Ewch i’r prif gynnwys
Alan Felstead

Yr Athro Alan Felstead

Athro Ymchwil

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
alanfelstead@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79050
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 3.37, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Mae gan yr Athro Alan Felstead raddau o Brifysgol Caergrawnt, Prifysgol Warwick a Choleg Imperial Prifysgol Llundain. Mae wedi dal swyddi yng Ngholeg Nuffield, Prifysgol Rhydychen a Phrifysgol Caerlŷr. Ers 2006 mae wedi bod yn Athro Ymchwil yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd. Mae hefyd wedi bod yn Gyd-gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ers 2022.  Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar: ansawdd y gwaith; hyfforddi, sgiliau a dysgu; cyflogaeth ansafonol; a'r mannau gwaith a'r lleoedd. Mae'r Athro Felstead wedi cwblhau nifer o brosiectau ymchwil wedi'u hariannu (gan gynnwys 18 wedi'u hariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol), wedi cynhyrchu wyth llyfr, ac wedi ysgrifennu dros 250 o erthyglau cyfnodolion, penodau llyfrau, adroddiadau ymchwil a phapurau trafod. Mae wedi cynhyrchu dros £12.2 miliwn o gyllid ymchwil gan yr ESRC, adrannau llywodraeth y DU, gweinyddiaethau datganoledig, yr Undeb Ewropeaidd a'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Hyfforddiant Galwedigaethol (CEDEFOP). Mae wedi cyflwyno llawer o brif anerchiadau i gynadleddau ledled y byd, gan gynnwys Tsieina, Singapore, De Affrica, Awstralia ac Ewrop. Mae wedi rhoi tystiolaeth ysgrifenedig a llafar i ymchwiliadau ar faterion y farchnad lafur a gynhaliwyd, er enghraifft, gan Bwyllgor Dethol yr Adran Gwaith a Phensiynau, Tŷ'r Arglwyddi, Swyddfa'r Cabinet, Senedd yr Alban a Senedd Cymru/Welsh Parliament.  Cyhoeddwyd ei lyfr diweddaraf, Remote Working: A Research Overview , yn 2022 gan Routledge.  Yn ôl un adolygydd, mae'n 'rhaid darllen i unrhyw un sydd â diddordeb yn y ffordd y mae lleoliad gwaith newidiol yn effeithio ar ein bywydau', tra yn ôl un arall 'mae'r llyfr rhagorol hwn yn rhoi adroddiad hygyrch ond trylwyr sy'n seiliedig ar ymchwil o'r materion allweddol'. Mae ei lyfrau eraill hefyd wedi denu canmoliaeth. Cyhoeddwyd Unequal Britain at Work yn 2015 gan Oxford University Press.  Fe'i graddiwyd yn 'drawiadol am ei hamser, dyfnder a thrylwyredd', tra'n cynnig 'croeso' a dadansoddiad empirig 'cywrain ... berthnasol iawn i drafodaeth polisi'. Enillodd Improving Working as Learning, Llundain: Routledge, 2009, wobr y Gymdeithas Astudiaethau Addysgol a Argymhellir yn Fawr am lyfrau a gyhoeddwyd y flwyddyn honno. Mae wedi bod yn Athro Gwadd yn y Ganolfan Dysgu a Chyfleoedd Bywyd (LLAKES), Sefydliad Addysg UCL, Athro Ymweld ym Mhrifysgol Normal Beijing ac yn Gymrawd Ymchwil Ymweld yng Nghomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau. Fe'i penodwyd yn Gymrawd Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol (FAcSS) yn 2011 ac yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru (FLSW) yn 2013. Mae hefyd yn Uwch Aelod o Goleg Adolygu Cyfoed ESRC. Yn 2018-2019 eisteddodd ar Gomisiwn Gwaith Teg Llywodraeth Cymru fel Cynghorydd Arbenigol Annibynnol ac yn ystod 2019-2020 roedd ar secondiad rhan-amser i Lywodraeth Cymru.  

Arolygiaeth

Rwyf wedi goruchwylio nifer o draethodau hir israddedig a meistr yn ogystal â thraethodau ymchwil PhD. Rwyf hefyd wedi gweithredu fel arholwr allanol PhD ar sawl achlysur, yn y DU a thramor.  

Rwy'n awyddus i oruchwylio pynciau sy'n ymwneud â'r farchnad lafur, gan gynnwys lleoliad gwaith, mathau o gontract cyflogaeth a'r amrywiaeth o ffyrdd y mae gweithwyr yn dysgu yn y gwaith.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1986

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gwefannau

Llyfrau

Monograffau

Sain

Ymchwil

Mae prosiectau ymchwil a ariennir gan y cyngor ymchwil yn cynnwys, mewn trefn gronolegol gwrthdroi (prosiectau nad ydynt yn ESRC nad ydynt wedi'u rhestru):

18. ESRC - 'Cyllid Ychwanegol o Hyb PrOPEL' (Cyd-ymchwilydd gyda Sarah Connolly, Kevin Daniels, Rhys Davies, Patricia Findlay, Richard Kneller, Cher Li, Colin Lindsay, Martin McCracken, Monder Ram, Graeme Roy a Peter Urwin).

17. ESRC - 'Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2023: Parhad a Newid' (gyda chyfraniadau gan yr Adran Addysg ac Acas), Chwefror 2023-Gorffennaf 2025 (Prif Ymchwilydd gyda Rhys Davies, Francis Green, Duncan Gallie, Golo Henseke, Ying Zhou, Curtis Jessop, Jon D'Ardenne a Martin Wood).

16. ESRC - 'The PrOPEL Hub - Productivity Outcomes of Workplace Practice, Engagement and Learning' (Cyd-ymchwilydd gyda Graeme Roy, Patricia Findlay, Colin Lindsay, Eleanor Shaw, Monder Ram, Paul Latrielle, Dragos Adascalita, Richard Kneller, Cher Li, Martin McCracken, Rhys Davies a Sara Connolly).

15. ESRC - 'Datblygu, Dylunio a Hyrwyddo Cwis Ansawdd Swyddi Rhyngweithiol Ar-lein' wedi'i ariannu drwy Gyfrif Cyflymu Effaith ESRC Prifysgol Caerdydd (Prif Ymchwilydd).

14. ESRC - 'Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2017' (gyda chyfraniadau gan yr Adran Addysg, Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd) (Prif Ymchwilydd gyda Francis Green, Duncan Gallie a Golo Henseke).

13. ESRC - 'Datblygu Gwaith ar gyfer Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2017' wedi'i ariannu fel grant Partneriaeth Strategol ESRC/UKCES ychwanegol i LLAKES (Prif Ymchwilydd gyda Francis Green a Duncan Gallie).

12. ESRC – 'Dilyniant Hydredol i'r Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2012' wedi'i ariannu o dan ail grant pum mlynedd LLAKES (2013-2017) (Cyd-ymchwilydd gyda Francis Green a Duncan Gallie).

11. Ariannwyd ESRC–'Dadansoddiad Ychwanegol o Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2012' fel grant Partneriaeth Strategol ESRC/UKCES ychwanegol i LLAKES (Cyd-ymchwilydd gyda Francis Green a Duncan Gallie).

10. ESRC – 'Goblygiadau y Farchnad Lafur o Newidiadau yn y Sector Cyhoeddus: Anghydraddoldeb ac Ansawdd Gwaith' (Cyd-ymchwilydd gyda Phil Murphy, David Blackaby, Melanie Jones, Vicki Wass a Gerry Makepeace).

9. ESRC – 'Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth 2012' wedi'i ariannu o dan Bartneriaeth Strategol ESRC/UKCES gyda chyllid ychwanegol gan WISERD (Prif Ymchwilydd gyda Duncan Gallie a Francis Green).

8. ESRC – 'Hyfforddiant mewn Dirwasgiad: Safbwyntiau Hanesyddol, Cymharol ac Astudiaeth Achos' wedi'i ariannu o dan Bartneriaeth Strategol ESRC/UKCES (Prif Ymchwilydd gyda Francis Green).

7. ESRC – 'Mesurau Agwedd Gwaith mewn Arolygon Aml-Ddefnyddwyr Mawr' wedi'i ariannu dan Gystadleuaeth Cyfres Seminarau (Cyd-Invesigator gyda Brendan Burchell, Shirley Dex, Zella King a Michael Rose).

6. ESRC - 'Arolwg Sgiliau 2006' (gydag arian ychwanegol gan ELWa, EMDA, Scottish Enterprise ac Highlands & Islands Enterprise)  (Cyd-ymchwilydd gyda Francis Green a Duncan Gallie).

5. ESRC – 'Dysgu fel Gwaith: Addysgu a Dysgu yn y Sefydliad Gwaith Cyfoes' a ariennir o dan y Rhaglen Ymchwil Addysgu a Dysgu (Prif Ymchwilydd gydag Alison Fuller a Lorna Unwin).

4. ESRC – Ariannwyd 'Trawsnewid Lleoedd Gwaith' o dan y Rhaglen Dyfodol Gwaith (Prif Ymchwilydd gyda Nick Jewson, Annie Phizacklea a Sally Walters).

3. ESRC – 'Gweithio yn y Cartref: Safbwyntiau Newydd' wedi'i ariannu o dan y Rhaglen Dyfodol Gwaith (Prif Ymchwilydd gyda Nick Jewson ac Annie Phizacklea).

2. ESRC – 'Gwobrwyon Dysgu, Sgiliau ac Economaidd ym Mhrydain' wedi'i ariannu o dan Raglen y Gymdeithas Ddysgu (Cyd-ymchwilydd gyda David Ashton a Francis Green).

1. ESRC – 'The Meaning and Implications of Training Data' (Cyd-ymchwilydd gyda Francis Green a Ken Mayhew).

Addysgu

I convene a second year module on the world of work which combines academic study with experiential learning (SI0240). In addition, I give occasional lectures on other modules such as the first year social research methods module (SI0120). I also teach skills concepts, ways of understanding workforce development and research methods in context as part of a Masters in Skills and Workforce Development in Singapore (SIT903).

During my career, I have supervised and taught numerous students to completion of post-graduate dissertations and theses. I have also acted as PhD external examiner on many occasions, both in the UK and overseas. I am keen to supervise postgraduate students whose areas of interest are related to the labour market. Such topics include the location of work, types of employment contract and the variety of ways in which workers learn at work.

Bywgraffiad

Mae'r Athro Felstead wedi bod yn astudio materion sy'n ymwneud â chyflogaeth ers dros 35 mlynedd. Ers cwblhau ei PhD, treuliodd 5 mlynedd yn gweithio yng Ngholeg Nuffield, Rhydychen, 14 mlynedd yn Univeristy Caerlŷr a 17 mlynedd (a chyfrif) ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Anrhydeddau a dyfarniadau

Cymrawd Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol (FAcSS).

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru (FLSW).

2023 Erthygl sgorio Almetrig Uchaf o bob amser mewn Technoleg Newydd, Gwaith a Chyflogaeth (ym mis Tachwedd 2023) ac yn y 5% uchaf o'r holl allbynnau ymchwil a sgoriwyd gan Almetric (yn cyfeirio at Felstead, A a Henseke, G (2017) 'Asesu twf gweithio o bell a'i ganlyniadau ar gyfer ymdrech, lles a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith', Technoleg Newydd,   Gwaith a Chyflogaeth, 32(3): 195-212).

Erthygl 2021 Top Cited Industrial Relations Journal yn 2019-2020 (yn cyfeirio at Felstead, A, Gallie, D, Green, F a Henseke, G (2019) 'Conceiving, designing and trailing a short form measure of job quality: a proof-of-concept study', Industrial Relations Journal, 50(1): 2-19).

Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Cyflogadwyedd Israddedig Genedlaethol 2021 'Y Cydweithrediad Gorau rhwng Prifysgolion a Chyflogwyr'.

Erthygl 2020 Top Lawrlwytho Cysylltiadau Diwydiannol Journal yn 2018-2019 (Felstead, A, Gallie, D, Green, F a Henseke, G (2019) 'Beichiogi, dylunio a llusgo mesur ffurf fer o ansawdd swydd: astudiaeth prawf-o-gysyniad', Cyfnodolyn Cysylltiadau Diwydiannol, 50(1): 2-19).

Enwebwyd 2018 ar gyfer Gwobr Dathlu Rhagoriaeth mewn Addysgu, Prifysgol Caerdydd.

2013 Gwobr SAGE am Ragoriaeth Enwebai am erthygl dyddlyfr wedi'i ganoli (Felstead, A, Green F and Jewson, N (2012) 'Dadansoddiad o effaith dirwasgiad 2008-09 ar ddarparu hyfforddiant yn y DU', Gwaith, Cyflogaeth a Chymdeithas, 26(6): 968-986).

Gwobr SAGE 2013 am Ragoriaeth Enwebai am erthygl mewn cyfnodolyn wedi'i ganoli (Gallie, D, Felstead, A and Green, F (2012) 'Dewisiadau swyddi ac ansawdd gwaith cynhenid: agweddau newidiol gweithwyr Prydain 1992-2006', Gwaith, Cyflogaeth a Chymdeithas, 26(5): 806-821).

Gwobr Cymdeithas Astudiaethau Addysg 2010 ar gyfer Felstead, A, Fuller, A, Jewson, N and Unwin, L (2009) Gwella Gweithio fel Dysgu, Llundain ac Efrog Newydd: Routledge. Barnwyd ei fod o 'bwysigrwydd sylfaenol' i astudio, deall a chysyniadu dysgu yn y gweithle a chafodd ei 'argymell yn fawr' ar gyfer llyfrau a gyhoeddwyd yn 2009.

2005 Gwobr Enwi Rhagoriaeth Emrallt am erthygl dyddlyfr wedi'i ganoli Felstead, A and Gallie, D (2004)  'Er gwell neu er gwaeth? Swyddi ansafonol a systemau gwaith cyfranogiad uchel', International Journal of Human Resource Management, 15(7): 1293-1316. Roedd y wobr yn y 50 uchaf allan o 15,000 o erthyglau cyhoeddedig a aseswyd dros y flwyddyn flaenorol.

Aelodaethau proffesiynol

  • I am a regular referee for funding bids to organizations such as the ESRC, Nuffield Foundation, Leverhulme Trust and British Academy. I also frequently carry out reviews of book proposals sent to leading international publishers such as Oxford University Press, Palgrave Macmillan and Routledge.
  • I regularly referee papers for top-ranking journals in the field of employment studies. To date, I have refereed papers for 42 different journals in the field.
  • I have given labour market advice to a range of policy-makers, including the UK Commission for Employment and Skills, HM Treasury, the Department for Transport, the European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP), the Japanese Institute of Labour, Welsh Assembly Government, Scottish Government  and a number of Regional Development Agencies.
  • I have also acted as a consultant to the Work Foundation, Samsung and employer-led bodies such as the Sector Skill Councils and the Alliance of Sector Skills Councils.

Safleoedd academaidd blaenorol

2022-presennol: Cyd-gyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil a Data Cymdeithasol ac Economaidd Cymru, Prifysgol Caerdydd.

2006-presennol: Athro Ymchwil, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd.

1992-2006: Athro / Darllenydd/Uwch Gymrawd Ymchwil / Cymrawd Ymchwil / Cydymaith Ymchwil ym Mhrifysgol Caerlŷr.

1987-1992: Swyddog Ymchwil yng Ngholeg Nuffield, Prifysgol Rhydychen.