Skip to main content
Sara Jones  BSc, MSc, PhD, FHEA

Mrs Sara Jones

(she/her)

BSc, MSc, PhD, FHEA

Co-ordinating Lecturer in Social Studies

Email
JonesSJ15@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 29208 75268
Campuses
21-23 Senghennydd Road, Room 2.57, Abacus building, Senghennydd Road, Cathays, Cardiff, CF24 4AG, Cathays, Cardiff, CF24 4AG

Overview

Mae fy mhortffolio yn cynnwys Rheoli Busnes, Astudiaethau Cymdeithasol, Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Gwyddorau Iechyd a Hylendid Deintyddol. Rwy'n angerddol am ddylunio modiwlau hygyrch ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion, gan ymgysylltu â chymunedau lleol a grwpiau blaenoriaeth.

Fel y Darlithydd Cydlynol, rwyf hefyd yn gyfrifol am y Llwybr at Ofal Iechyd, Hylendid Deintyddol, Optometreg, Astudiaethau Cymdeithasol, Rheoli Busnes a Chyfrifeg a Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol. Nod y prosiect Llwybrau at Radd yw ehangu mynediad at Addysg Uwch i oedolion o grwpiau na fyddai fel arfer yn ystyried y brifysgol fel opsiwn, neu ar gyfer y rheiny sy’n chwilio am newid gyrfa.

Mae’r rhain yn cynnwys pobl o gefndiroedd difreintiedig yn gymdeithasol ac yn economaidd, pobl sydd wedi colli’r cyfle i astudio yn y brifysgol pan oeddynt yn iau, a phobl dan anfantais anableddau corfforol a chyflyrau iechyd meddwl.

Publication

Gosodiad

Research

Cwblheais fy PhD ym mis Medi 2017. Mae fy PhD yn ddadansoddiad o ddatblygiad a gweithrediad Cymhwyster Bagloriaeth Cymru (CBC).

Fe wnes i gynnal dadansoddiad ansoddol o CBC gan ddefnyddio cyfweliadau gyda'r gymuned bolisi (lefel Genedlaethol a Chanolradd) a chydgysylltwyr CBC mewn ysgolion a cholegau Addysg Bellach.

Fy nod oedd defnyddio CBC fel cyfrwng i ddeall y broses gymhleth ac amlochrog o lunio polisïau, a deall yr effaith a gafodd Llywodraeth Cymru a'r gymuned bolisi ar ei gweithredu.

Drwy gyfweld ar y lefel leol (Cydlynwyr CBC mewn ysgolion a Cholegau Addysg Bellach), cefais gipolwg ar sut y caiff polisi ei drosi a'i weithredu mewn sefydliad a sut mae'r trosi hwn yn effeithio'n uniongyrchol ar effeithiolrwydd y polisi.

Cyhoeddiadau

 • Jones, S. 2017. A policy trajectory analysis of the Advanced Level Welsh Baccalaureate Qualification (traethawd ymchwil PhD). Prifysgol Caerdydd: Caerdydd
 • Knight, S. 2010. A curriculum for all: Analysing students understandings and experiences of the Welsh Baccalaureate Qualification (Traethawd Hir Meistr). Prifysgol Caerdydd: Caerdydd

Teaching

Fel tiwtor ar gyfer Is-adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd, rwyf wedi bod yn gyfrifol am ddylunio a chyflwyno'r modiwl Llwybr at Wyddoniaeth Gymdeithasol; "Polisi Cymdeithasol", am yr 8 mlynedd diwethaf.

Biography

Cefais fy ngeni a'm magu yng Nghaerdydd. Dechreuodd fy ngyrfa fel athrawes ysgol uwchradd cyn ymuno â'r tîm Addysg Broffesiynol Barhaus fel tiwtor yn 2013.

Cefais fy mhenodi'n Gydlynydd Llwybrau yn 2015. Roeddwn i'n gyfrifol am gefnogi'r gwaith o reoli a chyflwyno’r 10 llwybr Llwybrau at Radd.

Yn 2022, cefais fy mhenodi'n Ddarlithydd Cydlynol yn y Gwyddorau Cymdeithasol.

Honours and awards

 • PhD Social Science - Cardiff University - 2017
 • MSc Social Science Research – Cardiff University – 2011
 • PGCE (FE) Cardiff University -  2008
 • BSc Psychology –  University of Wales Institute Cardiff (UWIC) 2006

Professional memberships

 • Associate Fellow of the Higher Education Academy (2014)
 • Fellow of the Higher Education Academy (2017)

Speaking engagements

 • Jones, N a Jones, S. 2016. Part-time pathways to a degree at Cardiff University. Cyfres Seminarau UALL SRHE, Caerdydd.
 • Jones, S. 2015 A game of Chinese Whispers: An analysis of the implementation of the Welsh Baccalaureate Qualification'  Cynhadledd Genedlaethol WISERD, Caerdydd.
 • Jones, S. 2015. Challenges facing the implementation of the qualification for the school, teachers and pupils. Cynhadledd Penaethiaid, Caerdydd.
 • Jones, S. 2015. Doing an experiment. Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol, Caerdydd

Committees and reviewing

 • Yn ystod fy PhD, cyd-drefnais y Caffi Polisi arddangosfa fisol o ymchwil polisi sy'n cael ei gwblhau yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, sydd wedi'i hanelu at ymchwilwyr, llunwyr polisïau ac ymarferwyr (2013).  Nod y caffi polisi oedd cynnig cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a chydweithio ar feysydd penodol o fewn Polisi Cymdeithasol.
 • Eisteddais ar Grŵp Cynghori Bagloriaeth Cymru yng Nghynhadledd Bagloriaeth Cymru Prifysgol Caerdydd (2015 – 2017) a chyfrannais at drefnu a chyflwyno Cynhadledd Bagloriaeth Cymru.

Research themes

Specialisms

 • Inclusive education
 • Continuing and community education
 • Education policy
 • Social policy
 • Higher education