Ewch i’r prif gynnwys
Caroline Wainwright

Dr Caroline Wainwright

(Mae hi'n)

Darlithydd Newid Hinsawdd

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Email
WainwrightC2@caerdydd.ac.uk
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell Room 2.49, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

My research is around climate variability and change over Africa. In particular I'm very interesting in exploring variability and changes in the seasonal cycle of rainfall over Africa, including recent trends, current variability, and future projected changes. I've worked on methodologies for characterising the seasonal cycle of precipitation across Africa and the tropics, and used these methodologies for a range of applications. 

Recently, I've also started working more in areas relating to the impacts of climate variability over Africa, particularly working in the areas of renewable ebergy generation and health. I'm currently involved with a project looking at the impact of climate on migration in Madagascar.

I'm very interested in how forecasts and warnings can enhance preparedness across Africa.

For more details on this, please see this interview from my previous role: https://youtu.be/_4JUX49N9V8

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Articles

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn ymwneud ag amrywioldeb hinsawdd a newid dros Affrica. Yn benodol, rwy'n ddiddorol iawn wrth archwilio amrywioldeb a newidiadau yng nghylch tymhorol glawiad dros Affrica, gan gynnwys tueddiadau diweddar, amrywioldeb cyfredol, a newidiadau a ragwelir yn y dyfodol. Rwyf wedi gweithio ar fethodolegau i nodweddu'r cylch dyodiad tymhorol ar draws Affrica a'r trofannau, ac wedi defnyddio'r methodolegau hyn ar gyfer ystod o gymwysiadau. 

Yn ystod fy PhD datblygais fethodoleg newydd ar gyfer dadansoddi tymhorau gwlyb Affricanaidd trwy nodweddu'r drefn lawiad a nodi dyddiadau cychwyn a rhoi'r gorau i'r tymor gwlyb (Dunning et al., 2016).  Gallwch ddarllen mwy am y fethodoleg yn yr erthygl blog hon.

Defnyddiwyd hyn i asesu amrywioldeb diweddar a rhagamcanion yn y dyfodol o newid tymhorol ledled Affrica (Dunning et al., 2018) ac i asesu cynrychiolaeth model hinsawdd o'r cylch tymhorol. Mae'r erthygl hon yn trafod y gwaith ar amcanestyniadau yn y dyfodol. Perfformiwyd efelychiadau delfrydol hefyd i archwilio gwallau enghreifftiol yng nghynrychiolaeth y cylch tymhorol dros dde orllewin Affrica. Mae'r cod i gyfrifo dyddiadau cychwyn a rhoi'r gorau ar gael ar Github.

Yna aeth fy ngwaith ymlaen yn naturiol i ymchwil sy'n cysylltu'r dirywiad diweddar yn y glaw hir Dwyrain Affrica i amseru tymhorol newidiol (Wainwright et al., 2019, erthygl blog), ac ymchwil sy'n penderfynu patrymau newid dyodiad tymhorol mewn modelau caniatáu darfudiad (Wainwright et al., 2021). Cwblhawyd y gwaith hwn fel rhan o Brosiect HyCRISTAL

Yn ogystal, rwyf wedi datblygu'r fethodoleg ymhellach ar gyfer penderfynu cychwyn a rhoi'r gorau i ddosbarthu tymhorau gwlyb a sych trwy gydol y trofannau, er mwyn archwilio newidiadau mewn eithafion glawiad mewn tymhorau gwlyb a sych ar wahân ar draws y trofannau. Canfuwyd bod amcanestyniadau hinsawdd y dyfodol yn dangos cynnydd mwy yn hyd cyfnodau sych a chynnydd mwy yn y tymhorau sych nag yn y tymhorau gwlyb (Wainwright et al., 2021). Cyfrannodd hyn at brosiect gyda melysion mawr yn y DU yn edrych ar newid addasrwydd hinsoddol ar gyfer tyfu coco o dan newid hinsawdd yn y dyfodol. Rhoddodd cyfarfod rheolaidd â chynrychiolwyr o'r melysion wybod i ni y gallai tymhorau sych mwy eithafol fod yn heriol i goco, sy'n gnwd lluosflwydd, felly roedd y canfyddiadau hyn ar gyfnodau sych hirach yn ystod tymhorau sych yn arbennig o bwysig ac yn berthnasol yn fasnachol. 

Ar hyn o bryd, rwy'n archwilio'r tymor sych i drawsnewidiadau tymor gwlyb dros Ddwyrain Affrica, yn benodol, y gyrwyr sy'n arwain at ddigwyddiadau glawiad ar ddiwedd y tymor sych, sy'n nodi'r newid i'r tymor gwlyb. 

Yn ddiweddar, rwyf hefyd wedi dechrau gweithio mwy mewn meysydd sy'n ymwneud ag effeithiau amrywioldeb hinsawdd dros Affrica, yn enwedig gweithio ym meysydd cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac iechyd. Ar hyn o bryd rwy'n ymwneud â phrosiect sy'n edrych ar effaith yr hinsawdd ar ymfudo ym Madagascar.

Bûm hefyd yn gweithio ar brosiect SWIFT Affrica, gan ymchwilio i is-dymhorol i ddarogan tymhorol dros Affrica drofannol. Roedd rhan o hyn yn cynnwys gweithio gydag amaethwyr yn Ghana i gynhyrchu cynhyrchion rhagflas is-dymhorol ar gyfer cynllunio amaethyddol (Hirons et al., 2023). Rwy'n gweithio fwyfwy mewn rhybudd cynnar a pharodrwydd, a siaradais am hyn mewn digwyddiad  ochr COP27.

Addysgu

Rwy'n addysgu ar ystod o fodiwlau a theithiau maes ar bynciau sy'n ymwneud â phrosesau atmosfferig a newid yn yr hinsawdd. Ar hyn o bryd, rwy'n dysgu ar y modiwlau canlynol. 

  • Y System Ocean-Atmosffer
  • Newid yn yr Hinsawdd, Addasu a Gwydnwch
  • Kos Fieldtrip
  • Ymchwiliad Data Her Fawr

Bywgraffiad

2023 - : Lecturer at Cardiff University

2022: Research Fellowship at the Grantham Institute for Climate Change and Environment, Imperial College, London

2018-2021: Post-Doctoral Researcher at the University of Reading

Arbenigeddau

  • Meteoroleg drofannol
  • Gwyddor newid hinsawdd
  • Effeithiau ac addasu newid hinsawdd
  • Darogan y Tywydd