Ewch i’r prif gynnwys
Sophie Wood

Miss Sophie Wood

Research Associate, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
WoodS16@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87202
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n gydymaith ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar werthusiad mawr o gynadleddau grwpiau teuluol yn y DU. Nod yr astudiaeth yw deall nid yn unig a yw cynadleddau grwpiau teuluol yn effeithiol o ran lleihau nifer y plant mewn gofal, ond hefyd sut maent yn gweithio, ar gyfer pwy ac o dan ba amgylchiadau. Am fwy o wybodaeth, gweler y fideo hwn. 

Rwyf hefyd yn arwain prosiect am y defnydd o ddata amlasiantaeth i lywio gwasanaethau i blant a theuluoedd ac rwy'n gyd-ymchwilydd ar brosiect sy'n archwilio llwybrau atgyfeirio a chanlyniadau plant sy'n cael eu camfanteisio yn droseddol.

Fy mhrif ddiddordebau ymchwil yw iechyd meddwl plant mewn gofal, gofal diogel, plant nas gwelwyd, camfanteisio ar blant, pobl sy'n gadael gofal, a deall sut mae systemau gofal cymdeithasol, diwylliant a gwneud penderfyniadau yn dylanwadu ar ganlyniadau plant.

Rwy'n ymchwilydd dulliau cymysg, gyda phrofiad o ddadansoddi a chysylltu data gweinyddol mawr a gwerthuso systemau cymhleth.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Articles

Monographs

Ymchwil

Mae fy ymchwil hyd yma wedi canolbwyntio ar iechyd a gofal cymdeithasol plant. Rwyf wedi defnyddio ystod o ddulliau meintiol ac ansoddol gan gynnwys dadansoddi cofnodion data gweinyddol, arolygon, cyfweliadau, grwpiau ffocws, adolygiadau systematig ac adolygiadau realaidd.

Prosiect cyfredol:

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar werthusiad mawr o gynadleddau grwpiau teuluol yn y DU. Rwyf hefyd yn arwain prosiect ynghylch sut a pha ddata amlasiantaeth y gallai awdurdodau lleol ei ddefnyddio i lywio gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd ac rwy'n gyd-ymchwilydd ar brosiect sy'n archwilio llwybrau atgyfeirio a chanlyniadau plant sy'n cael eu camfanteisio yn droseddol.

Prosiectau blaenorol:

Gwasanaethau cymdeithasol plant a chyfraddau gofal yng Nghymru: Arolwg o'r sector. Arolwg o unigolion sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol plant i archwilio amrywiaeth yng nghyfraddau plant sy'n derbyn gofal ymhlith awdurdodau lleol yng Nghymru. Archwiliodd yr astudiaeth yr amrywiad yng nghyfraddau plant sy'n derbyn gofal ymhlith awdurdodau lleol yng Nghymru, o ran pam mae cyfraddau rhai awdurdodau lleol yn cynyddu, rhai yn gostwng, ac mae rhai yn parhau'n gyson. Canfuom y gallai gwahaniaethau mewn diwylliant sefydliadol, gwerthoedd, agweddau, gwneud penderfyniadau ac ymarfer gyfrannu at y gwahaniaethau hyn yng nghyfraddau gofal. Ariannwyd gan Lywodraeth Cymru. Adroddiad ar gael yma: https://www.wcpp.org.uk/publication/children-looked-after-in-wales-survey/ 

Beth sy'n digwydd i bobl ifanc sy'n cael eu cyfeirio at lety diogel? Prosiect cysylltu data gan ddefnyddio cofnodion data gweinyddol a gesglir yn rheolaidd a gedwir yn Lloegr: Ffurflenni Plant sy'n Derbyn Gofal, Cyfrifiad Plant Mewn Angen, a'r Uned Cydlynu Lles Diogel. Archwiliodd yr ymchwil y canlyniadau i bobl ifanc y cyfeirir atynt at lety diogel yn Lloegr. Wedi'i gomisiynu gan What Works for Children's Social Care a'i ariannu gan yr Adran Addysg. Adroddiad ar gael yma: https://whatworks-csc.org.uk/research-report/unlocking-the-facts-young-people-referred-to-secure-childrens-homes/ 

Adolygiad Realist Cyflym: Ymyriadau Newid Cyllideb i Deuluoedd. Asesiad tystiolaeth realistaidd cyflym i ddatblygu damcaniaeth rhaglen - gan ddefnyddio fframwaith EMMIE (effaith, cyfryngwyr, cymedrolwyr, gweithredu ac economeg) - ar gyfer sut, pwy ac o dan ba amgylchiadau ymyriadau sy'n cynyddu neu'n lleihau gwaith cyllideb teulu a sut mae'r ymyriadau hyn yn effeithio ar nifer y plant mewn gofal. Wedi'i gomisiynu gan What Works for Children's Social Care a'i ariannu gan yr Adran Addysg. Adroddiad ar gael yma: https://whatworks-csc.org.uk/wp-content/uploads/WWCSC_Family_Budget_Change_rapid_evidence_assessment_Summary_Report_Aug2019-1.pdf 

Rhaglen Adolygu Canlyniadau Iechyd Plant: Gofal Iechyd Meddwl mewn Pobl Ifanc ac Oedolion Ifanc. Mae pedair cenedl yn astudio yn y DU gan ddefnyddio data gofal iechyd gweinyddol a gesglir yn rheolaidd i archwilio patrymau gofal iechyd ar gyfer plant a phobl ifanc ag anhwylderau iechyd meddwl. Setiau data lluosog a ddefnyddir, gan gynnwys data o: CPRD (DU), SAIL (CYMRU), NHS Digital (Lloegr), ISD (Yr Alban), a HBS (Gogledd Iwerddon). Comisiynwyd gan y Health Quality Improvement Partnership a'i ariannu gan y GIG. Adroddiad ar gael yma: https://www.hqip.org.uk/resource/mental-healthcare-in-young-people-and-young-adults/#.X4RQ5WhKjIU (adroddiad 2)

Y berthynas rhwng gordewdra plentyndod ac agosrwydd at yr arfordir. Gan ddefnyddio data lefel ardal sydd ar gael yn gyhoeddus (Rhaglen Mesur Cenedlaethol Plant, ONS, yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, Is-adran Seilwaith Data ac Ystadegau) a dadansoddiad gofodol, profwyd y cysylltiad rhwng gordewdra plentyndod ac agosrwydd at yr arfordir. Roedd yr astudiaeth yn seiliedig ar fy ymchwil MSc a gefnogwyd yn rhannol gan Raglen Gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar gyfer Cernyw ac Ynysoedd Sili (11200NCO5). Papur ar gael yma: https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2016.05.010 

Bywgraffiad

Addysg

  • Prifysgol Exeter (2013-2014) - MSc yr Amgylchedd ac Iechyd Dynol: Rhagoriaeth
  • Prifysgol Lerpwl (2010-2013) - BA Daearyddiaeth: Dosbarth Cyntaf Anrhydedd

Swyddi Academaidd

  • Cyswllt Ymchwil - CASCADE, Prifysgol Caerdydd (presennol)
  • Cynorthwy-ydd Ymchwil -  Seiciatreg Poblogaeth, Hunanladdiad a Gwybodeg, Prifysgol Abertawe (2018)
  • Cynorthwy-ydd Ymchwil - Is-adran Meddygaeth y Boblogaeth, Prifysgol Caerdydd (2015 – 2018)
  • Cynorthwy-ydd Ymchwil - Canolfan Ewropeaidd yr Amgylchedd ac Iechyd Dynol, Prifysgol Exeter (2015)