Ewch i’r prif gynnwys
Lucy Brookes-Howell

Dr Lucy Brookes-Howell

(hi/ei)

Uwch Gymrawd Ymchwil - Ansoddol

Yr Ysgol Meddygaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Gymrawd Ymchwil (Ansoddol) ac yn Bennaeth y Grŵp Ymchwil Ansoddol - Canolfan Ymchwil Treialon - Prifysgol Caerdydd

Rwy'n Gyd-Arweinydd y grŵp targed Ymchwil Ansoddol mewn Treialon (QRiT), o fewn Partneriaeth Ymchwil Methodoleg Treialon MRC-NIHR (TMRP).

Dechreuais fy ngyrfa ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu mewn sosioieithyddiaeth ryngweithiol. Roedd fy ymchwil doethurol yn archwilio ansicrwydd diagnostig mewn geneteg a chymdeithas. Yn dilyn hyn, datblygais rwydweithiau rhyngwladol gydag ymchwilwyr disgwrs a chynorthwyais i lansio'r Cynadleddau Rhyngwladol Blynyddol ar Gyfathrebu, Meddygaeth a Moeseg a gweithredais fel Cyswllt Golygyddol ar gyfer y cyfnodolyn Cyfathrebu a Meddygaeth.

Symudais i Uned Treialon De Ddwyrain Cymru pan gafodd ei sefydlu gyntaf yn 2006, bellach yn Ganolfan Ymchwil Treialon Ymchwil. I ddechrau, canolbwyntiais ar ddefnyddio dulliau ansoddol mewn heintiau. Yna dechreuais ehangu fy mhortffolio ymchwil i gynnwys defnyddio dulliau ansoddol gyda grwpiau sydd heb eu gwasanaethu'n ddigonol, a phlant/pobl ifanc a rhianta, a defnyddio dulliau ansoddol gyda threialon.

Rwy'n gyd-ymchwilydd ar astudiaethau a ariennir ar hyn o bryd neu'n ddiweddar gan NIHR (LLEOLIAD, TIPTOE, PRONTO, RAPID, SenITA, SWP), HCRW Research for Patient and Public Benefit (PERCEIVE, PEACH, PLACEMENT, TRIDENT), UKRI ESRC Council (OSCAR), ac Charity Action for Children (MIST). Rwy'n goruchwylio myfyrwyr ar lefel Doethuriaeth a Meistr, ac fel Cynghorydd Cymrodoriaeth.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Cyfathrebu iechyd
 • Lleisiau cleifion
 • Plant, pobl ifanc a rhieni
 • Heintiau
 • Defnyddio dulliau ansoddol gyda grwpiau sydd heb eu gwasanaethu'n ddigonol
 • Dulliau a threialon ansoddol
 • Dylunio ymchwil ansoddol ar raddfa fawr, aml-wlad

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2006

2005

2004

2003

2001

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Grantiau cyfredol a diweddar

 • Catheter anesthetig lleol perineural ar ôl treial torri aelodau isaf mawr (PLACEMENT). 2022-2026. Cyllidwr: NIHR. £1,635,918. Cyd-ymchwilydd. Prif Ymchwilydd: Dave Bosanquet.   
 • Hunanreolaeth aml-barth mewn pobl hŷn ag Osteoarthritis gydag aml-afiacheddau (TIPTOE). 2023-2026. Cyllidwr: NIHR. £1,715,355. Cyd-ymchwilydd. Prif Ymchwilydd: Kate Button. 
 • Gwerthusiad PROcalcitonin a NEWS2 ar gyfer adnabod sepsis yn amserol a'r defnydd gorau posibl o wrthfiotigau yn yr Adran Achosion Brys (PRONTO). Cyllidwr: Rhaglen HTA NIHR. £1,968,786. Cyd-ymchwilydd. Prif Ymchwilydd: Neil French.
 • Rhagfynegi risg a chyfathrebu canlyniadau yn dilyn torri aelodau isaf mawr: astudiaeth gydweithredol. Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (PERCEIVE). £229,225. Cyd-ymchwilydd. Prif Ymchwilydd: Dave Bosanquet.
 • Procalcitonin: Gwerthusiad o'r defnydd o wrthfiotigau mewn cleifion ysbyty COVID-19 (PEACH). Cyllidwr: Galwad Dysgu ac Adfer COVID NIHR. £731,858. Cyd-ymchwilydd ac Arweinydd Pecyn Gwaith. Prif Ymchwilydd: Jon Sandoe / Enitan Carrol. 
 • Sefydlu effaith COVID-19 ar iechyd gweithwyr gofal cartref yng Nghymru: datblygu model ar gyfer cynllunio gwasanaethau yn y DU a chymorth i ofalwyr (OSCAR). Cyllidwr: UKRI ESRC Council. £419,092. Cyd-ymchwilydd. Prif Ymchwilydd: Mike Robling, Rebecca Cannings-John.
 • Deall cyfathrebu amlbleidiol mewn sesiynau therapi i blant ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth ac SPD. Rhaglen Efrydiaeth yr Ysgol Feddygaeth. Prif Ymchwilydd a Goruchwyliwr Arweiniol.
 • Teitl: Dyluniadau TRIal ar gyfer DElivery o Therapïau Newydd ar gyfer Niwro-ddirywiad (TRIDENT). Cyllidwr: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Ymchwil i Gleifion a Budd Cyhoeddus Cymru (RfPPB). £223,132.00. Cyd-ymchwilydd. Prif Ymchwilydd: Ann Rosser. 
 • Title: Hyd a arweinir gan fiomarciwr o Driniaeth Gwrthfiotig mewn Plant yn yr ysbyty gyda haint bacteriol wedi'i gadarnhau neu a amheuir (Treial BATCH). Cyllidwr: Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR £1.4 miliwn. Cyd-ymchwilydd. Prif Ymchwilydd: Enitan Carrol.
 • Teitl: Treial anesthetig lleol perineural Catheter after Major lower limb amputatioN Trial (LLEOLIAD). Cyllidwr: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Ymchwil i Gleifion a Budd Cyhoeddus Cymru (RfPPB). £210, 552. Cyd-ymchwilydd. Prif Ymchwilydd: Chris Twine 
 • Teitl: Treial Rheoledig Bragmatig o Therapi Integreiddio Synhwyraidd yn erbyn gofal arferol ar gyfer anawsterau prosesu synhwyraidd mewn Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth mewn plant: effaith ar anawsterau ymddygiad, sgiliau addasol a chymdeithasu (SenITA). Cyllidwr: Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR. £1,185,180. Cyd-ymchwilydd. Prif Ymchwilydd: Rachel McNamara. 
 • Teitl: Treial rheoledig Pragmatic RAndomized o Raglen hunangymorth dan arweiniad sy'n canolbwyntio ar drawma yn erbyn Therapi Ymddygiad Gwybyddol sy'n Canolbwyntio ar Drawma Diriaethol ar gyfer Anhwylder Straen Ôl-drawmatig (RAPIDTFCBT). Cyllidwr: Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR. £1,135,332.88. Cyd-ymchwilydd. Prif Ymchwilydd: Jon Bisson 
 • Gwerthusiad realaidd o'r gwasanaeth ymyrraeth amlddisgyblaethol Torfaen (MIST). Digwyddiad: Gweithredu dros Blant £30,292. Cyd-ymchwilydd. Prif Ymchwilydd: Sue Channon. 

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • 2002 Cyfathrebu PhD, Prifysgol Caerdydd
 • 1998 PgradDip (Rhagoriaeth) Ymchwil Iaith a Chyfathrebu, Prifysgol Caerdydd
 • 1996 BA(Anrh) (Dosbarth Cyntaf) Iaith a Chyfathrebu, Prifysgol Caerdydd

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Cymrawd Ymchwil cyfredol 2006 (Ansoddol), Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd
 • 2004-2006 Cydlynydd Ymchwil, Canolfan Ymchwil Cyfathrebu Iechyd, Prifysgol Caerdydd
 • 2000-2004 Cydymaith Ymchwil, Canolfan Ymchwil Cyfathrebu Iechyd Prifysgol Caerdydd
 • 1998-2000 Cynorthwy-ydd Ymchwil, Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu, Prifysgol Caerdydd

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD, yn enwedig ym meysydd:

 • Dulliau a threialon ansoddol
 • Cyfathrebu  iechyd
 • Profiadau cleifion o iechyd a salwch

Prosiectau'r gorffennol

Rwyf wedi goruchwylio'r myfyrwyr PhD canlynol yn llwyddiannus i'w cwblhau:

 • Eleni Glarou. Deall cyfathrebu amlbleidiol mewn sesiynau therapi ar gyfer plant awtistig. 2023.
 • Dunla Gallagher Mae'r clwstwr Bwyta'n Iach a Ffordd o Fyw yn Beichiogrwydd radomized treial rheoledig: astudiaeth ddilynol ôl-enedigol 24 mis. Gwerthusiad o effaith ymyrraeth rheoli pwysau ar ordewdra mamau ar ganlyniadau mamau a phlant ar 24 mis ar ôl cael eu geni. 2018.
 • Leila Rooshenas. Rheoli heintiau cyffredin mewn lleoliadau Gofal Dydd: credoau, cyngor a chanlyniadau gwaharddiadau salwch darparwyr gofal dydd i gleifion. 2012. 

Rwyf hefyd wedi goruchwylio myfyrwyr yn llwyddiannus ar gyfer y rhaglenni MSc mewn Cwnsela Genetig a Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd.

External profiles