Ewch i’r prif gynnwys
Tessa Watts

Dr Tessa Watts

Darllennydd: Nyrsio Oedolion

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
WattsT1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10963
Campuses
Tŷ Eastgate, Ystafell 13.14, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd, athro cymwysedig ac yn nyrs gofrestredig (maes oedolion) gyda chefndir clinigol mewn gofal lliniarol a diwedd oes mewn canser uwch ac yn Ddarllenydd yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Fi yw'r arweinydd thema ymchwil ar gyfer optimeiddio lles a rheoli cyflyrau hirdymor.

Ers 2019 rwyf wedi bod yn Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe.

Yn fy ymchwil, rwy'n gweithio gydag ymchwilwyr amlbroffesiynol, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac aelodau'r cyhoedd, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Ar hyn o bryd rwy'n arwain yr ymchwiliad i brofiadau pobl o gael eu trin ag imiwnotherapi canser ac anghenion addysg a hyfforddiant gweithwyr gofal iechyd proffesiynol mewn perthynas â'r triniaethau cyffrous hyn. Rwyf hefyd yn arwain astudiaeth sy'n ymchwilio i effaith COVID-19 ar Nyrsys yng Nghymru mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru a braich Cymru o astudiaeth ledled y DU sy'n ymchwilio i ffactorau sy'n helpu i hyrwyddo gwytnwch a chefnogi addysg glinigol myfyrwyr nyrsio yn ystod pandemig COVID-19 a ariennir gan yr ESRC. Rwy'n gyd-ymgeisydd ar gyfer yr astudiaeth IPrehab a ariennir gan NIHR, a ddechreuodd ym mis Ebrill 2023.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

 • Watts, T. 2010. Chronic conditions management. In: Kell, C. and Helme, M. eds. Interprofessional Education in Wales: case studies in health and social care.. London: Higher Education Academy

2004

2001

1999

1997

Articles

Book sections

 • Watts, T. 2016. Types of review and their purpose. In: Glasper, A. and Rees, C. eds. Nursing and Healthcare Research at a Glance. Wiley Blackwell, pp. 4-6.
 • Watts, T. 2010. Chronic conditions management. In: Kell, C. and Helme, M. eds. Interprofessional Education in Wales: case studies in health and social care.. London: Higher Education Academy

Conferences

Monographs

Ymchwil

Rwy'n mwynhau cydweithio a gweithio gydag ymchwilwyr amlbroffesiynol, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac aelod o'r cyhoedd yn fy ymchwil. Rwy'n aelod gweithgar o Optimeiddio Lles yr Ysgol a rheoli thema ymchwil cyflyrau tymor hir a'r grŵp Ymchwil Canser Gofal Iechyd.

Prosiectau ymchwil

Ymchwil a ariennir yn ddiweddar a chyfredol

IPrehab: Prehab cynhwysol (I-Prehab) i fynd i'r afael ag annhegwch mewn canlyniadau canser: ymchwil gwerthuso dulliau cymysg i wella mynediad, derbyn a glynu. NIHR HSD & R https://fundingawards.nihr.ac.uk/award/NIHR151668 Yr Athro Jane Hopkinson (CI). Dechreuodd ym mis Ebrill 2023 am dair blynedd. Cydweithio â phrifysgolion Abertawe a Sussex, Rhwydwaith Canser Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Trallod moesol ymhlith nyrsys ac ymyriadau cefnogol: adolygiad systematig dulliau cymysg a synthesis naratif. Iechyd Cyhoeddus Cymru. Dr Tessa Watts (CI), yr Athro Christine Bundy, Dr Sally Anstey, Dr Anna Sydor, Ms Eunice Temeng, Ms Rachael Pattinson, Ms Rachael Hewitt, Ms Liz Gillen,  Dr Dean Whybrow (Prifysgol Caerdydd i gyd),

Mae'r iechyd meddwl yn effeithio ar RNs o ofalu drwy gydol COVID-19 a derbynioldeb canfyddedig ymyrraeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHPW) ar gyfer trallod moesol. Ymddiriedolaeth Burdett ar gyfer Nyrsio. Dr Tessa Watts (CI), yr Athro Christine Bundy, Dr Anna Sydor, Dr Dean Whybrow (Prifysgol Caerdydd gyfan), yr Athro Richard Kyle (Prifysgol Caerwysg), yr Athro Jonathan Bisson (Prifysgol Caerdydd), Ms Naomi Marfell (Canopi), Dr Thomas Kitchen (Canopi).    Cyhoeddi £1.2 miliwn o grantiau a ddyfarnwyd o dan ein rhaglen Cefnogi Cydnerthedd Nyrsio COVID-19 – Ymddiriedolaeth Burdett ar gyfer Nyrsio (btfn.org.uk)

Ymchwilio i sut mae addysg nyrsio cyn ac yn ystod Covid yn paratoi nyrsys ar gyfer y pandemig: dadansoddiad o'r hyn sy'n gweithio. Ariennir ESRC/UKRI (Dr Mary Malone (CI) Prifysgol Oxford Brookes, yr Athro Eila Watson, Prifysgol Oxford Brookes, yr Athro Jane Appleton, Prifysgol Oxford Brookes, Dr Cathy Henshall, Prifysgol Oxford Brookes, yr Athro Danny Kelly, Prifysgol Caerdydd, yr Athro Dame Anne Marie Rafferty, Coleg y Brenin Llundain, Dr Lynn Sayer, Coleg y Brenin Llundain, yr Athro Caroline Bradbury Jones, Prifysgol Birmingham, yr Athro Laura Serrant, Prifysgol Metropolitan Manceinion, Dr Michael Ramsey, Prifysgol Dundee, yr Athro Sonia McIlfatrick, Prifysgol Ulster.  https://www.brookes.ac.uk/about-brookes/news/covid19-research-into-student-nurse-experiences/

Profiadau o imiwnotherapi canser gydag atalyddion immune-checkpoint. Rwy'n arwain tîm amlbroffesiynol o ymchwilwyr academaidd, clinigwyr ac aelodau'r cyhoedd. (Dr Tessa Watts (CI), yr Athro Deborah Fitzsimmons-Warm (Prifysgol Abertawe), Yr Athro Emeritws Debbie Fenlon (Prifysgol Abertawe), Dr Sally Anstey (Prifysgol Caerdydd), Dr Alison Brewster (Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda), Ms Janet Richards (Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda), Mr John Buckman) (Cynrychiolydd Defnyddwyr Gwasanaeth). Ariennir Cymorth Canser Macmillan https://www.macmillan.org.uk/about-us/what-we-do/evidence/research-funding/funded-research.html#295346

Effaith gymunedol ac economaidd ymyriadau adsefydlu canser aml-ddimensiwn wrth gefnogi pobl i fyw'n dda gyda'u canser ac ar ôl hynny: efrydiaeth PhD (Cymorth Canser Macmillan/Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd/ Prifysgol Caerdydd) (Dr Tessa Watts (CI))

Addysgu

Rwy'n Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac roeddwn yn Gymrawd Addysgu Cenedlaethol Uwch Uwch yn 2018 pan oeddwn yn dal i weithio ym Mhrifysgol Abertawe. Rwyf wedi dylunio, datblygu, dilysu ac arwain rhaglenni llawn-amser a rhan amser cyn ac ôl-gofrestru proffesiynol a gymeradwywyd gan y corff mewn Nyrsio Lliniarol, Nyrsio Canser, Nyrsio Cyn-Gofrestru Israddedig (oedolion; meysydd iechyd meddwl a phlant) a rhaglenni ôl-raddedig aml-broffesiynol: Rheoli Cyflyrau Hirdymor a Chronig a Doethuriaeth Broffesiynol. Erbyn hyn, rwy'n addysgu, goruchwylio ac yn astudio ar lefel israddedig cyn-gofrestru, a addysgir ar lefelau ôl-raddedig a doethurol.

Fy nghyfrifoldebau modiwl cyfredol, penodol yw:

 • MSc Ymarfer Uwch: Deall Canser: Safbwyntiau cleifion a phroffesiynol HCT 150
 • MSc Ymarfer Uwch: Cyflwyniad i ddulliau ymchwil HCT 206
 • MSc Ymarfer Uwch: Dulliau ymchwil a dadansoddi data mewn HCT 343 gofal iechyd
 • BSc Nyrsio: Gwerthuso Gofal: HC 3288
 • BSc Nyrsio: Goruchwylio Traethawd Hir
 • MSc Ymarfer Uwch: Goruchwylio Traethawd Hir
 • Goruchwylio myfyrwyr doethurol

Rwyf hefyd yn diwtor personol ar gyfer myfyrwyr nyrsio cyn-gofrestru israddedig (maes oedolion)

Bywgraffiad

Mae gen i sylfaen academaidd yn y gwyddorau cymdeithasol a gwleidyddol a nyrsio ac rwy'n ymchwilydd ansoddol gweithredol, cyhoeddi, gwneud cyflwyniadau cynhadledd gyda ffocws ar salwch/cyflyrau cronig, yn enwedig canser uwch, lles y gweithlu, yn enwedig trallod moesol, ac archwilio ar lefel doethuriaeth. Rwy'n adolygu ceisiadau grant ar gyfer Cynllun Ymchwil ar gyfer Budd Cleifion NIHR, Cydweithrediad Adeiladu Capasiti Ymchwil Cymru (CBSRC Cymru) a Tenovus. Rwy'n aelod o'r Panel Adolygu Gwyddonol ar gyfer y Gynhadledd Addysg Nyrsio Ryngwladol (NET/NEP) a Chynhadledd Ryngwladol Nyrsio Canser (ICCN). Rwy'n adolygu'n rheolaidd ar gyfer sawl cyfnodolyn ac yn olygydd ar gyfer y cyfnodolyn rhyngwladol adolygu cymheiriaid Nurse Education in Practice.

Awst 2021- cyfredol: Darllenydd Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd

Rhagfyr 2019 - parhau: Athro Anrhydeddus Prifysgol Abertawe

Medi 2018 - Awst 2021: Uwch Ddarlithydd Prifysgol Caerdydd, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

2003- 2018 - Athro Cyswllt, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe

Yn y swydd hon roeddwn hefyd yn dal rolau arweinyddiaeth addysg gwladol uwch sefydliadol a choleg gan gynnwys: Dirprwy Gadeirydd, Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglen Prifysgol Abertawe; Deon Cyswllt y Coleg (Astudiaethau Israddedig); Recriwtio a Derbyn Arweiniol Strategol y Coleg (2009-2015), Cyfranogiad a chynhwysiant Arweiniol Strategol y Coleg (2008-2105); Cyfarwyddwr Rhaglen Doethuriaeth Proffesiynol (2016-2018); Cyfarwyddwr Rhaglen MSc Rheoli Cyflyrau Hirdymor a Chronig (2009-2018); Cyfarwyddwr Rhaglen BSc Gofal Canser (2009-2014); Pennaeth Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth (2004 - 2006); Cyfarwyddwr Rhaglen BN (pob maes) (2003-2009). Cynrychiolais Brifysgol Abertawe ar Gymrawd Llywio Addysg Nyrsio Ffitrwydd i Ymarfer Cymru Gyfan rhwng 2004 a 2009.

1996-2003 - Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Abertawe.

Darlithydd mewn Theori Nyrsio; Cychwyn, datblygu ac arwain y BSc cyntaf mewn Nyrsio Lliniarol (gyda SPQ) yng Nghymru a rhaglenni BSc Nyrsio Canser a Gofal Canser amlbroffesiynol cyntaf Abertawe. Arweinydd Modiwl Ôl-gofrestru Marwolaeth Marw a Phrofedigaeth.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Ymweld rhyngwladol ymchwilydd Prifysgol Notre Dame, Fremantle, Gorllewin Awstralia: 2020

Athro Anrhydeddus Prifysgol Abertawe 2019

Advance AU National Teaching Fellow Nominee 2018 (Prifysgol Abertawe)

Ymwelodd Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd cymdeithas teithio rhyngwladol, Adran Nyrsio, Prifysgol Abertawe 2017 – â'r Ysgol Nyrsio ym Mhrifysgol Sydney a Phrifysgol Technoleg Sydney (UTS) Cyfadran Iechyd/Canolfan Gofal Cardiofasgwlaidd a Chronig

Aelodaethau proffesiynol

Uwch Gymrawd Academi Addysg Uwch

Cofrestrwyd gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth

Safleoedd academaidd blaenorol

2003-2018 Athro Cyswllt, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe

1996-2003 Uwch Ddarlithydd, Adran Nyrsio a Bydwreigiaeth, Prifysgol Abertawe.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Golygydd Addysg Nyrsio mewn Ymarfer (o 2021)
 • Golygydd Cyswllt Addysg Nyrsio mewn Ymarfer (o 2019)
 • Bwrdd Golygyddol, Addysg Nyrsio mewn Ymarfer (o 2014)
 • Adolygydd grant, Gofal Canser Tenovus
 • Adolygydd Grant, Cydweithio Adeiladu Capasiti Ymchwil (CBSC) Cymru
 • Adolygydd Grant, Ymchwil ar gyfer Budd-dal Cyhoeddus a Chleifion (Lloegr)

Meysydd goruchwyliaeth

Rwyf wedi ymrwymo i gynyddu gallu a gallu ymchwil o fewn nyrsio a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd. Mae gen i wybodaeth a sgiliau mewn dulliau ymchwil ansoddol, yn enwedig ethnograffeg.  Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD a hoffai archwilio dimensiynau gofal cefnogol i bobl a theuluoedd sy'n byw gyda salwch cronig, gan gynnwys canserau, a hefyd cymorth gweithlu yng nghyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol, yn enwedig y gweithlu nyrsio a myfyrwyr nyrsio gan ddefnyddio methodolegau ansoddol a thynnu ar y gwyddorau cymdeithasol.

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Optimeiddio lles mewn canser, yn enwedig ymhlith pobl sy'n cael eu trin ag atalyddion checkpoint imiwnedd;
 • Profiadau pobl o salwch cronig
 • Optimeiddio gofal cefnogol mewn salwch cronig;
 • Nyrsio canser, yn enwedig gofal cefnogol
 • Trallod moesol ymhlith y gweithlu nyrsio ac ymyriadau i liniaru ac atal trallod   moesol

Rwy'n oruchwyliwr ôl-raddedig profiadol. Rwyf wedi goruchwylio saith myfyriwr lefel doethurol (PhD a Doethuriaeth Broffesiynol) i'w cwblhau'n amserol a thros 20 o fyfyrwyr ôl-raddedig (MSc) gyda'u traethodau hir. Rwyf wedi archwilio'n allanol ym Mhrifysgol Sheffield Hallam a Phrifysgol De Cymru ac rwy'n arholwr allanol ar gyfer y Ddoethuriaeth Broffesiynol (Nyrsio a Bydwreigiaeth) ym Mhrifysgol Oxford Brookes.

Mae myfyrwyr presennol hefyd yn cynnwys:

Eunice Temeng (PhD) Llawn Amser 

Louise Silva (MD)

Laurie Smith (MD)

Harriet Coxon (MD)