Ewch i’r prif gynnwys
Huw Williams

Dr Huw Williams

(e/fe)

Deon y Gymraeg, Darllenydd mewn Athroniaeth a Darlithydd Cyswllt gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Email
WilliamsH47@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74806
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 1.40, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n athronydd gwleidyddol, sydd â diddordeb mewn traddodiadau meddwl egalitaraidd a radicalaidd, gyda ffocws penodol ar ymgysylltu ag actifiaeth a'r sffêr gyhoeddus. Mae fy ymchwil yn cysylltu rhwng cyfiawnder byd-eang a theori wleidyddol ryngwladol yn fwy cyffredinol â diddordeb yn y lleol, sef hanes deallusol Cymru a'i thraddodiadau blaengar o feddwl.

Rwyf hefyd yn Ddeon yr Iaith Gymraeg, rôl ledled y Brifysgol sy'n darparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer y cyfleoedd a'r cyfrifoldebau hynny sy'n deillio o'n dwyieithrwydd, mewn amgylchedd lleol a byd-eang amlieithog.

Rwyf wedi cyhoeddi amrywiaeth eang o ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg, o lyfrau i flogiau. Mae hyn yn cynnwys colofn athroniaeth a materion cyfoes ar gyfer y Welsh Literary Review, O'r Pedwar Gwynt ac erthyglau ar gyfer cyhoeddiadau ar-lein fel The Conversation a OpenDemocracy.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Williams, H. L. 2013. The law of peoples. In: Mandle, J. and Reidy, D. A. eds. A Companion to Rawls. Blackwell Companions to Philosophy Wiley-Blackwell, pp. 327-345.
 • Williams, H. 2013. Rhyfel Cyfiawn ac Athroniaeth John Rawls. In: Matthews, E. G. ed. Cenedligrwydd, Cyfiawnder a Heddwch - Ysgrifau Ar Athroniaeth Wleidyddol. Astudiaethau Athronyddol Aberystwyth: Y Lolfa, pp. 35-56.

2012

2011

2010

Articles

Book sections

Books

Websites

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cwmpasu meysydd athroniaeth wleidyddol, damcaniaeth wleidyddol ryngwladol, a hanes syniadau, gan ganolbwyntio ar agweddau egalitaraidd a radical yn benodol. Yn benodol, rwyf wedi gweithio'n agos ar ddamcaniaeth ryngwladol John Rawls, materion cyfiawnder byd-eang, a hanes deallusol yng Nghymru.

Mae fy monograff, On Rawls, Development and Global Justice: The Freedom of Peoples (2011, ailargraffwyd 2016) yn ymhelaethu ar ddull adeiladu sefydliad Rawls tuag at gymorth rhyngwladol, eirioli pragmatiaeth a goddefgarwch gwahaniaeth,   gan gynnig dewis arall yn lle  disgwrs adeiladu democratiaeth.  Rwyf wedi ehangu fy dadansoddiad o Gyfraith y Bobl    Materion Hyrwyddo Democratiaeth, Rhyfel Cyfiawn a'r potensial ar gyfer dysgu moesol mewn cymdeithas ryngwladol.

Yng nghyd-destun Cyfiawnder Byd-eang mae gen i ddiddordeb mewn rhagdybiaethau'r ddadl brif ffrwd. Rwyf wedi ysgrifennu ar y cysyniadau ymhlyg o ddatblygiad yn y maes ac yn y llyfr, Global Justice: The Basics (Routledge 2017) a gyd-ysgrifennwyd gyda Carl Death, gwnaethom holi'r rhyngwyneb rhwng theori ac ymarfer.   Ar hyn o bryd, rwy'n ysgrifennu ar le iaith yn y ddadl a hefyd y posibiliadau o ehangu ei drywydd i ddisgyblaethau eraill fel astudiaethau llenyddol. Mae'r erthyglau hyn yn cael eu datblygu yng nghyd-destun ceisio y seiliau athronyddol ar gyfer sefydlu mwy o undod byd-eang.  

Mae fy monograffau Cymraeg diweddar eraill, Credoau'r Cymry (2016 UWP) ac Ysbryd Morgan (2020 UWP) yn dwyn ynghyd fy ymchwil ar hanes deallusol yng Nghymru, gan ganolbwyntio'n benodol ar ffigurau radical fel Pelagius, Richard Price, a JR Jones. Mae'r llyfrau'n arbrofi gyda ffurf, yn defnyddio deialogau dychmygol, ac yn adlewyrchu fy ymdrechion i ail-ddychmygu athroniaeth Gymraeg a thrafodaeth feirniadol, yn fy rôl fel Cydymaith y Coleg Cymraeg.

Rwy'n ymdrechu i ddefnyddio'r patrwm ymchwil hwn fel sail ar gyfer cyfraniadau rheolaidd i drafodaeth gyhoeddus ar wleidyddiaeth gyfoes yng Nghymru. Yn 2012 cyhoeddais atgofion cyn-Weinidog enwog y Swyddfa Gartref, yr Arglwydd Elystan Morgan (Lolfa) ac yn fwy diweddar cyd-olygais gyfrol ar wleidyddiaeth gyfoes, Y Ffordd Gymreig (Parthian, 2021) - llyfrau sydd, ynghyd â'm traethodau niferus ar wahanol lwyfannau, yn adlewyrchu fy ymrwymiad i astudio, a gwella gwleidyddiaeth a'r sffêr gyhoeddus yn nemocratiaeth newydd Cymru.

Addysgu

Diddordebau addysgu

Rwy'n addysgu ar amrywiaeth o fodiwlau athroniaeth a gwleidyddiaeth, yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae eu cynnwys yn dod o fewn y meysydd canlynol:

 • Athroniaeth Wleidyddol Gyfoes
 • Damcaniaethau Cyfiawnder Byd-eang
 • Hanes meddwl gwleidyddol
 • Athroniaeth ac Athrawiaeth yng Nghymru

Bywgraffiad

Fel myfyriwr israddedig astudiais athroniaeth a seicoleg yn yr LSE, a chefais Ddiploma gan Brifysgol Jagiellonian, Krakow, mewn Astudiaethau Canol a Dwyrain Ewrop. Fel ysgolhaig Morrell astudiais theori wleidyddol yn Ysgol Graddedigion Gwleidyddiaeth Prifysgol Efrog. Derbyniais Ph.D. gan yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Aberystwyth yn 2009, lle dechreuais wedyn ar swydd darlithydd,  cyn symud i Gaerdydd yn 2012 fel darlithydd athroniaeth gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn fy rôl fel darlithydd gyda'r Coleg fy nghyfrifoldeb i yw ehangu addysgu athroniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws y sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Ers 2018 rwyf wedi bod yn Ddeon y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, gan weithio fel arweinydd strategol ar draws pob agwedd ar ein gweithgarwch Cymraeg, gyda chyfrifoldeb dros lunio a gweithredu ein strategaeth ar draws y sefydliad.  Rwyf hefyd yn gynrychiolydd y Brifysgol ar gyfer Academi Heddwch Cymru a sefydlwyd yn ddiweddar ac rwy'n rhan o grŵp ymchwilwyr Athroniaeth yr Ysgol, ac aelod o Gyfraith Caerdydd a Chyfiawnder Byd-eang.

Y tu hwnt i'r Brifysgol rwy'n Llywydd Urdd yr Urdd Athronyddol (Urdd yr Athronydd) ac rwy'n aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrinelusen ledled Cymru sy'n darparu gofal cyn-ysgol. Fi oedd ysgrifennydd ymgyrch TAG a frwydrodd yn llwyddiannus i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg yn Ne Caerdydd, ac rwyf wedi bod yn rhan o wahanol fathau o actifiaeth ar lefel leol a chenedlaethol.

Meysydd goruchwyliaeth

Rwyf wedi goruchwylio myfyrwyr ar draws amrywiaeth o bynciau.  Meysydd o ddiddordeb arbennig yw:

 • Athroniaeth Wleidyddol
 • Cyfiawnder Byd-eang
 • Damcaniaeth Wleidyddol Ryngwladol
 • Hanes Deallusol, Athroniaeth a Gwleidyddiaeth yng Nghymru
 • Cyfiawnder Ieithyddol
 • Athroniaeth a Gweithrediaeth