Ewch i’r prif gynnwys
Clare Bennett  DNurs

Dr Clare Bennett

DNurs

Darllenydd: Cyfieithu Gwybodaeth a Gwella Iechyd

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ac yn gyd-gyfarwyddwr  Canolfan Gofal sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth Cymru: Canolfan Ragoriaeth JBI.

Rwy'n addysgu, asesu a goruchwylio myfyrwyr ar draws rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn Dulliau Ymchwil, Diogelwch Cleifion, Iechyd y Cyhoedd, Iechyd Byd-eang a Pholisi Iechyd. Rwy'n oruchwyliwr PhD ac arholwr yn y DU ac Awstralia. Rwy'n Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn Ddarlithydd Gwadd ym Mhrifysgol Freiburg yn yr Almaen a'r Uned Ymchwil Gofal a Gwasanaethau Iechyd (Investén-isciii), Sefydliad Iechyd Carlos III, Madrid, Sbaen. Rwyf hefyd yn cael fy ngwahodd yn Ddarlithydd ar gyfer Prifysgol Bethlehem.

Mae fy arbenigedd ymchwil yn darparu gwasanaethau argyfwng iechyd meddwl plant a phobl ifanc, hyrwyddo iechyd rhywiol, technolegau digidol ar gyfer iechyd rhywiol pobl ifanc a pholisïau Papilloma Dynol (HPV). Rwy'n defnyddio dulliau ansoddol a methodoleg adolygu systematig yn bennaf, ac rwyf wedi cael sylw rhyngwladol am fy ngwaith ar nifer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n Feddyg Nyrsio (Prifysgol Caerdydd) ac ym mis Mehefin 2023 deuthum yn aelod o Grŵp Cyfeirio Arbenigwyr Iechyd Atgenhedlol JBI. Rwy'n adolygydd cymheiriaid ar gyfer NIHR a nifer o gyfnodolion o fri.

Yn glinigol, roeddwn i'n Nyrs Glinigol Arbenigol ac Uwch Ymarferydd Nyrsio ar gyfer Canolfan Ranbarthol Imiwnoleg Gorllewin Canolbarth Lloegr ac yn Nyrs Ymchwil i Brifysgol Birmingham, ar ôl gweithio fel nyrs staff mewn HIV, Clefydau Heintus ac Iechyd Rhywiol yn Llundain, Birmingham a Rwmania.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Other

Thesis

Websites

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Hyrwyddo iechyd rhywiol
 • Profiadau pobl ifanc o ofal iechyd
 • Arweinyddiaeth a gwelliant
 • Dulliau ymchwil ansoddol
 • Adolygiad systematig

Roedd fy nhraethawd doethurol (D.Nurs a ddyfarnwyd 2016, Prifysgol Caerdydd) yn canolbwyntio ar gyfathrebu rhywioldeb oedolion-plant o fewn teuluoedd yn Lloegr. Yn 2018 cefais grant gan Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill a alluogodd barhad yr ymchwil hon yn Yr Iseldiroedd. Rwyf wedi cyhoeddi dau lyfr o ganlyniad i'r ymchwil hwn.

Ar hyn o bryd rwy'n Gyd-Brif Ymchwilydd ar gyfer astudiaeth a ariennir gan y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal (NIHR): Cyflenwi Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HSDR) astudiaeth a ariennir gan y Rhaglen Ymchwil (CAMH-Crisis2: Gofal Argyfwng i Blant a Phobl Ifanc â Phroblemau Iechyd Meddwl: Mapio Cenedlaethol, Modelau Cyflenwi, Cynaliadwyedd a Phrofiad) a Phrif Ymchwilydd ar gyfer astudiaeth a ariennir gan Ymddiriedolaeth Burdett ar gyfer Nyrsio i ymyriadau iechyd rhywiol digidol ar gyfer pobl ifanc. Rwyf hefyd yn gyd-gyfarwyddwr Canolfan Gofal sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth Cymru: Canolfan Ragoriaeth JBI. Yn flaenorol, rwyf wedi bod yn Brif Ymchwilydd ar gyfer nifer o astudiaethau a gomisiynwyd gan Health Education England a'r Coleg Nyrsio Brenhinol. Rwy'n adolygydd cymheiriaid ar gyfer NIHR a nifer o gyfnodolion gofal iechyd proffil uchel.

Grantiau

Dyddiadau

Rôl ac Astudio

Sefydliadau sy'n ymwneud

Cyllid

11/22 - Yn bresennol

Prif Ymchwilydd:

CAMH-Crisis2: Gofal Argyfwng i Blant a Phobl Ifanc â Phroblemau Iechyd Meddwl: Mapio Cenedlaethol, Modelau Cyflenwi, Cynaliadwyedd a Phrofiad. Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal (NIHR): Rhaglen Ymchwil Cyflenwi Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HSDR), 2022. 

Yr Athro Ben Hannigan (cyd-CI), Dr Clare Bennett (cyd-CI), Dr Leanne Sawle, Yr Athro Aled Jones, Dr Martin Elliott, Yr Athro Steven Pryjmachuk, Dr Nicola Evans, Mair Elliott, Claire Fraser, yr Athro Euan Hails a Dr Iain McMillan: Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Manceinion, Prifysgol Plymouth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

£811,060

01/22 – 07/23

Prif Ymchwilydd:

Burdett Trust for Nursing:The DASH Study: Ymyriadau digidol ar gyfer Iechyd Rhywiol Pobl Ifanc

Ymddiriedolaeth GIG Royal Wolverhampton, Gwasanaeth Iechyd Rhywiol Integredig Swydd Lincoln, ChatHealth, Cymdeithas Iechyd Rhywiol Prydain a HIV, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Prifysgol Caerdydd (DECIPHer, ALPHA, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd)

£50,000

07/17 – 08/17

Prif Ymchwilydd:

Cymrodoriaeth Teithio Winston Churchill: Cyfathrebu rhywiol rhiant-plentyn yn yr Iseldiroedd

Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill, Christelijke Hogeschool Ede.

Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill £4880

05/16 – 10/16

Prif Ymchwilydd:

Gwerthusiad Rhaglen Gofal Brys Tu Allan i'r Ysbyty

Health Education England, Redditch & Bromsgrove CCG, Wyre Forest CCG, South Worcs CCG, Hereford CCG, South Warwickshire CCG, Coventry & Rugby CCG a Warwickshire North CCG.

Addysg Iechyd Lloegr

£19,612

03/15 - 02/16

Prif Ymchwilydd:

Rhaglen Rhagnodwr Annibynnol Fferyllydd (PIP) Cam Dau: Gwerthusiad Realaidd.

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr a Phrifysgol Caerwrangon

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr

£51,000

03/15 - 02/16

Prif Ymchwilydd:

Gwella Sgiliau mewn Cymunedau Gwledig (SERC): Astudiaeth Hydredol o Effaith. Yn ail ar gyfer Gwobr 'Nyrsio yn y Gymuned' y Times Nyrsio 2017.

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr a Phrifysgol Caerwrangon

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr

£35,000

06/14 - 02/16

Prif Ymchwilydd:

Rhaglenni Rhagnodwr Annibynnol Fferyllydd (PIP) Cam Un: Gwerthusiad Realaidd.

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr a Phrifysgol Caerwrangon

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr £45,320

09/15 – 02/16

Prif Ymchwilydd:

Gwerthusiad Realaidd o Raglen Llysgenhadon Diwylliannol yr RCN

UOW a RCN Gorllewin Canolbarth Lloegr

RCN Gorllewin Canolbarth Lloegr £6,550

06/14 - 02/16

Prif Ymchwilydd:

Gwella Sgiliau mewn Cymunedau Gwledig (SERC): Astudiaeth o Effaith.

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr a Phrifysgol Caerwrangon

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr £22,500

06/14 – 01/15

Prif Ymchwilydd:

Mesur Effaith Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth HEWM / RCN: Gwerthusiad Realaidd.

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr a Phrifysgol Caerwrangon

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr £15,684

01/14 – 01/15

Prif Ymchwilydd:

Recriwtio a Dethol i'r Rhaglen Ddarpar Gyfarwyddwyr HEWM: Astudiaeth ymchwil i arfer gorau.

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr a Phrifysgol Caerwrangon

Addysg Iechyd Gorllewin Canolbarth Lloegr £10,126

Addysgu

Rwy'n addysgu ac yn asesu modiwlau israddedig, MSc a doethuriaeth ac yn arwain tri modiwl ôl-raddedig, lefel 7: Dulliau Ymchwil, Diogelwch Cleifion, ac Iechyd y Cyhoedd, Economeg Iechyd a Pholisi Iechyd. Rwyf hefyd wedi cyhoeddi yn y meysydd hyn. 

Deuthum yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch yn 2018. Rwy'n goruchwylio myfyrwyr sy'n ymgymryd â thraethodau hir meistr ac ymgeiswyr doethurol. Rwy'n brofiadol mewn dylunio cwricwlwm ac arweinyddiaeth rhaglenni. Rwy'n Ymweld / Darlithydd Gwahoddedig ym Mhrifysgol Freiburg yn yr Almaen, Prifysgol Bethlehem a'r Uned Ymchwil Gofal a Gwasanaethau Iechyd (Investén-isciii), Sefydliad Iechyd Carlos III, Madrid, Sbaen. Rwyf hefyd yn Arholwr PhD Allanol yn y DU ac Awstralia.

Bywgraffiad

Dechreuodd fy ngyrfa mewn nyrsio yn gynnar yn y 1990au. Ar ôl gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau llawfeddygol a meddygol, datblygais ddiddordeb mewn HIV, gan weithio gyntaf gyda phlant a babanod a oedd yn HIV positif yn Rwmania ac yn ddiweddarach gydag oedolion, yng Nghanolfan Rhanbarthol Gorllewin Canolbarth Lloegr ar gyfer HIV. Yna es i ymlaen i weithio ym maes iechyd rhywiol cyn dod yn Nyrs Ymchwil ym Mhrifysgol Birmingham ac yn Ymarferydd Nyrs Glinigol / Uwch Nyrs mewn Imiwnoleg.   Ym 1999 symudais i Lundain lle bûm yn parhau i ymarfer yn glinigol a dechreuais fy ngyrfa fel Darlithydd. Fy swydd gyntaf oedd gyda Phrifysgol Middlesex, ac yna Coleg Brenhinol y Sefydliad Nyrsio, y Brifysgol Agored a Phrifysgol Caerwrangon.   Ymunais â'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2018.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobr Ymddiriedolaeth Burdett ar gyfer Nyrsio ar gyfer Astudiaeth DASH: Ymyriadau digidol ar gyfer Iechyd Rhywiol Pobl Ifanc (2022)

Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch 2018

Cymrodoriaeth Teithio Winston Churchill 2017

Aelodaethau proffesiynol

RN 1 a Statws Athro gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Safleoedd academaidd blaenorol

01/17 -

Presennol

Prifysgol Freiburg

Darlithydd Ymweld

09/16 -

03/18

Prifysgol Caerdydd

Tiwtor Anrhydeddus

09/14 -

03/18

Prifysgol Caerwrangon

Uwch Ddarlithydd / Cymrawd Ymchwil

08/08 -

09/14

Prifysgol Caerwrangon

Uwch Ddarlithydd

05/07 -

08/08

Prifysgol Caerwrangon

Darlithydd Ymweld

06/03 -

08/08

Coleg Brenhinol Nyrsio

Uwch Ddarlithydd

11/03 -

02/12

Y Brifysgol Agored

Darlithydd Cyswllt

05/99 -

11/02

Prifysgol Middlesex

Uwch Ddarlithydd

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o Grŵp Cyfeirio Arbenigwyr Iechyd Atgenhedlol JBI

Bwrdd Golygyddol: Journal of Advanced Nursing

Adolygydd cyfnodolyn: Culture Health and Sexuality, Sex Education, BMJOpen, Journal of Research in Nursing and Nurse Researcher.

Cynghorydd ac adolygydd: Nursing Standard, Taylor a Francis.

Adolygydd haniaethol y gynhadledd: JBI Symposiwm Ewropeaidd.

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n oruchwyliwr PhD a'r Athro Doc profiadol ac arholwr yn y DU ac Awstralia ac mae gennyf ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ym meysydd:

 • Iechyd rhywiol
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Astudiaethau Teulu
 • Lles pobl ifanc
 • Arweinyddiaeth a gwella ansawdd
 • Darparu gwasanaethau gofal iechyd 

Myfyrwyr PhD/Doethuriaeth Proffesiynol cyfredol

goruchwyliwr arweiniol: Fatemah Altheyab Rhianta plentyn di-eiriau gydag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) yn Kuwait: Dadansoddiad Ffenomenolegol Ddehongliadol (IPA) o brofiadau mamau

Cyd-oruchwyliwr:  Profiadau menywod Hamamah Hassan Alzahrani Saudi o wneud dewisiadau gwybodus yn ystod genedigaeth.

Goruchwyliaeth gyfredol

Fatemah Altheyab

Fatemah Altheyab

Myfyriwr ymchwil

Hamamah Alzahrani

Hamamah Alzahrani

Myfyriwr ymchwil