Ewch i’r prif gynnwys
Monica Busse-Morris

Yr Athro Monica Busse-Morris

Cyfarwyddwr

Yr Ysgol Meddygaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I have a specific interest in the development of exercise therapeutics in neurodegenerative conditions and extensive knowledge of the development and evaluation of complex interventions applied to neurodegeneration. I am interested more widely in the assessment and management of mobility problems and falls, methodologies for appropriate assessment of outcomes in complex health conditions and promotion of physical activity for health (along with behaviour change applications). I am currently developing and validating novel functional assessment methods and technologies to support patient monitoring to good clinical practice standards for application in ‘first-in-man’ clinical trials of ES derived stem cells in HD.  I am a reviewer for a range of international peer reviewed journals in the field. I am also a member of the Scientific and Bioethics Advisory Committee (SBAC) of the European Huntington's Disease Network (EHDN) and the EHDN Physiotherapy working group. My ORCID-ID is 0000-0002-5331-5909.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

1998

Articles

Book sections

Conferences

Websites

Ymchwil

Grantiau Ymchwil

2023

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru Ymchwil Iechyd. £217,426. Datblygu ymyriad sy'n seiliedig ar symudiadau dan arweiniad cymheiriaid i wella canlyniadau corfforol a seicolegol i oroeswyr artaith a thrawma yng Nghymru a thu hwnt (cyfoedion-MIST).

Cronfa Generadur GW4. £19,643.00. GW4 cymuned sy'n astudio blinder mewn pobl â chyflyrau tymor hir lluosog.

2022

Gwobr Catalydd UKRI Zinc. £62,550.00. Catalysing ymyriad hunanreolaeth TIPTOE ar gyfer oedolion hŷn ag osteoarthritis a chyflyrau lluosog hirdymor ar waith.

NIHR HTA. £1,715,355.77. MulTI-barth Hunanreolaeth mewn Pobl Hŷn wiTh OstEoarthritis ac Aml-Morbidities.

Wellcome Trust – Cynllun Cyfieithu Cysyniad (Gwobr Partneriaeth Drosiadol Sefydliadol (ITPA). £24,137. AcceSSIbleSofTware i gyflymu treialon anfasnachol ar gyfer effaith gyflym ar gleifion.

2021

GBHI, Cymdeithas Alzheimer a Gwobr Peilotiaid Cymdeithas Alzheimer's UK. £19,000. Datblygu adnoddau i gefnogi'r gwaith o gyflawni ymyrraeth ffisiotherapi o bell mewn ffoaduriaid trawmatig yn yr Iorddonen.

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar gyfer Budd-dal Cyhoeddus a Chleifion. £227317.00. Dichonoldeb TRAK-MSK, ymyriad ffisiotherapi hunanreoli digidol, ar gyfer pobl â chyflyrau cyhyrysgerbydol.

Arloesi i bawb. £24016.00. Cyd-ddylunio llyfr gwaith hunan-reoli a hyfforddiant ar gyfer pobl hŷn neu oedolion ag aml-afiacheddau ac osteoarthritis.

Arloesi i bawb. £20113.50. Creu'r genhedlaeth nesaf o hyrwyddwyr gweithgarwch corfforol clefyd Huntington.

NIHR Long COVID mewn unigolion nad ydynt yn yr ysbyty Galwad £1,055,520.00. Hir Covid Personol Cefnogaeth hunan-reolimenT - cyd-ddylunio a EvaluatioN.

Wellcome Trust – Cyfieithu Cynllun Cysyniad (Gwobr Partneriaeth Drosiadol Sefydliadol (ITPA). £19,648. Ymyrraeth hunangymorth sy'n seiliedig ar symudiadau dan arweiniad i wella canlyniadau corfforol a seicolegol i oroeswyr artaith a thrawma yng Nghymru a thu hwnt.

2020

Gwobr Cydgynhyrchu Ymgysylltu â'r Cyhoedd Ymddiriedolaeth Wellcome. £14825.00. Byddwch yn greadigol – gan ddefnyddio'r celfyddydau creadigol i archwilio heriau i weithgarwch corfforol i bobl â dysplasia'r glun.

2019

JPND Prosiectau ymchwil rhyngwladol ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer Clefydau Niwroddirywiol. € 2,049,523.75. Targedau Ffordd o Fyw Aml-Parth ar gyfer Gwella ProgNOsis yng Nghlwy'r Huntington

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £2,470,489.00. Canolfan Treialon Adnewyddu Seilwaith Ymchwil.

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Cymrodoriaeth Gofal Cymdeithasol. £392,912.00. Cynadleddau, Bwyta ac Yfed mewn Gofal Niwrolegol: Rhannu Ymarfer i Drawsnewid Gofal (mentor).

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Cymrodoriaeth Gofal Cymdeithasol. £414,349.00. Ymchwiliad hydredol i gynorthwywyr personol newydd 'Siaradwr Clyfar' i wella annibyniaeth a lles mewn lleoliadau gofal cymdeithasol (mentor).

ROCHE Pharmaceuticals BN 40422. Astudiaeth Hanes Naturiol. Prif Ymchwilydd. £58,766.00.

ROCHE Pharmaceuticals BN 40423. Treial Canolog. Is-ymchwilydd. £64,701.00.

ROCHE Pharmaceuticals £42,020.00. GenExtend. Is-ymchwilydd. BN40955.

2018

Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol. £29,986. PrioRiteiddio Automated a categorIsation of SAfety and PharmacoviGilance Events in CTIMPs.

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar gyfer Budd-dal Cyhoeddus a Chleifion. £229866.00. Trin Pryder i Ymlacio PrevEnt yn Schizophrenia - treial dichonoldeb. 

NIHR PGfAR. £99889.00. Grant Datblygu Rhaglen. PARC: Ymyrraeth hunanreoli i gefnogi Gweithgarwch Corfforol i bobl â Chyflyrau niwrolegol Prin

NIHR HTA. £2 144 709.00.  Hapdreial rheoledig aml-ganolfan diffiniol a gwerthusiad economaidd o becyn adsefydlu yn y gymuned yn dilyn torri clun.

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £1,733,333. Cyllid Seilwaith Ymchwil Uned Dreialu De-ddwyrain Cymru/ Centre for Trials Infrastructure.

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £806,983. Cyllid isadeiledd uned BRAIN.

2017

NIHR HTA. £1,193 miliwn. Treial Rheoledig Pragmatig o Therapi Integreiddio Synhwyraidd yn erbyn gofal arferol ar gyfer anawsterau prosesu synhwyraidd mewn Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth mewn plant: effaith ar anawsterau ymddygiad, sgiliau addasol a chymdeithasu

Cymdeithas Sglerosis Ymledol. £298509.00. Pecyn Bywyd, Ymarfer Corff a Gweithgareddau i Bobl sy'n byw gyda Sglerosis Ymledol Cynyddol.

Grantiau Ymchwil Sefydliad Jacques a Gloria Gossweiler ym maes niwroleg. £411 00.00. Canlyniadau gweithgarwch corfforol ac ymarfer corff mewn clefyd Huntington.

Ymchwil ar gyfer budd y cyhoedd a chleifion. £223132.00. Dyluniadau treial ar gyfer Darparu Therapïau Newydd ar gyfer Niwroddirywiad

Huntington's Disease Association of England and Wales. £10 300.00. Hyrwyddo gweithgarwch corfforol yng nghlinigïau clefyd Huntington.

2016

Hyder MRC mewn Cysyniad. £39,490. Defnyddio technoleg y gellir ei gwisgo i ragweld canlyniadau cleifion risg uchel perioperative.

Hyder MRC mewn Cysyniad.   £49,902.00. Datblygu cymwysiadau clinigol ar gyfer asesiad swyddogaethol aml-dasg newydd.

Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF Cross dyfarniadau disgyblaeth.  £8,935. Astudiaeth beilot o anhwylder cydsymud modur yn syndrom dileu 22q11.2.

Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF Cross dyfarniadau disgyblaeth. £47,945. Asesiad awtomatig o amseru a llofnodion symud yn Clefyd Huntington.

Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF ISSF gwobrau peilot poblogaethau. £28,414. Dichonoldeb defnyddio monitorau gweithgarwch wedi'u targedu gan ddefnyddwyr wrth gasglu data gweithgarwch corfforol yng ngharfan HealthWise Cymru: astudiaeth beilot bragmatig.

Grantiau Ymchwil Sefydliad Jacques a Gloria Gossweiler ym maes niwroleg. £94,071. Archwilio hyfforddiant gwybyddol fel ymyriad anfferyllol ar gyfer pobl â chlefyd Huntingtons (mentor).

2015

Is-adran Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. £1.2m. Atgyweirio Ymennydd A Niwrotherapiwteg Mewnwranol- Uned BRAIN Cymru.

2013

FP7-IECHYD-2013-ARLOESI-1. £1,705,800. REPAIR-HD Gwahaniaethu bôn-gelloedd pluripotent dynol, diogelwch a pharatoi ar gyfer trawsblannu therapiwtig mewn clefyd Huntington.

Jacques and Gloria Gossweiler Foundation £172,805. Treial Adsefydlu Ymarfer Ymarfer HD ExeRT-HD yn Clefyd Huntington.

Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd / Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Iechyd. £687,362. Symud i Ymarfer Corff: Ymarfer yn y cartref ar gyfer pobl â chlefyd Huntington.

2012

Ymddiriedolaeth Wellcome ISSF Seedcorn £45,000. Amser real niwroadborth fMRI fel triniaeth ar gyfer clefyd Parkinson.

2011

Cymdeithas Clefyd Neil Glendinning Grant Huntington. £99,230. Hyfforddiant Tasg mewn Clefyd Huntington.

Rhwydwaith Clefyd Huntington Ewropeaidd £38,384. Dichonoldeb a budd hyfforddiant cyhyrau anadlol mewn pobl â chlefyd Huntington.

2010

Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Gofal Cymdeithasol ac Ymchwil Iechyd Cynllun Ariannu Ymchwil Iechyd £122,720. A all ymarfer corff a gefnogir gan y gymuned fod o fudd i les goddrychol, lefelau gweithgarwch corfforol a galluoedd mewn pobl â chlefyd Huntington? Astudiaeth ddichonoldeb ar hap a gwerthuso prosesau.

Cyngor Ymchwil Meddygol. Menter Ymchwil Atal Cenedlaethol. £1,041,422.Bwyta a Ffordd o Fyw Iechyd mewn Astudiaeth Beichiogrwydd (HELP).  

2009

Rhwydwaith Clefyd Huntington Ewropeaidd £36,000. Dibynadwyedd a newid lleiaf posibl o fesurau cyfranogi, gweithgareddau swyddogaethol a namau mewn unigolion â chlefyd Huntington.

Cynllun Sylfaen Ymchwil Ffisiotherapi B. £6,500.Swyddogaeth Resbiradol mewn pobl â chlefyd Huntington: astudiaeth drawsdoriadol

Ysgoloriaeth PhD Consortiwm Adeiladu Capasiti Ymchwil. £51,558. Swyddogaeth Resbiradol mewn pobl â chlefyd Huntington: astudiaeth drawsdoriadol

2008

Cyllideb Ymchwil Prif Swyddog Meddygol Cymru. £9,938. Datblygu a gwerthuso adnodd DVD ar gyfer pobl â chlefyd niwroddirywiol a allai fod mewn perygl o syrthio.

Cronfa Gymynrodd Dyfroedd Paul Jeffries i gefnogi ymchwil mewn clefyd Huntington. £2,820. 

2007

Cymdeithas Ymchwil Ffisiotherapi. £500. Symudedd ac yn syrthio mewn clefyd Huntington.

 

Addysgu

I am in possession of a Post Graduate Certificate in Teaching and Learning in Higher Education, a Certificate in Teaching Statistics in Higher Education (Royal Statistical Society) and a Post Graduate Diploma in Clinical Trials (LSHTM). My research has a clear focus on physical activity and development and evaluation of complex interventions for people with Long Term Neurological Conditions (LTNCs). I collaborate closely with colleagues working in engineering and biosciences to achieve a translational focus to my work. I also have a particular interest in innovative methods for teaching research and statistics and the use of reliability analyses and mixed methods in healthcare research that has developed as a direct result of application in my research area.

Bywgraffiad

Qualifications

BSc Physiotherapy (University of Stellenbosch), December 1993

BSc (Med) Hons. Ergonomics (first class) (University of Cape Town), December 1996

MSc (Med) Biomedical Sciences (distinction) (University of Cape Town), December 2001

PhD (University of Wales College of Medicine), July 2005

Post Graduate Certificate in Teaching and Learning (Kingston University), July 2001

Diploma in Research Methods (University of Wales College of Medicine), May 2003

Certificate in Teaching Statistics in Higher Education (Royal Statistical Society), February 2005

I am in possession of both a Post Graduate Certificate in Teaching and Learning and a Certificate in Teaching Statistics in Higher Education (Royal Statistical Society). My teaching interests and professional development is aligned with my research work and has a clear focus on physiotherapy provision for people with Long Term Neurological Conditions (LTNCs). I also have a particular interest in innovative methods for teaching research and statistics and the use of reliability analyses and mixed methods in healthcare research which has developed as a direct result of application in my research area. I contribute to teaching on the Research Methods of Health and Social Care, Experimental Designs, Neuroscience and Neurorehabilitation modules. I also collaborate with clinicians and researchers based both in other schools within Cardiff University and other academic institutions in the United Kingdom and regularly review grants submitted for funding and manuscripts submitted for publication in the field of physiotherapy, neurology and rehabilitation.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Fellow of Learned Society of Wales April 2021

Aelodaethau proffesiynol

Registered Physiotherapist Health Professions Council PH 53577 January 1998

Member of Chartered Society of Physiotherapy January 1998

Fellow of Higher Education Institute July 2001

Safleoedd academaidd blaenorol

2022 ongoing Director Health and Care Research Wales Faculty.

2016 to 2022 Director Mind Brain Neuroscience Trials, Centre for Trials Research, Cardiff University, UK.

2015 to 2016 Deputy Head of School of Healthcare Sciences: Research and Innovation, Cardiff University UK

2014 to 2016 Professor of Healthcare Sciences, Associate Director South East Wales Trials Unit

2010 to 2014 Senior Lecturer: School of Healthcare Sciences, Cardiff University, UK

2005 to 2010 Lecturer: School of Healthcare Studies, Cardiff University, UK

Pwyllgorau ac adolygu

Future Leaders Fellows Development Networks’ Mentor 2021/22 cycle

Member of the STEMM1 (Medicine and Medical Sciences) Learned Society Scrutiny committee

Member of Cardiff University peer review college RWIF Innovation for All Funding Programme

Invited member DHSC/UKRI COVID-19 rapid response rolling call – College of Experts

Invited member of Wellcome Trust Translation-of Concept (ToC) funding panel

Member MRC Clinical Fellowships Panel

Member of NIHR HTA Commissioning Funding panel

Advisory board for Health and Care Economics Cymru

I regularly review manuscripts submitted for publication in Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, European Journal of Neurology, Journal of Huntington’s Disease, Trials, Clinical Science, Journal of Physical Activity and Health, Physiotherapy, Physical Therapy, Neuromuscular Disorders, Clinical Biomechanics, Movement Disorders, Clinical Genetics and Journal of Geriatric Physical Therapy. I am a grant reviewer for Health and Care Research Wales (RfPPB) and National Institute for Health Research (NIHR) RfPB, HSDR and NIHR Post-Doctoral Fellowship programme and Advanced Fellowship programme, The Multiple Sclerosis Society, Parkinson’s Disease-UK, Huntington Disease Association, BIG Lottery fund, Canadian Frailty Network, Stroke Association, Medical Research Council, National Institute of Health Research, Wellcome Trust, Multiple Sclerosis Society, CSO Scotland and the Clinical Research, Global Brain Health Institute and Academic Committee of the ABN Clinical Training Fellowships. I have reviewed final reports submitted to NIHR funding panels.

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising projects in:

 • Clinical Evaluation of Physical Activity and Sleep in neurodegenerative disease
 • Complex interventions and self-management support
 • Digital health interventions applied to long term conditions
 • Mixed methods applied health research

Current supervision.

 1. Eleni Glarou. PhD; School of Medicine. Understanding multi-party communication in therapy sessions for children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and Sensory Processing (SP) difficulties - the value of interaction analysis (start 1 October 2018).
 2. Andreas Markoulidakis. PhD, School of Medicine (start 1 October 2019). Identification and modelling of causal genetic and environmental factors for HD severity and progression.

Previous PGR projects.

 1. Movement Deficits and Physiotherapy Huntington’s disease. Awarded 2013. Hanan Khalil
 2. A comparative analysis of physiotherapy services in different health environments. Awarded 2014. Abdulrahman Altowaijri.
 3. Respiratory Function in people with Huntington’s disease: a cross sectional study. Awarded 2014. Una Jones
 4. Training the Brain in Huntington's Disease. Awarded 2017
 5. An exploration of Exercise Experiences in People with Huntington’s disease: Who makes the time? Awarded 2019. Katy Hamana
 6. Exploring clinical applications for a novel multi-task functional assessment: matching appropriate technology to clinical need. Awarded 2021. Samuel Woodgate.
 7. Bethan Mair Edwards. 2A Window of Opportunity”: Describing and Developing an Evidence, Theory, and Practice-Informed Occupational Therapy Intervention for People Living with Early-Stage Dementia. Awarded 2022.

Ymgysylltu

Fel hyfforddwr gweithredol a mentor ymroddedig ymchwilwyr iechyd cymhwysol cynnar a chanol-gyrfa, rwy'n ymgysylltu'n fras ym maes datblygu ymchwilwyr proffesiynol perthynol i iechyd. Rwyf wedi bod yn fentor yn Mentor Rhwydweithiau Datblygu Cymrodyr Arweinwyr y Dyfodol 2021/22 a 2022/23 ac rwyf wedi datblygu a chyflwyno hyfforddiant mentora i ymchwilwyr sy'n gweithio mewn lleoliadau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol cymhwysol. Rwy'n Ymarferydd Mewnwelediad achrededig ac yn defnyddio hyn mewn amrywiaeth o fentrau datblygu ymchwilwyr sy'n benodol i ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol cymhwysol. Yn rhinwedd fy swydd fel Cyfarwyddwr Cyfadran Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, rwy'n arwain yr ymateb strategol i'r Adolygiad o Yrfaoedd Ymchwil yng Nghymru a gomisiynwyd ar y cyd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Rwy'n aelod o weithgor Egwyddorion a Rhwymedigaethau Monitro Anghydraddoldebau Rhyw Fforwm Hyfforddiant Academaidd Clinigol a'r Cyngor Ymchwil Proffesiynau Iechyd Cysylltiedig.

Rwy'n gyn-aelod etholedig o Bwyllgor Gweithredol Clefyd Huntington Ewrop, rhwydwaith annibynnol dielw sy'n ymroddedig i hyrwyddo ymchwil, cynnal treialon clinigol a gwella gofal i bobl y mae Clefyd Huntington yn effeithio arnynt. Rwyf wedi cadeirio sesiynau llawn yn ystod y tri chyfarfod llawn Ewropeaidd diwethaf, wedi bod yn aelod o Bwyllgor Adolygu Gwyddonol a HD, y Grŵp Cynghori Bio Gwyddonol a Moeseg a chyd-hwylusydd arweiniol gweithgor ffisiotherapi Rhwydwaith Clefyd Huntington Ewrop (EHDN) lle bûm yn weithgar wrth drefnu cyfarfodydd grŵp rhyngwladol am fwy na 6 blynedd gan arwain at gydweithio sefydledig ledled y Deyrnas Unedig. Ewrop, Awstralia ac UDA. Mae'r cydweithrediadau hyn wedi arwain at gyhoeddi'r canllawiau clinigol cyntaf erioed ar sail tystiolaeth ar gyfer rheoli ffisiotherapi ar gyfer Huntington's. Cyhoeddwyd y canllawiau hyn a gydnabyddir yn rhyngwladol yn Journal for Neurology yn 2020. Fel cynrychiolydd clinig Clefyd Huntington Caerdydd ac Arweinydd Clinigol ar gyfer Ffisiotherapi, rwyf wedi siarad yn lleol ac yn rhyngwladol ar ddiwrnodau teuluol i bobl ag HD lle gall darparu gwybodaeth a datblygiad ymwybyddiaeth effeithio'n uniongyrchol ar allu unigolyn i ymdopi â'r cyflwr niwrolegol hirdymor penodol hwn. Trefnais Glinig Rheoli Ymchwil Clefydau hynod lwyddiannus Cardiff Huntington am 6 blynedd yn olynol ac rwy'n parhau i fod yn gyfrannwr gweithredol i'r digwyddiad. Rwyf wedi bod yn allweddol wrth sefydlu Grŵp Cynnwys Pobl Clefyd Huntington Cymru. Mae'r grŵp hwn bellach yn ymuno ag uned BRAIN Cymru, BRAIN Involve.