Ewch i’r prif gynnwys

Mr David Westlake

Uwch Gymrawd Ymchwil, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilio i waith cymdeithasol plant a theulu, ac mae fy ngyrfa hyd yma wedi cynnwys ystod eang o bynciau yn y maes hwn ac o'i gwmpas. Yr edefyn cyffredin i'm gwaith diweddar yw ei fod i gyd wedi cynnwys gwerthuso ymyriadau cymhleth, un ffordd neu'r llall. Rwy'n tueddu i ddefnyddio ystod eang o ddulliau oherwydd bod y cyfuniad yn dweud mwy wrthym nag y byddai unrhyw ddull unigol yn ei wneud pe bai'n cael ei ddefnyddio ar wahân. Rwy'n cael fy nenu i'r maes ymchwil hwn oherwydd rwy'n hoffi meddwl am sut mae pethau'n digwydd yn y byd go iawn. Rwy'n hoffi adeiladu ar yr hyn rydyn ni'n ei wybod eisoes ac mae'r cylch ymchwil yn golygu bod y darlun rydych chi'n ei wneud yn y pen draw yn newid ac yn dod yn gliriach dros amser. Rwyf hefyd yn gwerthfawrogi natur gyflym gwneud yr astudiaethau hyn a'u cysylltiadau agos â newid polisi. Rwy'n aros o fewn y sector prifysgolion oherwydd ochr yn ochr â hyn mae lle i feddwl a datblygu syniadau, ac yn ei dro mae hyn yn cyfrannu at wneud astudiaethau gwell.

Ar hyn o bryd rwy'n arwain gwerthusiad o fenter bolisi gwerth £10 miliwn sy'n rhoi gweithwyr cymdeithasol mewn ysgolion, gan weithio gyda Chanolfan Ymchwil Treialon Caerdydd a Phrifysgol Rhydychen. Mae'r astudiaeth yn Hap-dreial Rheoledig (RCT) gyda gwerthuso prosesau ac economaidd, ac mae'n dilyn astudiaeth ddichonoldeb a gwblheais yn gynharach eleni ar yr un pwnc. Cyn symud i Gaerdydd, arweiniais dîm ymchwil a oedd yn gweithio o fewn gwasanaeth amddiffyn plant, gyda chylch gwaith i roi adborth gwerthusol ar ymarfer a llywio gwelliannau i wasanaethau. Ar hyn o bryd rwy'n meddwl ac yn ysgrifennu am gymhlethdodau gweithredu polisi ar lefel unigol, gyda'r nod o ddeall yn well y rôl y mae ymarferwyr unigol yn ei chwarae yn y ffordd y caiff mentrau polisi eu cyflawni.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2017

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Mae fy ymchwil wedi ymdrin â'r pynciau canlynol:

  • Sgiliau cyfathrebu gwaith cymdeithasol
  • Gwaith cymdeithasol yn yr ysgol
  • Diwylliant sefydliadol
  • Cyllidebau datganoledig
  • Eiriolaeth ar gyfer plant sy'n cael eu masnachu
  • Llwybrau ar gyfer plant ifanc iawn sydd mewn perygl o niwed
  • Moeseg ymchwil

Prosiectau cyfredol

  • Treial SWIS

Prosiectau a gwblhawyd yn ddiweddar

  • Gweithwyr cymdeithasol mewn cynlluniau peilot ysgolion
  • Cynlluniau peilot cyllidebau datganoledig

Addysgu

Mae gen i brofiad addysgu sylweddol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ond rydw i'n canolbwyntio ar ymchwil ar hyn o bryd.

Bywgraffiad

Addysg

Prifysgol Caergrawnt; Mphil Troseddeg

Prifysgol Lancaster; BA Troseddeg

Cyflogaeth

2018 – Cymrawd Ymchwil presennol, Prifysgol Caerdydd

2015 – 2018       Uwch Gymrawd Ymchwil, Prifysgol Swydd Bedford

2011 – 2015       Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Swydd Bedford

Cyswllt Ymchwil 2007 – 2010      ; Prifysgol Loughborough

Cynorthwy-ydd Ymchwil 2006 - 2007        ; Prifysgol Bryste

Gwaith gwirfoddol

2019 – presennol Ymwelydd Annibynnol

Pwyllgorau ac adolygu

2017 – Golygydd   Cyswllt Journal of Children's Services

2018 – Bwrdd   Ymgynghorol Ymchwil CoramBAAF presennol

2018 – 2019       Cynghorydd academaidd, Astudiaeth Blinder Tosturi Prifysgol Bryste

2015 – 2018       aelod o bwyllgor Moeseg y Brifysgol