Ewch i’r prif gynnwys
Eleni Ampatzi  BSc & MArch equivalent, MSc, PhD

Dr Eleni Ampatzi BSc & MArch equivalent, MSc, PhD

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Bensaernïaeth

Email
AmpatziE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74603
Campuses
Bute Park, Ystafell Amh, North Road, Caerdydd, CF10 3DX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Responsibilities

I am a Senior Lecturer with background in Architecture and Architectural Science. I teach primarily on the postgraduate programmes that the school offers, in subjects relevant to environmental design. My research concerns the interaction of buildings and system services by focusing on demand-side determinants of ideal system performance. I am currently available for postgraduate research supervision in subjects related to my research expertise (see other tabs for further information). Any interested candidates are welcome to contact me directly prior to applying.

I am currently working part-time and have limited organisational responsibilities due to time constraints, but in the past I have been Course Leader for the MSc in Environmental Design of Buildings (and MSc in Environmental Design of Buildings by distance learning), Deputy Research Director and Chair of the Staff meetings.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2010

2008

2007

2005

Articles

Conferences

Datasets

Thesis

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn ymwneud â'r galw am wasanaethau, mewn dyluniadau amgylcheddol, sy'n canolbwyntio ar bobl. Mae fy ngwaith ymchwil yn y gorffennol wedi edrych ar fanylion proffiliau galw a'r defnydd o storio ynni thermol ar gyfer rheoli bylchau rhwng galw a chyflenwad ynni. Yn unol â gwaith arall yn y maes ehangach hwn, mae fy ngwaith wedi dangos dylanwad gofynion dylunio ar y defnydd ynni a ragwelir a'r potensial ar gyfer ynni adnewyddadwy.

Ar hyn o bryd rwy'n cyfrannu at y gwaith a wnaed yn rhyngwladol wrth ailedrych ar rai o'r damcaniaethau sylfaenol sy'n sail i'n gwybodaeth gyfredol o ansawdd amgylcheddol dan do ac anghenion defnyddwyr yr adeilad. Yn fwy penodol, nod fy ngwaith nawr yw cynhyrchu tystiolaeth a all daflu mwy o oleuni ar sut y gall cyfathrebu geiriol o'r profiad thermol, fel y mae'r rhain a gasglwyd gan arolygon holiaduron, gael eu dylanwadu gan ffactorau cyd-destunol neu ddewisiadau iaith. At hynny, mae gen i ddiddordeb hefyd yn y defnydd o dechnegau 'gwrthrychol' cyflenwol ar gyfer mesur y profiad thermol dynol, fel y rhai sy'n ymwneud â chasglu a dadansoddi data ffisiolegol (tymheredd croen a chyfradd y galon fel arfer). Nod y dull cyfannol hwn o werthuso profiad thermol y defnyddiwr yw goresgyn rhagfarn gyfathrebu wrth werthuso amgylcheddau thermol ac wrth sefydlu gofynion cywir ar gyfer dylunio. Mae llunio amcanion clir a pherthnasol ar gyfer dylunio amgylcheddau dros dro go iawn yn hanfodol ar gyfer ein brwydr tuag at newid yn yr hinsawdd.

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu ar y cwrs Meistr Gwyddoniaeth Bensaernïol. Fi yw arweinydd modiwl Ymarfer Dylunio Amgylcheddol ART 034, modiwl 40 credyd sy'n seiliedig ar brosiect sy'n adlewyrchu proses dylunio adeiladu bywyd go iawn o ddadansoddi safle, i ddylunio goddefol a defnyddio gwasanaethau system effeithlon. Rwyf hefyd yn cyfrannu at y modiwl Cysur Hinsawdd ac Ynni (MSc), ac yn goruchwylio nifer o draethodau hir ôl-raddedig (MSc a MArch lefel), yn ogystal â chyfrannu at asesu modiwlau Technoleg Bensaernïol (BSc).

Cyfraniadau blaenorol i fodiwlau MSc: arweinydd modiwl Outside Inside; Cais Dylunio Amgylcheddol, Ynni Cysur Hinsawdd, Gwasanaethau Effeithlon.

Bywgraffiad

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Eleni wedi cymryd rhan mewn gwaith ymchwil sy'n rhan o Raglen Ynni mewn Adeiladu a Chymunedau yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol ac yn arbennig Atodiadau 69 a 79. Ar hyn o bryd mae'n cyfrannu at nifer o astudiaethau cydweithredol rhyngwladol sy'n deillio o Is-dasg 1 Atodiad IEA EBC 79 sy'n canolbwyntio ar "Aml-agwedd amlygiad amgylcheddol, rhyngwynebau adeiladu ac ymddygiad dynol" (mwy o fanylion mewn Ymchwil).

Mae gan Eleni PhD mewn Gwyddoniaeth Bensaernïol a Gradd Meistr mewn Dylunio Amgylcheddol Adeiladau. Mae hi'n gymwys fel pensaer ac wedi ymarfer pensaernïaeth yng Ngwlad Groeg. Ei phrif ddiddordebau ymchwil yw integreiddio gwasanaethau system carbon isel i adeiladau, gan ddefnyddio dulliau cyfannol sy'n anelu at synergeddau effeithlon rhwng y ddau.

Mae pwysigrwydd technolegau storio ynni thermol wrth alluogi'r defnydd o systemau thermol solar a dylanwad cysylltiedig patrymau meddiannaeth wedi bod yn ganolbwynt yn ei hymchwil, a ddechreuodd gyda thraethawd PhD a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth BRE. Yn ystod ei PhD cymerodd ran yn PREHEAT, prosiect a ariennir gan Ewrop ar gyfer atgyfnerthu polisïau technolegau storio gwres. Mae ei hymchwil wedi archwilio'r anghenion ynni thermol a ragwelir a'r galluoedd posibl ar gyfer storio gwres, mewn tai nodweddiadol presennol nad ydynt wedi cael unrhyw waith adnewyddu. Mae hi wedi ymchwilio i amrywiadau ym mherfformiad systemau pŵer thermol solar yn y cyd-destun hwn, gan archwilio'n fanwl yr ochrau cyflenwi a galw. Mae hi hefyd wedi gweithio i thema drawsbynciol "Modelu Senarios ar gyfer Cymru Carbon Isel" y Sefydliad Ynni Carbon Isel. Roedd ei chyfraniad i'r prosiect yn cynnwys dadansoddi galw ynni wedi'i ddadgyfuno yn llwyr yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru a'r asesiad ar raddfa ranbarthol o adnodd ynni solar Cymru.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobr Cyfraniadau Eithriadol Parhaus yn 2015

Aelodaethau proffesiynol

  • Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch
  • Aelod o Siambr Dechnegol Gwlad Groeg (TEE-TCG)

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygydd cyfnodolion (Ynni Solar, Ynni ac Adeiladau, Dinasoedd Cynaliadwy a Chymdeithas, Journal of Housing a'r Amgylchedd Adeiledig ac eraill).

Adolygydd llyfrau ar gyfer RIBA (Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain)

Adolygiad grant ar gyfer Rhaglen Cara Syria: Cynllun Cymrodoriaeth Ymchwil Syria (SRFS)

Gorffennol: Bwrdd golygyddol ar gyfer cylchgrawn MADE wsa.

Meysydd goruchwyliaeth

  • The effectiveness of language choices in thermal comfort research.
  • Physiological data collection and analysis for the evaluation of indoor thermal environments.
  • Inter-individual differences in thermal perception.
  • Difficult-to-treat thermal environments and personal comfort systems.
  • Generating evidence for the benefits of biophilic design.