ffrainc, mae'r prosiect hwn yn ymchwilio i sut mae technolegau gweledol yn cynhyrchu ffurfiau goruchwyliaeth ac atebolrwydd yr heddlu sy'n dod i'r amlwg mewn cyd-destunau cyhoeddus a chyfreithlon, yn ogystal â'u defnyddio mewn hyfforddiant yr heddlu i gyflawni dealltwriaeth o 'ymddygiad swyddogion rhesymol'.  

Yn fwy cyffredinol, mae gwaith Harold Garfinkel a Harvey Sacks wedi dylanwadu'n drwm ar fy ymchwil ac mae wedi cynnwys: ethnograffeg o waith allgymorth trefol gyda digartref y stryd; astudiaeth o weithdrefnau rhesymu a chodio gwyddonol cymdeithasol; ac astudiaethau o ryngweithio symudol ac arferion categoreiddio gofodol mewn beicio, cerdded a rhedeg. Yn fy amser hamdden, rwy'n dilyn rhai o'r diddordebau uchod trwy ethnograffeg ethnomethodolegol barhaus o waith Achub Mynydd. Ac rydw i, fel llawer o bobl eraill, yn ceisio gweithio allan ffyrdd o ddisgrifio golygfeydd a gweithgareddau sy'n cynnwys robotiaid (cymdeithasol) a "AI"/systemau awtomataidd. 

Rwyf bob amser yn hapus i siarad am unrhyw un o'r pethau uchod, a mwy, ac rwyf ar gael i oruchwylio ymchwil doethurol mewn unrhyw faes sylweddol sy'n cynnwys ethnograffeg, astudiaethau fideo, ac EMCA. 

Swyddi cyfredol:
Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedigion a Chadeirydd Bwrdd Arholi UG
Cynullydd Sefydlu Grŵp Ymchwil Ethnomethodoleg, Rhyngweithio a Siarad (CEEIT) Caerdydd
Cydgynullydd Grŵp Ymchwil Ethnograffeg, Dadansoddi Diwylliannol a Dehonglil Caerdydd.
Aelod cyfadran ac arweinydd academaidd Cymru Rhwydwaith Doethurol EMCA
Aelod o'r Bwrdd Golygyddol Sgwrs, Cyd-destun a'r Cyfryngau
Aelod Bwrdd Golygyddol Ymchwil Ansoddol

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Rwy'n gynullydd sefydlu grŵp ymchwil Ethnomethodology Ethnomethodology Rhyngweithio a Siarad (CEEIT) Caerdydd lle rydym yn cyfarfod yn rheolaidd i geisio gweithio allan rhai "problemau rhagarweiniol". 

Ar hyn o bryd fi yw DP y DU ar brosiect rhyngwladol £1.7m ORA7 "Visions of Policing". Gan weithio gyda chydweithwyr yng Nghanada, yr Almaen a Ffrainc, mae prosiect ESRC y DU yn ymchwilio i sut mae technolegau gweledol yn cynhyrchu ffurfiau goruchwyliaeth ac atebolrwydd yr heddlu sy'n dod i'r amlwg mewn cyd-destunau cyhoeddus, cyfryngau cymdeithasol a chyfreithlon, yn ogystal â'u defnydd mewn hyfforddiant yr heddlu i gyflawni dealltwriaeth o 'ymddygiad swyddogion rhesymol'. Bydd y prosiect yn rhedeg tan 2025. (ES/X010775/1)
https://www.cardiff.ac.uk/news/view/2726885-impact-of-visual-technologies-on-policing-subject-of-new-research

Yn fy amser hamdden, rwy'n cynnal astudiaeth heb ei ariannu o waith tîm Achub Mynydd . Ar ôl ymuno â MRT y Bannau Canolog yn 2017, rwy'n gweithio ar gynhyrchu disgrifiad ethnomethodolegol o'u harferion penodol ar y safle gwaith. 

Rwyf wedi cynnal ystod o astudiaethau heb eu hariannu - gan ddefnyddio data fideo hunan-gynhyrchu a deunyddiau cyfryngau cymdeithasol - ar ryngweithio a symudedd mewn mannau cyhoeddus. Mae'r astudiaethau hyn wedi bod yn sail i nifer o gyhoeddiadau, ac wedi sefydlu diddordeb parhaus mewn trefnu lleoliadau cyhoeddus trefol.      

Cyn hynny, roeddwn yn gydymaith ymchwil ar brosiect WISERD a ariannwyd gan ESRC "Urban Patrols" (2010-2014). Roedd y prosiect yn ethnograffig ei gymeriad a'i ffocws ac yn disgrifio arferion symudedd amrywiaeth o "droedwaith" gan gynnwys criwiau glanhau'r cyngor, Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, ac, yn bennaf, tasg gweithwyr allgymorth i ddarparu 'cymorth cyntaf' (o wahanol fath) i bobl ddigartref y stryd, lle bynnag yr oeddent yn eu cyfrif.   

Geiriau allweddol: rhyngweithio; ethnomethodoleg; dadansoddiad sgwrs; dadansoddiad categoreiddio aelodau; symudiadau, mannau cyhoeddus; ymresymiad; canfyddiad; methodograffeg

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n Gyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig ar gyfer Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. 

Rwy'n addysgu ar ystod o fodiwlau israddedig gan gynnwys Cyflwyniad i Gymdeithaseg (B1), Syniadau Allweddol (B1), a Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Bl1), Ethnography a Bywyd Bob Dydd (B2), Cymdeithaseg Stigma (Bl3), Cymdeithaseg ar y Symud (B3), Theori Fyw (Y3), Cymdeithaseg ar y Symud (B3), Theori Fyw (Y3), Cymdeithaseg Trychinebau (Bl3). Rwy'n cynnull cwrs ar Ethnomethodology (B3). Rwyf hefyd yn addysgu myfyrwyr TT ychydig am EMCA fel rhan o'r MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol.

Y tu allan i Gaerdydd rwy'n cyfrannu at gyrsiau NCRM ar Ddadansoddi Ethnomethodology a Dadansoddi Sgyrsiau a Dadansoddi Categoreiddio Aelodaeth (edrychwch ar wefan NCRM am fanylion).   

Bywgraffiad

Apwyntiadau
Presennol:
Darllenydd mewn Cymdeithaseg, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Caerdydd

Blaenorol:
2017-2022 Uwch Ddarlithydd mewn Cymdeithaseg, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Caerdydd
2012-17 Darlithydd mewn Cymdeithaseg, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Caerdydd
2009-12 Cynorthwy-ydd Ymchwil (Sefydliad Ymchwil a Data Economaidd Cymdeithasol Cymru, Prifysgol Caerdydd)

Cymwysterau
2015   Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu Prifysgol (Prifysgol Caerdydd )
2010   PhD Cymdeithaseg (Prifysgol Caerdydd, ESRC 1+3 Ysgoloriaeth Gwobrwyo Cwota)
2005   MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Prifysgol Caerdydd)
2004   BSc/Econ (Hons.) Cymdeithaseg a Throseddeg (Prifysgol Caerdydd)

Swyddi a chysylltiadau eraill
Cymrodoriaeth Ymweld, "Prosiect GenZ", Prifysgol Oulu, Gwanwyn 2023
Cymrawd Ymweld Eithriadol, CeMoRe, Prifysgol Lancaster, Gwanwyn 2016
Ysgolhaig Ymweliad, City University Efrog Newydd, Canolfan Graddedigion
Darlithydd Visting, Beijing Univeristy Normal
Cymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Enwebwyd fy llyfr (a gyd-olygwyd gyda Richard Fitzgerald a William Housley), On Sacks: Methods, Materials, and Inspirations ar gyfer Gwobr Llyfr Nodedig Adran EMCA ASA 2021.  

Erthygl (a ysgrifennwyd ar y cyd â Tom Hall), 'Gofal a Thrwsio a gwleidyddiaeth caredigrwydd trefol' a enwebwyd ar gyfer Gwobr SAGE 2015 am Ragoriaeth a/neu Arloesi.

Enwebwyd ar gyfer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr "Yr aelod staff mwyaf dyrchafol" 2013/4; 2014/5; 2018/19; 2022/23; a "Goruchwyliwr Doethurol Eithriadol" 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23. 

Aelodaethau proffesiynol

Memberships

 • British Sociological Association
 • International Sociological Association
 • American Sociological Association
 • Higher Education Academy  

Affiliations

 • MOBSIN (Mobilities and Social Interaction; Aalborg, Cardiff, Helsinki, Linkoping, Paris Telecom, and Oulu universities)
 • IIEMCA (International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis)
 • Centre for Mobilities Research (CeMoRe) 
 • ANNSoR (Anglo-Nordic Network; founding member)
 • Public Space Research Group (City University, New York)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau ymchwil sy'n ymwneud â:

- Rhyngweithiadau(au) mewn man cyhoeddus
- Arferion symudedd a golygfeydd symudol
- Ethnograffeg lleoliadau/grwpiau trefol
- Astudiaethau o siarad bob dydd a sefydliadol

Goruchwylio PhD cyfredol
Fiona Long (ESRC): rhyngweithio bob dydd, defodau a rhwystrau mewn hosteli digartref
Verena Stein (ESRC): MBSR, ymwybyddiaeth ofalgar, rhyngweithio, ymgorfforiad

Prosiectau'r gorffennol

Jonathan Ablitt (ESRC): patrol trefol, atgyweirio, gwastraff, parciau trefol
Zoe John (ESRC): MMA, ymgorfforiad, rhyw, pŵer
Matthew Howell (ESRC): diwylliannau sefydliadol a hosteli digartref
Joseph Williams (ESRC): digartrefedd a gwleidyddiaeth darpariaeth gofal yn Efrog  Newydd
Mark Berry (Ysgoloriaeth Dawes): troseddau cyfundrefnol a delio cyffuriau yn "Red City"

Arbenigeddau

 • ethnograffeg
 • ethnomethodology
 • Symudedd
 • Dadansoddiad categoreiddio aelodaeth
 • Gofod cyhoeddus

External profiles