Ewch i’r prif gynnwys
Jessica Baillie PhD BN (Hons.) RN (Adult) SFHEA

Dr Jessica Baillie

(hi/ei)

PhD BN (Hons.) RN (Adult) SFHEA

Uwch Ddarlithydd: Nyrsio Oedolion

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Email
BaillieJ2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 87783
Campuses
Tŷ Eastgate, Llawr 13, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio Oedolion, Rheolwr Rhaglen Ymchwil Ôl-raddedig, ac yn addysgu, asesu a goruchwylio myfyrwyr ar draws rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig. Rwy'n Uwch Gymrawd AdvanceHE, ac yn aelod o Gymdeithas Nyrsys Dialysis a Thrawsblaniadau Ewrop / Cymdeithas Gofal Arennol Ewrop, a Chymdeithas Nyrsys Arennol y DU. Mae fy arbenigedd ymchwil mewn cyflyrau tymor hir, yn enwedig methiant yr arennau a dialysis peritoneal, gan ddefnyddio dulliau ansoddol. 

 

Cyn hynny bûm yn gweithio fel nyrs gofrestredig mewn Neffroleg a Thrawsblaniadau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, ac fel Cydymaith Ymchwil yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.  Cynhaliais fy PhD yn Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Caerdydd (a ddyfarnwyd yn 2013), a ariannwyd gan y Cydweithrediad Adeiladu Capasiti Ymchwil (CBSC) Cymru.  Yn 2015 dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol i mi gan CBSC Cymru.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2007

Articles

Conferences

Monographs

Thesis

Websites

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Cyflyrau tymor hir, yn enwedig methiant yr arennau a dialysis peritoneal
 • Profiadau cleifion a theuluoedd o ofal iechyd
 • Dulliau ymchwil ansoddol

Yn 2015, dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil Ôl-ddoethurol i mi gan Gydweithrediad Adeiladu Galluoedd Ymchwil (CBSC) Cymru. Galluogodd y Gymrodoriaeth hon barhad fy ymchwil doethurol, gan ganolbwyntio ar wybodaeth a phrofiad cleifion a theuluoedd o peritonitis peritoneal sy'n gysylltiedig â dialysis (haint y bilen peritoneal).

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar brosiect gyda chydweithwyr nyrsio o bob rhan o Ewrop yn archwilio gofal o ansawdd a ddarperir gan nyrsys dialysis peritoneal. Gwnaethom ddatblygu'r dangosyddion sensitif nyrsio cyntaf ar gyfer nyrsio dialysis peritoneal, sydd wedi'u cymeradwyo gan Gymdeithas Nyrsys Dialysis a Thrawsblaniadau Ewrop ac sydd ar gael yma.

Rwy'n Rheolwr Rhaglen Ymchwil Ôl-raddedig (PGR) yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, lle rwy'n gweithio gyda'r Tîm Ôl-raddedig i gefnogi myfyrwyr trwy gydol eu teithiau doethurol, o dderbyn i gwblhau. Mae gen i brofiad o gadeirio ac archwilio Vivas.

Rwy'n Is-gadeirydd Pwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd. Rwy'n Ddirprwy Arweinydd Prifysgol Caerdydd ar gyfer RCBC Cymru.

 

Addysgu

Rwy'n addysgu ac yn asesu modiwlau cyn-gofrestru, MSc a doethuriaeth, gyda ffocws penodol ar ddulliau ymchwil, moeseg ymchwil ac amodau tymor hir / cymhleth. Rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer modiwl  ymchwil ôl-raddedig, lefel 7. Rwyf hefyd yn goruchwylio myfyrwyr sy'n ymgymryd â thraethodau hir israddedig a meistr, ac yn goruchwylio myfyrwyr doethurol.

Rwy'n Arholwr Allanol ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Derby.

Deuthum yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch yn 2021, ar ôl bod yn Gymrawd ers 2016.

Bywgraffiad

Ar ôl cwblhau fy Baglor mewn Nyrsio (Anrh.), gweithiais fel nyrs staff mewn Neffroleg a Thrawsblannu ac fel nyrs banc ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Yn 2009 enillais gyllid gan Gydweithrediad Adeiladu Galluoedd Ymchwil (CBSC) Cymru i ymgymryd ag efrydiaeth PhD llawn amser yn Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Caerdydd (a ddyfarnwyd 2013). Roedd fy PhD yn canolbwyntio ar brofiadau cleifion a theuluoedd o ddefnyddio dialysis peritoneal, gan ddefnyddio dulliau ethnograffig.

Ymunais â Chanolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, yn 2012 fel Cynorthwy-ydd Ymchwil, cyn gweithio fel Cydymaith Ymchwil.  Yn y rôl hon, gweithiais fel rhan o dîm ymchwil rhyngddisgyblaethol a chyfrannu at amrywiaeth o astudiaethau dulliau ansoddol a chymysg.

Ymunais â'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn 2014 fel Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion. Cefais fy nyrchafu yn Uwch Ddarlithydd yn 2021.

Addysg

Baglor mewn Nyrsio (Hons.) Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

PhD (Nyrsio) Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Gwirfoddoli

Llywodraethwr Ysgol

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Enwebwyd: Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Caerdydd - Goruchwyliwr Doethurol y Flwyddyn (2024)
 • Rownd Derfynol: Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Caerdydd - Goruchwyliwr Doethurol y Flwyddyn (2023)
 • Rhestr Fer: Gwobrau Nyrs y Flwyddyn Coleg Brenhinol Nyrsio Cymru - Gwobr Cefnogi Gwella trwy Ymchwil (2023)
 • Enwebwyd: Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Caerdydd - Tiwtor Personol y Flwyddyn (2023)
 • Enwebwyd: Prifysgol Caerdydd yn Dathlu Rhagoriaeth - Gwella Profiad Dysgu Myfyrwyr Eithriadol (2023)

Aelodaethau proffesiynol

 • Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth: Nyrs Gofrestredig (Oedolyn) 
 • Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • Coleg Brenhinol Nyrsio
 • Cymdeithas Nyrsys Neffroleg y DU
 • Cymdeithas Nyrsys Dialysis a Thrawsblannu Ewropeaidd / Cyswllt Gofal Arennol Ewropeaidd

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2021 - cyfredol: Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • 2017 - 2023: Darlithydd Ymweliad, Prifysgol Freiburg
 • 2015 - 2020: Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol CBSRC, Prifysgol Caerdydd
 • 2014 - 2022: Darlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • 2013 - 2014: Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 2012 - 2013: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Nyrsys Nefcoleg y DU (2024) Dialysis peritoneal: taith i gleifion (gweithdy gwahoddedig)
 • Prifysgol Kyoto, Adran Gwyddor Iechyd Dynol (2023): Gwella gofal yn y gymuned i gleifion â chyflyrau hirdymor: canlyniadau ymchwil nyrsio gan ddefnyddio dulliau ethnograffig (Darlith Ryngwladol Gwadd Gwahoddedig)
 • Cymdeithas Nyrsys Dialysis a Thrawsblannu Ewropeaidd (2023): Profiadau cleifion a theuluoedd o peritonitis sy'n gysylltiedig â dialysis peritoneol (Gweminar Gwahoddedig)
 • Cynhadledd Cymdeithas Nyrsys Arennol Denmarc (2017): Agweddau o peritonitis a brofir gan gleifion a'u perthnasau (Gwadd Allweddnodyn)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Journal reviewer: Journal of Renal Care, Journal of Clinical Nursing, European Journal of Oncology Nursing
 • Conference abstract reviewer, RCN International Nursing Research Conference

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio pedwar myfyriwr PhD:

 • Manal Hamithi: Profiadau bywyd bob dydd pobl hŷn sy'n byw gyda dementia, a'u gofalwyr, o fewn cartref gofal Sawdi Astudiaeth ethnograffig.
 • Cathryn Smith: Gofalu am bobl â dementia ar ddiwedd oes: proses gwneud penderfyniadau clinigol gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o fewn gofal sylfaenol. Astudiaeth ethnograffig (wedi'i hariannu gan CBSRC Cymru)
 • Rahaf Barboud: Lefelau Gweithgarwch Corfforol, Rhwystrau a Hwyluswyr Encounter ymhlith Cleifion â Sglerosis Lluosog yn Saudi Arabia. Astudiaeth dulliau cymysg.
 • Sarah Almalki: Archwilio profiadau cleifion sy'n derbyn trawsblaniad aren sydd wedi marw, a'u teuluoedd, yn Saudi Arabia: Dadansoddiad Ffenomenolegol Dehongliadol.

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn ymgymryd â PhD sy'n unol â'm meysydd arbenigedd:

 • Methiant yr arennau
 • Amodau tymor hir
 • Ymchwil ansoddol

Rwyf hefyd yn goruchwylio myfyrwyr sy'n ymgymryd â thraethodau hir meistr empirig, gan ddefnyddio dulliau ansoddol yn bennaf, sydd hyd yma wedi cynnwys gofal lliniarol, bwydo ar y fron ac atal heintiau safle llawfeddygol. 

Ar hyn o bryd, rwyf hefyd yn goruchwylio tri chymrawd Ymchwil Cyntaf i Ymchwil CBSC Cymru, sy'n ymgymryd â phrosiectau mewn perthynas â rhoi organau, iechyd menywod a gwasanaethau allgymorth.

Goruchwyliaeth gyfredol

Manal Hamithi Hamithi

Manal Hamithi Hamithi

Myfyriwr ymchwil

Rahaf Barboud

Rahaf Barboud

Myfyriwr ymchwil

Sarah Almalki

Sarah Almalki

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Dr Ian Williams: Byw gydag anaf cymedrol i'w ben: Dadansoddiad ffenomenolegol deongliadol o brofiadau byw pobl ifanc a'u mamau (Dyfarnwyd 2020)
 • Dr Alicia Stringfellow: Archwilio profiadau mamau sy'n byw gyda ac yn gofalu am fab neu ferch sy'n oedolyn â sgitsoffrenia (Dyfarnwyd 2023)

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Nyrsio
 • Gofal aren
 • Amodau tymor hir
 • Dulliau ymchwil ansoddol