Ewch i’r prif gynnwys
Judith Benbow

Judith Benbow

(hi/ei)

Uwch Ddarlithydd: Arweinydd Nyrsio Oedolion a Symudedd Myfyrwyr

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio Oedolion yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd. Rwy'n nyrs gofrestredig; Mae fy mhrofiad clinigol mewn nyrsio oedolion a gofal critigol. Ar hyn o bryd, rwy'n dal rôl Arweinydd Symudedd Myfyrwyr Rhyngwladol Israddedig sy'n arwain gweledigaeth a strategaeth symudedd myfyrwyr rhyngwladol yr Ysgol.

Fy PhD Archwilio gwytnwch mewn rolau nyrsio cyfoes yng Nghymru: astudiaeth dulliau cymysg. Awgrymir bod gwytnwch yn gallu diogelu nyrsys rhag straen galwedigaethol ac mae deall rôl ffactorau cadarnhaol yn y gweithle (adnoddau, addysg a chefnogaeth) yn allweddol i'w alluogi. Mae gen i ddiddordeb mewn sut y gallai'r canfyddiadau hyn helpu i lywio gwytnwch nyrsys mewn cyfnod ar ôl Covid-19.

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006

2003

2002

Articles

Book sections

Conferences

Thesis

Ymchwil

Rwy'n aelod o'r thema Optimeiddio'r Ysgol ar gyfer darparu gwasanaethau ac ymchwil sefydliadol.

Yn 2022, cwblheais fy PhD Archwilio gwytnwch mewn rolau nyrsio cyfoes yng Nghymru: astudiaeth dulliau cymysg. Ei nod yw archwilio'r dylanwadau cynhenid ac egin sy'n siapio gwytnwch nyrsys yng Nghymru. Ariannwyd y PhD gan Goleg Brenhinol Nyrsio Cymru dan oruchwyliaeth yr Athro Daniel Kelly a'r Athro Aled Jones). Disgrifiodd yr astudiaeth safbwyntiau gwydnwch ac amgylcheddau gwaith 1,459 o nyrsys cofrestredig ar draws un wlad (yn cwmpasu pob maes, band cyflog, rôl a lleoliad). Gan ddefnyddio fframwaith damcaniaethol cymdeithasol-ecolegol o wytnwch i ddadansoddi canllaw, awgrymodd y canfyddiadau fod gwytnwch yn gallu amddiffyn nyrsys rhag straen galwedigaethol ac mae deall rôl ffactorau cadarnhaol yn y gweithle (adnoddau, addysg a chefnogaeth) yn allweddol i'w alluogi. Cyfrannodd y canfyddiadau at fodel diffiniad newydd a gweithle o wydnwch nyrsys. Y ddadl ganolog i'r traethawd ymchwil hwn yw bod safbwyntiau nyrsys o wytnwch a natur eu gweithleoedd yn anwahanadwy. Mae gwytnwch yn fwy na gallu unigol gan ei fod yn cael ei siapio gan yr amgylchedd lle mae newidiadau i wytnwch yn digwydd. Felly, mae angen ystyried y ddau. 

Mae'r astudiaeth hon wedi caniatáu i leisiau nyrsys sy'n gweithio yng Nghymru ddatgelu'r ffactorau sefydliadol cynnil sy'n siapio eu gwytnwch bob dydd, a allai helpu i lywio gwytnwch nyrsys mewn oes ar ôl Covid-19.

Addysgu

Mae gen i brofiad o addysgu ar draws rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig. Rwy'n frwd dros hwyluso cyfleoedd dysgu gofal iechyd byd-eang myfyrwyr gofal iechyd. Rwyf hefyd yn canolbwyntio ar gymhwyso fy ymchwil gwytnwch er budd myfyrwyr nyrsio a gofal iechyd eraill. Mae fy modwl arweinyddiaeth o fodiwl BN (Anrh) y drydedd flwyddyn : Pontio i Ymarfer Proffesiynol yn galluogi hyn, ochr yn ochr â'm hwyluso o gyfleoedd gofal iechyd byd-eang.  

Bywgraffiad

Cyn gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd (a chyn sefydliad Nyrsio a Bydwreigiaeth De-ddwyrain Cymru) gweithiais mewn ymarfer clinigol mewn gofal dwys a nyrsio trwyn clust a gwddf cyn arbenigo mewn nyrsio gofal cardiaidd a gofal critigol i oedolion.

Cyn hynny, Rheolwr Rhaglen BSc Nyrsio Gofal Critigol, MSc mewn Nyrsio, MSc mewn Ymarfer Uwch, Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedigion a Chyfarwyddwr Rhyngwladol ac Ymgysylltu yn Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Prifysgol Caerdydd (SONMS). Ynghyd â rôl Cynghorydd Addysg yng Ngholeg Brenhinol Nyrsio Cymru. Mae gen i brofiad o addysgu'n rhyngwladol ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig. Rwyf wedi arwain a chyfrannu at ddatblygu a gweithredu rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig gan gynnwys rhaglen BN Nursing yn Oman. Mae gen i arbenigedd mewn datblygu a chynnal memorandwm cytundebau rhyngwladol yn ogystal ag archwilio lleoliadau clinigol rhyngwladol, ac addysgeg profiadau dysgu myfyrwyr rhyngwladol gyda ffocws penodol mewn Nyrsio.  Rhwng 2016-2019  cyfrannais at  brosiect Erasmus+: ISPAD Arloesi adnoddau efelychu trawswladol gan ddeg prifysgol Ewropeaidd. Rwy'n cynrychioli Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ar Is-bwyllgor Partneriaeth Rhyngwladol y Brifysgol a chyn hynny y prosiect Ieithoedd i Bawb.

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

2015-2018 Dyfarnwyd PhD Coleg Brenhinol Nyrsio Cymru. Cymrodoriaeth Ymchwil, (hyd yn hyn, dim ond un o ddwy gymrodoriaeth a ddyfarnwyd).

Dyfarnwyd gwobr Poster Gorau 2018 yng Nghynhadledd Ffederasiwn Addysgwyr Nyrsio Rhyngwladol, Valetta, Malta, 

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Bwrsariaeth a Theithio Prifysgol Caerdydd 2015 i fynychu Cynhadledd Ryngwladol Llwybrau at Wydnwch III, Nova Scotia

2004 dyfarnwyd y Papur Gorau, yng Nghynhadledd Nyrsio Gofal Critigol Brenhinol y Coleg Nyrsio, Newcastle.

1991-1993 Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Bwrdd Cenedlaethol Cymru, Baglor mewn Addysg (Nyrsys Arbennig a Bydwragedd) a Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Tiwtor Nyrsio Cofrestredig Addysg, F/T Prifysgol Caerdydd.

Aelodaethau proffesiynol

Nyrs gofrestredig a thiwtor nyrsio gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth

Aelod o'r Coleg Nyrsio Brenhinol, fforymau penodol: Addysg, Ymchwil a'r Fforymau Nyrsys Gofal Critigol ac Mewn Hedfan

Ffederasiwn Addysgwyr Nyrsio Rhyngwladol

Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer Addysg y Gweithlu Iechyd

Canolfan Gwydnwch Boing Boing Prifysgol Brighton

Cyn aelod o Gymdeithas Nyrsys Gofal Critigol Prydain (BACCN)

Gweithgareddau allanol eraill

Rwy'n mwynhau gweithio gydag asiantaethau allanol i archwilio sut y gellir defnyddio canfyddiadau fy ymchwil ar wytnwch yn y gweithle i ddylanwadu ar les nyrsys yng Nghymru a thu hwnt a pholisi'r gweithlu ar ôl y pandemig yn fwy cyffredinol.

Arholwr Allanol Prifysgol Dundee

Pwyllgorau ac adolygu

Rwy'n adolygydd gwadd ar gyfer y  International Journal of Nursing Studies (IJNS) a'r Nursing in Critical Care Journal. 

Cyn aelod o amrywiol fforymau proffesiynol lleol a chenedlaethol, er enghraifft Menter Nyrsio a Bydwreigiaeth Israddedigion Cymru Gyfan, 2009-2013 a Chadeir/Is-gadeirydd Cymdeithas Nyrsys Gofal Critigol Prydain (1999-2004). Yn ogystal â gweithgareddau allanol eraill, er enghraifft, archwilio'n allanol a sicrhau ansawdd allanol a dilysu rhaglenni.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio: 

        ·Gweithlu

        ·Gwydnwch, lles, llosgi straen,

        ·Ansoddol 

        ·Dulliau cymysg

        ·Dadansoddiad fframwaith

        ·Persbectif damcaniaethol ecolegol cymdeithasol