Ewch i’r prif gynnwys
Yasir Ahmed Syed

Dr Yasir Ahmed Syed

Darlithydd

Ysgol y Biowyddorau

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Nod cyffredinol fy labordy yw diffinio sail fiolegol anhwylderau niwroddatblygiadol a niwroseiciatrig. Er mwyn cael gwell mewnwelediad i bathogenesis yr anhwylderau datblygiadol ymennydd hyn, megis Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth (ASD), anhwylderau hwyliau, sgitsoffrenia, ac anhwylderau mater gwyn, rydym yn defnyddio bôn-gelloedd pluripotent sy'n deillio o gleifion ac yn eu gwahaniaethu i mewn i gelloedd linach ac organoidau lluosog niwral in vitro. Rydym yn defnyddio cyfuniad o ddulliau gwyddor selog, genetig, electroffisiolegol, ymddygiadol a materol i ddeall mecanweithiau cychwyn a dilyniant clefydau, ac yn y pen draw datblygu targedau cyffuriau newydd a dibynadwy.

Mae prosiectau cyflenwol yn canolbwyntio ar gyfraniad neuroinflammation a datblygiad mater gwyn wedi'i newid i bathogenesis anhwylderau niwroddatblygiadol a phenoteipiau seiciatrig.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2013

2011

2009

2008

Articles

Book sections

Ymchwil

Mae anhwylderau niwroddatblygiadol ac anhwylderau seiciatrig yn gyffredin, anhwylderau gwanychol gan gynnwys awtistiaeth, anabledd deallusol, ac efallai hyd yn oed sgitsoffrenia. Gall yr anhwylderau hyn gael effaith ddofn ar wahanol ddimensiynau yr unigolyn, gan gynnwys cymdeithasol ac emosiynol. Mae canfyddiadau genetig diweddar wedi nodi treigladau gan gynnwys newid mewn locws cromosomal o 1q21.1, 3q29 a 16p11.2 sy'n cynyddu'r risg yn sylweddol ar gyfer yr anhwylderau lluosog hyn ar draws rhychwant bywyd.  Nid yw'r ffordd y mae'r ffactorau risg hyn yn cyfrannu at ddatblygiad ac ymarferoldeb diffygiol yr ymennydd yn cael ei ddeall yn wael. Mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar nodi sail niwrobiolegol ffactorau risg genetig anhwylderau niwroddatblygiadol a chlefydau seiciatrig gyda'r bwriad o nodi targedau cyffuriau penodol ar gyfer ymyriadau therapiwtig yn y dyfodol o'r anhwylderau ymennydd dinistriol hyn.

 Mae ymchwil yn y labordy yn canolbwyntio ar yr amcanion canlynol:

Diffinio sail niwral a moleciwlaidd microcephaly a macrocephaly:   Mae microcephaly dynol a macrocephaly yn cyfeirio at gyflyrau niwroddatblygiadol aberrant sy'n gysylltiedig â phennau llai neu fwy o gymharu â babanod o'r un oedran a rhyw. Maen nhw'n bresennol adeg eu geni neu gallant ddatblygu ar ôl eu geni. Mae babanod sy'n gysylltiedig â'r anhwylderau hyn mewn mwy o berygl ar gyfer morbidrwydd hirdymor fel abnormaleddau ymddygiadol, oedi datblygiadol, trawiadau, nam ar y modur a phroblemau gyda golwg a chlyw.   Nid yw'r hyn sy'n achosi patrwm rhyfedd twf yr ymennydd dynol yn hysbys eto, gan gyfyngu'r ymdrech i ddatblygu'r triniaethau effeithiol. Mae pynciau sydd â newidiadau dosau genynnau naill ai oherwydd enillion neu ddileu deunydd genetig yng nghromosom dynol 1q21.1 locus yn gysylltiedig yn gryf â chyflwr micro neu macrocephalus.  Mae'r locws yn cynnwys sawl genyn allweddol fel HYDIN2, NOTCH2NL sydd wedi'u hawgrymu i reoli maint yr ymennydd ac effeithlonrwydd amlhau y celloedd niwronau. Mae astudio effaith dileu a dyblygu 1q21.1 ar ddatblygiad yr ymennydd yn addo gwasgaru'r patholeg niwral a'r mecanweithiau moleciwlaidd sydd wedi'u rheoleiddio sy'n gysylltiedig â datblygiad ymennydd aberrant. Rydym wedi cynhyrchu bôn-gelloedd pluripotent ysgogol gan unigolion sydd â dileu neu ddyblygu 1q21.1 a'u gwahaniaethu yn "organoidau cortical" neu "ymennydd mini". Gan fod yr organoidau hyn yn dangos pensaernïaeth a gweithgaredd rhwydwaith niwral sy'n debyg i feinwe'r ymennydd dynol, rydym yn eu defnyddio i adnabod diffygion mewn ffurfio cortex, amlhau celloedd niwral a gwahaniaethu.

Mae mecanweithiau mater gwyn yn newid yn yr anhwylder niwroddatblygiadol a salwch meddwl:  Adroddwyd yn eang am aflonyddwch microstrwythur mater gwyn yn yr ystod eang o anhwylderau niwroddatblygiadol a chlefydau seiciatrig. Fodd bynnag, mae ymddangosiad y newidiadau hyn a'r mecanwaith cellog sylfaenol yn ystod camau cyn-glinigol a chyfnod cronig y clefyd yn parhau i fod yn brin o ddeall.  Gan ddefnyddio amrywiad risg genetig-16p11.2 dileu a dyblygu fel enghreifftiau prototeip, sy'n gysylltiedig â risg uwch ar gyfer awtistiaeth a chyflyrau seiciatrig lluosog, rydym yn defnyddio dulliau bôn-gelloedd blaengar gan gynnwys modelau 2D a 3D o lyelination datblygiadol i ymchwilio i sail moleciwlaidd myelination datblygiadol wedi'i newid. Gall deall y prosesau biolegol penodol hyn a amharir ym mhresenoldeb amrywiolyn risg genetig ddarparu ffenestr foleciwlaidd i brosesau niwroddatblygiadol allweddol sy'n berthnasol i ffenoteipiau niwroseiciatrig. 

Cyfraniad niwrolid ar ddatblygiad yr ymennydd: Mae data clinigol ac arbrofol yn darparu tystiolaeth y gall amlygiad amenedigol i ffactorau llidiol newid rhaglenni datblygiad yr ymennydd gan arwain at ffenoteipiau clinigol niwroddatblygiadol a seiciatrig. Mae'n dal yn aneglur a yw presenoldeb ffactorau risg genetig yn cyfrannu at lwybrau llidiol newidiol sy'n arwain at ddatblygiad annormal yr ymennydd. I fynd i'r afael â hyn, rydym yn defnyddio astrocytes a microglia sy'n deillio o iPSC o bynciau sy'n cario amrywiadau genetig risg uchel i nodi unrhyw raglen ddatblygiadol wedi'i newid a'i heffaith ar ymarferoldeb niwronau.

Aelodau'r tîm ymchwil

 • Emma Weir
 • Kübra Trabzonlu
 • Isabelle Harris

Bywgraffiad

Research Fellow/ Group Leader (2017- present), Neuroscience and Mental Health Institute, Cardiff University, Cardiff

Postdoctoral Research Associate (2010 – 2016), Welcome Trust-MRC Cambridge Stem Cell Institute, University of Cambridge, UK

PhD(2005 – 2009) Max-Planck Institute for Experimental Medicine, Germany and Medical University of Vienna, Austria.

Aelodaethau proffesiynol

 • Yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
 • Pwyllgor Ymchwil, Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER)
 • Cymdeithas Geneteg, UK
 • International Society for Stem Cell Research.

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod bwrdd golygyddol

 • Ffiniau mewn Niwrowyddoniaeth
 • BMC Neurosceince
 • Biomed Reseaarch Rhyngwladol
 • Journal for Reattach Therapy and Developmental Diversities.

adolygydd grant

 • MRC
 • ERC
 • Cronfa cyngor Prydain-Newton
 • Cymdeithas MS y Deyrnas Unedig.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Niwron a Bioleg Cell Glial
 • Anhwylderau seiciatrig niwroddatblygiadol
 • Neuroinflammation
 • Bioargraffu 3D
 • Echel ddatblygiadol y galon-ymennydd.

Diddordeb mewn trafod syniadau/ ymuno â'm labordy fel myfyriwr ôl-raddedig/postdoc, cysylltwch â mi drwy e-bost.

Goruchwyliaeth gyfredol

Wang Wang

Wang Wang

Myfyriwr ymchwil

Kubra Trabzonlu

Kubra Trabzonlu

Myfyriwr ymchwil

Emma Weir

Emma Weir

Myfyriwr ymchwil

Ymgysylltu

Array

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Meddygaeth foleciwlaidd
 • Aml-forbidrwydd
 • Myelination
 • Geneteg Seiciatrig
 • Niwroddatblygiad