Ewch i’r prif gynnwys
Mariana Sousa Leite

Miss Mariana Sousa Leite

(Mae hi'n / They)

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Seicoleg

Trosolwyg

Rwy'n fyfyriwr PhD. Rwy'n gweithio yng ngrŵp ymchwil Astudiaethau  Ffrwythlondeb Caerdydd, yn yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd, mewn cydweithrediad â'r Labordy Ymchwil Integreiddiol a Chyfieithol mewn Iechyd Poblogaeth (ITR), yn Sefydliad Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol Porto (ISPUP) ym Mhortiwgal.

Mae gen i ddiddordeb brwd mewn seicoleg glinigol ac iechyd. Y dyddiau hyn, rwy'n cael fy hun yn ymgolli mewn gwahanol agweddau ar (in)ffrwythlondeb a gwneud penderfyniadau rhiant. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar broses addasu seicogymdeithasol cleifion trwy gydol eu taith ffrwythlondeb, ond yn enwedig os a phryd mae eu taith ffrwythlondeb yn aflwyddiannus (h.y., pan fydd cleifion yn cael pob cylch triniaeth heb gyflawni'r plant yr oeddent yn dymuno amdanynt). Rwyf wedi bod yn cynnal astudiaethau meintiol ac ansoddol ar sut mae pobl yn ffurfio eu bwriadau o amgylch technoleg atgenhedlu a'u nodau rhiant, a sut mae'r bwriadau hyn yn esblygu dros amser. Rwyf hefyd wedi bod yn ymchwilio i ddewisiadau a safbwyntiau'r rhai sy'n ymwneud ag iechyd atgenhedlu tuag at gefnogaeth seicogymdeithasol. Mae'r ymchwil hon wedi bod yn llywio arferion arferol sy'n seiliedig ar dystiolaeth, yn enwedig datblygu a gwerthuso offer cymorth sy'n ceisio hwyluso addasiad seicogymdeithasol cleifion i driniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am yr ymchwil hwn, neu os hoffech gymryd rhan yn y gwaith hwn, ewch i'r grŵp ymchwil Astudiaethau Gwrtaith Caerdydd, a gydlynir gan yr Athro Jacky Boivin (boivin@cardiff.ac.uk) a Dr Sofia Gameiro (gameiros@cardiff.ac.uk). 

Addysg

 • Traethawd hir meistr. Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU
 • Cwrs allgyrsiol - Seicopharmacology. Ysgol Seicoleg, Prifysgol Minho, Braga, PT
 • Gradd Meistr Integredig. Ysgol Seicoleg, Prifysgol Minho, Braga, PT

Cyhoeddiad

2023

2022

2019

Erthyglau

Ymchwil

1. Gwneud penderfyniadau atgenhedlol - Cadwedigaeth ffrwythlondeb

Mae bod yn rhiant yn nod bywyd cyffredinol yr hoffai'r rhan fwyaf o bobl ei gyflawni ar ryw adeg yn eu bywydau. Fodd bynnag, dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, gwelwyd tuedd barhaus i ohirio bod yn rhiant, mewn llawer o wledydd datblygedig, wrth i fenywod anelu at gyrraedd eu sefydlogrwydd personol, proffesiynol ac economaidd a ddymunir cyn dechrau cael plant. Mae wedi hen sefydlu sut mae ffrwythlondeb menywod yn dirywio gyda'r cynnydd oedran. Mae'r dirywiad hwn yn effeithio'n sylweddol  ar allu menyw i gael plant, gan arwain at anwirfoddol heb blant neu nodau rhianta heb eu diwallu (h.y., dod â'r bywyd atgenhedlu gyda llai o blant na'r  hyn a ddymunir i ben). Gallai Cadwraeth Ffrwythlondeb fod yn opsiwn addas i'r menywod hyn sydd am ohirio bod yn rhiant i gam diweddarach. Mae'n dechneg atgenhedlu sy'n rhoi cyfle i fenywod gael epil genetig yn ddiweddarach trwy gryocadw eu gametau neu embryonau yn iau. Fodd bynnag, mae'r dechneg hon yn cael ei defnyddio ar hyn o bryd mewn oes sy'n tanseilio ei photensial o ran llwyddiant, ar gyfartaledd yn 38 oed. Mae fy ymchwil yn archwilio proses gwneud penderfyniadau menywod ynghylch defnyddio'r dechneg hon. Nod yr ymchwil hon yw llywio'r gwaith o ddatblygu offer ymarfer arferol i gefnogi a chynghori menywod yn well ynghylch pryd a phryd i ddefnyddio'r dechneg hon.

Papur: Sousa-Leite, M., Figueiredo, B., ter Keurst, A., Boivin, J., & Gameiro, S. (2019). Agweddau a chredoau menywod ynghylch defnyddio cadwraeth ffrwythlondeb i atal dirywiad ffrwythlondeb sy'n gysylltiedig ag oedran - dilyniant dwy flynedd. Addysg a Chwnsela i Gleifion, 102(9), 1695- 1702. https://doi.org/10.1016/j.pec.2019.03.019

Pennod llyfr: Sousa-Leite, M., & Figueiredo, B. (2019). Cadw ffrwythlondeb i atal dirywiad ffrwythlondeb sy'n gysylltiedig ag oedran: adolygiad systematig. Yn J. Justo (gol.), Diálogos acerca da infertilidade (tt. 117-131). PSICOAP.

2. Addasiad seicogymdeithasol i driniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus

Mae dros 9% o bobl ledled y byd yn wynebu amodau na ellir eu rheoli ac annisgwyl fel problemau ffrwythlondeb neu rwystrau eraill (h.y., cyplau hoyw, menywod sengl) sy'n amharu ar eu gallu i gyflawni eu nodau magu plant (h.y. nifer y plant biolegol yr oeddent yn dymuno amdanynt). Mae Technoleg Atgenhedlol â Chymorth (ART) yn cael ei ystyried fel y cyfle olaf i bobl gael plant biolegol. Fodd bynnag, mae tua thraean o bobl sy'n cael ART yn dod i ben heb gael genedigaeth fyw. Mae'r profiad hwn yn sbarduno proses galar dwys ac estynedig, a nodweddir gan broblemau iechyd meddwl a lles isel yn y tymor byr a'r tymor hir (hyd at 23 mlynedd ar ôl i'r driniaeth ddod i ben). Mae canllawiau a chodau ymarfer lluosog yn y maes ffrwythlondeb yn pwysleisio pwysigrwydd darparu gofal seicogymdeithasol arbenigol i'r cleifion hyn. Fodd bynnag, mae diffyg cymorth ar gael i gleifion ar hyn o bryd. Nod fy ymchwil presennol yw datblygu a gwerthuso ymyrraeth seicogymdeithasol byr sy'n cael ei gyrru gan theori, Beyond Fertility, sy'n ceisio hyrwyddo addasiad iach cleifion i driniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus. Nodau penodol yw (1) datblygu Tu hwnt i ffrwythlondeb, (2) gwerthuso ei dichonoldeb, a (3) cynnal Hap-dreial Rheoledig i werthuso ei effeithiolrwydd.

Papurau:

Sousa-Leite, M., Costa, R., Figueiredo, B., & Gameiro, S. (2023). Trafod y posibilrwydd o driniaeth ffrwythlondeb yn aflwyddiannus fel rhan o ofal arferol a gynigir mewn clinigau: profiadau, parodrwydd a dewisiadau cleifion. Atgynhyrchu Dynol, 38(7), 1332-44. https://doi.org/10.1093/humrep/dead096

Sousa-Leite, M., Fernandes, M., Reis, S., Costa, R., Figueiredo, B., & Gameiro, S. (2022). Dichonoldeb a derbynioldeb gofal seicogymdeithasol ar gyfer triniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus. Disgwyliadau Iechyd, 25(6), 2902-13. https://doi.org/10.1111/hex.13598

Treialon clinigol: Sousa-Leite, M., Costa, R., Figueiredo, B., & Gameiro, S. (2022). Tu hwnt i ffrwythlondeb: ymyrraeth seicogymdeithasol i hyrwyddo addasiad iach cleifion i driniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus. ISRCTN. https://doi.org/10.1186/ISRCTN85897617

3. Papurau pellach mewn cyfnodolion gwyddonol rhyngwladol a adolygir gan gymheiriaid

Papur: Gameiro, S., Sousa-Leite, M., & Vermeulen, N. (2019). Sut mae aelodau ESHRE yn defnyddio ac yn gwerthuso'r canllawiau ESHRE? Atgenhedlu Dynol Agored, 2019(3), hoz011. https://doi.org/10.1093/hropen/hoz011

Arolygiaeth

 • Dr Sofia Gameiro. Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd.
 • Yr Athro Bárbara Figueiredo. Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Minho.
 • Dr Raquel Costa. Sefydliad Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol Porto (ISPUP).

Gosodiad

Cymorth seicogymdeithasol wedi'i lywio gan ymchwil i hyrwyddo addasiad iachach cleifion i ddiwedd aflwyddiannus triniaeth ffrwythlondeb

Ffynhonnell ariannu

Sefydliad Portiwgaleg ar gyfer Gwyddoniaeth a Thechnoleg [FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP], Lisbon, PT

Addysgu

Crynodeb addysgu

 • Tiwtor Ôl-raddedig (PGT). Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. Cynorthwy-ydd Addysgu.
 • Cynorthwy-ydd Dosbarth Ymarferol Blwyddyn 2. Seicoleg Ddatblygiadol PS2011 Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. 
 • Cynorthwy-ydd Addysgu. PS2024 Sgiliau Ymchwil Seicolegol Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd.  

Ymgysylltiad ysgolion

 • Cynrychiolydd myfyrwyr PhD (ers mis Hydref 2020). Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Y drydedd wobr yn y gystadleuaeth traethawd ymchwil tri munud (3MT®; Mehefin 2022). Prifysgol Caerdydd, UK
 • Gwobr gyntaf mewn cyflwyniad papur - categori iau (Ionawr 2022). FUSION2022 - Cynhadledd Ryngwladol ESHRE, IFS ac ISAR ar Feddygaeth Atgenhedlol.
 • Enwebwyd ar gyfer ymchwilydd iau PhD (Medi 2021). Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, y DU
 • Gwobr Ysgoloriaeth Teilyngdod (Hydref 2020). Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Addysg Uwch (DGES), Lisbon, PT
 • Gwobr Ysgoloriaeth Rhagoriaeth (Mai 2019). Prifysgol Minho, Braga, PT

Aelodaethau proffesiynol

 • 2020 - presennol: Cymdeithas Ffrwythlondeb Prydain
 • 2019 - presennol: Cymdeithas Seicolegol Portiwgal (OPP)
 • 2018 - presennol: Cymdeithas Ewropeaidd Atgenhedlu Dynol ac Embryoleg (ESHRE) - Dirprwy Iau (ers Gorffennaf 2022)

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Rhyngwladol

 • Sousa-Leite, M., a Gameiro. (2023, Mehefin). Deunyddiau addysgol wedi'u llywio gan ymchwil i hyrwyddo gweithredu gofal seicogymdeithasol yn rheolaidd ar gyfer triniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus (PCUFT) mewn clinigau: gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a barn cleifion [Cyfathrebu llafar]. 39ain Cyfarfod Blynyddol ESHRE (Symposiwm: Heriau mewn penderfyniadau cymhleth: darparu gwybodaeth a gofal seicogymdeithasol), Copenhagen, Denmarc. https://doi.org/10.1093/humrep/dead093.035
 • Sousa-Leite, M., Costa, R., Figueiredo, B., a Gameiro. (2022, Jul). Parodrwydd a hoffterau cleifion ynghylch cael eu cynghori am y posibilrwydd o driniaeth ffrwythlondeb yn aflwyddiannus [Cyfathrebu llafar]. 38ain Cyfarfod Blynyddol ESHRE (Symposiwm: Pŵer profiad cleifion), Milan, yr Eidal. https://doi.org/10.1093/humrep/deac104.104
 • Sousa-Leite, M., Costa, R., Figueiredo, B., a Gameiro. (2022, Ionawr). Dichonoldeb a derbynioldeb cymorth ymyrraeth seicogymdeithasol ar gyfer triniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus [Cyfathrebu llafar]. FUSION2022 - Cynhadledd Ryngwladol ESHRE, IFS ac ISAR ar Feddygaeth Atgenhedlol, Ar-lein.
 • Sousa-Leite, M., Costa, R., Figueiredo, B., a Gameiro. (2021, Ionawr). Cysylltiad rhwng dymuniad a lles plant heb eu cyflawni mewn sampl gynrychioliadol poblogaeth yn y DU [Cyflwyniad poster]. Genedigaethau 2021, ar-lein.
 • Sousa Leite, M., Figueiredo, B., ter Keurst, A., Boivin, J., & Gameiro, S. (2019, Jun). Proses gwneud penderfyniadau menywod ynghylch y defnydd o gadw ffrwythlondeb (FP) i atal dirywiad ffrwythlondeb sy'n gysylltiedig ag oedran: astudiaeth arfaethedig dwy flynedd [Cyfathrebu llafar]. 35ain Cyfarfod Blynyddol ESHRE (Symposiwm: Atal anffrwythlondeb: Beth sy'n gweithio?), Fienna, Awstria. https://doi.org/10.1093/humrep/34.Supplement_1.1
 • Gameiro, S., Vermeulen, N., & Sousa-Leite, M. (2018, Jul). Sut mae aelodau ESHRE yn defnyddio ac yn gwerthuso'r canllawiau ESHRE? [Darlith Lawn]. 34ain cyfarfod blynyddol ESHRE (Symposiwm: Cyn CELF: ymwybyddiaeth ffrwythlondeb, asesu a chadw), Barcelona, Sbaen. https://doi.org/10.1093/humrep/33.Supplement_1.1

Cenedlaethol

 • Sousa-Leite, M., Costa, R., Figueiredo, B., a Gameiro. (2023, Mai). Roedd ymyrraeth seicogymdeithasol yn canolbwyntio ar yr addasiad ar ôl triniaeth aflwyddiannus: astudiaeth ddichonoldeb [Cyflwyniad poster]. Cyfarfod Blynyddol XXXVIII Cymdeithas Meddygaeth Atgenhedlol Portiwgaleg, Aveiro, PT.
 • Sousa-Leite, M., Figueiredo, B., & Gameiro, S. (2019, Tachwedd). Y tu hwnt i ffrwythlondeb: hyrwyddo addasiad cadarnhaol cyplau i driniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus [Para além da Fertilidade: promover o ajustamento positivo dos casais ao insucesso do tratamento de fertilidade] [ Cyfathrebu llafar]. 2il Cyfarfod Blynyddol Grŵp Siarad Portiwgaleg Cymdeithas Marcé (Symposiwm: Iechyd meddwl amenedigol babanod sydd mewn perygl: ymyrraeth), Guimarães, PT.

Goruchwylwyr

Themâu ymchwil

External profiles