Ewch i’r prif gynnwys
Julia Townson

Julia Townson

Uwch Gymrawd Ymchwil - Uwch Reolwr Treial mewn Plant a Phobl Ifanc

Yr Ysgol Meddygaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Gymrawd Ymchwil ac Uwch Reolwr Treial yn y Ganolfan Treialon Ymchwil, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Prifysgol Caerdydd. Fi yw arweinydd yr astudiaeth ar gyfer treialon sy'n cynnwys Plant a Phobl Ifanc, o fewn adran Iechyd y Boblogaeth yn y Ganolfan Treialon Ymchwil, gyda'r nod cyffredinol o wella iechyd a lles pobl ifanc a lleihau anghydraddoldebau iechyd. Rwy'n cynnal ac yn arwain ymchwil sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc â diabetes Math 1, sef gwella canlyniadau cyn diagnosis.

Mae gennyf wybodaeth a phrofiad helaeth mewn methodoleg treialu, llywodraethu ymchwil a chynnwys cleifion a'r cyhoedd (PPI) mewn ymchwil.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

Articles

Conferences

Monographs

Ymchwil

 

Diddordebau ymchwil

 • Iechyd y Boblogaeth
 • Diabetes math 1 mewn plentyndod
 • Methodoleg Treial
 • Astudiaethau mewn ysgolion
 • Obstetreg

Grantiau

2023

 • NIHR HSDR Clinigol a chost-effeithiolrwydd rhaglen gwella ansawdd mamolaeth i leihau gwaedu gormodol a'r angen am drallwysiad ar ôl genedigaeth: Astudiaeth Gwaedu Obstetrig UK (OBS UK) Treial ar hap Clwstwr Lletem Stepped (Co-I, 01/04/2023 – 31/12/2026) £3.4M
 •      NIHR HTA - Cywirdeb diagnostig uwchsain llaw ar 36 wythnos o ystumio i bennu cyflwyniad ffetws – SONO-BREECH (Co-I, 01/05/2023 – 31/08/2025) £2.2M

2022

 •      JDRF - T1D-Plus: treial clinigol platfform addasol ar gyfer therapi cadw celloedd beta cyfunol. (Co-I, 01/09/2022 – 31/08/2025) £2.1M
 •       NIHR PDG - Sgrinio ar gyfer diabetes math 1 cyn-glinigol i atal mynd i'r ysbyty a salwch acíwt wrth gael diagnosis ("rhaglen T1Early"): pennu'r dystiolaeth ar gyfer budd-dal , derbynioldeb ac elfennau sy'n berthnasol i werthuso costau. (Co-I, 01/10/2022 – 31/12/2023) £150K
 •     HDR UK - Mynd i'r afael â chwestiynau methodolegol â blaenoriaeth uchel ar gyfer data a threialon gofal iechyd a gesglir yn rheolaidd – PRIMORANT. (Co-I, 01/06/2022 – 31/03/2023) £120K·    

2021

 • Ymchwil Canser Cymru - Ymgyrch wedi'i thargedu yn y Gymuned Dargededig i Optimeiddio ymwybyddiaeth Canser): dichonoldeb ymgyrch ymwybyddiaeth o symptomau i gefnogi llwybr atgyfeirio Canolfan Diagnostig Amlddisgyblaethol/Cyflym mewn ardal gymdeithasol ddifreintiedig (TIC-TOC) - £391K

2020

 • Galwad ymateb cyflym UKRI COVID-19 - Astudiaeth Agweddau ac Ymddygiad Canser Covid-19 (Cyd-Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £697K
 • UKRI / MRC COVID-19 galwad ymateb cyflym – Cofrestrfa fyd-eang o fenywod yr effeithir arnynt gan COVID-19 yn ystod beichiogrwydd, deall hanes naturiol i arwain triniaeth ac atal (PAN-COVID) Prif Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £300K

2019

 • NIHR HTA - Canlyniadau niwroddatblygiadol amenedigol a dwy flynedd mewn cyfaddawd ffetws hwyr cyn y tymor: Treial ar hap 2Tryffl TRUFFLE (Prif Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £2.8M
 • NIHR PHR - Hapdreial rheoledig clwstwr aml-ganolfan i werthuso effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd KiVa i leihau bwlio mewn ysgolion cynradd: Treial KiVa y DU (Prif Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £1.8M
 • NIHR PHR - Optimeiddio, profi dichonoldeb a threial peilot ar hap o SaFE: ymyrraeth iechyd rhywiol a pherthnasoedd iach ar gyfer Addysg Bellach (Cyd-ymchwilydd), £640K
 • Diabetes UK - Datblygu Ool Trhagfynegol gan ddefnyddio cysylltiad data a dysgu peirianyddol, i hyrwyddo Earlier Diagnosis o ddiabetes Math 1 i'w ddefnyddio mewn gofal sylfaenol – yr astudiaeth TED (Prif Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £105K
 • Rhaglen Grantiau'r ICO - Datblygu hyfforddiant graddadwy i ymchwilwyr y DU wrth ddefnyddio data arferol yn y sector cyhoeddus wedi'i lywio gan randdeiliaid cyhoeddus a phroffesiynol (Cyd-ymchwilydd), £99K

2018

 • MRC DPFS – HIFU/TTTS: System Uwchsain Canolbwyntio Dwysedd Uchel Anfewnwthiol ar gyfer ablaation fasgwlaidd brych a ffetws mewn menywod â Syndrom Trallwyso Twin - Astudiaeth Cam 1 (Prif Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £2.2M
 • NIHR PHR - Hapdreial rheoledig clwstwr aml-ganolfan i werthuso effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd ymyrraeth atal cyffuriau dan arweiniad cyfoedion mewn ysgolion (Astudiaeth ffrindiau FRANK) (Cyd-ymchwilydd) £1.5M
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (Llywodraeth Cymru) – IechydDoeth Cymru: Astudiaeth boblogaeth hydredol genedlaethol o ymddygiadau, canlyniadau a phenderfynyddion cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach (Cyd-Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £750K

2017

 • Ymchwil Canser Swydd Efrog - ABACUS: RCT o wiriad iechyd ar-lein i godi ymwybyddiaeth o symptomau canser (Cyd-Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £621K

2015

 • Sefydliad Novo Nordisk - Ymchwilio i prodrome diabetes math 1 yn ystod plentyndod wrth iddo gyflwyno Gofal Sylfaenol i ragweld diagnosis cynharach a lleihau ketoacidosis yn y cyflwyniad, gan ddefnyddio data Gofal Sylfaenol ac Uwchradd cysylltiedig â ffugenw (Prif Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR), £12K
 • Cynllun Datblygu Ymyrraeth Iechyd y Cyhoedd MRC - Astudiaeth SaFE ; Iechyd rhywiol diogel mewn Addysg Bellach (Cyd-ymchwilydd), £131K

2014

 • NISCHR RfPPB: Canfod Diabetes Math 1 yn Gynnar mewn Ieuenctid: astudiaeth dichonoldeb EDDY (Prif Ymchwilydd ac arweinydd astudiaeth CTR) £189K
 • NIHR PHR: Treial archwiliadol o ymyrraeth atal smygu aml-lefel sy'n targedu pobl ifanc 16-18 oed mewn lleoliadau addysg bellach (FILTER) (Cyd-ymchwilydd), £328K
 • NAEDI: Datblygu a gwerthuso peilot o wiriad iechyd Tenovus: ymyrraeth ymwybyddiaeth canser wedi'i dargedu ar gyfer pobl o gymunedau difreintiedig (Cyd-ymchwilydd), £287K

Addysgu

I am currently a tutor on the C21 epidemiology module for medical students and also teach on the intercalated BsC course.

Bywgraffiad

2020 PhD -Gwerthuso'r prodrom i ddiagnosis ac effaith gosod wrth reoli diabetes Math 1 yn gynnar mewn plentyndod (Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd)

1995 BA - Hyrwyddo Iechyd a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol Bangor (Dosbarth Cyntaf, Cydanrhydeddau)

Gyrfa

2020 - presennol: Uwch Gymrawd Ymchwil/Uwch Reolwr Treialu, Canolfan Ymchwil Treialon

2014 - 2020: Cymrawd Ymchwil/Uwch Reolwr Treialon, SEWTU, Canolfan Ymchwil Treialon

2012 - 2014: Cymrawd Ymchwil Dros Dro /Uwch Reolwr Treial, SEWTU, Canolfan Ymchwil Treialon (clawr mamolaeth)

2009 - 2012: Rheolwr Cyswllt Ymchwil/Treial, SEWTU

1999 - 2009: Cydymaith Ymchwil, Adran Llawfeddygaeth, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

1996 - 1999: Cydymaith Ymchwil, Adran Cardioleg, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students