Ewch i’r prif gynnwys
Jessica Baillie PhD BN (Hons.) RN (Adult) SFHEA

Dr Jessica Baillie

(hi/ei)

PhD BN (Hons.) RN (Adult) SFHEA

Uwch Ddarlithydd: Nyrsio Oedolion

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
BaillieJ2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87783
Campuses
Tŷ Eastgate, Llawr 13, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB

Trosolwyg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd mewn Nyrsio Oedolion ac yn addysgu, asesu a goruchwylio myfyrwyr ar draws rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig. Rwy'n Rheolwr Rhaglen Ymchwil Ôl-raddedig ac yn arwain modiwl  ymchwil lefel 7. Mae fy arbenigedd ymchwil mewn cyflyrau tymor hir a gofal lliniarol, yn enwedig methiant yr arennau, gan ddefnyddio dulliau ansoddol.    Rwy'n Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn aelod o Nyrsys Dialysis a Thrawsblannu Ewrop' Cymdeithas / Cymdeithas Gofal Arennol Ewrop. 

Cyn hynny bûm yn gweithio fel nyrs gofrestredig mewn Neffroleg a Thrawsblaniadau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, ac fel Cydymaith Ymchwil yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Cynhaliais fy PhD yn Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Caerdydd, a ariannwyd gan y Cydweithrediad Adeiladu Capasiti Ymchwil (CBSC) Cymru. Yn 2015 dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol i mi gan CBSRC Cymru.    

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2007

Articles

Conferences

Monographs

Thesis

Websites

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Cyflyrau tymor hir, yn enwedig methiant yr arennau a dialysis peritoneal
 • Profiadau cleifion a theuluoedd o ofal iechyd
 • Dulliau ymchwil ansoddol

Yn 2015, dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil Ôl-ddoethurol i mi gan Gydweithrediad Adeiladu Galluoedd Ymchwil (CBSC) Cymru. Galluogodd y Gymrodoriaeth hon barhad fy ymchwil doethurol, gan ganolbwyntio ar wybodaeth a phrofiad cleifion a theuluoedd o peritonitis peritoneal sy'n gysylltiedig â dialysis (haint y bilen peritoneal).

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar brosiect gyda chydweithwyr nyrsio o bob rhan o Ewrop yn archwilio gofal o ansawdd a ddarperir gan nyrsys dialysis peritoneal.

Rwy'n Rheolwr Rhaglen Ymchwil Ôl-raddedig (PGR) yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, lle rwy'n gweithio gyda'r Tîm Ôl-raddedig i gefnogi myfyrwyr trwy gydol eu teithiau doethurol, o dderbyn i gwblhau. Mae gen i brofiad o gadeirio ac archwilio Vivas.

Rwy'n Is-gadeirydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd. Rwy'n Ddirprwy Arweinydd Prifysgol Caerdydd ar gyfer RCBC Cymru.

 

Addysgu

Rwy'n addysgu ac yn asesu modiwlau cyn-gofrestru, MSc a doethuriaeth, gyda ffocws penodol ar ddulliau ymchwil, moeseg ymchwil ac amodau tymor hir / cymhleth. Rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer modiwl  ymchwil ôl-raddedig, lefel 7. Rwyf hefyd yn goruchwylio myfyrwyr sy'n ymgymryd â thraethodau hir israddedig a meistr, ac yn goruchwylio myfyrwyr doethurol.

Rwy'n Arholwr Allanol ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Derby.

Deuthum yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch yn 2021, ar ôl bod yn Gymrawd ers 2016.

Bywgraffiad

After qualifying as a registered nurse I worked as a staff nurse in Nephrology and Transplant at Cardiff and Vale University Health Board. In 2009 I secured funding from the Research Capacity Building Collaboration (RCBC) Wales to undertake a full-time PhD studentship at the Cardiff School of Nursing and Midwifery Studies. My PhD focused on patients' and families' experiences of using peritoneal dialysis, utilising ethnographic methods.

I then joined the Marie Curie Palliative Care Research Centre, Cardiff University School of Medicine, in 2012 as a Research Assistant, before working as a Research Associate.  In this role I worked as part of an interdisciplinary research team and contributed to a variety of qualitative studies.

I joined the School of Healthcare Sciences in 2014 as a Lecturer in Adult Nursing.

Education

Bachelor of Nursing (Hons.) Cardiff School of Nursing and Midwifery Studies, Cardiff University

PhD (Nursing) Cardiff School of Nursing and Midwifery Studies, Cardiff University

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Rhestr Fer: Gwobrau Nyrs y Flwyddyn Coleg Brenhinol Nyrsio Cymru - Gwobr Cefnogi Gwella trwy Ymchwil (2023)
 • Rownd Derfynol: Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Caerdydd - Goruchwyliwr Doethurol y Flwyddyn (2023)
 • Enwebwyd: Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Caerdydd - Tiwtor Personol y Flwyddyn (2023)

Aelodaethau proffesiynol

Nursing and Midwifery Council – Registered Nurse (Adult)

Higher Education Academy – Associate Fellow

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2021 - cyfredol: Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • 2017 - 2023: Darlithydd Ymweliad, Prifysgol Freiburg
 • 2015 - 2020: Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol CBSRC, Prifysgol Caerdydd
 • 2014 - 2022: Darlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • 2013 - 2014: Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 2012 - 2013: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Prifysgol Kyoto, Adran Gwyddor Iechyd Dynol (2023): Gwella gofal yn y gymuned i gleifion â chyflyrau hirdymor: canlyniadau ymchwil nyrsio gan ddefnyddio dulliau ethnograffig (Darlith Ryngwladol Gwadd Gwahoddedig)
 • Cymdeithas Nyrsys Dialysis a Thrawsblannu Ewropeaidd (2023): Profiadau cleifion a theuluoedd o peritonitis sy'n gysylltiedig â dialysis peritoneol (Gweminar Gwahoddedig)
 • Cynhadledd Cymdeithas Nyrsys Arennol Denmarc (2017): Agweddau o peritonitis a brofir gan gleifion a'u perthnasau (Gwadd Allweddnodyn)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Journal reviewer: Journal of Renal Care, Journal of Clinical Nursing, European Journal of Oncology Nursing
 • Conference abstract reviewer, RCN International Nursing Research Conference

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio pedwar myfyriwr PhD:

 • Manal Hamithi: Profiadau bywyd bob dydd pobl hŷn sy'n byw gyda dementia, a'u gofalwyr, o fewn cartref gofal Sawdi Astudiaeth ethnograffig.
 • Cathryn Smith: Gofalu am bobl â dementia ar ddiwedd oes: proses gwneud penderfyniadau clinigol gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o fewn gofal sylfaenol. Astudiaeth ethnograffig (wedi'i hariannu gan CBSRC Cymru)
 • Rahaf Barboud: Lefelau Gweithgarwch Corfforol, Rhwystrau a Hwyluswyr Encounter ymhlith Cleifion â Sglerosis Lluosog yn Saudi Arabia. Astudiaeth dulliau cymysg.
 • Sarah Almalki: Archwilio profiadau cleifion sy'n derbyn trawsblaniad aren sydd wedi marw, a'u teuluoedd, yn Saudi Arabia: Dadansoddiad Ffenomenolegol Dehongliadol.

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn ymgymryd â PhD sy'n unol â'm meysydd arbenigedd:

 • Methiant yr arennau
 • Amodau tymor hir
 • Ymchwil ansoddol

Rwyf hefyd yn goruchwylio myfyrwyr sy'n ymgymryd â thraethodau hir meistr empirig, gan ddefnyddio dulliau ansoddol yn bennaf, sydd hyd yma wedi cynnwys gofal lliniarol, bwydo ar y fron ac atal heintiau safle llawfeddygol. 

Ar hyn o bryd, rwyf hefyd yn goruchwylio dau Gymrodyr Ymchwil cyntaf i Ymchwil CBSRC Cymru, sy'n cynnal adolygiadau cwmpasu mewn rhoi organau ac iechyd menywod. 

Prosiectau'r gorffennol

 • Dr Ian Williams: Byw gydag anaf cymedrol i'w ben: Dadansoddiad ffenomenolegol deongliadol o brofiadau byw pobl ifanc a'u mamau (Dyfarnwyd 2020)
 • Dr Alicia Stringfellow: Archwilio profiadau mamau sy'n byw gyda ac yn gofalu am fab neu ferch sy'n oedolyn â sgitsoffrenia (Dyfarnwyd 2023)

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Nyrsio
 • Gofal aren
 • Amodau tymor hir
 • Dulliau ymchwil ansoddol