Ewch i’r prif gynnwys
Elisa Wynne-hughes

Dr Elisa Wynne-hughes

Senior Lecturer in International Relations

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy ymchwil yn cael ei ysgogi gan bryder i ddeall adeiladu, lleoli a llywodraethu pynciau yn well trwy arferion beunyddiol (diwylliant poblogaidd), yn fwyaf diweddar yn archwilio gwleidyddiaeth twristiaeth y Gorllewin yn Cairo. Gan adeiladu o'r ymchwil hwn rwy'n ysgrifennu arweinlyfr gwleidyddol, Planet Cairo, i annog gweledigaethau a pholisïau twristiaeth mwy cynhwysol. Rwyf hefyd yn gweithio ar brosiectau sy'n archwilio sut mae cynrychiolaeth boblogaidd o aflonyddu ar y stryd yn Cairo yn atgyfnerthu polisïau diogelwch rhyngwladol ac Eifftaidd sy'n targedu dynion Arabaidd/Mwslimaidd 'drwg' fel bygythiad (rhywiol). Yn olaf, rwy'n archwilio tactegau grwpiau aflonyddu stryd stop trawswladol. Rwy'n dadansoddi potensial emancipatory ac eithrio eu strategaethau llywodraethu a diogelwch bob dydd.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Gwleidyddiaeth Ryngwladol Twristiaeth
 • Ymatebion trawswladol i drais rhywiol bob dydd
 • Neoliberal subjectivities
 • neoryddfrydiaeth a gofod trefol
 • llywodraethau ôl-drefedigaethol
 • Diwylliant poblogaidd a Gwleidyddiaeth y Byd
 • dulliau ôl-drefedigaethol, ffeministaidd ac ôl-strwythurol
 • dadansoddiad disgwrs a dulliau ymchwil ethnograffig

Rwy'n croesawu cynigion ar gyfer prosiectau ymchwil yn fy meysydd ymchwil.

Cyhoeddiad

2021

2020

2017

2016

2015

2012

2007

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

Gwleidyddiaeth Ryngwladol Twristiaeth

Mae fy ngwaith diweddaraf yn archwilio'r berthynas rhwng gwybodaeth y Gorllewin am yr Aifft a pholisi'r llywodraeth mewn pedwar safle twristiaeth yn Cairo: Pyramidiau Giza, marchnad Khan al Khalili, Dinas Garbage a Sgwâr Tahrir. Mae'n astudio sut mae twristiaeth yn llywodraethu trwy amrywiol arferion sy'n siapio ymddygiad twristiaid a'r Eifftiaid ar y safleoedd hyn. Mae delweddau neo-drefedigaethol twristiaeth orllewinol o'r Aifft yn atgyfnerthu gweledigaethau elît a pholisïau datblygu diogelwch neoryddfrydol sy'n eithrio'r mwyafrif o'r Eifftiaid rhag cyfranogiad economaidd. Mae'r prosiect hwn yn cyfuno dulliau llywodraetholdeb ac ôl-drefedigaethol i astudio twristiaeth fel technoleg llywodraethu sy'n atgynhyrchu cysylltiadau cymdeithasol hierarchaidd rhwng ac oddi mewn i genedl-wladwriaethau. Mae'r gwaith hwn, sy'n seiliedig ar fwy na blwyddyn o ymchwil maes ethnograffig yn Cairo a'i gynnal yn bennaf mewn Arabeg, yn gwneud cyfraniad sylweddol at wybodaeth am y Dwyrain Canol a'r Aifft yn benodol, ac yn fwy eang i'n dealltwriaeth o rôl diwylliant poblogaidd mewn llywodraethu neoryddfrydol.

Mae fy mhrosiect nesaf yn adeiladu o fy ymchwil ar dwristiaeth yn yr Aifft i ysgrifennu arweinlyfr gwleidyddol, Planet Cairo. Mae arweinlyfrau poblogaidd i'r Aifft yn cyflwyno delwedd wedi'i diheintio o Cairo sy'n palatable i dwristiaid byd-eang ac elites'r Aifft. Mae'r ddelwedd unochrog hon yn atgyfnerthu polisïau twristiaeth yr Aifft sy'n trin Eifftiaid tlotach fel rhai anddilys i safleoedd twristiaeth, i'r graddau bod gwrywdod dosbarth gweithiol a llwybrau datblygu yn cael eu cynrychioli fel gwyriad. Mae'r prosiect hwn yn gofyn a oes modd math arall o arweinlyfr – un sy'n herio'r profiad twristaidd un dimensiwn presennol. I ateb y cwestiwn hwn, byddaf yn datblygu, myfyrio ar genre 'arweinlyfr gwleidyddol' gwreiddiol. Bydd Planet Cairo yn tynnu sylw at y nifer o wahanol agweddau ar safleoedd twristiaeth poblogaidd yr Aifft ac yn annog gweledigaethau a pholisïau twristiaeth mwy cynhwysol. Nod y prosiect hwn yw helpu i adfywio'r twristiaeth yn yr Aifft mewn ffordd sy'n annog manteision y diwydiant hwn i gael eu lledaenu'n fwy cyfartal ledled cymdeithas. Byddaf yn ysgrifennu erthyglau cyfnodolion cyfatebol sy'n gwerthuso effeithiolrwydd y llyfr canllaw wrth wrthsefyll twristiaeth dominyddol a gweledigaethau elitaidd yr Aifft. Yn y pen draw, byddaf yn cynhyrchu – ac yn gwerthuso'n feirniadol - genre newydd o ysgrifennu canllaw ac academaidd sy'n chwalu ffiniau disgyblu, proffesiynol, poblogaidd a generig.

Gwleidyddiaeth y Mudiad Aflonyddu Trawswladol Gwrth-Stryd

Mae'r prosiect hwn yn ymchwilio i'r potensial i ailgyfeirio arferion llywodraethu bob dydd at ddibenion emancipatory. Mae'n archwilio ymatebion trawswladol i drais rhywiol bob dydd i ddeall sut maent yn atgyfnerthu neu'n ailgyfeirio arferion llywodraethu dominyddol . Dechreuodd hyn fel erthygl yn seiliedig ar fy ymchwil twristiaeth, 'Flirtation and Fear: Gendered Tourism, Transnational Terrorism'. Mae'r erthygl hon yn edrych ar sut mae sylwadau o aflonyddu stryd mewn arweinlyfrau twristiaeth yn cyfreithloni polisïau diogelwch rhyngwladol ac Eifftaidd sy'n targedu dynion Arabaidd/Mwslimaidd 'drwg' fel bygythiad (rhywiol). Yn y cyfamser, ym mis Ebrill 2014 cynhaliais gyfweliadau gydag aelodau o chwe phrosiect yn Cairo i atal aflonyddu ar y stryd, a gyfrannodd at brosiect ymchwil a ariannwyd gan ESRC ym Mryste, o'r enw 'Trawsnewid Ansicrwydd trwy Rwydweithiau Llawr Llawr Gwlad Di-drais'. Fe wnaeth fy erthygl 'Flirtation and Fear' a'r gwaith maes dilynol yn Cairo fy ysbrydoli i ysgrifennu erthygl, 'Hunanlywodraethu mewn Parthau Dim Goddefgarwch: gwleidyddiaeth ofodol ymgyrchoedd aflonyddu ar y stryd yn Cairo', sy'n astudio'r ymgyrchoedd ôl-2011 gan wahanol grwpiau i fynd i'r afael ag aflonyddu ar y stryd mewn ffordd sy'n osgoi trais y wladwriaeth a beio dioddefwyr. Yn hytrach, mae'r grwpiau hyn yn canolbwyntio ar ddod â derbynioldeb cymdeithasol aflonyddu rhywiol i ben trwy dargedu arferion o ddydd i ddydd yn strydoedd Cairo. Ar hyn o bryd, rwy'n archwilio'r tactegau gofodol hyn i ddeall potensial posibl a allblygol y strategaethau llywodraethu a diogelwch lleol hyn. Rwyf wedi derbyn cyllid Cychwynnwr Effaith ESRC ar gyfer y gwaith hwn. Mae'r erthygl ddilynol yn gosod y sylfaen ar gyfer prosiect mwy ar y cyd sy'n archwilio strategaethau diogelwch bob dydd i fynd i'r afael ag aflonyddu ar y stryd yn drawswladol. I gychwyn y prosiect hwn, rwyf wedi bod yn llwyddiannus yn ddiweddar mewn cais am Grant Hyblyg Independent Social Research Foundation i Grwpiau Bach mewn cydweithrediad â'r Athro Jutta Weldes yn SPAIS, sydd wedi bod yn gweithio gyda phrosiectau aflonyddu ar y stryd stop yn y DU. Mae'r grant hwn wedi ein galluogi i gynnal gwaith maes ethnograffig cychwynnol a gweithdai gyda grwpiau sy'n gweithio i atal aflonyddu ar y stryd ar draws y DU ac yn Cairo (cliciwch yma am fwy o fanylion). Yn seiliedig ar yr ymchwil hwn, rydym yn gweithio ar erthygl i'w chyflwyno yn BISA ac EISA.

Llywodraethau ôl-drefedigaethol

Rwyf hefyd yn gweithio ar brosiect sy'n dwyn ynghyd ysgolheigion sy'n defnyddio dulliau llywodraetholdeb ac ôl-drefedigaethol i ddeall yn well sut mae llywodraethu neo-ryddfrydol yn cael ei lunio a'i atgynhyrchu trwy arferion bob dydd mewn safleoedd ôl-drefedigaethol. I wneud hynny, trefnais ddau weithdy ar y pwnc 'Governmentalites Ôl-drefedigaethol' gyda Terri-Anne Teo o Brifysgol Dechnolegol Nanyang, Singapore, a gynhaliwyd ym Mryste yn 2014 a Chaerdydd yn 2015, wedi'i ariannu gan BISA a Phrifysgol Caerdydd. Gwnaethom gymryd rhan mewn trafodaethau a sefydlu rhwydwaith o ysgolheigion sy'n cyfuno dulliau ôl-drefedigaethol a llywodraetholdeb mewn perthynas â'u gwaith empirig mewn safleoedd ôl-drefedigaethol. Ein nod yw cadarnhau ein rhwydwaith a pharhau i ddatblygu'r fframwaith llywodraeth ôl-drefedigaethol hwn mewn perthynas â ffenomenau trawswladol cyfoes. Rydym hefyd yn bwriadu cyhoeddi cyfrol wedi'i golygu ar Lywodraethu Ôl-drefedigaethol: Anghydraddoldebau, Gwaharddiadau a Photensial gyda'r gyfres 'Cyhoeddi Kilombo: Cysylltiadau Rhyngwladol a Chwestiynau Trefedigaethol' Rowman a Littlefield. Trwy'r prosiect hwn, rydym yn meithrin cysylltiadau cefnogol rhwng ysgolheigion ar draws gwahanol weithgorau BISA ac ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd.

Pregeth a Chyd-goddrychedd

Yn seiliedig ar weithdy, 'Agency, Precarity and Precarious Life', a drefnwyd gennyf fi a Tahseen Kazi (Georgia Southern) ac a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Hydref 2017, rydym yn golygu Rhifyn Arbennig ar 'Rhaggaredd a Chyd-goddrychol' i'w gyflwyno i'r Amgylchedd a Chynllunio D: Cymdeithas a Gofod. Mae'r rhifyn arbennig hwn yn ailgysyniadu perthynas cynganeddu â goddrychedd ar y cyd, yn dilyn mewnwelediadau o'r ddau ddegawd blaenorol o ymgysylltu deallusol parhaus â rhagdybiaeth. Mae'r rhifyn arbennig hwn yn archwilio ymddangosiad pendant rhaggaredd, asiantaeth a chyfunoldeb mewn gofodau geopolitical amrywiol, gan ofyn sut maen nhw'n ein helpu i ddeall y cysyniadau hyn ymhellach a sut maen nhw'n dod i'r amlwg yn ymarferol.

Addysgu

Addysgu Cyfredol:

 • Cyflwyniad i Globaleiddio (Blwyddyn 1af, UG)
 • Dulliau Beirniadol o Wleidyddiaeth y Dwyrain Canol (2il Flwyddyn, UG)
 • Diwylliant Poblogaidd a Gwleidyddiaeth y Byd (3edd flwyddyn, UG)
 • Gwleidyddiaeth Ryngwladol Twristiaeth: Gwahaniaeth, Darganfod ac Awydd (PGT)

Addysgwyd yn flaenorol:

 • Diogelwch Rhyngwladol (2il flwyddyn, UG)
 • Gwleidyddiaeth Ryngwladol y Dwyrain Canol: Diogelwch, Datblygu a Llywodraethu (3ydd Flwyddyn, UG)
 • Diwylliant Poblogaidd a Gwleidyddiaeth y Byd (PGT)
 • Rhyw, Rhyw a Marwolaeth (2il Flwyddyn, UG)
 • Gwladychiaeth, Economi a Datblygiad Gwleidyddol Byd-eang (2il Flwyddyn, UG)
 • Materion mewn Cysylltiadau Rhyngwladol (PGT)

Rwyf wedi cwblhau rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig Caerdydd mewn Addysgu a Dysgu, ac rwy'n gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

  • PhD mewn Gwleidyddiaeth, Bryste, UK
  • MA mewn Gwyddor Gwleidyddiaeth, Prifysgol Efrog, Toronto, Canada
  • BA (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Gwleidyddol a Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol y Frenhines, Kingston, Canada

Trosolwg Gyrfa

  • 2014 - presennol: Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Adran Gwleidyddiaeth ac IR Prifysgol Caerdydd