Ewch i’r prif gynnwys
Christopher Bear

Dr Christopher Bear

(e/fe)

Darllenydd mewn Daearyddiaeth Ddynol, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
BearCK@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76181
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell Ystafell 2.80, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

My research interests centre on the relationships between humans, animals and technologies. These interests have been developed through a wide range of empirical contexts, ranging from recreational fisheries to dairy farming. I recently completed ESRC-funded research on the adoption of robotic milking technologies in the dairy sector, developing my long-standing interest in the place of animals within food production systems. This interest will be taken in a new direction during Study Leave in 2017-2018, when I will begin research on the production of 'edible insects'. While much of my current work relates to land-based and air-borne animals, I am also one of relatively few human geographers to have a focus on aquatic environments.

I am currently involved in the supervision of six PhD students and am always keen to discuss potential PhD topics that relate to my research interests.

I am Associate Editor of the journal Society and Animals, and regularly referee for all the major Human Geography journals.

My undergraduate teaching currently focuses on the history and philosophy of geography; I also give lectures on geographies of nature and the environment. I oversee the School's undergraduate programmes in my role as Director of Undergraduate Studies.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Websites

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar themâu cydgysylltiedig y canlynol: cysylltiadau dynol-anifeiliaid-dechnoleg; daearyddiaethau dyfrol; a daearyddiaeth o wybodaeth ac arbenigedd. Mae'r ffoci hyn yn cael ei dreiddio gan ddiddordeb damcaniaethol mewn hybridedd a chydosodiad ac fe'u hastudir yn aml trwy ganolbwyntio empirig ar weithgareddau hamdden a'r system agro-bwyd sy'n newid.

1. Cysylltiadau dynol-anifeiliaid-dechnoleg

Datblygais ddiddordeb mewn daearyddiaethau mwy na dynol yn ystod fy PhD, a oedd yn archwilio'r gwahanol ffyrdd y profwyd eogiaid a chyfrifwyd amdanynt wrth reoli pysgota afonydd yr Alban. Mae llawer o'm hymchwil ddilynol wedi canolbwyntio ar berthnasoedd rhwng anifeiliaid a bodau dynol mewn cyd-destunau amrywiol megis pysgodfeydd masnachol a hamdden, acwariwm, a ffermydd llaeth. Roedd fy ngwaith ar odro robotig ar ffermydd llaeth, a gynhaliwyd ar y cyd â Lewis Holloway (Prifysgol Hull) a'i gefnogi gan grant ESRC, yn archwilio cydgynhyrchu robotiaid, gwartheg llaeth a bodau dynol, gan edrych ar sut y gallai cyflwyno godro robotig newid y ffyrdd y mae ffermwyr llaeth yn rheoli eu ffermydd a'u busnesau, a gallai effeithio ar y berthynas rhwng ffermwyr-buwch. Yn flaenorol, archwiliais gysyniadau pysgotwyr o bysgod fel unigolion a chyfunfeydd, gan ddatblygu cysyniad Deleuze a Guattari o 'ddod yn anifeiliaid' a syniad Haraway o 'fodau-mewn-encounter', a chwblhau ymchwil i gydgynhyrchu rheoliadau pysgota cregyn bylchog ym Mae Ceredigion gan bobl, cregyn bylchog, dolffiniaid a thechnolegau pysgota, a archwiliwyd trwy fframwaith cysyniadol daearyddiaeth cydosod. Mae gen i ddiddordeb cynyddol mewn datblygu dulliau ymchwil llai anthropocentrig sy'n addas ar gyfer astudio perthnasoedd mwy na dynol. Rwyf wedi datblygu'r thema ymchwil hon yn ehangach, gan gyd-gynnull sesiynau ar ddaearyddiaeth sy'n dod i'r amlwg o gyd-gynyrchiadau technoleg anifeiliaid yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol 2011 (a gyhoeddwyd fel rhifyn arbennig o Journal of Rural Studies yn 2014), Safbwyntiau beirniadol ar gysylltiadau dynol-anifeiliaid-dechnoleg ar gyfer Rhwydwaith Astudiaethau Anifeiliaid Prydain ym mis Tachwedd 2012, a Daearyddiaethau o empathi mwy na dynol yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol 2017.

 • Miele, M. and Bear, C. 2022. Daearyddiaeth ac ôl-ddyneiddiaeth.  Yn: Herbrechter, S. et al. eds. Llawlyfr Palgrave o ôl-ddyneiddiaeth gritig.  Palgrave Macmillan, Cham, tt. 1-23., (10.1007/978-3-030-42681-1)
 • Arth, C. 2021. Gwneud i bryfed ticio: cyfrifoldeb, sylwgarwch a gofal mewn ffermio pryfed bwytadwy. Amgylchedd a Chynllunio E: Natur a Gofod 4(3), tt. 1010-1030.   (10.1177/2514848620945321)
 • Holloway, L. and Bear, C. 2021. Archwilio'r nexus dynol-anifail-dechnoleg: cysylltiadau pŵer ac ymddygiad dargyfeiriol.  Yn: Hovorka, A., McCubbin, S. a Van Patter, L. eds. Agenda ymchwil ar gyfer daearyddiaeth anifeiliaid. Agendâu Ymchwil Elgar Edward Elgar, tt. 55-68.  
 • Bear, C. (2019). Agosáu at farwolaeth pryfed: dealltwriaeth ac arferion ffermwyr pryfed bwytadwy y DU. Cymdeithas ac Anifeiliaid 27(7), tt. 751-768.  (10.1163/15685306-0001871)
 • Bear, C. and Holloway, L. (2019) Y tu hwnt i wrthwynebiad: Daearyddiaethau o ymddygiad mwy na dynol dargyfeiriol mewn godro robotig. Geoforum 104: 212-221
 • Bear, C. and Holloway, L. (2018; cyfraniad gwahoddedig) Ailddosbarthu llafur mewn Systemau Gollwng Awtomataidd a chynhyrchu mwy na dynol (co)ffermio llaeth yn Marsden, T (gol) The Sage Handbook of Nature London: Sage  831-847
 • Holloway, L. and Bear,  C. (2017). Mae gwartheg a bodau dynol yn dod mewn hanesion technolegau llaeth: systemau godro robotig ac ail-wneud goddrychedd anifeiliaid a phobl. Themâu BJHS (10.1017/bjt.2017.2.)
 • Bear, C., Wilkinson, K. and Holloway, L. (2016) Delweddu cysylltiadau dynol-anifeiliaid-dechnoleg: nodiadau maes,   ffotograffiaeth llonydd a fideo digidol ar y fferm laeth robotig. Cymdeithas ac Anifeiliaid
 • Bear, C. and Holloway,  L. (2015) Bywyd gwlad: technolegau amaethyddol ac ymddangosiad goddrychiadau gwledig newydd. Cwmpawd Daearyddiaeth 9(5): 303-315
 • Holloway, L., Bear, C., C., Morris, C. and Wilkinson, K. (2014) Anifeiliaid, technolegau a phobl mewn mannau gwledig: Cyflwyniad i fater arbennig ar ddaearyddiaeth sy'n dod i'r amlwg o gyd-gynyrchiadau technoleg anifeiliaid [Golygyddol]. Journal of Rural Studies 33(1): 95-98
 • Holloway, L., Bear, C. and Wilkinson, K. (2014) Ail-afael mewn bywyd buchol: perthnasoedd robot-buwch, rhyddid a rheolaeth mewn ffermio llaeth Journal of Rural Studies 33(1): 131-140
 • Arth, C. (2013) Cydosod y môr: cymalau, symudiad ac ansicrwydd yn Nhiriogaeth Ddiwylliannol Pysgodfeydd cregyn bylchog Bae Ceredigion 20(1): 21-41
 • Holloway, L. and Bear, C. (2011) Sylwebaeth: DNA-teipio a llaethdai super - newid arferion ac ail-wneud gwartheg Amgylchedd a Chynllunio A43(7): 1487-1491
 • Bear, C. (2011) Bod yn Angelica: archwilio daearyddiaethau anifeiliaid ôl-rywogaeth Ardal 43(3): 297-304
 • Bear, C. and Eden, S. (2011) Meddwl fel pysgodyn? Ymgysylltu â gwahaniaeth nad yw'n ddynol trwy bysgota hamdden Amgylchedd a Chynllunio D: Cymdeithas a Gofod 29(2): 336-352

2. Daearyddiaethau dyfrol

Mae fy ymchwil yn anarferol mewn daearyddiaeth ddiwylliannol am ei ffocws ar newid amgylcheddol yn y dŵr. Mae'r thema ymchwil hon, a ddatblygwyd yn fy PhD, wedi'i datblygu drwy'r prosiect Pysgota yn yr Amgylchedd Gwledig a ariennir gan RELU, lle bûm yn gweithio fel Cydymaith Ymchwil ym Mhrifysgolion Hull a Durham. Edrychodd y gwaith hwn, gyda Sally Eden (Prifysgol Hull), ar y gwahanol arferion gwybodaeth a ddefnyddir gan amrywiaeth o ddefnyddwyr afonydd, megis pysgotwyr a gwyddonwyr, wrth wneud synnwyr o, ymgysylltu â'r amgylchedd tanddwr a'i drawsnewid. Rwyf wedi beirniadu ymhellach ddiystyru daearyddwyr diwylliannol tuag at amgylcheddau tanddwr trwy astudio octopws acwariwm. Mae fy ymchwil diweddar ar bysgodfeydd cregyn bylchog yn ymestyn fy nghysyniadoli o ofod cefnforol, ar ôl mabwysiadu dull topolegol o arferion ardystio'r Cyngor Stiwardiaeth Forol yn flaenorol. Cydgynullais sesiwn gynhadledd flynyddol y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol ar y dyfrol yn 2008, gan arwain at fater arbennig o'r Amgylchedd a Chynllunio A, a gyd-olygais gyda Jacob Bull (Astudiaethau Rhywedd, Prifysgol Uppsala).

 • Januchowski-Hartley, S.R., Bear, C., O'Gorman, E. and Januchowski-Hartley, F. A. (2020) UnderwaterA-Z o Shadow Places Concepts. Ar gael yn: https://www.shadowplaces.net/concepts
 • Bear, C. (2019; cyfraniad gwahoddedig) Sylwebaeth: Y cefnfor y tu hwnt iddo: pysgod, llifoedd a grymoeddDeialogau mewn Daearyddiaeth Ddynol 9(3): 329-332. (10.1177/2043820619878567)
 • Bear, C. (2017; cyfraniad gwahoddedig) Sylwebaeth: Cydosod bywyd cefnforol: englynnau mwy na dynol yn y Deialogau Economi Las mewn Daearyddiaeth Ddynol 7(1): 27-31
 • Bear, C. (2016) Olrhain cyfreithlondeb bacteriol: ecoleg hylifol cyfarwyddeb dŵr ymdrochi yr Undeb Ewropeaidd. Yn: Braverman, I. ed. Anifeiliaid, Biowleidyddiaeth, Y Gyfraith: Deddfau Bywiog. Llundain:  Routledge, tt.  79-98
 • Bear, C. (2014) Llywodraethu'r moroedd: persbectif mwy na dynol yn Peters, K. ac Anderson, J. (eds) Byd Dŵr: daearyddiaethau cymdeithasol a diwylliannol y cefnfor Farnham: Ashgate, tt. 137-162
 • Arth, C. (2013) Cydosod y môr: cymalau, symudiad ac ansicrwydd yn Nhiriogaeth Ddiwylliannol Pysgodfeydd cregyn bylchog Bae Ceredigion 20(1): 21-41
 • Bear, C. and Bull, J. (2011) Golygyddol: mater dŵr Amgylchedd a Chynllunio A 43(10): 2261-2266
 • Eden, S. and Bear, C. (2011) Darllen yr afon drwy 'ddwrcraft': ymgysylltu amgylcheddol trwy wybodaeth ac ymarfer mewn daearyddiaeth ddiwylliannoldŵr croyw 18(3): 297-314
 • Bear, C. and Eden, S. (2008) Gwneud lle i bysgod: y gofodau rhanbarthol, rhwydwaith a hylif o bysgodfeydd ardystio Daearyddiaeth Gymdeithasol a Diwylliannol 9: 487-504

3. Daearyddiaethau gwybodaeth ac arbenigedd

Wedi'i ddatblygu eto yn fy PhD, mae llawer o'm diddordeb mewn arbenigedd wedi'i archwilio drwy'r dyfrol. Mae'r gwaith hwn wedi chwalu deuaidd gwybodaeth 'lleyg' ac 'arbenigwr', gan edrych ar sut mae ceisiadau'n cael eu dosbarthu a'u herio yng nghyd-destunau systemau bwyd-amaeth a rheoli pysgodfeydd hamdden. Yn yr hen ardal, archwiliodd y gwaith a wneuthum gyda Sally Eden sut mae gwybodaeth am deithio bwyd, gan ganolbwyntio ar ddealltwriaeth defnyddwyr o labeli ardystio, tra bod fy ngwaith mwy diweddar ar odro robotig wedi edrych ar rôl technolegau awtomeiddio a gwybodaeth wrth newid sut mae gwartheg yn cael eu hadnabod ac yn derbyn gofal ar ffermydd. Yn yr ardal olaf, mae papurau wedi archwilio'r syniad o 'ecoleg lleyg', ac ar sut mae pysgotwyr yn cymryd rhan mewn rheoli amgylcheddau dŵr.

 • Ingram, J.et al. 2022. Beth yw'r cwestiynau ymchwil blaenoriaeth ar gyfer amaethyddiaeth ddigidol?  Polisi Defnydd Tir 114, rhif erthygl: 105962. (10.1016/j.landusepol.2021.105962)
 • Butler, D., Holloway, L and Bear, C. (2012) Effaith newid technolegol mewn ffermio llaeth: systemau godro robotig a rôl newidiol y stociwr Journal of the Royal Agricultural Society of England 173: 1-6
 • Eden, S. and Bear, C. (2012) Y da, y drwg, a'r ymarferol: adeiladu cyfranogiad y cyhoedd, pysgotwyr, a rheoli amgylcheddau dŵr yn lleyg Amgylchedd a Chynllunio A 44: 1200-1240
 • Eden, S. and Bear, C. (2011) Modelau o gydbwysedd, asiantaeth naturiol a newid amgylcheddol: ecoleg lleyg yn y DU pysgota hamdden Trafodion Sefydliad y Daearyddwyr Prydeinig36(3): 393-407
 • Eden, S. and Bear, C. (2010) Trydydd sector llywodraethu amgylcheddol byd-eang, gofod a gwyddoniaeth: cymharu ardystio pysgodfeydd a choedwigaeth Journal of Environmental Policy and Planning 12(1): 83-106
 • Eden, S., Bear, C. and Walker, G. (2008) Y defnyddiwr amheugar: Barn y DU am sicrwydd bwyd Polisi Bwyd 33: 624-630
 • Eden, S., Arth, C. a Walker, G. (2008) Moron Mucky a proxies eraill: problemateiddio'r wybodaeth-ateb ar gyfer defnydd cynaliadwy a moesegolGeoforum 39 (2): 1044-1057
 • Eden, S., Bear, C. and Walker, G. (2008) Deall a (dad)ymddiried mewn cynlluniau sicrhau bwyd: hyder defnyddwyr a'r 'fixfix gwybodaeth'Journal of Rural Studies 24 (1): 1-14
 • Bear, C. (2006) Eog yn ôl rhifau: meintioli a dealltwriaeth o natur Scottish Geographical Journal 122 (3): 185-203

Projectau

 • Datrysiadau tryloywder ar gyfer trawsnewid y system fwyd (arweinydd pecyn gwaith), Medi 2022-Hydref 2026 - Horizon Europe / UKRI 10042327 - € 454,313.49 [o gyfanswm prosiect o € 10,676,773.00])
 • Pobl ifanc, proteinau amgen ac addysgeg ar gyfer dyfodol cynaliadwy (prif ymchwilydd), Hydref 2021-Hydref 2023, BA/Leverhulme SRG21\210557 - £8,494
 • Technolegau robotig a gwybodaeth mewn amaethyddiaeth da byw: perthynas newydd rhwng pobl, gwartheg a pheiriannau (cyd-ymchwilydd), Mehefin 2010 - Tachwedd 2012, ESRC RES-062-23-2086 - £145,223.84

Trefniadaeth Cynhadledd a Gweithdy

 • Cyd-gynullydd a chyd-gadeirydd sesiwn ar ddaearyddiaethau mwy na dynol o empathi yng Nghynhadledd RGS-IBG, Llundain, 2017 (gyda Megan Donald [Prifysgol Glasgow] a Rich Gorman [Prifysgol Caerwysg])
 • Cydgynullydd a chadeirydd sesiwn ar ddaearyddiaethau cymdeithasol a diwylliannol o effaith yng Nghynhadledd RGS-IBG, Caeredin, 2012 (gydag Amanda Rogers [Prifysgol Abertawe], Sarah Mills [Prifysgol Loughborough], Mia Hunt [Royal Holloway, Prifysgol Llundain] a Rebecca Sandover [Prifysgol Exeter]). Ar ôl hynny, cyd-olygais rhifyn arbennig o ACME a ddeilliodd o'r sesiwn hon.
 • Cynnull sesiwn ar safbwyntiau beirniadol ar berthnasoedd dynol-anifeiliaid-dechnoleg yng nghynhadledd Rhwydwaith Astudiaethau Anifeiliaid Prydain ar 'Fferm', Prifysgol Strathclyde, Tachwedd 2012.
 • Cyd-drefnydd sesiwn ar Ddaearyddiaeth sy'n dod i'r amlwg o gyd-gynyrchiadau technoleg anifeiliaid yng Nghynhadledd RGS-IBG, Llundain, 2011 (gyda Lewis Holloway [Prifysgol Hull], Carol Morris [Prifysgol Nottingham] a Katy Wilkinson [Prifysgol Hull]).
 • Aelod o'r pwyllgor trefnu Daearyddiaeth a'r Empirics Newydd (gweithdy Grŵp Ymchwil Daearyddiaeth Gymdeithasol a Diwylliannol), y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, Llundain, Ionawr 2011. Hefyd, arweiniais sesiwn gweithdy ar Cynhyrchu a chasglu data yn wyneb gormodedd, mewn cydweithrediad ag Owain Jones (CCRI).
 • Cyd-drefnydd sesiwn ar Ddŵr: Gofod, Gwybodaeth, Llif yng Nghynhadledd RGS-IBG, Llundain, 2008 (gyda Jacob Bull [Prifysgol Uppsala]).

Addysgu

Undergraduate teaching

I will be on Research Leave during the 2017-2018 academic year. In other years, my teaching focuses on geographies of nature and on the history and philosophy of geography, particularly through:

 • CP0142 - The Big Questions in Human Geography (lecture on Geographies of Nature and the Environment)
 • CP0253 - Geographical Ideas (module leader)

I am also Director of Undergraduate Studies for the School of Geography and Planning.

Bywgraffiad

Education and qualifications

 • 2012: Postgraduate Certificate in Teaching in Higher Education, Aberystwyth University
 • 2004: PhD Human Geography, University of Aberdeen
 • 1999: MA (Hons) Geography, University of Aberdeen

Aelodaethau proffesiynol

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2015-present: Senior Lecturer in Human Geography, Cardiff University
 • 2012-2015: Lecturer in Human Geography, Cardiff University
 • 2009-2012: Lecturer in Human Geography, Aberystwyth University
 • 2006-2008: Research Associate, Department of Anthropology, Durham University
 • 2004-2008: Research Associate, Department of Geography, University of Hull
 • 2002-2004: Teaching Fellow, Department of Geography and Environment, University of Aberdeen

Pwyllgorau ac adolygu

Allanol

 • 2023 - yn bresennol: Aelod panel adolygu grantiau, FORMAS (Cyngor Ymchwil Sweden)
 • 2022 - presennol: Aelod o'r Bwrdd Cynghori, prosiect SEATIMES , Prifysgol Bergen, Norwy
 • 2021 - presennol: Arholwr Allanol, MA Daearyddiaeth, Prifysgol Aberdeen
 • 2019 - 2022: Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, Cynaliadwyedd
 • 2018 - 2022: Arholwr Allanol, MA Ymarfer Daearyddiaeth Ddynol, Prifysgol Aberystwyth
 • 2018 - 2022: Arholwr Allanol, Bodau Dynol ac Anifeiliaid Eraill, Prifysgol Aberdeen
 • 2016 - presennol: Golygydd Cyswllt, Cymdeithas ac Anifeiliaid
 • 2012 - 2015: Aelod Pwyllgor (Trysorydd wedi hynny) Grŵp Ymchwil Daearyddiaeth Gymdeithasol a Diwylliannol y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol

Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau'r Brifysgol

 • 2022 - 2023: Gweithgor Arolwg Aelodau Staff 2023
 • 2022 - 2022: Aelod o Bwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr AHSS
 • 2021 - presennol: Aelod o Bwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd y Brifysgol (ASQC)
 • 2020 - 2022: Aelod o Banel Ymddygiad Myfyrwyr Sefydlog y Brifysgol
 • 2019 - 2022: Aelod o Bwyllgor Dysgu ac Addysgu AHSS
 • 2015 - 2018: Aelod o Fwrdd Rheoli'r Sefydliad Ymchwil Dŵr

Pwyllgorau'r ysgol

 • 2022 - presennol: Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith Academaidd
 • 2022 - 2022: Cadeirydd y Pwyllgor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr
 • 2019 - 2021: Cadeirydd y Grŵp Strategaeth Dysgu ac Addysgu
 • 2016 - 2019: Cadeirydd y Tîm Rheoli Israddedigion
 • 2017 - 2021: Aelod o Dîm Hunanasesu Athena Swan
 • 2016 - 2021: Aelod o'r Grŵp Strategaeth Dysgu ac Addysgu
 • 2016 - presennol: Aelod o'r Bwrdd Ysgol
 • 2016 - 2019: Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig
 • 2016 - 2017: Aelod o'r Grŵp Rheoli Marchnata a Chyfathrebu
 • 2014 - 2016: Uwch Diwtor Derbyn

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • Animal geographies
 • Environmental knowledges
 • Contested knowledges within the food system
 • Fisheries management
 • Rural studies
 • Livestock production
 • Edible insects

I am always happy to discuss initial ideas with prospective PhD students; please email me at bearck@cardiff.ac.uk.

Goruchwyliaeth gyfredol

Lauren King

Lauren King

Tiwtor Graddedig

James Weldon

James Weldon

Tiwtor Graddedig

Carly Baker

Carly Baker

Tiwtor Graddedig

Helen Nakielny

Helen Nakielny

Myfyriwr ymchwil