Ewch i’r prif gynnwys
Katherine Brain

Yr Athro Katherine Brain

Cadeirydd Personol

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Rwy'n Athro Seicoleg Iechyd sydd â hanes sefydledig ac enw da rhyngwladol wrth arwain ymchwil i agweddau ymddygiadol ar reoli canser. Mae fy arbenigedd ymchwil yn cynnwys deall penderfynyddion ymddygiad sy'n ceisio cymorth symptomau canser a chymryd rhan mewn sgrinio canser gan gynnwys sgrinio ysgyfaint CT dos isel, a datblygu a gwerthuso ymyriadau ymddygiadol cymhleth gyda ffocws ar leihau anghydraddoldebau mewn canlyniadau canser. Rwy'n arwain rhaglen ymchwil mewn sgrinio canser, atal a diagnosis cynnar yn yr Is-adran Meddygaeth Boblogaeth (Ysgol Meddygaeth) ac rwy'n Gyfarwyddwr Cyswllt Thema Ymchwil Iechyd y Boblogaeth Coleg Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd. Rwy'n Gadeirydd y DU ar weithgor Ecwiti Iechyd y Consortiwm Canfod Cynnar Aml-Ganser yr Unol Daleithiau/DU, yn aelod arbenigol o'r Gweithgor Cod Ewropeaidd yn erbyn Canser ar Lythrennedd Cyfathrebu ac Iechyd, ac yn gynghorydd i GIG Lloegr ar y rhaglen Gwiriad Iechyd yr Ysgyfaint wedi'i Dargedu. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

Articles

Book sections

 • Brain, K. E. 2010. Screening and prevention. In: French, D. et al. eds. Health psychology. 2nd ed.. Oxford: Wiley Blackwell, pp. 220-232.

Conferences

Ymchwil

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys:

 1. Agweddau seicogymdeithasol ar sgrinio canser, atal a chanfod symptomau cynnar – nodi rhwystrau i gyfranogiad a gwerthuso effaith sgrinio, gan gynnwys ysgyfaint a colorectal.
 2. Lleihau anghydraddoldebau mewn canser – deall dylanwad economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldebau eraill ar ymwybyddiaeth ac ymddygiad canser.
 3. Newid ymddygiad a chanser – datblygu, profi a gweithredu ymyriadau newydd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i annog cyflwyniad a diagnosis symptomau cynharach, ac i gefnogi ymgysylltiad â sgrinio ac atal (gan gynnwys rhoi'r gorau i ysmygu ac ymddygiadau lleihau risg eraill).

Rwy'n arwain consortiwm o ymchwilwyr sy'n gwerthuso effaith COVID-19 ar ymwybyddiaeth ac ymddygiad y cyhoedd mewn perthynas â chyflwyno, sgrinio ac atal symptomau canser. Ariennir yr astudiaeth fawr hon gan yr ESRC trwy ymateb cyflym Ymchwil ac Arloesi y DU i COVID-19. Mae'r canfyddiadau'n cael eu defnyddio i ddatblygu negeseuon iechyd cyhoeddus clir sy'n annog pobl i weithredu ar arwyddion cynnar a symptomau canser, i ystyried cymryd rhan mewn sgrinio canser ac i gymryd rhan mewn ymddygiad iach. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://cabs-study.yolasite.com

Mae grantiau cyfredol/diweddar yn cynnwys:

 • Astudiaeth Agweddau ac Ymddygiad Canser COVID-19, Ymchwil ac Arloesedd y DU £689,000 (CI, 2020-2022).
 • Deall rhwystrau a galluogwyr i ddefnyddio gofal sylfaenol o bell ymgynghori o bell ar gyfer symptomau canser tybiedig ymhlith poblogaethau agored i niwed. Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin a Gofal Canser Tenovus ar y cyd efrydiaeth PhD, £75,000 (Cyd-oruchwyliwr, 2022-2025).
 • Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys Cymru (PRIME). Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru £4,856,662 (Co-I 2020-2025).
 • Canolfan Ymchwil Canser Cymru. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru £4,500,000 (Cydweithredwr 2020-2025).
 • Ymgyrch wedi'i thargedu yn y Gymuned i Optimeiddio Ymwybyddiaeth Canser (TIC TOC): dichonoldeb ymgyrch ymwybyddiaeth o symptomau i gefnogi llwybr atgyfeirio Canolfan Diagnostig Amlddisgyblaethol/Cyflym mewn ardal ddifreintiedig yn gymdeithasol-economaidd. Ymchwil Canser Cymru, £391,331 (Cyd-PI, 2020-2023).
 • Cefnogi gweithredu rhaglen beilot Archwiliad Iechyd yr Ysgyfaint GIG Lloegr. Pwyllgor Cynghori ar Ddiagnosis Cynnar Cancer Research UK, £51,422.68 (Cyd-I 2020).
 • Ffactorau sy'n dylanwadu ar ymgysylltu â thechnoleg sy'n dod i'r amlwg mewn sgrinio ac atal canser y colon. Gofal Canser Tenovus Ysgoloriaeth PhD, £60,000 (Cyd-oruchwyliwr 2019-2022).
 • Effaith ychwanegu ymyrraeth rhoi'r gorau i ysmygu wedi'i phersonoli i raglen sgrinio canser yr ysgyfaint. Ymchwil Canser Swydd Efrog, £913,432 (Co-I 2018-2022).
 • Deall ffactorau oedi cleifion yn Fietnam. Y Sefydliad Iechyd Cenedlaethol, $35,000 Caerdydd (Cydweithredwr 2018-2021).
 • Parodrwydd gwasanaethau sgrinio canser yr ysgyfaint i ddarparu triniaeth rhoi'r gorau i ysmygu ar yr un pryd: Datblygu pecyn cymorth canllaw a gweithredu. Grŵp Cynghori Tybaco CRUK, £73,518 (Cydweithredwr 2019-2020).
 • Deall profiad, cwblhau a chanlyniadau sgrinio canser colorectal ymhlith cyfranogwyr ag aml-forbidrwydd. Cymrodoriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, £388,000 (Dr Stephanie Smits, mentor arweiniol, 2018-2022).
 • Defnyddio tybaco a llwybrau at ysmygu rheolaidd ymhlith oedolion ifanc. Cymrodoriaeth Pwyllgor Ymchwil Poblogaeth Cancer Research UK, £174,559 (Dr Ria Poole, mentor arweiniol, 2017-2020).
 • Ymgysylltu â grwpiau risg uchel, anoddach eu cyrraedd mewn sgrinio ac atal canser yr ysgyfaint. Ysgoloriaeth PhD yr Ysgol Meddygaeth, £76,000 (goruchwyliwr arweiniol 2017-2020).
 • Hapdreial rheoledig ABACus o'r ymyrraeth archwiliad iechyd i wella ymwybyddiaeth o symptomau canser a helpu i geisio. Ymchwil Canser Swydd Efrog, £486,000 (PI 2017-2020).
 • Cyfeirio fferyllfa ar gyfer symptomau'r ysgyfaint. RfPPB, £299,000 (Cyd-I 2017-2020).

Addysgu

Rwy'n gyfrifol am ddarparu addysg feddygol israddedig MBBCh gan gynnwys:

 • Dysgu Seiliedig ar Achos
 • Tiwtora Personol
 • Goruchwylio ac asesu prosiect myfyrwyr rhyng-gyfrifedig
 • Prosiectau Cydran a Ddewisir gan Fyfyrwyr
 • Meddygaeth sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth
 • Ymchwil mewn Ymarfer

Bywgraffiad

Hanes cyflogaeth:

Athro, Prifysgol Caerdydd (2018-)
Darllenydd, Prifysgol Caerdydd (2014-2018)
Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd (2009-2014)
Darlithydd mewn Ymchwil Gwasanaethau Iechyd Geneteg Canser, Prifysgol Caerdydd (2004-2009)
Cymrawd Ymchwil Gwasanaethau Iechyd Ymddiriedolaeth Wellcome, UWCM (1999-2004)
Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru (1996-1999)
 

Cymwysterau:

Seicolegydd Iechyd Siartredig ac ymarferydd cofrestredig (2007); Tystysgrif mewn Gwerthuso Economaidd mewn Gofal Iechyd (2002); PhD Seicoleg (1996); BA Seicoleg ac Addysg (1af, 1992).
 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Arloesi Canser Moondance (Ymwybyddiaeth ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd), 2022
 • Enwebwyd am Gyfraniad Eithriadol i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Ysgol Meddygaeth, 2020
 • Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Menyw Gymreig y Flwyddyn (categori Dewis y Bobl) Chwarae Teg, 2018
 • Gwobr STAR Deon Rhagoriaeth Ymchwil yr Ysgol Meddygaeth, 2017
 • Gwobr tîm Ymchwil yr Ysgol Meddygaeth ar gyfer PRIME, 2017
 • Terfynwr Gwobr Effaith Ymchwil Gwobrau Iechyd a Gofal, 2017
 • Cynllun Absenoldeb Ymchwil Prifysgol Caerdydd, 2015-2016

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod llawn o Gymdeithas Seicolegol Prydain
 • Seicolegydd Iechyd Siartredig ac ymarferydd cofrestredig
 • Cymhwyster mewn Seicoleg Iechyd (QHP) goruchwyliwr cofrestredig Cam II

Pwyllgorau ac adolygu

 • UK Dirprwy Gadeirydd gweithgor Ecwiti Iechyd y Consortiwm Aml-Ganser Canfod Cynnar (2022-parhaus)
 • Ymgynghorydd i werthusiad NHS England Improvement o'r Gwiriadau Iechyd yr Ysgyfaint wedi'u Targedu (2022-parhaus)
 • Aelod Rhwydwaith Anghydraddoldebau Partneriaeth Meincnodi Canser Rhyngwladol (2022-parhaus)
 • Aelod Athrofaol Senedd Prifysgol Caerdydd (2021-parhaus)
 • Grŵp Arwain Uwch Strategaeth Ymchwil Canser Cymru (2021-parhaus)
 • Cyfarwyddwr Cyswllt thema Iechyd y Boblogaeth, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Prifysgol Caerdydd (2020-parhaus)
 • Aelod o'r Pwyllgor Ymchwil Canfod a Diagnosis Cynnar Cancer Research UK (2020-parhaus)
 • Uned Ymchwil Polisi Aelod Pwyllgor Cynghori Gwyddonol (2019-)
 • Aelod o Bwyllgor Cynghori Gwyddonol Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin (2018-2020)
 • Y Ganolfan Treialon Ymchwil Aelod Pwyllgor Cynghori Strategol Iechyd y Boblogaeth (2018-parhaus)
 • Arweinydd ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Is-adran Meddygaeth Boblogaeth (2016-2020)
 • Aelod o Bwyllgor Cynghori Gwyddonol Canser y Fron Nawr (2015-2018)
 • Adolygiad cymheiriaid rheolaidd ar gyfer ystod eang o gyrff ariannu (e.e. CRUK, NIHR, Yorkshire Cancer Research) a chyfnodolion gwyddonol (e.e. Thorax, British Journal of Cancer, British Medical Journal, Psycho-Oncology)
 • Mae dyletswyddau archwilio PhD allanol wedi cynnwys Prifysgol Nottingham, Prifysgol Toronto, Coleg Prifysgol Llundain a Choleg y Brenin Llundain
 • Uwch aelod academaidd Bwrdd Goruchwylio Strategol Rhwydwaith Canser Cymru Canfod Canser yn Gynharach a Strategaeth Ymchwil Canser Cymru (CReST Cymru)

.

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n goruchwylio myfyrwyr PhD mewn agweddau ymddygiadol ar sgrinio canser, atal a diagnosis cynnar. Mae myfyrwyr PhD cyfredol a diweddar yn cynnwys:

 • Stefanie Disbeschl: Deall rhwystrau a galluogwyr i ddefnyddio gofal sylfaenol o bell ymgynghori o bell ar gyfer symptomau canser a amheuir ymhlith poblogaethau agored i niwed. Ariennir ar y cyd gan North West Cancer Research a Tenovus Cancer Care.
 • Omar Ali: Technolegau newydd ar gyfer sgrinio canser y coluddyn. Ariannwyd gan Tenovus Cancer Care.
 • Francesa Mazzaschi: Beth yw'r diffygion gwybyddol a welwyd mewn oedolion â chanser yr ymennydd sy'n derbyn radiotherapi neu radiotherapi chemo-cyfunol? Cyllidwyd gan Marie Curie.
 • Pamela Smith: Ymgysylltu â grwpiau risg uchel mewn sgrinio ac atal canser yr ysgyfaint. Ariannwyd gan yr Ysgol Meddygaeth.